Subvenciones de Boletín Oficial de A Coruña

Boletín: Boletín Oficial de A Coruña

Aprobación das bases xerais do programa de axudas municipais ao fomento do emprego - Boletín Oficial de A Coruña de 18-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 18/09/2019 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Aprobación das bases xerais do programa de axudas municipais ao fomento do emprego, O Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 10 de setembro de 2019, acordou a aprobación das bases xerais do Programa de Axudas Municipais ao fomento do emprego. Dando cumprimento ao acordo plenario, procédese á publicación íntegra das mesmas para xeral coñecemento. As bases están expostas no taboleiro de edictos do concello e na páxina web municipal. Arteixo, 12 de setembro de 2019.

Reapertura da convocatoria pública de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana do casco urbano histórico de Padrón (ARRU) e aprobación das súas bases reguladoras - Boletín Oficial de A Coruña de 09-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 09/09/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

ANUNCIO REAPERTURA DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA AREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DO CASCO URBANO HISTÓRICO DE PADRÓN (ARRU) E APROBACIÓN DAS SÚAS BASES REGULADORAS O alcalde do Concello de Padrón, por Decreto número 553/2019, asinado o martes 3 de setembro de 2019, acordou aprobar a reapertura de convocatoria pública para a concesión de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rexeneración e R...

Bases da convocatoria para entidades colaboradoras. Librerías, papelerías e empresas do sector. - Boletín Oficial de A Coruña de 27-08-2019

Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 27/08/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Bases da convocatoria para entidades colaboradoras. Librerías, papelerías e empresas do sector. (Expediente TEDeC: 2019/X999/000305) Por medio de decreto número 539/2019 de 21 de agosto, esta Alcaldía aprobou as Bases da convocatoria para entidades colaboradoras. Librerías, papelerías e empresas do sector. do Concello de Pontedeume, que de seguido se transcriben: BASES CONVOCATORIA PARA ENTIDADES COLABORADORAS. LIBRERÍAS, PAPELERÍAS E EMPRESAS DO SECTOR) Serán apli

Convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de viviendas y/o edificios de viviendas dentro de las áreas de regeneración y renovación urbanas en Mugardos. - Boletín Oficial de A Coruña de 19-08-2019

Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 19/08/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

5.ª CONVOCATORIA DE AYUDAS/SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y/O EDIFICIOS DE VIVIENDAS DENTRO DE LAS ÁREAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS BDNS(Identif.):470187 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la nueva convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http:/www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/ind

Convocatoria de subvenciones y ayudas municipales a la consolidación de empresas, Programa Consolida Cambre 2019 - Boletín Oficial de A Coruña de 13-08-2019

Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 13/08/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Extracto del acuerdo del Pleno municipal adoptado en sesión ordinaria de 29 de julio de 2019, por el que se aprueban las Bases de la convocatoria de ayudas municipales a la consolidación de empresas, Programa Consolida Cambre 2019 BDNS(Identif.):469502 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Na

Convocatoria de subvenciones para la mejora de la accesibilidad: instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios residenciales colectivos del municipio de Arteixo - Boletín Oficial de A Coruña de 08-08-2019

Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 08/08/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Extracto de la convocatoria para el año 2019, del Programa Trianual 2017-2019 de concesión de subvenciones para la mejora de la accesibilidad: instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios residenciales colectivos del municipio de Arteixo BDNS(Identif.):469429 Objeto.- El objeto es regulación de subvenciones en concurrencia competitiva para los ejercicios 2017-2019, con destino a determinadas actuaciones de rehabilitación edificatoria en ma

Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2019 por el que se convocan subvenciones para la rehabilitación en el ámbito del área de regeneración y renovación urbana del barrio de Vista Alegre del Ayuntamiento de Santiago de Compostela en desarrollo del Acuerdo de la comisión bilateral de 26 de octubre de 2018 - Boletín Oficial de A Coruña de 05-08-2019

Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 05/08/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

BDNS(Identif.):468879 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): OBJETO El objeto y la finalidad de esta convocatoria es la concesión de ayudas para actuaciones de rehabilitación de edificios residenciales en el Área d

Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2019 por el que se convocan subvenciones para la rehabilitación en el ámbito del área de regeneración y renovación urbana del barrio de Vite del Ayuntamiento de Santiago de Compostela en desarrollo del Acuerdo de la comisión bilateral de 26 de octubre de 2018 - Boletín Oficial de A Coruña de 05-08-2019

Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 05/08/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

BDNS(Identif.):468882 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): OBJETO El objeto y la finalidad de esta convocatoria es la concesión de ayudas para actuaciones de rehabilitación de edificios residenciales en el Área d

Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2019 por el que se convocan subvenciones para la rehabilitación en el ámbito del área de regeneración y renovación urbana del barrio de Pontepedriña del Ayuntamiento de Santiago de Compostela en desarrollo del Acuerdo de la comisión bilateral de 26 de octubre de 2018 - Boletín Oficial de A Coruña de 05-08-2019

Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 05/08/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

BDNS(Identif.):468881 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): OBJETO El objeto y la finalidad de esta convocatoria es la concesión de ayudas para actuaciones de rehabilitación de edificios residenciales en el Área d

Anuncio de aprobación inicial das bases da convocatoria Programa Axudas municipais á consolidación de empresas Programa Consolida Cambre 2019, así como da súa convocatoria - Boletín Oficial de A Coruña de 05-08-2019

Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 05/08/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

A corporación municipal en Pleno, en sesión ordinaria de data 29 de xullo de 2019, celebrada con carácter supletorio da correspondente ao 26 de xullo, aprobou inicialmente as Bases reguladoras da convocatoria do programa Axudas Municipais á consolidación de empresas, Programa Consolida Cambre 2019, o formulario de solicitude (anexo I, II, III e IV) así como a súa convocatoria, transcribíndose integramente a continuación o texto das citadas bases, así como os anexos normalizados de soli...
1950 Resultados