Resoluciones
Resoluciones

Resoluciones

Quisiste decir...

Filtros

Año


Voces


Órgano


Quisiste decir...
Órgano
Consello Consultivo de Galicia
Órgano
Consello Consultivo de Galicia

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 148 de 30 de agosto de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 30/08/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 148 de 30 de agosto de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 148 de 30 de agosto de 2023 ...contrato. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, pola alcaldesa do concello de Betanzos, tendo entrada neste organismo con data 26.4.2023... . 7.- Con data 31.5.2023 a Sección de Ditames acordou, ao abeiro do previsto no artigo 34.4 do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, devolver o expediente baseándose en determinados fundamentos...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 309 de 27 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 27/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 309 de 27 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 309 de 27 de septiembre de 2023 . 17.- O expediente foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do Concello de Valdoviño, tendo entrada neste organismo o 4.5.2023. 18.- A Sección de Ditames deste Consello Consultivo de Galicia, na sesión do 24.5.2023, acordou ...entidade avalista, ?non se recibiu ningunha alegación?. 24.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do Concello de Valdoviño, tendo entrada neste organismo con data 18.9.2023...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 232 de 12 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 12/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 232 de 12 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 232 de 12 de julio de 2023 ...sentido de arquivar as actuacións por entender que a reclamación é extemporánea, por anticipada. 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste... . O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes, a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do seu Regulamento de...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 156 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 156 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 156 de 31 de julio de 2023 ...remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do Concello de Valdoviño, tendo entrada neste organismo o 4.5.2023. 6.- A Sección de Ditames deste Consello Consultivo de Galicia, na sesión do 24.5.2023, acordou devolver o expediente co fin de... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia resulta competente para a emisión do ditame a teor do establecido no artigo 12.g) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e no artigo 17.a) do seu Regulamento de organización e

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 246 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 246 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 246 de 31 de julio de 2023 . 6.- O 8.6.2023 ditouse unha proposta de resolución en sentido desestimatorio da reclamación presentada. 7.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo o día Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a tenor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do seu Regulamento de organización e funcionamento...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 240 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 240 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 240 de 31 de julio de 2023 ...responsabilidade patrimonial. O artigo 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, dispón expresamente que: "O Consello Consultivo ditaminará preceptivamente sobre os asuntos seguintes... ...vía contencioso-administrativa. Polo tanto, no presente caso podería entenderse que o que procede é a inadmisión "a limine" da reclamación presentada, por extemporaneidade, sen necesidade de solicitar ditame deste Consello Consultivo de Galicia...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 199 de 19 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 19/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 199 de 19 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 199 de 19 de julio de 2023 ...de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do Concello do Barbadás, tendo entrada neste organismo o 5.6.2023. 9.- Na Sección de Ditames que tivo lugar con data 7.6.2023 acordouse, ao abeiro do previsto no artigo 34.4 do... Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, aprobado polo Decreto 91/2015, do 18 de xuño, devolver o expediente para que se completase a súa instrución. 10.- O expediente tivo de novo entrada neste órgano consultivo o día 14.7.2023...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 262 de 20 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 20/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 262 de 20 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 262 de 20 de septiembre de 2023 Grove, de sentido desestimatorio. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do Concello do Grove, tendo entrada neste organismo con data 10.8.2023... . 7.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame. CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 300 de 27 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 27/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 300 de 27 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 300 de 27 de septiembre de 2023 . 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo o día 13.9.2023. 6.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 234 de 31 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 234 de 31 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 234 de 31 de julio de 2023 ...escrito inicial de reclamación. 3.- O 15.6.2023 formulouse a proposta de resolución, en sentido desestimatorio da reclamación. 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia... Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a tenor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello...

+5000 Resultados