Resoluciones
Resoluciones

Resoluciones

Quisiste decir...

Filtros

Año


Voces


Órgano


Quisiste decir...
Órgano
Consello Consultivo de Galicia
Órgano
Consello Consultivo de Galicia

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 271 de 13 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 13/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 271 de 13 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 271 de 13 de septiembre de 2023 . 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo con data 28.8.2023. 6.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 248 de 19 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 19/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 248 de 19 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 248 de 19 de julio de 2023 ...expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo o día 3.7.2023. 5.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 268 de 13 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 13/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 268 de 13 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 268 de 13 de septiembre de 2023 ...antedito informe de secretaría, así como a suspensión do prazo máximo legal para resolver durante o tempo que medie entre a solicitude de ditame ao Consello Consultivo de Galicia e a súa recepción. 12.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello... Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de razón por encadrarse nas competencias delimitadas nos artigos 12.f) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia e 17.a) do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 221 de 05 de julio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 05/07/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 221 de 05 de julio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 221 de 05 de julio de 2023 ). 4.- Con data do 19.5.2023 dítase proposta de resolución do contrato por causas imputables ao contratista. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo Sr. alcalde do Concello de Ribeira, tendo entrada neste organismo ...administrativa?. Pola súa banda, o artigo 17.a) do Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, aprobado polo Decreto 91/2015, do 18 de xuño, sinala que: ?Artigo 17. Función da Sección de Ditames...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 168 de 20 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 20/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 168 de 20 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 168 de 20 de septiembre de 2023 ...interesó en febrero de 2023?. 6.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do Concello de San Sadurniño, tendo entrada neste organismo o 9.5.2023... . 7.- A Sección de Ditames en sesión realizada o 7.6.2023, acordou, ao abeiro do previsto no artigo 34.4 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, aprobado polo Decreto 91/2015, do 18 de xuño, a devolución do expediente para que se completasen determinadas actuacións requiridas...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 267 de 06 de septiembre de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 06/09/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 267 de 06 de septiembre de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 267 de 06 de septiembre de 2023 . 3.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, pola señora alcaldesa do Concello da Coruña, tendo entrada neste organismo o día 24.8.2023. 4.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame . CONSIDERACIÓNS Primeira. Este Consello Consultivo resulta competente para emitir ditames sobre resolución de contratos ao abeiro do disposto no artigo 12.g) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e no artigo 17.a) do seu Regulamento de

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 124 de 26 de abril de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 26/04/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 124 de 26 de abril de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 124 de 26 de abril de 2023 . 3.- O 28.3.2023 formulouse a proposta de resolución, en sentido desestimatorio da reclamación. 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo o día 3.4.2023 . 5.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame. CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 001 de 26 de abril de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 26/04/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 001 de 26 de abril de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 001 de 26 de abril de 2023 ...sentido desestimatorio da reclamación presentada. 3.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo o día 3.1.2022... . 4.- Na sesión do 26.1.2022, a Sección de Ditames deste Consello Consultivo de Galicia, por unanimidade dos seus membros, ao abeiro do previsto no artigo 34.4 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, aprobado polo Decreto 91/2015, do 18 de xuño, acordou devolver o expediente, sen a emisión do

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 450 de 26 de abril de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 26/04/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 450 de 26 de abril de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 450 de 26 de abril de 2023 ...instrutora do procedemento formula proposta de resolución en sentido desestimatorio da reclamación presentada. 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo o dia... 7.12.2022. 5.- Na sesión da Sección de Ditames que tivo lugar o día 21.12.2022 acordouse, de conformidade co previsto no artigo 39.1 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, aprobado polo Decreto 91/2015, do 18 de xuño, ampliar o período de...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 001 de 08 de noviembre de 2022

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 08/11/2022


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 001 de 08 de noviembre de 2022 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 001 de 08 de noviembre de 2022 ...21.12.2021 formulouse a proposta de resolución, en sentido desestimatorio da reclamación presentada. 3.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada... ...neste organismo o día 3.1.2022. 4.- Na sesión do 26.1.2022, a Sección de Ditames deste Consello Consultivo de Galicia, por unanimidade dos seus membros, ao abeiro do previsto no artigo 34.4 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, aprobado...

+5000 Resultados