Resoluciones
Resoluciones

Resoluciones

Quisiste decir...

Filtros

Año


Voces


Órgano


Quisiste decir...
Órgano
Consello Consultivo de Galicia
Órgano
Consello Consultivo de Galicia

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 119 de 03 de mayo de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 03/05/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 119 de 03 de mayo de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 119 de 03 de mayo de 2023 ...11.10.2022, o 10.3.2023 a instrutora do procedemento formula proposta de resolución en sentido desestimatorio da reclamación presentada. 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada... . O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de razón, en virtude do disposto no artigo 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o seu Regulamento de organización e funcionamento, por tratarse dunha reclamación de...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 450 de 11 de enero de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 11/01/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 450 de 11 de enero de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 450 de 11 de enero de 2023 ...instrutora do procedemento formula proposta de resolución en sentido desestimatorio da reclamación presentada. 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo o dia... 7.12.2022. 5.- Na sesión da Sección de Ditames que tivo lugar o día 21.12.2022 acordouse, de conformidade co previsto no artigo 39.1 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, aprobado polo Decreto 91/2015, do 18 de xuño, ampliar o período de...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 126 de 26 de abril de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 26/04/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 126 de 26 de abril de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 126 de 26 de abril de 2023 Galicia, configura a este órgano como o supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia e das administracións públicas da comunidade autónoma. A competencia deste Consello Consultivo de Galicia para a emisión do ditame deriva da previsión contida no artigo 12.c) da... Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 15 do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, cando establece que este deberá ser consultado preceptivamente nos supostos de proxectos de regulamento de execución de leis...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 114 de 03 de mayo de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 03/05/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 114 de 03 de mayo de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 114 de 03 de mayo de 2023 Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, e tivo entrada neste organismo o día 3.4.2023. 6.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do presente ditame. CONSIDERACIÓNS... Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 123 de 26 de abril de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 26/04/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 123 de 26 de abril de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 123 de 26 de abril de 2023 . 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo o día 3.4.2023. 5.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame... . CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das Administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 113 de 26 de abril de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 26/04/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 113 de 26 de abril de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 113 de 26 de abril de 2023 ., S.L. formulou as correspondentes alegacións. 13.- O 30.3.2023 formúlase a correspondente proposta de resolución. 14.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo... Primeira. O Consello Consultivo de Galicia resulta competente para a emisión do ditame a teor do establecido no artigo 12.g) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e no artigo 17.a) do seu Regulamento de organización e funcionamento, aprobado polo Decreto...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 462 de 31 de mayo de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 31/05/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 462 de 31 de mayo de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 462 de 31 de mayo de 2023 ). 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade tendo entrada neste organismo o día 14.12.2022. 6.- Con data 11.1.2023, a Sección de Ditames deste Consello Consultivo de Galicia, por ...unanimidade dos seus membros, ao abeiro do previsto no artigo 34.4 do Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, aprobado polo Decreto 91/2015, do 18 de xuño, acordou devolver o expediente, para completar as actuacións nel sinaladas...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 212 de 28 de junio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 28/06/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 212 de 28 de junio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 212 de 28 de junio de 2023 Galicia, polo señor conselleiro de Sanidade, tendo entrada neste organismo con data 15.6.2023. CONSIDERACIÓNS Primeira. O Consello Consultivo de Galicia é competente... ...para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do seu Regulamento de organización e funcionamento, aprobado polo...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 198 de 21 de junio de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 21/06/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 198 de 21 de junio de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 198 de 21 de junio de 2023 ...presentaron alegacións, o órgano instrutor emitiu proposta en senso desestimatorio da reclamación presentada (1.6.2023). 4.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor alcalde do concello de... . O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial das administracións públicas ao que se fixo referencia nos antecedentes a teor do previsto nos artigos 12.j) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do seu Regulamento de...

Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 108 de 26 de abril de 2023

Órgano: Consello Consultivo de Galicia


Fecha: 26/04/2023


Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 108 de 26 de abril de 2023 Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 108 de 26 de abril de 2023 ). 4.- Figura no expediente administrativo escrito de alegacións da empresa contratista con data 10.3.2023. 5.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, pola señora alcaldesa do Concello de Bande tendo entrada neste organismo ...con data 28.3.2023. 6.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do acordo. Á vista destes antecedentes, a Sección de Ditames deste Consello Consultivo de Galicia, por unanimidade dos seus membros...

+5000 Resultados