Resoluciones
Resoluciones

Resoluciones

Quisiste decir...

Filtros

Año


Voces


Órgano


Quisiste decir...
Órgano
Consello Consultivo de Galicia
Órgano
Consello Consultivo de Galicia

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 275 de 13 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 13/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 275 de 13 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 275 de 13 de septiembre de 2023 ...remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo con data 28.8.2023. CONSIDERACIÓNS Primeira. Sométese a ditame deste Consello Consultivo... .../2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia (LCCG, en diante), dispón expresamente que: ?O Consello Consultivo ditaminará preceptivamente sobre os asuntos seguintes: [?] j) Reclamacións de responsabilidade patrimonial de contía superior a 30.000 euros para a Administración...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 274 de 27 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 27/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 274 de 27 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 274 de 27 de septiembre de 2023 ...expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo o 28.8.2023. 6.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a tenor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 293 de 27 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 27/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 293 de 27 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 293 de 27 de septiembre de 2023 Consello Consultivo de Galicia, polo Sr. conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, tendo entrada neste organismo con data 11.9.2023. 15.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia resulta competente para a emisión do ditame a teor do establecido no artigo 12.g) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e no artigo 17.a) do seu Regulamento de organización e

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 239 de 19 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 19/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 239 de 19 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 239 de 19 de julio de 2023 ...da solicitude e de arquivo do expediente. 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo o 3.7.2023... ...de Sanidade, no que, a instancia de parte, se interesa o recoñecemento do dereito ao percibo dunha indemnización en concepto de responsabilidade patrimonial. O artigo 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, dispón expresamente que...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 263 de 30 de agosto de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 30/08/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 263 de 30 de agosto de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 263 de 30 de agosto de 2023 ANTECEDENTES 1.- Con data 14.8.2023 ten entrada neste organismo pola vía de urxencia (ao abeiro do disposto no artigo 24 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia) un escrito do señor presidente da Xunta de Galicia solicitando a emisión do preceptivo ditame sobre o... Galicia, configura a este órgano como o supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia e das administracións públicas da comunidade autónoma. A competencia deste Consello Consultivo de Galicia para a emisión do ditame deriva da previsión contida no artigo 12.c) da...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 241 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 241 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 241 de 31 de julio de 2023 Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo con data 3.7.2023. 9.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame. CONSIDERACIÓNS... Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de razón, en virtude do disposto no artigo 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o seu Regulamento de...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 173 de 12 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 12/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 173 de 12 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 173 de 12 de julio de 2023 . Aprobación do texto do proxecto polo conselleiro de Sanidade, do 11.5.2023. Versión do proxecto de decreto sometido a ditame do Consello Consultivo de Galicia... Galicia, configura a este órgano como o supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia e das administracións públicas da comunidade autónoma. A competencia deste Consello Consultivo de Galicia para a emisión do ditame deriva da previsión contida nos artigos 12.c...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 203 de 05 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 05/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 203 de 05 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 203 de 05 de julio de 2023 ?. 9.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo Sra. alcaldesa do Concello da Coruña, tendo entrada neste organismo con data 8.6.2023. 10.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame . CONSIDERACIÓNS Primeira. De conformidade co artigo 12.m) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, este órgano é competente para coñecer de calquera asunto no que unha lei esixa expresamente o seu ditame

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 151 de 20 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 20/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 151 de 20 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 151 de 20 de septiembre de 2023 Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do Concello de Pontevedra, tendo entrada neste organismo o día 26.4.2023. 5.- Na sesión do 24.5.2023, a Sección de Ditames deste Consello Consultivo de Galicia acordou, por unanimidade dos seus membros e ao abeiro do previsto... ...no artigo 34.4 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, aprobado polo Decreto 91/2015, do 18 de xuño, devolver o expediente para que se completasen as actuacións nos termos indicados no acordo. 6.- O expediente tivo novamente entrada neste...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 273 de 20 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 20/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 273 de 20 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 273 de 20 de septiembre de 2023 ...remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo o día 28.8.2023. 8.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de razón, en virtude do disposto no artigo 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo

+5000 Resultados