Resolucion do 15 de xuño de 2007 pola que se publica o estado de execucion do orzamento da comunidade autonoma e as suas modificacions, e a situacion da tesouraria e movementos por operacions orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2007. - Diario Oficial de Galicia, de 11-07-2007

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 134
  • Fecha de Publicación: 11/07/2007
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáselle publicidade ao estado de execución do orzamento da comunidade autónoma e as súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2007, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2007.

José Ramón Fernández Antonio

Conselleiro de Economía e Facenda

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI


No hay versiones para esta norma