Resolucion do 9 de decembro de 2009 pola que se da publicidade ao acordo do tribunal encargado de avaliar as probas para a obtencion e renovacion do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorias perigosas por estrada e por ferrocarril, convocadas mediante Resolucion do 16 de febreiro de 2009 (Diario Oficial de Galicia numero 46, do 6 de marzo), mediante o que se declaran definitivas as relacions provisorias de aprobados. - Diario Oficial de Galicia, de 17-12-2009

TIEMPO DE LECTURA:

  • Ámbito: Galicia
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia Número 245
  • Fecha de Publicación: 17/12/2009
  • PDF de la disposición
  • Este documento NO tiene versiones

Publicadas o 24 de novembro de 2009 as relacións provisorias de aprobados correspondentes ás probas de obtención e renovación do certificado de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas por estrada e por ferrocarril, convocadas mediante Resolución do 16 de febreiro de 2009, transcorrido o prazo establecido para presentar as correspondentes reclamacións e unha vez examinadas, este tribunal

ACORDA:

Primeiro.-Declarar definitivas as relacións provisorias de aprobados.

Segundo.-Expoñer as ditas relacións nos lugares establecidos para o efecto na resolución da convocatoria.

Terceiro.-Publicar este acordo no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso de alzada ante o director xeral de Mobilidade da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Transcorridos tres meses desde a presentación do referido recurso sen que se notifique a súa resolución, entenderase desestimado e quedará expedita a vía procedente.

Santiago de Compostela, 9 de decembro de 2009.

Xosé Lluís Fernández Suárez

Presidente do tribunal


No hay versiones para esta norma