RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2012 pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo nacional de cualificacións profesionais., - Diario Oficial de Galicia, de 09-04-2012

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 67
  • Fecha de Publicación: 09/04/2012
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establece no artigo 3.5 que un dos fins do Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional é o de avaliar e acreditar oficialmente a cualificación profesional, calquera que fose a súa forma de adquisición, e no seu artigo 4 establece que un dos seus instrumentos é o procedemento de recoñecemento, avaliación, acreditación e rexistro das cualificacións profesionais.

O Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, desenvolve o establecido no artigo 8.4 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, establecendo o procedemento e os requisitos para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, así como os seus efectos.

No seu artigo 22.1 establece que as administracións responsables do procedementos de avaliación e acreditación das competencias profesionais, no seu ámbito territorial correspondente, terán entre as súas funcións habilitar os asesores e avaliadores e manter un rexistro deles.

No mesmo artigo establécese que a Administración xeral do Estado e as administracións competentes das correspondentes comunidades autónomas habilitarán as persoas necesarias para garantir o desenvolvemento das funcións de asesoramento e avaliación, que deberán cumprir, en todo caso, os requisitos establecidos no artigo 25.1.

Para a implantación do procedemento en Galicia, o Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, atribúelle á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, as competencias e funcións para «a promoción e desenvolvemento do recoñecemento de competencias profesionais nas diferentes familias profesionais que compoñen o Catálogo nacional de cualificacións profesionais». Así mesmo, indica que será a Subdirección Xeral de Orientación Profesional e Relación con Empresas a quen lle corresponde «a organización e a coordinación do sistema de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais».

A través da Orde do 29 de decembro de 2011 convocouse o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais de distintas familias profesionais.

O artigo 2 da dita orde establece que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa será a encargada da organización e o desenvolvemento do proceso de acreditación de competencias adquiridas pola experiencia laboral e por vías non formais de formación, a través da Subdirección Xeral de Orientación Profesional e Relación con Empresas.

Segundo a autorización establecida na disposición derradeira primeira da mesma orde, esta dirección xeral

RESOLVE:

Habilitar as persoas incluídas no anexo desta resolución para desenvolver as funcións de asesoramento e/ou avaliación, en determinadas unidades de competencia ou familia profesional do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de conformidade co Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo (BOE do 25 de agosto), de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral; e incorporalas ao correspondente rexistro.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2012.

José Luis Mira Lema

Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO

Familia profesional: Administración e xestión

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

35242379P

Agustín

Barcala Villamil

Asesor

ASDADG0115

Avaliador

AVDADG0115

34253071E

José Felipe

Blanco Cid

Asesor

ASDADG0120

Avaliador

AVDADG0120

34722444B

Ángeles

Cid Sánchez

Asesora

ASDADG0133

Avaliadora

AVDADG0133

34722387T

María Joaquina

Díaz Rodríguez

Asesora

ASDADG0145

Avaliadora

AVDADG0145

32625317R

Purificación

Freire Fachal

Asesora

ASDADG0167

Avaliadora

AVDADG0167

32650493S

María Rosario

Freire Vera

Asesora

ASDADG0168

Avaliadora

AVDADG0168

32604684E

Julio

Lage Fernández

Asesor

ASDADG0198

Avaliador

AVDADG0198

32603701M

María Sacramento

Martínez Vilar

Asesora

ASDADG0215

Avaliadora

AVDADG0215

34943032Y

Abel

Ocampo Sánchez

Asesor

ASDADG0228

Avaliadora

AVDADG0228

34924536W

María Mercedes

Palomanes Casado

Asesora

ASDADG0232

Avaliadora

AVDADG0232

32796238D

Josefa María

Seoane Taibo

Asesora

ASDADG0289

Avaliadora

AVDADG0289

34928352T

María Luísa

Silva Carnero

Asesora

ASDADG0290

Avaliadora

AVDADG0290

32651462H

Eva

Soto Filgueiras

Asesora

ASDADG0292

Avaliadora

AVDADG0292

Familia profesional: Edificación e obra civil

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

32607062P

Roberto José

Amado Castro

Asesor

ASDEOC0108

Avaliador

AVDEOC0108

76619412H

María del Carmen

Iglesias Delgado

Asesora

ASDEOC0193

Avaliadora

AVDEOC0193

76712663G

Alberto

Pato Muñiz

Asesor

ASDEOC0236

Avaliador

AVDEOC0236

33258774S

María del Carmen

Prieto Palmeiro

Asesora

ASDEOC0254

Avaliadora

AVDEOC0254

Familia profesional: Electricidade e electrónica

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

34968709S

Asunción

Álvarez Pérez

Asesora

ASDELE0106

Avaliadora

AVDELE0106

36080895J

Carlos Victorio

Álvarez Pérez

Asesor

ASDELE0105

Avaliador

AVDELE0105

34625629A

Ángel Benito

Álvarez Rodríguez

Asesor

ASDELE0107

Avaliador

AVDELE0107

32650467N

Antonio

Anca Pena

Asesor

ASDELE0110

Avaliador

AVDELE0110

33842820E

Jesús

Busto Hortas

Asesor

ASDELE0122

Avaliador

AVDELE0122

33843007W

Jaime

Cancio Rodríguez

Asesor

ASDELE0124

Avaliador

AVDELE0124

33213195E

Gonzalo

Cimadevilla Moreira

Asesor

ASDELE0134

Avaliador

AVDELE0134

34948277F

Eduardo

de la Puente Fernández

Asesor

ASDELE0143

Avaliador

AVDELE0143

33309339A

José

Ferreiro Lence

Asesor

ASDELE0163

Avaliador

AVDELE0163

35255399X

Santiago

Ferrer Moreira

Asesor

ASDELE0164

Avaliador

AVDELE0164

33291523N

José Manuel

Gándara Vila

Asesor

ASDELE0171

Avaliador

AVDELE0171

33811139N

José Ramón

Gómez Fernández

Asesor

ASDELE0180

Avaliador

AVDELE0180

33225879X

Juán José

Gómez Lago

Asesor

ASDELE0182

Avaliador

AVDELE0182

34945983J

Marco Antonio

González García

Asesor

ASDELE0186

Avaliador

AVDELE0186

34243004Y

Manuel

González López

Asesor

ASDELE0188

Avaliador

AVDELE0188

76894086A

José Luis

Lomba González

Asesor

ASDELE0202

Avaliador

AVDELE0202

76404276R

Juan Manuel

López López

Asesor

ASDELE0203

Avaliador

AVDELE0203

35245980K

Rafael Maximino A.

Núñez Portela

Asesor

ASDELE0227

Avaliador

AVDELE0227

34923268E

Eduardo José

Pereira Pérez

Asesor

ASDELE0239

Avaliador

AVDELE0239

34252604S

Manuel

Pérez Hernández

Asesor

ASDELE0246

Avaliador

AVDELE0246

76406622R

Manuel

Rivera Fernández

Asesor

ASDELE0265

Avaliador

AVDELE0265

33194578N

Carlos Miguel

Rivero Leis

Asesor

ASDELE0266

Avaliador

AVDELE0266

33846991F

Miguel

Rojas Ogaza

Asesor

ASDELE0270

Avaliador

AVDELE0270

76411804P

Eva María

Rubido Dovale

Asesora

ASDELE0273

Avaliadora

AVDELE0273

33229671F

José Manuel

Sampedro Fernández

Asesor

ASDELE0275

Avaliador

AVDELE0275

34264817S

María José

Sánchez Fontao

Asesora

ASDELE0279

Avaliadora

AVDELE0279

52456411N

Antonio Manuel

Teira Rivas

Asesor

ASDELE0299

Avaliador

AVDELE0299

34984576N

Julio Fernando

Vázquez Ruíz

Asesor

ASDELE0313

Avaliador

AVDELE0313

33213195E

Ramón

Rey Sánchez

Asesor

ASDELE0322

Avaliador

AVDELE0322

Familia profesional: Enerxía e auga

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

32823272H

Jesús

Fernández Díez

Asesor

ASDENA0153

Avaliador

AVDENA0153

34914654X

Jerónimo

Fernández Fernández

Asesor

ASDENA0154

Avaliador

AVDENA0154

46917187Q

Eduardo

Lamas Herrero

Asesor

ASDENA0200

Avaliador

AVDENA0200

33301498M

María Dolores

Maroño Buján

Asesora

ASDENA0211

Avaliadora

AVDENA0211

76894434Y

Jesús

Martínez Lomba

Asesor

ASDENA0212

Avaliador

AVDENA0212

34597781P

Carlos

Montesinos López

Asesor

ASDENA0222

Avaliador

AVDENA0222

35997637S

Jesús Luis

Rodríguez Bernárdez

Asesor

ASDENA0267

Avaliador

AVDENA0267

Familia profesional: Fabricación mecánica

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

52470231D

José Carlos

Barros Docampo

Asesor

ASDFME0118

Avaliador

AVDFME0118

32663590W

Jesús Benito

Chans Martínez

Asesor

ASDFME0132

Avaliador

AVDFME0132

34956908J

Francisco

Diéguez Álvarez

Asesor

ASDFME0146

Avaliador

AVDFME0146

33307386M

José

Fernández Noceda

Asesor

ASDFME0158

Avaliador

AVDFME0158

76619030G

María Josefa

González Macía

Asesora

ASDFME0184

Avaliadora

AVDFME0184

36058002M

María Luisa

Iglesias Domínguez

Asesor

ASDFME0194

Avaliadora

AVDFME0194

34964374G

Vicente

Martínez Rolán

Asesor

ASDFME0213

Avaliador

AVDFME0213

46912319R

Ismael

Pan Sande

Asesor

ASDFME0234

Avaliador

AVDFME0234

52432147J

Francisco

Rama Rama

Asesor

ASDFME0260

Avaliador

AVDFME0260

32641555R

Francisco Javier

Sánchez Naya

Asesor

ASDFME0280

Avaliador

AVDFME0280

32654723J

Roberto

Santos González

Asesor

ASDFME0285

Avaliador

AVDFME0285

32695897V

David

Sedes Doce

Asesor

ASDFME0286

Avaliador

AVDFME0286

34888417Q

Víctor Manuel

Varela Mariño

Asesor

ASDFME0305

Avaliador

AVDFME0305

76415415P

Santiago

Varela Pedreiro

Asesor

ASDFME0306

Avaliador

AVDFME0306

76580428L

Iván

Villalba López

Asesor

ASDFME0318

Avaliador

AVDFME0318

34264329X

Lorena

Yebra Fernández

Asesora

ASDFME0320

Avaliadora

AVDFME0320

32658834F

Domingo Alberto

Caaveiro Tembrás

Asesor

ASDFME0321

Avaliador

AVDFME0321

Familia profesional: Hostalaría e turismo

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

35312064A

Marta

Abad Maquieira

Asesora

ASDHOT0100

Avaliadora

AVDHOT0100

35475297M

Manuel

Abalo Martínez

Asesor

ASDHOT0101

Avaliador

AVDHOT0101

33297216R

Juan

Acevedo Prado

Asesor

ASDHOT0102

Avaliador

AVDHOT0102

33991497 G

María Luísa

Alonso Fernández

Asesora

ASDHOT0104

Avaliadora

AVDHOT0104

32647896V

Avelina María

Amado Fernández

Asesora

ASDHOT0109

Avaliadora

AVDHOT0109

76407703R

María Victoria

Arribi Barcia

Asesora

ASDHOT0112

Avaliador

AVDHOT0112

36032245P

Santiago

Barciela Garrido

Asesor

ASDHOT0116

Avaliador

AVDHOT0116

76511078 Z

Jesús Javier

Cajaraville Sánchez

Asesor

ASDHOT0123

Avaliador

AVDHOT0123

11928385X

Juan Manuel

Cañete Quiñoy

Asesor

ASDHOT0125

Avaliador

AVDHOT0125

33211264T

Luz María

Coira Rey

Asesora

ASDHOT0137

Avaliadora

AVDHOT0137

32758226Q

Susana María

Díez Reigosa

Asesora

ASDHOT0147

Avaliadora

AVDHOT0147

33267552F

Manuel

Fachado Rubio

Asesor

ASDHOT0151

Avaliador

AVDHOT0151

07223074Q

María Carmen

Fernández Sánchez

Asesor

ASDHOT0161

Avaliadora

AVDHOT0161

33264846 S

María Luísa

Fontela Albor

Asesora

ASDHOT0165

Avaliadora

AVDHOT0165

36103170R

Patricia

Fresco Barbeito

Asesora

ASDHOT0169

Avaliadora

AVDHOT0169

78793966 Z

Zulema Carmen

García Campos

Asesora

ASDHOT0173

Avaliadora

AVDHOT0173

33859556 Z

Rosalia Carril

Gómez Barros

Asesora

ASDHOT0178

Avaliadora

AVDHOT0178

32822811V

Ana Isabel

Gómez Mejuto

Asesora

ASDHOT0183

Avaliadora

AVDHOT0183

78733236G

María Mercedes

Hermelo Alonso

Asesora

ASDHOT0191

Avaliadora

AVDHOT0191

32662757C

María del Pilar

Lorenzo Díaz

Asesora

ASDHOT0207

Avaliadora

AVDHOT0207

76990857J

Amador Camilo

Lorenzo Esmerodes

Asesor

ASDHOT0208

Avaliador

AVDHOT0208

35319958P

Manuel

Mazas Lamela

Asesor

ASDHOT0217

Avaliador

AVDHOT0217

35290907Y

Paula Fátima

Molina Quintela

Asesora

ASDHOT0221

Avaliadora

AVDHOT0221

44831290N

Diego

Mosquera Miramontes

Asesor

ASDHOT0224

Avaliador

AVDHOT0224

32451537D

María Pilar

Mosquera Ramallo

Asesora

ASDHOT0225

Avaliadora

AVDHOT0225

36082015Y

Francisco

Orge Lorenzo

Asesor

ASDHOT0229

Avaliador

AVDHOT0229

76861780N

Rubén

Otero Caneda

Asesor

ASDHOT0230

Avaliador

AVDHOT0230

76870309P

Jacobo

Otero Garrido

Asesor

ASDHOT0231

Avaliador

AVDHOT0231

32360263E

Francisco José

Pan García

Asesor

ASDHOT0233

Avaliador

AVDHOT0233

32803725K

Víctor Manuel

Patiño Grela

Asesor

ASDHOT0235

Avaliador

AVDHOT0235

33245382D

Elena

Peleteiro Fernández

Asesora

ASDHOT0237

Avaliadora

AVDHOT0237

32665110G

José Luis

Pereira Romero

Asesor

ASDHOT0240

Avaliador

AVDHOT0240

76364958J

José Francisco

Pérez Cotelo

Asesor

ASDHOT0243

Avaliador

AVDHOT0243

34957372V

Mario

Poti Ferreira

Asesor

ASDHOT0251

Avaliador

AVDHOT0251

36033151V

Enrique

Prada Míguez

Asesor

ASDHOT0252

Avaliador

AVDHOT0252

33261949Q

Elena

Quián Casal

Asesora

ASDHOT0257

Avaliadora

AVDHOT0257

44807228 P

Javier

Quintáns Couselo

Asesor

ASDHOT0258

Avaliador

AVDHOT0258

76817599Z

Jesús

Ramos Barcia

Asesor

ASDHOT0261

Avaliador

AVDHOT0261

33271341 R

Julio

Rodríguez Bustelo

Asesor

ASDHOT0268

Avaliador

AVDHOT0268

35316400S

Ángel Manuel

Sánchez Facorro

Asesor

ASDHOT0277

Avaliador

AVDHOT0277

32808727D

Juan Manuel

Sánchez Fernández

Asesor

ASDHOT0278

Avaliador

AVDHOT0278

52491339A

Jorge

Sánchez Verdeal

Asesor

ASDHOT0282

Avaliador

AVDHOT0282

33216898 E

Andrés

Segade Gómez

Asesor

ASDHOT0287

Avaliador

AVDHOT0287

77002895E

Jorge

Táboas Muras

Asesor

ASDHOT0295

Avaliador

AVDHOT0295

33322612M

María Pilar

Tallón Silvosa

Asesora

ASDHOT0296

Avaliadora

AVDHOT0296

33301330K

Víctor

Teo Ríos

Asesor

ASDHOT0300

Avaliador

AVDHOT0300

76410765G

María Isabel

Vázquez Freijomil

Asesora

ASDHOT0308

Avaliadora

AVDHOT0308

32654761M

Leonor

Vázquez López

Asesora

ASDHOT0309

Avaliadora

AVDHOT0309

35318672X

Valentina

Vázquez Lores

Asesora

ASDHOT0310

Avaliadora

AVDHOT0310

76403029L

Consuelo

Vázquez Vigo

Asesora

ASDHOT0307

Avaliadora

AVDHOT0307

Familia profesional: Industrias alimentarias

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

35433545K

María José

Daporta Padín

Asesora

ASDINA0142

Avaliadora

AVDINA0142

35445603G

María Monserrat

García López

Asesora

ASDINA0174

Avaliadora

AVDINA0174

34947467W

María del Carmen

Pinal Veiga

Asesora

ASDINA0248

Avaliadora

AVDINA0248

51339823M

Pablo Américo

Saa González

Asesor

ASDINA0274

Avaliador

AVDINA0274

35317205S

Luciano

Tizado Rodríguez

Asesor

ASDINA0301

Avaliador

AVDINA0301

33313639W

José Luís

Vázquez Rodríguez

Asesor

ASDINA0312

Avaliador

AVDINA0312

Familia profesional: Instalación e mantemento

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

33285205L

Ramón

Creo González

Asesor

ASDIMA0140

Avaliador

AVDIMA0140

36105141V

María Cristina

Nogueira Román

Asesora

ASDIMA0226

Avaliadora

AVDIMA0226

Familia profesional: Madeira, moble e cortiza

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

34957903L

José Castor

Corral Domínguez

Asesor

ASDMAM0138

Avaliador

AVDMAM0138

32790225E

Benigno Rafael

García Amor

Asesor

ASDMAM0172

Avaliador

AVDMAM0172

34963419S

Antonio

González Diz

Asesor

ASDMAM0185

Avaliador

AVDMAM0185

32753452A

Manuel Alberto

Mesías González

Asesor

ASDMAM0219

Avaliador

AVDMAM0219

Familia profesional: Química

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

33195580W

Marina

Castelo Cadahía

Asesora

ASDQUI0128

Avaliadora

AVDQUI0128

35275397K

José Hermógenes

Cobas Gamallo

Asesor

ASDQUI0135

Avaliador

AVDQUI0135

33293681P

Juan Carlos

Codesido García

Asesor

ASDQUI0136

Avaliador

AVDQUI0136

33264261M

Rosa

Domínguez Grela

Asesora

ASDQUI0149

Avaliador

AVDQUI0149

33267045Y

Charo

Fernández Munín

Asesora

ASDQUI0157

Avaliadora

AVDQUI0157

Familia profesional: Sanidade

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

32621972Z

Susana

Agra Rama

Asesora

ASDSAN0103

Avaliadora

AVDSAN0103

35259733C

María Esther

Arjona Díaz

Asesora

ASDSAN0111

Avaliadora

AVDSAN0111

36023398Q

María Concepción

Bandín Villamarín

Asesora

ASDSAN0113

Avaliadora

AVDSAN0113

33809644N

Daniel

Castro Picos

Asesor

ASDSAN0129

Avaliador

AVDSAN0129

34253466A

María Esther

Celeiro Álvarez

Asesora

ASDSAN0131

Avaliadora

AVDSAN0131

36109608W

Manuel

Esteban Domínguez

Asesor

ASDSAN0150

Avaliador

AVDSAN0150

33536805E

Sabela

Fernández Vila

Asesora

ASDSAN0162

Avaliadora

AVDSAN0162

33844289L

María Jesús

Francos Rodríguez

Asesora

ASDSAN0166

Avaliadora

AVDSAN0166

33845661B

María del Carmen

García Rodríguez

Asesora

ASDSAN0175

Avaliadora

AVDSAN0175

33830153M

José Luis

Gasalla García

Asesor

ASDSAN0177

Avaliador

AVDSAN0177

34914081N

María Asunción

Gómez Crespo

Asesora

ASDSAN0179

Avaliadora

AVDSAN0179

33304437T

José Ángel

Gómez Fole

Asesor

ASDSAN0181

Avaliador

AVDSAN0181

52494915Z

Edmundo Antón

González Iglesias

Asesor

ASDSAN0187

Avaliador

AVDSAN0187

32398898V

María

Hermida Seijas

Asesora

ASDSAN0192

Avaliador

AVDSAN0192

35285482D

Ángeles

Jar Piay

Asesora

ASDSAN0196

Avaliadora

AVDSAN0196

32771020E

María Belén

Lage Ferrón

Asesora

ASDSAN0199

Avaliadora

AVDSAN0199

33824473P

José

Logilde Edrosa

Asesor

ASDSAN0201

Avaliador

AVDSAN0201

72391936B

María del Carmen

López Martínez

Asesora

ASDSAN0204

Avaliadora

AVDSAN0204

33267423Q

Almudena

Luque Arbones

Asesora

ASDSAN0210

Avaliadora

AVDSAN0210

33829953N

Marina

Merino López

Asesora

ASDSAN0218

Avaliadora

AVDSAN0218

76993774D

María Elvira

Montoto Barral

Asesora

ASDSAN0223

Avaliadora

AVDSAN0223

76805645C

Josefa

Pereiras Vázquez

Asesora

ASDSAN0241

Avaliadora

AVDSAN0241

33225342W

María Lourdes

Pérez Gippini

Asesora

ASDSAN0245

Avaliadora

AVDSAN0245

36059042X

Patricia

Pita Siebert

Asesora

ASDSAN0250

Avaliadora

AVDSAN0250

33820627K

María Dolores

Rivas García

Asesora

ASDSAN0264

Avaliadora

AVDSAN0264

34927175L

Juan Antonino

Romero Novoa

Asesor

ASDSAN0271

Avaliador

AVDSAN0271

33235981S

Roberto

Ron Pérez

Asesor

ASDSAN0272

Avaliador

AVDSAN0272

36008720N

Augusto

Suárez Gómez

Asesor

ASDSAN0293

Avaliador

AVDSAN0293

35549688Z

Bernardo

Troncoso González

Asesor

ASDSAN0303

Avaliador

AVDSAN0303

32795221G

Eva

Varela Freire

Asesora

ASDSAN0304

Avaliadora

AVDSAN0304

33818878T

Manuel

Vega Fernández

Asesor

ASDSAN0314

Avaliador

AVDSAN0314

33260214Y

José Antonio

Vidal Garea

Asesor

ASDSAN0315

Avaliador

AVDSAN0315

33858777V

María Dolores

Vilar López

Asesora

ASDSAN0317

Avaliadora

AVDSAN0317

Familia profesional: Servizos socioculturais e á comunidade

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

32822160 X

Ana

Barbeito Fernández

Asesora

ASDSSC0114

Avaliadora

AVDSSC0114

33320471A

Miguel Ángel

Basadre Basadre

Asesor

ASDSSC0119

Avaliadora

AVDSSC0119

34920996G

María Rosa

Carneiro Pardo

Asesora

ASDSSC0126

Avaliadora

AVDSSC0126

34974284R

Pablo

González Rodríguez

Asesor

ASDSSC0189

Avaliador

AVDSSC0189

34980460J

María Teresa

Grande Salgado

Asesora

ASDSSC0190

Avaliadora

AVDSSC0190

33845947K

María José

Labrada Méndez

Asesora

ASDSSC0197

Avaliadora

AVDSSC0197

32675246C

María Victoria

Martínez Vérez

Asesora

ASDSSC0214

Avaliadora

AVDSSC0214

36098782Y

Enar

Moa Arocas

Asesora

ASDSSC0220

Avaliadora

AVDSSC0220

76897515M

Marcos

Pérez Cardoso

Asesor

ASDSSC0242

Avaliador

AVDSSC0242

36077798K

Mónica

Puga Vilaboa

Asesora

ASDSSC0255

Avaliadora

AVDSSC0255

36093735L

Montserrat

Sanmartín Gómez

Asesora

ASDSSC0283

Avaliadora

AVDSSC0283

34262950B

Mónica

Somoza Rodríguez

Asesora

ASDSSC0291

Avaliadora

AVDSSC0291

32655173 A

María del Carmen

Teijido López

Asesora

ASDSSC0298

Avaliadora

AVDSSC0298

36108721D

Sonia

Vila Carrizo

Asesora

ASDSSC0316

Avaliadora

AVDSSC0316

Familia profesional: Téxtil, confección e pel

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

03068669D

Joaquina

Fretes Montero

Asesora

ASDTCP0170

Avaliadora

AVDTCP0170

34896125L

María Cruz

Iglesias Viqueira

Asesora

ASDTCP0195

Avaliadora

AVDTCP0195

70236961K

Nuria

San Bruno Díez

Asesora

ASDTCP0276

Avaliadora

AVDTCP0276

32843240E

María Dolores

Seoane Iglesias

Asesora

ASDTCP0288

Avaliadora

AVDTCP0288

Familia profesional: Transporte e mantemento de vehículos

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código habilitación

33291535R

Luis Miguel

Barreiro Ares

Asesor

ASDTMV0117

Avaliador

AVDTMV0117

33211842A

Jorge

Botana Botana

Asesor

ASDTMV0121

Avaliador

AVDTMV0121

32620063Z

Constantino

Carpente Sardiña

Asesor

ASDTMV0127

Avaliador

AVDTMV0127

36047641V

Félix Benito

Castro Sánchez

Asesor

ASDTMV0130

Avaliador

AVDTMV0130

34996802W

Juan José

Corral lópez

Asesor

ASDTMV0139

Avaliador

AVDTMV0139

35290059D

Fernando

Dacosta García

Asesor

ASDTMV0141

Avaliador

AVDTMV0141

32825550L

Juan Enrique

Deus Fariña

Asesor

ASDTMV0144

Avaliador

AVDTMV0144

34949190T

Jesús

Domínguez Amaro

Asesor

ASDTMV0148

Avaliador

AVDTMV0148

35235689B

Gonzalo

Fernández Acuña

Asesor

ASDTMV0152

Avaliador

AVDTMV0152

34966538Y

José Luís

Fernández Fernández

Asesor

ASDTMV0155

Avaliador

AVDTMV0155

35255369A

Manuel

Fernández Rascado

Asesor

ASDTMV0160

Avaliador

AVDTMV0160

35292611P

José

Garrido García

Asesor

ASDTMV0176

Avaliador

AVDTMV0176

33851026V

Eleuterio José

López Pérez

Asesor

ASDTMV0205

Avaliador

AVDTMV0205

33844687A

José Manuel

López Teijeira

Asesor

ASDTMV0206

Avaliador

AVDTMV0206

35443537P

Manuel

Loureiro Loureiro

Asesor

ASDTMV0209

Avaliador

AVDTMV0209

32784980K

Manuel

Marzoa Vázquez

Asesor

ASDTMV0216

Avaliador

AVDTMV0216

33838559Q

José Manuel

Pereira Millares

Asesor

ASDTMV0238

Avaliador

AVDTMV0238

77595509H

Antonio Ramón

Pérez Docobo

Asesor

ASDTMV0244

Avaliador

AVDTMV0244

33259967N

Ramón

Pérez Martínez

Asesor

ASDTMV0247

Avaliador

AVDTMV0247

32829587P

Juan José

Piñeiro Filgueiras

Asesor

ASDTMV0249

Avaliador

AVDTMV0249

32762712V

Ricardo

Prego Sánchez

Asesor

ASDTMV0253

Avaliador

AVDTMV0253

33246744Z

Ramón

Quintáns Vila

Asesor

ASDTMV0259

Avaliador

AVDTMV0259

33306866Z

José Ramón

Remior Sanjurjo

Asesor

ASDTMV0262

Avaliador

AVDTMV0262

34888629K

Segundo

Rey López

Asesor

ASDTMV0263

Avaliador

AVDTMV0263

76566038G

Francisco Javier

Rodríguez Fanego

Asesor

ASDTMV0269

Avaliador

AVDTMV0269

33245024L

Ramón

Sánchez Sánchez

Asesor

ASDTMV0281

Avaliador

AVDTMV0281

32778308L

José Manuel

Santiso de la Torre

Asesor

ASDTMV0284

Avaliador

AVDTMV0284

76404741Y

Fernando

Suárez Sandomingo

Asesor

ASDTMV0294

Avaliador

AVDTMV0294

33842415P

José Enrique

Teijeiro Lombardía

Asesor

ASDTMV0297

Avaliador

AVDTMV0297

52457197Q

José Fernando

Vázquez Miranda

Asesor

ASDTMV0311

Avaliador

AVDTMV0311

35414933Q

Manuel

Villanueva López

Asesor

ASDTMV0319

Avaliador

AVDTMV0319

Sector produtivo

DNI

Nome

Apelidos

Tratamento

Código da unidade de competencia

Nome da unidade de competencia

Código habilitación

34946477R

Rosa

Campelo Otero

Avaliadora

UC0233_2

Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e da documentación

AVP023320100

34946477R

Rosa

Campelo Otero

Avaliadora

UC0973_1

Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e eficiencia

AVP097310101

34946477R

Rosa

Campelo Otero

Avaliadora

UC0976_2

Realizar as xestións administrativas do proceso comercial

AVP097620102

34946477R

Rosa

Campelo Otero

Avaliadora

UC0978_2

Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático

AVP097820103

34946477R

Rosa

Campelo Otero

Avaliadora

UC0979_2

Realizar as xestións administrativas de tesouraría

AVP097920104

34946477R

Rosa

Campelo Otero

Avaliadora

UC0980_2

Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos

AVP098020105

34946477R

Rosa

Campelo Otero

Avaliadora

UC0981_2

Realizar rexistros contables

AVP098120106

32703945S

Luis Antonio

Rilo González-Vallés

Avaliador

UC0233_2

Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e da documentación

AVP023320114

32703945S

Luis Antonio

Rilo González-Vallés

Avaliador

UC0973_1

Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e eficiencia

AVP097310115

32703945S

Luis Antonio

Rilo González-Vallés

Avaliador

UC0976_2

Realizar as xestións administrativas do proceso comercial

AVP097620116

32703945S

Luis Antonio

Rilo González-Vallés

Avaliador

UC0978_2

Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático

AVP097820117

32703945S

Luis Antonio

Rilo González-Vallés

Avaliador

UC0979_2

Realizar as xestións administrativas de tesouraría

AVP097920118

32703945S

Luis Antonio

Rilo González-Vallés

Avaliador

UC0980_2

Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos

AVP098020119

32703945S

Luis Antonio

Rilo González-Vallés

Avaliador

UC0981_2

Realizar rexistros contables

AVP098120120

33843416C

José

Ferreira García

Avaliador

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable)

AVP012020121

33843416C

José

Ferreira García

Avaliador

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría)

AVP012120122

33843416C

José

Ferreira García

Avaliador

UC0820_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas

AVP082020123

33843416C

José

Ferreira García

Avaliador

UC0821_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e dunha industria ou de varias

AVP082120124

33843416C

José

Ferreira García

Avaliador

UC0822_2

Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria

AVP082220125

33843416C

José

Ferreira García

Avaliador

UC0823_2

Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión

AVP082320126

33843416C

José

Ferreira García

Avaliador

UC0824_2

Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión

AVP082420127

33843416C

José

Ferreira García

Avaliador

UC0825_2

Montar e manter máquinas eléctricas

AVP082520128

33306416R

Juan Antonio

Fiallega Campos

Avaliador

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable)

AVP012020129

33306416R

Juan Antonio

Fiallega Campos

Avaliador

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría)

AVP012120130

33306416R

Juan Antonio

Fiallega Campos

Avaliador

UC0820_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas

AVP082020131

33306416R

Juan Antonio

Fiallega Campos

Avaliador

UC0821_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e dunha industria ou de varias

AVP082120132

33306416R

Juan Antonio

Fiallega Campos

Avaliador

UC0822_2

Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria

AVP082220133

33306416R

Juan Antonio

Fiallega Campos

Avaliador

UC0823_2

Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión

AVP082320134

33306416R

Juan Antonio

Fiallega Campos

Avaliador

UC0824_2

Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión

AVP082420135

33306416R

Juan Antonio

Fiallega Campos

Avaliador

UC0825_2

Montar e manter máquinas eléctricas

AVP082520136

35311044H

José Antonio

Garrido Cimadevilla

Avaliador

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable)

AVP012020137

35311044H

José Antonio

Garrido Cimadevilla

Avaliador

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría)

AVP012120138

35311044H

José Antonio

Garrido Cimadevilla

Avaliador

UC0597_2

Montar e manter instalacións de megafonía e sonorización de locais

AVP059720139

35311044H

José Antonio

Garrido Cimadevilla

Avaliador

UC0598_2

Montar e manter instalacións de circuíto pechado de televisión

AVP059820140

35311044H

José Antonio

Garrido Cimadevilla

Avaliador

UC0599_2

Montar e manter sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade

AVP059920141

35311044H

José Antonio

Garrido Cimadevilla

Avaliador

UC0600_2

Montar e manter infraestruturas de redes locais de datos

AVP060020142

52497794H

Miguel

González Iglesias

Avaliador

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable)

AVP012020143

52497794H

Miguel

González Iglesias

Avaliador

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría)

AVP012120144

52497794H

Miguel

González Iglesias

Avaliador

UC0820_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas

AVP082020145

52497794H

Miguel

González Iglesias

Avaliador

UC0821_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e dunha industria ou de varias

AVP082120146

52497794H

Miguel

González Iglesias

Avaliador

UC0822_2

Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria

AVP082220147

52497794H

Miguel

González Iglesias

Avaliador

UC0823_2

Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión

AVP082320148

52497794H

Miguel

González Iglesias

Avaliador

UC0824_2

Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión

AVP082420149

52497794H

Miguel

González Iglesias

Avaliador

UC0825_2

Montar e manter máquinas eléctricas

AVP082520150

34599504Y

José

Méndez Grande

Avaliador

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable)

AVP012020151

34599504Y

José

Méndez Grande

Avaliador

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría)

AVP012120152

34599504Y

José

Méndez Grande

Avaliador

UC0597_2

Montar e manter instalacións de megafonía e sonorización de locais

AVP059720153

34599504Y

José

Méndez Grande

Avaliador

UC0598_2

Montar e manter instalacións de circuíto pechado de televisión

AVP059820154

34599504Y

José

Méndez Grande

Avaliador

UC0599_2

Montar e manter sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade

AVP059920155

34599504Y

José

Méndez Grande

Avaliador

UC0600_2

Montar e manter infraestruturas de redes locais de datos

AVP060020156

52451282N

Enrique

Rañó Ouviña

Avaliador

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable)

AVP012020157

52451282N

Enrique

Rañó Ouviña

Avaliador

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría)

AVP012120158

52451282N

Enrique

Rañó Ouviña

Avaliador

UC0820_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas

AVP082020159

52451282N

Enrique

Rañó Ouviña

Avaliador

UC0821_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e dunha industria ou de varias

AVP082120160

52451282N

Enrique

Rañó Ouviña

Avaliador

UC0822_2

Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria

AVP082220161

52451282N

Enrique

Rañó Ouviña

Avaliador

UC0823_2

Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión

AVP082320162

52451282N

Enrique

Rañó Ouviña

Avaliador

UC0824_2

Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión

AVP082420163

52451282N

Enrique

Rañó Ouviña

Avaliador

UC0825_2

Montar e manter máquinas eléctricas

AVP082520164

32666067H

José Manuel

Rúa Balado

Avaliador

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable)

AVP012020165

32666067H

José Manuel

Rúa Balado

Avaliador

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría)

AVP012120166

32666067H

José Manuel

Rúa Balado

Avaliador

UC0820_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas

AVP082020167

32666067H

José Manuel

Rúa Balado

Avaliador

UC0821_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e dunha industria ou de varias

AVP082120168

32666067H

José Manuel

Rúa Balado

Avaliador

UC0822_2

Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria

AVP082220169

32666067H

José Manuel

Rúa Balado

Avaliador

UC0823_2

Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión

AVP082320170

32666067H

José Manuel

Rúa Balado

Avaliador

UC0824_2

Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión

AVP082420171

32666067H

José Manuel

Rúa Balado

Avaliador

UC0825_2

Montar e manter máquinas eléctricas

AVP082520172

76362607P

Manuel

Silveira Balsa

Avaliador

UC0120_2

Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable)

AVP012020173

76362607P

Manuel

Silveira Balsa

Avaliador

UC0121_2

Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría)

AVP012120174

76362607P

Manuel

Silveira Balsa

Avaliador

UC0820_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas

AVP082020175

76362607P

Manuel

Silveira Balsa

Avaliador

UC0821_2

Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e dunha industria ou de varias

AVP082120176

76362607P

Manuel

Silveira Balsa

Avaliador

UC0822_2

Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria

AVP082220177

76362607P

Manuel

Silveira Balsa

Avaliador

UC0823_2

Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión

AVP082320178

76362607P

Manuel

Silveira Balsa

Avaliador

UC0824_2

Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión

AVP082420179

76362607P

Manuel

Silveira Balsa

Avaliador

UC0825_2

Montar e manter máquinas eléctricas

AVP082520180

36085978J

Claudio

Lemos Casal

Avaliador

UC0842_3

Determinar a viabilidade de proxectos de instalacións solares

AVP084230181

36085978J

Claudio

Lemos Casal

Avaliador

UC1194_3

Avaliar a eficiencia enerxética das instalacións de edificios

AVP0119430182

36085978J

Claudio

Lemos Casal

Avaliador

UC1195_3

Colaborar no proceso de certificación enerxética de edificios

AVP119530183

36085978J

Claudio

Lemos Casal

Avaliador

UC1196_3

Xestionar o uso eficiente da auga en edificacións

AVP119630184

36085978J

Claudio

Lemos Casal

Avaliador

UC1197_3

Promover o uso eficiente da enerxía

AVP119730185

34953439V

José

López Padrón

Avaliador

UC0842_3

Determinar a viabilidade de proxectos de instalacións solares

AVP084230186

34953439V

José

López Padrón

Avaliador

UC1194_3

Avaliar a eficiencia enerxética das instalacións de edificios

AVP119430187

34953439V

José

López Padrón

Avaliador

UC1195_3

Colaborar no proceso de certificación enerxética de edificios

AVP119530188

34953439V

José

López Padrón

Avaliador

UC1196_3

Xestionar o uso eficiente da auga en edificacións

AVP119630189

34953439V

José

López Padrón

Avaliador

UC1197_3

Promover o uso eficiente da enerxía

AVP119730190

53168222L

David

Budiño Lemos

Avaliador

UC0098_2

Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás

AVP009820191

53168222L

David

Budiño Lemos

Avaliador

UC0099_2

Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido

AVP009920192

53168222L

David

Budiño Lemos

Avaliador

UC0100_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG)

AVP010020193

53168222L

David

Budiño Lemos

Avaliador

UC0101_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco

AVP010120194

53168222L

David

Budiño Lemos

Avaliador

UC1142_2

Trazar e mecanizar tubaxes

AVP114220195

53168222L

David

Budiño Lemos

Avaliador

UC1143_2

Conformar e armar tubaxes

AVP114320196

53168222L

David

Budiño Lemos

Avaliador

UC1144_2

Montar instalacións de tubaxe

AVP114420197

44828554J

Jesús

García Núñez

Avaliador

UC0098_2

Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás

AVP009820198

44828554J

Jesús

García Núñez

Avaliador

UC0099_2

Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido

AVP009920199

44828554J

Jesús

García Núñez

Avaliador

UC0100_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG)

AVP010020200

44828554J

Jesús

García Núñez

Avaliador

UC0101_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco

AVP010120201

44828554J

Jesús

García Núñez

Avaliador

UC1142_2

Trazar e mecanizar tubaxes

AVP114220202

44828554J

Jesús

García Núñez

Avaliador

UC1143_2

Conformar e armar tubaxes

AVP114320203

44828554J

Jesús

García Núñez

Avaliador

UC1144_2

Montar instalacións de tubaxe

AVP114420204

10800034Q

José Francisco

Gómez Ardines

Avaliador

UC0098_2

Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás

AVP009820205

10800034Q

José Francisco

Gómez Ardines

Avaliador

UC0099_2

Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido

AVP009920206

10800034Q

José Francisco

Gómez Ardines

Avaliador

UC0100_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG)

AVP010020207

10800034Q

José Francisco

Gómez Ardines

Avaliador

UC0101_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco

AVP010120208

10800034Q

José Francisco

Gómez Ardines

Avaliador

UC1142_2

Trazar e mecanizar tubaxes

AVP114220209

10800034Q

José Francisco

Gómez Ardines

Avaliador

UC1143_2

Conformar e armar tubaxes

AVP114320210

10800034Q

José Francisco

Gómez Ardines

Avaliador

UC1144_2

Montar instalacións de tubaxe

AVP114420211

44844515N

David

Mosquera Fandiño

Avaliador

UC0098_2

Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás

AVP009820212

44844515N

David

Mosquera Fandiño

Avaliador

UC0099_2

Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido

AVP009920213

44844515N

David

Mosquera Fandiño

Avaliador

UC0100_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG)

AVP010020214

44844515N

David

Mosquera Fandiño

Avaliador

UC0101_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco

AVP010120215

44844515N

David

Mosquera Fandiño

Avaliador

UC1142_2

Trazar e mecanizar tubaxes

AVP114220216

44844515N

David

Mosquera Fandiño

Avaliador

UC1143_2

Conformar e armar tubaxes

AVP114320217

44844515N

David

Mosquera Fandiño

Avaliador

UC1144_2

Montar instalacións de tubaxe

AVP114420218

32619994Z

José Ángel

Seijido Platas

Avaliador

UC0098_2

Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás

AVP009820219

32619994Z

José Ángel

Seijido Platas

Avaliador

UC0099_2

Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido

AVP009920220

32619994Z

José Ángel

Seijido Platas

Avaliador

UC0100_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG)

AVP010020221

32619994Z

José Ángel

Seijido Platas

Avaliador

UC0101_2

Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco

AVP010120222

32619994Z

José Ángel

Seijido Platas

Avaliador

UC1142_2

Trazar e mecanizar tubaxes

AVP114220223

32619994Z

José Ángel

Seijido Platas

Avaliador

UC1143_2

Conformar e armar tubaxes

AVP114320224

32619994Z

José Ángel

Seijido Platas

Avaliador

UC1144_2

Montar instalacións de tubaxe

AVP114420225

77413214K

Oscar

Barreiro Riveiro

Avaliador

UC0036_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeira

AVP003620226

77413214K

Oscar

Barreiro Riveiro

Avaliador

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos

AVP025920227

77413214K

Oscar

Barreiro Riveiro

Avaliador

UC0260_2

Preelaborar e conservar calquera clase de alimentos

AVP026020228

77413214K

Oscar

Barreiro Riveiro

Avaliador

UC0261_2

Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais

AVP026120229

77413214K

Oscar

Barreiro Riveiro

Avaliador

UC0262_2

Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña internacional

AVP026220230

77413214K

Oscar

Barreiro Riveiro

Avaliador

UC0306_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría

AVP030620231

77413214K

Oscar

Barreiro Riveiro

Avaliador

UC0310_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria

AVP031020232

77413214K

Oscar

Barreiro Riveiro

Avaliador

UC0709_2

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos

AVP070920233

77413214K

Oscar

Barreiro Riveiro

Avaliador

UC0710_2

Elaborar e presentar produtos feitos á base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados

AVP071020234

77413214K

Oscar

Barreiro Riveiro

Avaliador

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

AVP071120235

33223768S

Jesús

Calvo García

Avaliador

UC0036_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeira

AVP003620236

33223768S

Jesús

Calvo García

Avaliador

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos

AVP025920237

33223768S

Jesús

Calvo García

Avaliador

UC0310_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria

AVP031020238

33223768S

Jesús

Calvo García

Avaliador

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

AVP071120239

33223768S

Jesús

Calvo García

Avaliador

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

AVP071120240

33223768S

Jesús

Calvo García

Avaliador

UC1048_2

Servir viños e prestar información básica sobre eles

AVP104820241

33223768S

Jesús

Calvo García

Avaliador

UC1051_2

Comunicarse en inglés, nun nivel de usuario básico, en servizos de restauración

AVP105120242

33223768S

Jesús

Calvo García

Avaliador

UC1052_2

Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en sala

AVP105220243

33223768S

Jesús

Calvo García

Avaliador

UC1053_2

Elaborar e acabar pratos á vista da clientela

AVP105320244

33223768S

Jesús

Calvo García

Avaliador

UC1054_2

Dispor de todo tipo de especialidades na restauración

AVP105420245

X1883013A

Pascal Claude

Cyganko Delozanne

Avaliador

UC0036_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeira

AVP003620246

X1883013A

Pascal Claude

Cyganko Delozanne

Avaliador

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos

AVP025920247

X1883013A

Pascal Claude

Cyganko Delozanne

Avaliador

UC0260_2

Preelaborar e conservar calquera clase de alimentos

AVP026020248

X1883013A

Pascal Claude

Cyganko Delozanne

Avaliador

UC0261_2

Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais

AVP026120249

X1883013A

Pascal Claude

Cyganko Delozanne

Avaliador

UC0262_2

Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña internacional

AVP026220250

X1883013A

Pascal Claude

Cyganko Delozanne

Avaliador

UC0306_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría

AVP030620251

X1883013A

Pascal Claude

Cyganko Delozanne

Avaliador

UC0310_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria

AVP031020252

X1883013A

Pascal Claude

Cyganko Delozanne

Avaliador

UC0709_2

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos

AVP070920253

X1883013A

Pascal Claude

Cyganko Delozanne

Avaliador

UC0710_2

Elaborar e presentar produtos feitos á base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados

AVP071020254

X1883013A

Pascal Claude

Cyganko Delozanne

Avaliador

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

AVP071120255

35451924T

José Manuel

Fontán Araújo

Avaliador

UC0036_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeira

AVP003620256

35451924T

José Manuel

Fontán Araújo

Avaliador

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos

AVP025920257

35451924T

José Manuel

Fontán Araújo

Avaliador

UC0260_2

Preelaborar e conservar calquera clase de alimentos

AVP026020258

35451924T

José Manuel

Fontán Araújo

Avaliador

UC0261_2

Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais

AVP026120259

35451924T

José Manuel

Fontán Araújo

Avaliador

UC0262_2

Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña internacional

AVP026220260

35451924T

José Manuel

Fontán Araújo

Avaliador

UC0306_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría

AVP030620261

35451924T

José Manuel

Fontán Araújo

Avaliador

UC0310_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria

AVP031020262

35451924T

José Manuel

Fontán Araújo

Avaliador

UC0709_2

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos

AVP070920263

35451924T

José Manuel

Fontán Araújo

Avaliador

UC0710_2

Elaborar e presentar produtos feitos á base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados

AVP071020264

35451924T

José Manuel

Fontán Araújo

Avaliador

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

AVP071120265

76555883S

Ángel

García Arias

Avaliador

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

AVP071120266

33275060V

José Antonio

Liñares Bar

Avaliador

UC0263_3

Executar e controlar o desenvolvemento de accións comerciais e reservas

AVP026330267

33275060V

José Antonio

Liñares Bar

Avaliador

UC0264_3

Realizar as actividades propias da recepción

AVP026430268

33275060V

José Antonio

Liñares Bar

Avaliador

UC0265_3

Xestionar departamentos da área de aloxamento

AVP026530269

33275060V

José Antonio

Liñares Bar

Avaliador

UC1057_2

Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas

AVP105720270

79317424S

Valentín

Otero Abellón

Avaliador

UC0036_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeira

AVP003620271

79317424S

Valentín

Otero Abellón

Avaliador

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos

AVP025920272

79317424S

Valentín

Otero Abellón

Avaliador

UC0260_2

Preelaborar e conservar calquera clase de alimentos

AVP026020273

79317424S

Valentín

Otero Abellón

Avaliador

UC0261_2

Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais

AVP026120274

79317424S

Valentín

Otero Abellón

Avaliador

UC0262_2

Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña internacional

AVP026220275

79317424S

Valentín

Otero Abellón

Avaliador

UC0306_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría

AVP030620276

79317424S

Valentín

Otero Abellón

Avaliador

UC0310_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria

AVP031020277

79317424S

Valentín

Otero Abellón

Avaliador

UC0709_2

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos

AVP070920278

79317424S

Valentín

Otero Abellón

Avaliador

UC0710_2

Elaborar e presentar produtos feitos á base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados

AVP071020279

79317424S

Valentín

Otero Abellón

Avaliador

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

AVP071120280

76868450N

Damián

Parada González

Avaliador

UC0036_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeira

AVP003620281

76868450N

Damián

Parada González

Avaliador

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos

AVP025920282

76868450N

Damián

Parada González

Avaliador

UC0260_2

Preelaborar e conservar calquera clase de alimentos

AVP026020283

76868450N

Damián

Parada González

Avaliador

UC0261_2

Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais

AVP026120284

76868450N

Damián

Parada González

Avaliador

UC0262_2

Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña internacional

AVP026220285

76868450N

Damián

Parada González

Avaliador

UC0306_2

Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría

AVP030620286

76868450N

Damián

Parada González

Avaliador

UC0310_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria

AVP031020287

76868450N

Damián

Parada González

Avaliador

UC0709_2

Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos

AVP070920288

76868450N

Damián

Parada González

Avaliador

UC0710_2

Elaborar e presentar produtos feitos á base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados

AVP071020289

76868450N

Damián

Parada González

Avaliador

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

AVP071120290

76828674A

David

Pereira Otero

Avaliador

UC0036_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeira

AVP003620291

76828674A

David

Pereira Otero

Avaliador

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos

AVP025920292

76828674A

David

Pereira Otero

Avaliador

UC0310_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria

AVP031020293

76828674A

David

Pereira Otero

Avaliador

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

AVP071120294

76828674A

David

Pereira Otero

Avaliador

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

AVP071120295

76828674A

David

Pereira Otero

Avaliador

UC1048_2

Servir viños e prestar información básica sobre eles

AVP104820296

76828674A

David

Pereira Otero

Avaliador

UC1051_2

Comunicarse en inglés, nun nivel de usuario básico, en servizos de restauración

AVP105120297

76828674A

David

Pereira Otero

Avaliador

UC1052_2

Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en sala

AVP105220298

76828674A

David

Pereira Otero

Avaliador

UC1053_2

Elaborar e acabar pratos á vista da clientela

AVP105320299

76828674A

David

Pereira Otero

Avaliador

UC1054_2

Dispor de todo tipo de especialidades na restauración

AVP105420300

76823006Q

Juan Ventura

Vidal Aspres

Avaliador

UC0036_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeira

AVP003620301

76823006Q

Juan Ventura

Vidal Aspres

Avaliador

UC0259_2

Definir ofertas gastronómicas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos

AVP025920302

76823006Q

Juan Ventura

Vidal Aspres

Avaliador

UC0310_2

Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria

AVP031020303

76823006Q

Juan Ventura

Vidal Aspres

Avaliador

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

AVP071120304

76823006Q

Juan Ventura

Vidal Aspres

Avaliador

UC0711_2

Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría

AVP071120305

76823006Q

Juan Ventura

Vidal Aspres

Avaliador

UC1048_2

Servir viños e prestar información básica sobre eles

AVP104820306

76823006Q

Juan Ventura

Vidal Aspres

Avaliador

UC1051_2

Comunicarse en inglés, nun nivel de usuario básico, en servizos de restauración

AVP105120307

76823006Q

Juan Ventura

Vidal Aspres

Avaliador

UC1052_2

Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en sala

AVP105220308

76823006Q

Juan Ventura

Vidal Aspres

Avaliador

UC1053_2

Elaborar e acabar pratos á vista da clientela

AVP105320309

76823006Q

Juan Ventura

Vidal Aspres

Avaliador

UC1054_2

Dispor de todo tipo de especialidades na restauración

AVP105420310

76721750Y

Héctor

Pérez Formoso

Avaliador

UC0314_2

Controlar o proceso de envasamento e acondicionamento de bebidas

AVP031420311

76721750Y

Héctor

Pérez Formoso

Avaliador

UC0548_2

Controlar a materia prima e preparar as instalacións e a maquinaria de adega

AVP054820312

76721750Y

Héctor

Pérez Formoso

Avaliador

UC0549_2

Controlar as fermentacións e o acabamento dos viños

AVP054920313

76721750Y

Héctor

Pérez Formoso

Avaliador

UC0550_2

Realizar vinificacións especiais

AVP055020314

76721750Y

Héctor

Pérez Formoso

Avaliador

UC0551_2

Conducir o proceso de destilación e elaborar augardentes e licores

AVP055120315

32828150C

José Andrés

Carballeira Maceda

Avaliador

UC0160_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller

AVP016020316

32828150C

José Andrés

Carballeira Maceda

Avaliador

UC0161_2

Preparar máquinas e equipamentos de taller industrializados

AVP016120317

32828150C

José Andrés

Carballeira Maceda

Avaliador

UC0162_1

Mecanizar madeira e derivados

AVP016210318

36099578C

Isaac

Rodríguez Pereiro

Avaliador

UC0052_3

Organizar e xestionar a actividade do laboratorio aplicando os procedementos e as normas específicas

AVP005230319

36099578C

Isaac

Rodríguez Pereiro

Avaliador

UC0053_3

Organizar o plan de mostraxe e realizar a toma de mostras

AVP005330320

36099578C

Isaac

Rodríguez Pereiro

Avaliador

UC0341_3

Realizar análises por métodos químicos, avaliar os resultados e informar deles

AVP034130321

36099578C

Isaac

Rodríguez Pereiro

Avaliador

UC0342_3

Aplicar técnicas instrumentais para a análise química, avaliar os resultados e informar deles

AVP034230322

32770827J

Ysabel

Santos Rodríguez

Avaliador

UC0052_3

Organizar e xestionar a actividade do laboratorio aplicando os procedementos e as normas específicas

AVP005230323

32770827J

Ysabel

Santos Rodríguez

Avaliador

UC0053_3

Organizar o plan de mostraxe e realizar a toma de mostras

AVP005330324

32770827J

Ysabel

Santos Rodríguez

Avaliador

UC0341_3

Realizar análises por métodos químicos, avaliar os resultados e informar deles

AVP034130325

32770827J

Ysabel

Santos Rodríguez

Avaliador

UC0342_3

Aplicar técnicas instrumentais para a análise química, avaliar os resultados e informar deles

AVP034230326

33277172J

Manuel

Alende Maceira

Avaliador

UC0069_1

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material

AVP006910327

33277172J

Manuel

Alende Maceira

Avaliador

UC0070_2

Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado

AVP007020328

33277172J

Manuel

Alende Maceira

Avaliador

UC0071_2

Trasladar o paciente ao centro sanitario útil

AVP007120329

33277172J

Manuel

Alende Maceira

Avaliador

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220330

33277172J

Manuel

Alende Maceira

Avaliador

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220331

33277172J

Manuel

Alende Maceira

Avaliador

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise

AVP036020332

33277172J

Manuel

Alende Maceira

Avaliador

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

AVP036120333

33277172J

Manuel

Alende Maceira

Avaliador

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

AVP036220334

33329348W

Laura

Calvo Fernández

Avaliadora

UC0363_2

Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia

AVP036320335

33329348W

Laura

Calvo Fernández

Avaliadora

UC0364_2

Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036420336

33329348W

Laura

Calvo Fernández

Avaliadora

UC0365_2

Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036520337

33329348W

Laura

Calvo Fernández

Avaliadora

UC0366_2

Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais e preparacións oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036620338

33329348W

Laura

Calvo Fernández

Avaliadora

UC0367_2

Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036720339

33329348W

Laura

Calvo Fernández

Avaliadora

UC0368_2

Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036820340

09767313H

Belén

Carnero Pinto

Avaliadora

UC0069_1

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material

AVP006910341

09767313H

Belén

Carnero Pinto

Avaliadora

UC0070_2

Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado

AVP007020342

09767313H

Belén

Carnero Pinto

Avaliadora

UC0071_2

Trasladar o paciente ao centro sanitario útil

AVP007120343

09767313H

Belén

Carnero Pinto

Avaliadora

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220344

09767313H

Belén

Carnero Pinto

Avaliadora

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220345

09767313H

Belén

Carnero Pinto

Avaliadora

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise

AVP036020346

09767313H

Belén

Carnero Pinto

Avaliadora

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

AVP036120347

09767313H

Belén

Carnero Pinto

Avaliadora

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

AVP036220348

33860905Y

Emilio Rafael

Coira Nieto

Avaliador

UC0363_2

Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia

AVP036320349

33860905Y

Emilio Rafael

Coira Nieto

Avaliador

UC0364_2

Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036420350

33860905Y

Emilio Rafael

Coira Nieto

Avaliador

UC0365_2

Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036520351

33860905Y

Emilio Rafael

Coira Nieto

Avaliador

UC0366_2

Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais e preparacións oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036620352

33860905Y

Emilio Rafael

Coira Nieto

Avaliador

UC0367_2

Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036720353

33860905Y

Emilio Rafael

Coira Nieto

Avaliador

UC0368_2

Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036820354

36029723Q

José Camilo

Cores Cobas

Avaliador

UC0069_1

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material

AVP006910355

36029723Q

José Camilo

Cores Cobas

Avaliador

UC0070_2

Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado

AVP007020356

36029723Q

José Camilo

Cores Cobas

Avaliador

UC0071_2

Trasladar o paciente ao centro sanitario útil

AVP007120357

36029723Q

José Camilo

Cores Cobas

Avaliador

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220358

36029723Q

José Camilo

Cores Cobas

Avaliador

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220359

36029723Q

José Camilo

Cores Cobas

Avaliador

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise

AVP036020360

36029723Q

José Camilo

Cores Cobas

Avaliador

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

AVP036120361

36029723Q

José Camilo

Cores Cobas

Avaliador

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

AVP036220362

36040633R

Leonor

Estévez Álvarez

Avaliadora

UC0069_1

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material

AVP006910363

36040633R

Leonor

Estévez Álvarez

Avaliadora

UC0070_2

Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado

AVP007020364

36040633R

Leonor

Estévez Álvarez

Avaliadora

UC0071_2

Trasladar o paciente ao centro sanitario útil

AVP007120365

36040633R

Leonor

Estévez Álvarez

Avaliadora

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220366

36040633R

Leonor

Estévez Álvarez

Avaliadora

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220367

36040633R

Leonor

Estévez Álvarez

Avaliadora

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise

AVP036020368

36040633R

Leonor

Estévez Álvarez

Avaliadora

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

AVP036120369

36040633R

Leonor

Estévez Álvarez

Avaliadora

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

AVP036220370

76573666L

Marta

Fernández López

Avaliadora

UC0069_1

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material

AVP006910371

76573666L

Marta

Fernández López

Avaliadora

UC0070_2

Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado

AVP007020372

76573666L

Marta

Fernández López

Avaliadora

UC0071_2

Trasladar o paciente ao centro sanitario útil

AVP007120373

76573666L

Marta

Fernández López

Avaliadora

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220374

76573666L

Marta

Fernández López

Avaliadora

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220375

76573666L

Marta

Fernández López

Avaliadora

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise

AVP036020376

76573666L

Marta

Fernández López

Avaliadora

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

AVP036120377

76573666L

Marta

Fernández López

Avaliadora

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

AVP036220378

35299337H

José Carlos

Fontoira Fernández

Avaliador

UC0069_1

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material

AVP006910379

35299337H

José Carlos

Fontoira Fernández

Avaliador

UC0070_2

Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado

AVP007020380

35299337H

José Carlos

Fontoira Fernández

Avaliador

UC0071_2

Trasladar o paciente ao centro sanitario útil

AVP007120381

35299337H

José Carlos

Fontoira Fernández

Avaliador

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220382

35299337H

José Carlos

Fontoira Fernández

Avaliador

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220383

35299337H

José Carlos

Fontoira Fernández

Avaliador

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise

AVP036020384

35299337H

José Carlos

Fontoira Fernández

Avaliador

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

AVP036120385

35299337H

José Carlos

Fontoira Fernández

Avaliador

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

AVP036220386

46895555G

Carmen

García Sierra

Avaliadora

UC0363_2

Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia

AVP036320387

46895555G

Carmen

García Sierra

Avaliadora

UC0364_2

Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036420388

46895555G

Carmen

García Sierra

Avaliadora

UC0365_2

Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036520389

46895555G

Carmen

García Sierra

Avaliadora

UC0366_2

Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais e preparacións oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036620390

46895555G

Carmen

García Sierra

Avaliadora

UC0367_2

Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036720391

46895555G

Carmen

García Sierra

Avaliadora

UC0368_2

Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036820392

36143468A

Óscar

González Abelleira

Avaliador

UC0069_1

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material

AVP006910393

36143468A

Óscar

González Abelleira

Avaliador

UC0070_2

Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado

AVP007020394

36143468A

Óscar

González Abelleira

Avaliador

UC0071_2

Trasladar o paciente ao centro sanitario útil

AVP007120395

36143468A

Óscar

González Abelleira

Avaliador

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220396

36143468A

Óscar

González Abelleira

Avaliador

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220397

36143468A

Óscar

González Abelleira

Avaliador

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise

AVP036020398

36143468A

Óscar

González Abelleira

Avaliador

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

AVP036120399

36143468A

Óscar

González Abelleira

Avaliador

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

AVP036220400

32647822N

Jaime

Maceiras Bidegaín

Avaliador

UC0363_2

Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia

AVP036320401

32647822N

Jaime

Maceiras Bidegaín

Avaliador

UC0364_2

Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036420402

32647822N

Jaime

Maceiras Bidegaín

Avaliador

UC0365_2

Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036520403

32647822N

Jaime

Maceiras Bidegaín

Avaliador

UC0366_2

Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais e preparacións oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036620404

32647822N

Jaime

Maceiras Bidegaín

Avaliador

UC0367_2

Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036720405

32647822N

Jaime

Maceiras Bidegaín

Avaliador

UC0368_2

Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036820406

33859249Y

Manuel

Mosquera Castro

Avaliador

UC0069_1

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material

AVP006910407

33859249Y

Manuel

Mosquera Castro

Avaliador

UC0070_2

Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado

AVP007020408

33859249Y

Manuel

Mosquera Castro

Avaliador

UC0071_2

Trasladar o paciente ao centro sanitario útil

AVP007120409

33859249Y

Manuel

Mosquera Castro

Avaliador

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220410

33859249Y

Manuel

Mosquera Castro

Avaliador

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220411

33859249Y

Manuel

Mosquera Castro

Avaliador

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise

AVP036020412

33859249Y

Manuel

Mosquera Castro

Avaliador

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

AVP036120413

33859249Y

Manuel

Mosquera Castro

Avaliador

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

AVP036220414

35445505K

María del Henar

Pego Granja

Avaliadora

UC0363_2

Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia

AVP036320415

35445505K

María del Henar

Pego Granja

Avaliadora

UC0364_2

Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036420416

35445505K

María del Henar

Pego Granja

Avaliadora

UC0365_2

Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036520417

35445505K

María del Henar

Pego Granja

Avaliadora

UC0366_2

Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais e preparacións oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036620418

35445505K

María del Henar

Pego Granja

Avaliadora

UC0367_2

Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036720419

35445505K

María del Henar

Pego Granja

Avaliadora

UC0368_2

Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036820420

33998942C

María

Pérez Gradaille

Avaliadora

UC0363_2

Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia

AVP036320421

33998942C

María

Pérez Gradaille

Avaliadora

UC0364_2

Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036420422

33998942C

María

Pérez Gradaille

Avaliadora

UC0365_2

Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036520423

33998942C

María

Pérez Gradaille

Avaliadora

UC0366_2

Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais e preparacións oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036620424

33998942C

María

Pérez Gradaille

Avaliadora

UC0367_2

Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036720425

33998942C

María

Pérez Gradaille

Avaliadora

UC0368_2

Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036820426

78733568Z

María Teresa

Rosales Moreira

Avaliadora

UC0363_2

Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia

AVP036320427

78733568Z

María Teresa

Rosales Moreira

Avaliadora

UC0364_2

Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036420428

78733568Z

María Teresa

Rosales Moreira

Avaliadora

UC0365_2

Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036520429

78733568Z

María Teresa

Rosales Moreira

Avaliadora

UC0366_2

Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais e preparacións oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036620430

78733568Z

María Teresa

Rosales Moreira

Avaliadora

UC0367_2

Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036720431

78733568Z

María Teresa

Rosales Moreira

Avaliadora

UC0368_2

Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036820432

78738024P

Marta

Vázquez Hernández

Avaliadora

UC0363_2

Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia

AVP036320433

78738024P

Marta

Vázquez Hernández

Avaliadora

UC0364_2

Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036420434

78738024P

Marta

Vázquez Hernández

Avaliadora

UC0365_2

Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036520435

78738024P

Marta

Vázquez Hernández

Avaliadora

UC0366_2

Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais e preparacións oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036620436

78738024P

Marta

Vázquez Hernández

Avaliadora

UC0367_2

Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036720437

78738024P

Marta

Vázquez Hernández

Avaliadora

UC0368_2

Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo

AVP036820438

32778733F

María del Carmen

Vázquez Lema

Avaliadora

UC0069_1

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material

AVP006910439

32778733F

María del Carmen

Vázquez Lema

Avaliadora

UC0070_2

Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado

AVP007020440

32778733F

María del Carmen

Vázquez Lema

Avaliadora

UC0071_2

Trasladar o paciente ao centro sanitario útil

AVP007120441

32778733F

María del Carmen

Vázquez Lema

Avaliadora

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220442

32778733F

María del Carmen

Vázquez Lema

Avaliadora

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220443

32778733F

María del Carmen

Vázquez Lema

Avaliadora

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise

AVP036020444

32778733F

María del Carmen

Vázquez Lema

Avaliadora

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

AVP036120445

32778733F

María del Carmen

Vázquez Lema

Avaliadora

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

AVP036220446

76818377X

María del Pilar

Castro Pérez

Avaliadora

UC1027_3

Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, co equipo educativo e con outros profesionais

AVP102730447

76818377X

María del Pilar

Castro Pérez

Avaliadora

UC1028_3

Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de grupo de cativos e cativas

AVP102830448

76818377X

María del Pilar

Castro Pérez

Avaliadora

UC1029_3

Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións de risco

AVP102930449

76818377X

María del Pilar

Castro Pérez

Avaliadora

UC1030_3

Promover e pór en práctica situacións de xogo como eixe da actividade e do desenvolvemento infantil

AVP103030450

76818377X

María del Pilar

Castro Pérez

Avaliadora

UC1031_3

Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e da nena como medio de crecemento persoal e social

AVP103130451

76818377X

María del Pilar

Castro Pérez

Avaliadora

UC1032_3

Desenvolver accións para favorecer a exploración do contorno a través do contacto cos obxectos, e as relacións do cativo e da cativa cos seus iguais e coas persoas adultas

AVP103230452

76818377X

María del Pilar

Castro Pérez

Avaliadora

UC1033_3

Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretadas no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos

AVP103330453

76779159F

Olaia

González Díaz

Avaliadora

UC1027_3

Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, co equipo educativo e con outros profesionais

AVP102730454

76779159F

Olaia

González Díaz

Avaliadora

UC1028_3

Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de grupo de cativos e cativas

AVP102830455

76779159F

Olaia

González Díaz

Avaliadora

UC1029_3

Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións de risco

AVP102930456

76779159F

Olaia

González Díaz

Avaliadora

UC1030_3

Promover e pór en práctica situacións de xogo como eixe da actividade e do desenvolvemento infantil

AVP103030457

76779159F

Olaia

González Díaz

Avaliadora

UC1031_3

Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e da nena como medio de crecemento persoal e social

AVP103130458

76779159F

Olaia

González Díaz

Avaliadora

UC1032_3

Desenvolver accións para favorecer a exploración do contorno a través do contacto cos obxectos, e as relacións do cativo e da cativa cos seus iguais e coas persoas adultas

AVP103230459

76779159F

Olaia

González Díaz

Avaliadora

UC1033_3

Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretadas no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos

AVP103330460

34956331B

Marcos

Paz Alonso

Avaliador

UC1027_3

Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, co equipo educativo e con outros profesionais

AVP102730461

34956331B

Marcos

Paz Alonso

Avaliador

UC1028_3

Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de grupo de cativos e cativas

AVP102830462

34956331B

Marcos

Paz Alonso

Avaliador

UC1029_3

Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións de risco

AVP102930463

34956331B

Marcos

Paz Alonso

Avaliador

UC1030_3

Promover e pór en práctica situacións de xogo como eixe da actividade e do desenvolvemento infantil

AVP103030464

34956331B

Marcos

Paz Alonso

Avaliador

UC1031_3

Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e da nena como medio de crecemento persoal e social

AVP103130465

34956331B

Marcos

Paz Alonso

Avaliador

UC1032_3

Desenvolver accións para favorecer a exploración do contorno a través do contacto cos obxectos, e as relacións do cativo e da cativa cos seus iguais e coas persoas adultas

AVP103230466

34956331B

Marcos

Paz Alonso

Avaliador

UC1033_3

Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretadas no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos

AVP103330467

76862514X

Rosa María

Iglesias Reyes

Avaliadora

UC0195_2

Recoñecer materias primas e produtos de confección, calzado e marroquinería

AVP019520468

76862514X

Rosa María

Iglesias Reyes

Avaliadora

UC0196_2

Ensamblar pezas de tecidos e laminados

AVP019620469

76862514X

Rosa María

Iglesias Reyes

Avaliadora

UC0197_2

Ensamblar pezas de peles e coiros

AVP019720470

53119475D

Antonio

Blanco Pouso

Avaliador

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de suspensión

AVP013020471

53119475D

Antonio

Blanco Pouso

Avaliador

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos

AVP013120472

53119475D

Antonio

Blanco Pouso

Avaliador

UC0132_2

Manter o motor térmico

AVP013220473

53119475D

Antonio

Blanco Pouso

Avaliador

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico

AVP013320474

53119475D

Antonio

Blanco Pouso

Avaliador

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos

AVP062620475

53119475D

Antonio

Blanco Pouso

Avaliador

UC0627_2

Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos

AVP062720476

53119475D

Antonio

Blanco Pouso

Avaliador

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos

AVP062820477

34636835P

David

Fernández Feijoó

Avaliador

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de suspensión

AVP013020478

34636835P

David

Fernández Feijoó

Avaliador

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos

AVP013120479

34636835P

David

Fernández Feijoó

Avaliador

UC0132_2

Manter o motor térmico

AVP013220480

34636835P

David

Fernández Feijoó

Avaliador

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico

AVP013320481

34636835P

David

Fernández Feijoó

Avaliador

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos

AVP062620482

34636835P

David

Fernández Feijoó

Avaliador

UC0627_2

Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos

AVP062720483

34636835P

David

Fernández Feijoó

Avaliador

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos

AVP062820484

10894458W

Urbano

Fernández Oliveros

Avaliador

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de suspensión

AVP013020485

10894458W

Urbano

Fernández Oliveros

Avaliador

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos

AVP013120486

10894458W

Urbano

Fernández Oliveros

Avaliador

UC0132_2

Manter o motor térmico

AVP013220487

10894458W

Urbano

Fernández Oliveros

Avaliador

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico

AVP013320488

10894458W

Urbano

Fernández Oliveros

Avaliador

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos

AVP062620489

10894458W

Urbano

Fernández Oliveros

Avaliador

UC0627_2

Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos

AVP062720490

10894458W

Urbano

Fernández Oliveros

Avaliador

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos

AVP062820491

52933916Z

Jorge

Pazos Pérez

Avaliador

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de suspensión

AVP013020492

52933916Z

Jorge

Pazos Pérez

Avaliador

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos

AVP013120493

52933916Z

Jorge

Pazos Pérez

Avaliador

UC0132_2

Manter o motor térmico

AVP013220494

52933916Z

Jorge

Pazos Pérez

Avaliador

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico

AVP013320495

52933916Z

Jorge

Pazos Pérez

Avaliador

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos

AVP062620496

52933916Z

Jorge

Pazos Pérez

Avaliador

UC0627_2

Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos

AVP062720497

52933916Z

Jorge

Pazos Pérez

Avaliador

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos

AVP062820498

44828561C

Javier

Ramos Grille

Avaliador

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de suspensión

AVP013020499

44828561C

Javier

Ramos Grille

Avaliador

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos

AVP013120500

44828561C

Javier

Ramos Grille

Avaliador

UC0132_2

Manter o motor térmico

AVP013220501

44828561C

Javier

Ramos Grille

Avaliador

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico

AVP013320502

44828561C

Javier

Ramos Grille

Avaliador

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos

AVP062620503

44828561C

Javier

Ramos Grille

Avaliador

UC0627_2

Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos

AVP062720504

44828561C

Javier

Ramos Grille

Avaliador

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos

AVP062820505

32668589X

Antonio Jesús

Torreiro Freire

Avaliador

UC0130_2

Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de suspensión

AVP013020506

32668589X

Antonio Jesús

Torreiro Freire

Avaliador

UC0131_2

Manter os sistemas de transmisión e freos

AVP013120507

32668589X

Antonio Jesús

Torreiro Freire

Avaliador

UC0132_2

Manter o motor térmico

AVP013220508

32668589X

Antonio Jesús

Torreiro Freire

Avaliador

UC0133_2

Manter os sistemas auxiliares do motor térmico

AVP013320509

32668589X

Antonio Jesús

Torreiro Freire

Avaliador

UC0626_2

Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos

AVP062620510

32668589X

Antonio Jesús

Torreiro Freire

Avaliador

UC0627_2

Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos

AVP062720511

32668589X

Antonio Jesús

Torreiro Freire

Avaliador

UC0628_2

Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos

AVP062820512

32658396Y

Juan Carlos

Calvo Ramírez

Mundo produtivo

UC0842_3

Determinar a viabilidade de proxectos de instalacións solares

AVP084230513

32658396Y

Juan Carlos

Calvo Ramírez

Mundo produtivo

UC1194_3

Avaliar a eficiencia enerxética das instalacións de edificios

AVP119430514

32658396Y

Juan Carlos

Calvo Ramírez

Mundo produtivo

UC1195_3

Colaborar no proceso de certificación enerxética de edificios

AVP119530515

32658396Y

Juan Carlos

Calvo Ramírez

Mundo produtivo

UC1196_3

Xestionar o uso eficiente da auga en edificacións

AVP119630516

32658396Y

Juan Carlos

Calvo Ramírez

Mundo produtivo

UC1197_3

Promover o uso eficiente da enerxía

AVP119730517

76819488V

Ángel

Chayán Zas

Mundo produtivo

UC0069_1

Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material

AVP006910523

76819488V

Ángel

Chayán Zas

Mundo produtivo

UC0070_2

Prestarlle ao paciente soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado

AVP007020524

76819488V

Ángel

Chayán Zas

Mundo produtivo

UC0071_2

Trasladar o paciente ao centro sanitario útil

AVP007120525

76819488V

Ángel

Chayán Zas

Mundo produtivo

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise

AVP007220526

76819488V

Ángel

Chayán Zas

Mundo produtivo

UC0360_2

Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise

AVP036020528

76819488V

Ángel

Chayán Zas

Mundo produtivo

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas

AVP036120529

76819488V

Ángel

Chayán Zas

Mundo produtivo

UC0362_2

Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible

AVP036220530


No hay versiones para esta norma