Resoluciones
Resoluciones

Resoluciones

Quisiste decir...

Filtros

Año


Voces


Órgano


Quisiste decir...
Órgano
Consello Consultivo de Galicia
Órgano
Consello Consultivo de Galicia

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 222 de 12 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 12/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 222 de 12 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 222 de 12 de julio de 2023 ANTECEDENTES 1.- Con data 26.6.2023 ten entrada neste organismo pola vía de urxencia (ao abeiro do disposto no artigo 24 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia) un escrito do señor presidente da Xunta de Galicia, solicitando a emisión do preceptivo ditame sobre... Primeira.- Competencia para a emisión do ditame. O artigo 1 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, configura a este órgano como o supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia e das administracións públicas da Comunidade Autónoma...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 287 de 27 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 27/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 287 de 27 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 287 de 27 de septiembre de 2023 ...desestimatorio. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo con data 4.9.2023. 6... .- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame. CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 233 de 19 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 19/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 233 de 19 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 233 de 19 de julio de 2023 . 4.- Con data 21.4.2023 ditouse unha proposta de resolución en sentido desestimatorio da reclamación presentada. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de razón, en virtude do disposto no artigo 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o seu Regulamento de organización e funcionamento, por tratarse dunha reclamación de...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 213 de 12 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 12/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 213 de 12 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 213 de 12 de julio de 2023 ...inicial. 4.- O órgano instrutor emitiu proposta de resolución na que propón a desestimación da reclamación (23.5.2023). 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo... Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 280 de 27 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 27/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 280 de 27 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 280 de 27 de septiembre de 2023 . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de razón, con base no previsto no artigo 12. j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que ...consultivo (neste sentido, ditames CCG 147/2020, CCG 409/2021, CCG 169/2022 ou CCG 260/2022, e os ditames que neles se citan). CONCLUSIÓN Por todo o anteriormente exposto, a Sección de Ditames do Consello Consultivo de Galicia...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 087 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 087 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 087 de 31 de julio de 2023 . [...]. Segundo.- Requirir o Ditame do Consello Consultivo de Galicia, tras formularse oposición por parte do contratista O., S.L. á resolución do contrato. Terceiro.- Dar conta ao Pleno na primeira sesión que se celebre?. 10.- O expediente de razón foi ...remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do Concello de Chandrexa de Queixa, tendo entrada neste organismo o 27.3.2023. 11.- O 19.4.2023, a Sección de Ditames deste Consello Consultivo de Galicia, por unanimidade dos seus membros, ao...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 220 de 19 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 19/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 220 de 19 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 220 de 19 de julio de 2023 ...compradora, quen debeu efectuar as comprobacións oportunas antes da adquisición do inmoble?. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do concello de Poio, tendo entrada neste... . O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de razón, con base no previsto no artigo 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o seu Regulamento de organización e funcionamento, por tratarse dunha reclamación de...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 257 de 06 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 06/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 257 de 06 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 257 de 06 de septiembre de 2023 ...persoas mencionadas formulou alegacións. 9.- Por Resolución da Alcaldía do 14.7.2023 acórdase avocar a competencia da Xunta de Goberno local para resolver o procedemento de resolución contractual, solicitar ditame do Consello Consultivo de Galicia e suspender o prazo de resolución... ...deste procedemento polo tempo que medie entre a solicitude e a recepción do ditame. 10.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do Concello de Barbadás, tendo entrada neste...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 253 de 19 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 19/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 253 de 19 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 253 de 19 de julio de 2023 ...propón acordar a declaración de nulidade da resolución do 22.9.2022, pola cal se estima o recurso de reposición contra a previa revisión do esbozo do MVMC Bustelo. 11.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor... Primeira. Sométese á consideración deste Consello Consultivo de Galicia unha proposta de resolución relativa á revisión de oficio da resolución do Xurado Provincial Montes Veciñais en Man Común de Lugo do 22.9.2022. A...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 209 de 05 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 05/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 209 de 05 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 209 de 05 de julio de 2023 . 9.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo con data 15.6.2023. 10.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes, a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

+5000 Resultados