Resoluciones
Resoluciones

Resoluciones

Quisiste decir...

Filtros

Año


Voces


Órgano


Quisiste decir...
Órgano
Consello Consultivo de Galicia
Órgano
Consello Consultivo de Galicia

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 290 de 27 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 27/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 290 de 27 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 290 de 27 de septiembre de 2023 ?. 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo con data 4.9.2023. 5.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 237 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 237 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 237 de 31 de julio de 2023 (16.6.2023). 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo con data 7.3.2023. 6... .- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame. CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de razón, en virtude do disposto no...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 249 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 249 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 249 de 31 de julio de 2023 ...interesada. 4.- O 15.6.2023 a persoa instrutora formula a proposta de resolución, de sentido desestimatorio. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de... . O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes, a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do seu Regulamento de...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 092 de 19 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 19/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 092 de 19 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 092 de 19 de julio de 2023 . 3.- O 1.3.2023 asinouse a proposta de resolución, en sentido desestimatorio da reclamación. 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo o día 27.3.2023 . 5.- Na Sección de Ditames que tivo lugar o 19.4.2023 acordouse, ao abeiro do previsto no artigo 34.4 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, aprobado polo Decreto 91/2015, do 18 de xuño, devolver o expediente para que se completase a instrución nos termos indicados no acordo

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 269 de 13 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 13/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 269 de 13 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 269 de 13 de septiembre de 2023 . 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo con data 28.8.2023. 5.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... ...indemnización en concepto de responsabilidade patrimonial. O artigo 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, dispón expresamente que: ?O Consello Consultivo ditaminará preceptivamente sobre os asuntos...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 276 de 27 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 27/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 276 de 27 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 276 de 27 de septiembre de 2023 ...ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo o 28.8.2023. 6.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a tenor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 277 de 27 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 27/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 277 de 27 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 277 de 27 de septiembre de 2023 ...acredita que as complicacións ?se resolveron axeitadamente sen que xerasen secuelas?. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo con data 28.8.2023... . 6.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame. CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 238 de 12 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 12/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 238 de 12 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 238 de 12 de julio de 2023 . 4.- Con data 21.6.2023 dítase a proposta de resolución en sentido desestimatorio da reclamación presentada. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo o día Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do seu Regulamento de organización e funcionamento...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 270 de 20 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 20/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 270 de 20 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 270 de 20 de septiembre de 2023 . 4.- Con data 4.7.2023 ditouse unha proposta de resolución en sentido desestimatorio da reclamación presentada. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de razón, en virtude do disposto no artigo 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o seu Regulamento de organización e funcionamento, por tratarse dunha reclamación de...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 261 de 06 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 06/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 261 de 06 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 261 de 06 de septiembre de 2023 ...o decreto en tramitación e a lei que desenvolve, a competencia deste Consello Consultivo de Galicia para a emisión do ditame deriva da previsión contida no artigo 12.c) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 15 do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e... ...funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, cando establece que este deberá ser consultado preceptivamente nos supostos de proxectos de regulamento de execución de leis autonómicas e de desenvolvemento de normas básicas do Estado e, de ser o caso, de normas da Unión Europea, así como as súas modificacións...

+5000 Resultados