RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, pola que se fai pública a realización dun curso homologado de nivel básico para a obtención do carné de aplicador/manipulador de biocidas., - Diario Oficial de Galicia, de 27-06-2012

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 122
  • Fecha de Publicación: 27/06/2012
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

A Orde do 30 de xullo de 1997, conxunta das consellerías de Agricultura, Gandaría e Montes e de Sanidade e Servizos Sociais, pola que se establece na Comunidade Autónoma de Galicia, a normativa reguladora para a homologación de cursos de capacitación para realizar tratamentos con praguicidas, así como, para a obtención do carné de manipuladores destes produtos, establece no seu artigo 8.6 que os ministerios de Agricultura, Pesca e Alimentación e de Sanidade e Consumo comunicarán, aos organismos responsables, na Comunidade Autónoma, a homologación de ditos cursos e no seu artigo 9 a obrigatoriedade de que o organismo oficial responsable publique no Diario Oficial de Galicia a información correspondente a cada curso que se vaia realizar.

En consecuencia, anúnciase a realización dun curso de aplicador/manipulador de biocidas, nivel básico, homologado polas direccións xerais de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade e Política Social e de Agricultura do Ministerio de Medio Ambiente, Rural e Mariño, solicitado pola entidade Centro de Formación Ica, S.L., de acordo ás seguintes bases:

1. Denominación do curso.

Curso para a capacitación de aplicadores/manipuladores de produtos biocidas. Nivel básico.

2. Entidade organizadora.

Centro de Formación Ica, S.L.

3. Data.

Os días 5, 6, 12 e 13 de xullo de 2012.

4. Lugar de celebración.

Concello de Redondela, Edificio Multiusos A Xunqueira, Paseo A Xunqueira, s/n, 36800 Redondela, Pontevedra.

5. Número de prazas.

Máximo 25 alumnos.

6. Dirixido a:

Todo o persoal auxiliar das empresas que apliquen e/ou manipulen produtos biocidas.

7. Criterios de selección.

Por rigorosa orde de recepción de inscricións.

8. Presentación de solicitudes.

Solicitude segundo o modelo do anexo I.

9. Programa:

Día 5.7.2012

15.30-17.45 h

Praguicidas. Historia. Descrición e xeneralidades. Lexislación I.

17.45-20.45 h

Xeneralidades sobre pragas ambientais e da industria alimentaria. Riscos para o home derivados do uso dos praguicidas. Lexislación II. Hixiene e seguridade no manexo e aplicación de praguicidas.

Día 6.7.2012

15.30-17.45 h

Prevención, diagnóstico e primeiros auxilios no caso de intoxicación por praguicidas.

17.45-20.45 h

Praguicidas e ambiente. Problemas. Destrución de envases.

Día 12.7.2012

15.30-17.45 h

Métodos de loita antivectorial. Técnicas de aplicación.

17.45-20.45 h

Métodos químicos (ddd). Técnicas de aplicación de praguicidas. Desinfección ambiental: lexionela

Día 13.7.2012

15.30-17.45 h

Preparación de disolucións de produtos. Exercicios prácticos. Interpretación de pictogramas e etiquetas de praguicidas.

17.45-20.45 h

Uso adecuado dos medios de protección persoal. Boas prácticas de almacenamento de praguicidas. Avaliación tipo test.

10. Certificado de superación do curso.

É obrigatoria a asistencia a todas as sesións do curso. Finalizado este, a entidade organizadora realizará as probas pertinentes que avalíen os coñecementos adquiridos polos alumnos e en caso de superalas expedirá o certificado correspondente co que poderá solicitar á Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade, o carné de aplicador/manipulador de biocidas, nivel básico.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2012

Manuel Antonio Varela Rey

Director xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública

ANEXO I

Ficha de solicitude de inscrición

Curso para a capacitación de aplicadores/manipuladores de produtos biocidas. Nivel básico.

Entidade organizadora: Centro de Formación Ica, S.L.

Datas: os días 5, 6, 12 e 13 de xullo de 2012.

Lugar de realización do curso: Concello de Redondela. Edificio Multiusos A Xunqueira. Paseo A Xunqueira, s/n, 36800 Redondela, Pontevedra.

Duración: 20 horas teórico/prácticas e 1 hora de avaliación.

Horario: das 15.30 ás 20.45 horas.

Nº de prazas: máximo 25 alumnos.

Presentación de solicitudes: Centro de Formación Ica, S.L., rúa Portela nº 12, interior (O Calvario), 36205 Vigo, Pontevedra, teléfono: 986 37 77 79, fax: 986 26 53 00.

Criterio de selección: por rigorosa orde de recepción da solicitude.

Alumno:

Enderezo: CP:

Localidade: Provincia:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Empresa: CIF:


No hay versiones para esta norma