Resolución do 7 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe, pola que se dá publicidade á Orde do 3 de decembro de 2010 que se aproban provisionalmente as directrices de ordenación do territorio., - Diario Oficial de Galicia, de 20-12-2010

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 242
  • Fecha de Publicación: 20/12/2010
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

Con data do 3 de decembro de 2010 o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ditou a orde pola que se aproban provisionalmente as directrices de ordenación do territorio. Mediante a presente dáse publicidade á súa parte dispositiva, que literalmente di:

«DISPONGO:

Primeiro.-Aprobar provisionalmente as directrices de ordenación do territorio de Galicia, incluíndo a súa memoria ambiental.

Segundo.-Elevar este acordo ao Consello da Xunta de Galicia e dar traslado ao Parlamento de Galicia para a súa tramitación, de acordo co disposto para os plans e programas remitidos pola Xunta no Regulamento do Parlamento de Galicia.

Terceiro.-Publicar esta orde no Diario Oficial de Galicia para o seu xeral coñecemento».

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2010.

Manuel Borobio Sanchiz

Director xeral de Sostibilidade e Paisaxe


No hay versiones para esta norma