Subvenciones de Boletín Oficial de Barcelona

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona

Convocatòria per a la concessió de subvencions en el marc del Pla de Barris de Centelles dirigit a l´ instal·lació d´ascensors en edificis plurifamiliars. - Boletín Oficial de Barcelona de 18-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 18/09/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

Mitjançant resolució de l´Alcaldia número 2019/113, de 14 de setembre de 2019, es va aprovar l´acord següent: 'RESOLUCIÓ D´ALCALDIA Josep Paré Aregall, alcalde president de l´Ajuntament de Centelles. Atesa l´aposta sostinguda per part de l´Ajuntament de Centelles de promoure, en el marc del Pla de Barris, que pretén subvencionar a la ciutadania que presenten projectes per rehabilitar aquells espais del municipi que necessiten una intervenció integra així com els habitatge

Extracto de la convocatoria de subvenciones para actividades que contraten personas en situación de paro 2019. - Boletín Oficial de Barcelona de 17-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 17/09/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Particulares

Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ANUNCIO Extracto de la Junta de Gobierno de 05 de septiembre de 2019, concesión de subvenciones en el periodo 2019 para las actividades que contraten personas en situación de paro que participan en los proyectos del Servicio Local de Ocupación de Parets del Vallès para el año 2019. BDNS (Identif.): 473022. Extracto de la Junta de Gobierno de 05 de septiembre de 2019, concesión de su

Extracto de la modificación para la ampliación del plazo de presentación de solicitudes para la Convocatoria para PROYECTOS MUNICIPALES PARA LA AUTOOCUPACIÓN en el municipio de Santa Coloma de Gramenet. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 06/09/2019 Tipo: Modificacion de subvenciones Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

ANUNCIO Extracto de la modificación para la ampliación del plazo de presentación de solicitudes para la Convocatoria por concesión de pública concurrencia no competitiva, mediante BASES REGULADORAS 2018-2019 PARA LA SOLICITUD I OTORGAMIENTO DE ASIGNACIONES ECONÓMICAS A PROYECTOS MUNICIPALES PARA LA AUTOOCUPACIÓN. BDNS (Identif.): 428717. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publi

EDICTE de l'Ajuntament de Tordera sobre l'aprovació definitiva de la modificació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions a emprenedors per a la creació de llocs de treball i per a la creació de noves activitats econòmiques a Tordera. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 06/09/2019 Tipo: Modificacion de subvenciones Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Núm.Expedient: 2019 / 5125 La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 de juliol de 2019 va aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions a emprenedors per a la creació de llocs de treball i per a la creació de noves activitats econòmiques a Tordera. L'anunci va publicar-se al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de juliol de 2019, al Tauler d'Anuncis de la Corporació, a la web municipal i, havent transcorregut

Extracto de la convocatoria del Ayuntamiento de Sant Cugat de subvenciones dirigidas a actuaciones que fomenten el comercio urbano local desarrolladas durante el año 2019. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 06/09/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

BDNS (Identif.): 472012. Referencia: Expediente núm. 20098/2019. Subvenciones dirigidas a actuaciones que fomenten el comercio urbano local desarrolladas durante el año 2019. Fecha aprobación inicial: 23 de julio de 2019. La Junta de Gobierno Local, en fecha 23 de julio de 2019 en sesión ordinaria, acordó aprobar las bases específicas y convocatoria para el otorgamiento de las subvenciones dirigidas a actuaciones que fomenten el comercio urbano desarrollado durante

Bases que regiran els ajuts a la contractació laboral del Programa Complementari de Diputació de Barcelona de Millora de l'Ocupabilitat 2019-2020. (expedient núm. 9685/2018). - Boletín Oficial de Barcelona de 04-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 04/09/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Per acord de la Junta de Govern Local, en data 30 de juliol de 2019 s'ha aprovat les bases que regiran els ajuts a la contractació laboral del Programa Complementari de Diputació de Barcelona de Millora de l'Ocupabilitat 2019-2020. (expedient núm. 9685/2018). BASES RECULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE L¹OCUPABILITAT AL MUNICIPI D¹ABRERA ANY 2019-2020 1. InBroducció L'Ajuntament d´Abrera, amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, en el mar

Extracto del Alcalde de Vilanova de Sau, por la que se convocan subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios y para el fomento de la construcción de nuevas viviendas en el municipio de Vilanova de Sau para el año 2019. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 04/09/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

ANUNCIO CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN. BDNS(Identif.): 471715. Extracto de la Resolución de 12 de agosto de 2019 del Alcalde de Vilanova de Sau, por la que se convocan subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios y para el fomento de la construcción de nuevas viviendas en el municipio de Vilanova de Sau para el año 2019. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.bi 20.8.a de

Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc del Pla de Barris de Centelles dirigit als projectes i camps d'actuació referits a la part expositiva - Boletín Oficial de Barcelona de 03-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 03/09/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

ANUNCI Mitjançant resolució de l'Alcaldia número 2019/105 de data 26 d'agost de 2019, es va aprovar l'acord següent: 'DECRET D'ALCALDIA Josep Paré Aregall, alcalde president de l'Ajuntament de Centelles. Atesa l'aposta sostinguda per part de l'Ajuntament de Centelles de promoure, en el marc del Pla de Barris, que pretén subvencionar a la ciutadania que presenten projectes per rehabilitar aquells espais del municipi que necessiten una intervenció integra així com el

Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l´economia local. Línia 1: ampliacions, adequacions i millores de locals comercials. - Boletín Oficial de Barcelona de 26-08-2019

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 26/08/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Aprovat l´Acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada a data 29 de juliol de 2019, relatiu a aprovar entre d´altres, la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l´economia local Línia 1: ampliacions, adequacions i millores de locals comercials, que seguidament es transcriu: « Des del Centre Innova de l´Ajuntament de Pineda de Mar es vol fomentar una sèrie d´activitats vinculades amb la dinamització econòmica del municipi. És voluntat d

Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l´economia local. Línia 4: foment de la contractació. - Boletín Oficial de Barcelona de 26-08-2019

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 26/08/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Aprovat l´Acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada a data 29 de juliol de 2019, relatiu a aprovar entre d´altres, la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l´economia local Línia 4: foment de la contractació, que seguidament es transcriu: « Des del Centre Innova de l´Ajuntament de Pineda de Mar es vol fomentar una sèrie d´activitats vinculades amb la dinamització econòmica del municipi. És voluntat d´aquest ajuntament fomentar el
+5000 Resultados