RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, pola que se dá publicidade da adhesión de diversas entidades locais ao convenio marco asinado entre a Administración xeral do Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Galicia., - Diario Oficial de Galicia, de 09-12-2014

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 235
  • Fecha de Publicación: 09/12/2014
  • PDF de la disposición

Con data do 17 de abril de 2007 asinouse un convenio marco de colaboración entre a Administración xeral do Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia que ten como obxectivo o desenvolvemento das actuacións precisas para establecer, no ámbito territorial de Galicia, unha rede de espazos comúns de atención ao cidadán que permitan a prestación de servizos integrados de información, orientación, atención e tramitacións sobre determinados aspectos da actividade administrativa, coordinando para tal fin o exercicio das competencias das administracións intervenientes, entendendo por tales as asinantes do convenio e as que se adhiran nun futuro.

Entre as medidas tendentes a lograr o mencionado modelo de funcionamento administrativo destaca a de implantar, nas entidades locais que se adhiran, oficinas integradas de atención ao cidadán que se clasificarán, segundo o establecido na cláusula segunda do convenio, en función das súas capacidades e do nivel de servizos que presten.

O convenio marco establece, na súa cláusula décimo segunda, que as entidades locais interesadas en adherirse poderán solicitalo á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia sempre que, xunto coas súas solicitudes, cumpran cos requisitos que a dita cláusula determina, circunstancia que foi comunicada no seu momento ás entidades locais de Galicia.

Solicitada a adhesión polas entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia que se relacionan no anexo e aceptadas pola Comisión de Seguimento e Avaliación do Convenio segundo o previsto nas cláusulas sétima e décimo segunda, procede agora a publicación desta adhesión no Diario Oficial de Galicia.

De conformidade co acordado entre a Administración xeral do Estado e a Comunidade Autónoma en reunión da Comisión de Seguimento e Avaliación do Convenio, a inserción no Diario Oficial de Galicia a que se fai referencia, por razóns de eficacia e para evitar un trámite máis ás entidades locais, realizaraa a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

En consecuencia,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar, como anexo a esta resolución, a relación de entidades locais que se adhiren ao convenio marco asinado entre a Administración xeral do Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Galicia.

A partir da data desta publicación no Diario Oficial de Galicia, os cidadáns poderán presentar documentos dirixidos á Administración xeral do Estado ou á Comunidade Autónoma de Galicia nos rexistros destas entidades locais.

Segundo. Comunicar a aceptación destas adhesións e o acordado na reunión da Comisión de Seguimento e Avaliación do Convenio ás entidades locais afectadas.

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2014

Natalia Prieto Viso

Directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

ANEXO

Denominación

Provincia

Tipo entidade

Nivel servizos

A Laracha

A Coruña

Concello

Oficina de contacto

Dodro

A Coruña

Concello

Oficina de contacto


No hay versiones para esta norma