RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2011 pola que se publica o plan de estudos de graduado ou graduada en Enxeñaría Informática., - Diario Oficial de Galicia, de 17-11-2011

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 220
  • Fecha de Publicación: 17/11/2011
  • PDF de la disposición

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo de informe positivo da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e acordado o carácter oficial do título polo Consello de Ministros do 17 de xuño de 2011 (publicado no BOE do 14 de xullo de 2011 por Resolución do secretario de Estado de Universidades do 27 de xuño).

Esta reitoría, ao abeiro do artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, resolve:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Informática, que quedará estruturado segundo consta no anexo.

A Coruña, 5 de outubro de 2011.

Jose María Barja Pérez

Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

Plan de estudos do título de graduado ou graduada en Enxeñaría Informática

5.1. Estrutura das ensinanzas.

O título de graduado/a en Enxeñaría Informática pola UDC capacita para a profesión de enxeñeiro técnico en Informática.

O título de graduado/a en Enxeñaría Informática pola UDC integra as cinco especialidades que corresponden ás tecnoloxías específicas da enxeñaría informática da Resolución de 8 de xuño de 2009 da Secretaría Xeral de Universidades:

- Enxeñaría de Software.

- Enxeñaría de Computadores.

- Computación.

- Sistemas de Información.

- Tecnoloxías de Información.

5.1.1. Distribución do Plan de estudos en créditos ECTS.

Tipo de materia

Créditos

Formación básica (FB)

60

Obrigatorias (OB)

150

Optativas (OP)/Prácticas externas (PE)

18

Traballo de fin de grao (TFG)

12

Créditos totais

240

a) 150 créditos obrigatorios: corresponden 90 créditos ao módulo común e 60 créditos ás materias da especialidade escollida polo estudante.

b) O número máximo de créditos optativos que cursará un estudante é de 18 créditos en materias de especialidade. As prácticas externas en empresas son optativas: o estudante pode obter até 12 créditos. Tamén se pode obter recoñecemento de até 6 créditos optativos, e mediante a participación en actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudantil, solidarias e de cooperación, de acordo co artigo 12.8 do Real decreto 1393/2007.

c) 12 créditos obrigatorios do proxecto de fin de grao. O traballo fin de grao é específico para a especialidade escollida polo estudante.

5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en materias.

Rama de coñecemento

Materia vinculada

Materia

Disciplina

ECTS

Curso

Enxeñaría e arquitectura

Informática

Linguaxes e programación

Programación I

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Informática

Fundamentos de informática

Informática básica

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Matemáticas

Matemáticas

Cálculo

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Matemáticas

Matemáticas

Matemática discreta

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Física

Tecnoloxía, estrutura e enxeñaría de computadores

Tecnoloxía electrónica

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Informática

Linguaxes e programación

Programación II

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Informática

Tecnoloxía, estrutura e enxeñaría de computadores

Fundamentos dos computadores

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Matemáticas

Matemáticas

Estatística

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Empresa

Empresa

Administración e xestión de organizacións

6

1.º

Enxeñaría e arquitectura

Matemáticas

Matemáticas

Álxebra

6

1.º

5.1.3. Plan de estudos resumido (por módulo).

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

5.1.4. Plan de estudos resumido por curso académico.

Cursos comúns a todas as especialidades

Primeiro curso.

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Programación I

FB

6

1.º

Informática básica

FB

6

1.º

Cálculo

FB

6

1.º

Matemática discreta

FB

6

1.º

Tecnoloxía electrónica

FB

6

1.º

Programación II

FB

6

2.º

Fundamentos dos computadores

FB

6

2.º

Estatística

FB

6

2.º

Administración e xestión de organizacións

FB

6

2.º

Álxebra

FB

6

2.º

Segundo curso.

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Algoritmos

OB

6

3.º

Estrutura de computadores

OB

6

3.º

Bases de datos

OB

6

3.º

Paradigmas de programación

OB

6

3.º

Deseño software

OB

6

3.º

Sistemas operativos

OB

6

4.º

Redes

OB

6

4.º

Concorrencia e paralelismo

OB

6

4.º

Proceso software

OB

6

4.º

Sistemas intelixentes

OB

6

4.º

Especialidade en Enxeñaría do Software

Terceiro curso (especialidade en Enxeñaría do Software).

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Xestión de proxectos

OB

6

5.º

Interfaces persoa máquina

OB

6

5.º

Internet e sistemas distribuídos

OB

6

5.º

Lexislación e seguridade informática

OB

6

5.º

Xestión de infraestruturas

OB

6

5.º

Arquitectura do software

OB

6

6.º

Enxeñaría de requisitos

OB

6

6.º

Aseguramento da calidade

OB

6

6.º

Bases de datos avanzados

OB

6

6.º

Programación avanzada

OB

6

6.º

Cuarto curso (especialidade en Enxeñaría do Software).

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Metodoloxías de desenvolvemento

OB

6

7.º

Marcos de desenvolvemento

OB

6

7.º

Validación e verificación do software

OB

6

7.º

Ferramentas de desenvolvemento

OB

6

7.º

Proxectos de desenvolvemento software

OB

6

8.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre tres)

OP

6

7.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre catro)

OP

6

8.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre catro)

OP

6

8.º

Traballo fin de grao propio da especialidade (proxecto fin de grao)

OB

12

8.º

Optativas da especialidade

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

A escoller una das tres

Teoría da computación

OP

6

7.º

Xestión de procesos de negocio

OP

6

7.º

Métodos estatísticos

OP

6

7.º

A escoller dúas das catro

Deseño das linguaxes de programación

OP

6

8.º

Procesamento de linguaxes

OP

6

8.º

Sistemas de información empresarial

OP

6

8.º

Sectores de negocio

OP

6

8.º

Especialidade en Enxeñaría de Computadores

Terceiro curso (especialidade en Enxeñaría de Computadores).

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Xestión de proxectos

OB

6

5.º

Interfaces persoa máquina

OB

6

5.º

Internet e sistemas distribuídos

OB

6

5.º

Lexislación e seguridade informática

OB

6

5.º

Xestión de infraestruturas

OB

6

5.º

Codeseño hardware/software

OB

6

6.º

Dispositivos hardware e interfaces

OB

6

6.º

Arquitectura de computadores

OB

6

6.º

Software de comunicacións

OB

6

6.º

Procesamento dixital da información

OB

6

6.º

Cuarto curso (especialidade en Enxeñaría de Computadores).

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Programación de sistemas

OB

6

7.º

Enxeñaría de infraestruturas informáticas

OB

6

7.º

Sistemas empotrados

OB

6

7.º

Redes móbiles e sen fíos

OB

6

7.º

Administración de infraestruturas informáticas

OB

6

8.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre tres)

OP

6

7.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre cinco)

OP

6

8.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre cinco)

OP

6

8.º

Traballo fin de grao propio da especialidade (proxecto fin de grao)

OB

12

8.º

Optativas da especialidade

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

A escoller unha das tres

Contornos inmersivos, interactivos e de entretemento

OP

6

7.º

Programación integrativa

OP

6

7.º

Métodos numéricos para a informática

OP

6

7.º

A escoller dúas das cinco

Computación gráfica e visualización

OP

6

8.º

Procesamento de linguaxes

OP

6

8.º

Administración de sistemas operativos

OP

6

8.º

Administración de redes

OP

6

8.º

Robótica

OP

6

8.º

Especialidade en Computación

Terceiro curso (especialidade en Computación).

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Xestión de proxectos

OB

6

5.º

Interfaces persoa máquina

OB

6

5.º

Internet e sistemas distribuídos

OB

6

5.º

Lexislación e seguridade informática

OB

6

5.º

Xestión de infraestruturas

OB

6

5.º

Representación do coñecemento e razoamento automático

OB

6

6.º

Desenvolvemento de sistemas intelixentes

OB

6

6.º

Aprendizaxe automática

OB

6

6.º

Teoría da computación

OB

6

6.º

Recuperación de información

OB

6

6.º

Cuarto curso (especialidade en Computación).

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Deseño das linguaxes de programación

OB

6

7.º

Computación gráfica e visualización

OB

6

7.º

Procesamento de linguaxes

OB

6

7.º

Visión artificial

OB

6

7.º

Contornos inmersivos, interactivos e de entretemento

OB

6

2.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre tres)

OP

6

7.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre cinco)

OP

6

8.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre cinco)

OP

6

8.º

Traballo fin de grao propio da especialidade (proxecto fin de grao)

OB

12

8.º

Optativas da especialidade

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

A escoller unha das tres

Arquitectura de software

OP

6

7.º

Dispositivos hardware e interfaces

OP

6

7.º

Métodos numéricos para a informática

OP

6

7.º

A escoller dúas das cinco

Marcos de desenvolvemento

OP

6

8.º

Validación e verificación do software

OP

6

8.º

Programación de sistemas

OP

6

8.º

Sistemas empotrados

OP

6

8.º

Robótica

OP

6

8.º

Especialidade en Sistemas de Información

Terceiro curso (especialidade en Sistemas de Información).

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Xestión de proxectos

OB

6

5.º

Interfaces persoa máquina

OB

6

5.º

Internet e sistemas distribuídos

OB

6

5.º

Lexislación e seguridade informática

OB

6

5.º

Xestión de infraestruturas

OB

6

5.º

Análise e desenvolvemento dos sistemas de información

OB

6

6.º

Xestión de procesos de negocio

OB

6

6.º

Explotación de almacéns de datos

OB

6

6.º

Calidade en sistemas de información

OB

6

6.º

Modelado avanzado de información

OB

6

6.º

Cuarto curso (especialidade en Sistemas de Información).

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Integración de datos

OB

6

7.º

Sistemas de información empresarial

OB

6

7.º

Sectores de negocio

OB

6

7.º

Arquitectura dos sistemas de información

OB

6

7.º

Planificación de sistemas de información

OB

6

8.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre tres)

OP

6

7.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre catro)

OP

6

8.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre catro)

OP

6

8.º

Traballo fin de grao propio da especialidade (proxecto fin de grao)

OB

12

8.º

Optativas da especialidade

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

A escoller unha das tres

Aseguramento da calidade

OP

6

7.º

Calidade na xestión TIC

OP

6

7.º

Métodos estatísticos

OP

6

7.º

A escoller dúas das catro

Integración de aplicacións

OP

6

8.º

Metodoloxías de desenvolvemento

OP

6

8.º

Bases de datos avanzadas

OP

6

8.º

Servizos multimedia

OP

6

8.º

Especialidade en Tecnoloxías da Información

Terceiro curso en Tecnoloxías da Información.

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

Xestión de proxectos

OB

6

5.º

Interfaces persoa máquina

OB

6

5.º

Internet e sistemas distribuídos

OB

6

5.º

Lexislación e seguridade informática

OB

6

5.º

Xestión de infraestruturas

OB

6

5.º

Calidade na xestión TIC

OB

6

6.º

Administración de sistemas operativos

OB

6

6.º

Administración de redes

OB

6

6.º

Programación integrativa

OB

6

6.º

Administración de bases de datos

OB

6

6.º

Cuarto curso (especialidade en Tecnoloxías da Información).

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuatrimestre

Seguridade nos sistemas informáticos

OB

6

7.º

Integración de aplicacións

OB

6

7.º

Servizos multimedia

OB

6

7.º

Deseño de redes

OB

6

7.º

Administración de infraestruturas e sistemas informáticos

OB

6

8.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre catro)

OP

6

7.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre catro)

OP

6

8.º

Optativa (propia da especialidade a escoller entre catro)

OP

6

8.º

Traballo fin de grao propio da especialidade (proxecto fin de grao)

OB

12

8.º

Optativas da especialidade

Disciplina

Carácter

Créditos

Cuadrimestre

A escoller unha das catro

Explotación de almacéns de datos

OP

6

7.º

Arquitectura de computadores

OP

6

7.º

Métodos estatísticos

OP

6

7.º

Métodos numéricos para a informática

OP

6

7.º

A escoller unha das catro

Calidade en sistemas de información

OP

6

8.º

Integración de datos

OP

6

8.º

Enxeñaría de infraestruturas informáticas

OP

6

8.º

Software de comunicacións

OP

6

8.º


No hay versiones para esta norma