Subvenciones Investigación, desarrollo e innovación (I D i) de Boletín Oficial de Barcelona

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona Top Concepts: Investigación, desarrollo e innovación (I D i)

Convocatòria de les subvencions al treball autònom afectat per l'estat d'alarma - Boletín Oficial de Barcelona de 14-07-2020

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 14/07/2020 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

ANUNCI La Junta de Govern de l'Ajuntament de Granollers, en la sessió ordinària del dia 7 de juliol de 2020, ha aprovat les Bases específiques reguladores i la Convocatòria de les subvencions al treball autònom afectat per l'estat d'alarma, amb el text que es transcriu literalment a continuació: 'BASES RECULADORES DE LÙATORCAMENT DE SUBVENCIONS AL TREBALL AUTÒNOM AFECTAT PER LÙESTAT DÙALARMA. 1. Objecte i finalitat de la subvenció L'objecte d'aquestes bases és regu

Convocatòria per a presentar sol·licituds per a la concessió d´ajuts per a la reactivació econòmica municipal de Sant Quirze del Vallès. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-06-2020

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 25/06/2020 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Procediment Genèric Desenvolupament econòmic i local 77/2020/SQDESEC ANUNCI Mitjançant Decret d´Alcaldia número 202002138 de data 22 de juny de 2020, s´aprova la convocatòria per a presentar sol·licituds per a la concessió d´ajuts per a la reactivació econòmica municipal de Sant Quirze del Vallès, dins del programa d´acció per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia del COVID-19, d´acord amb allò que s´estableix a les Bases reguladores aprovades mitjançant Decret d´

Bases de les subvencions i la convocatòria de l'Ajuntament de Barcelona per a treballadors i treballadores autònomes de la ciutat afectats pel cessament de l'activitat o la davallada de l'activitat econòmica (Programa Autono+ Barcelona). - Boletín Oficial de Barcelona de 04-05-2020

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 04/05/2020 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica Àrea d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda ANUNCI La Comissió de Govern, en sessió del dia 30 d'abril del 2020, ha adoptat el següent acord: APROVAR inicialment les Bases de les subvencions i la convocatòria de l'Ajuntament de Barcelona per a treballadors i treballadores autònomes de la ciutat afectats pel cessament de l'activitat o la davallada de l'activitat econòmica (Programa Autono+ Barcelona). DECLARA

Bases d'ajuts per la implantació d'una campanya econòmica als establiments de Torrelles de Llobregat afectats per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-04-2020

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 28/04/2020 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Per Resolució de l'Alcaldia núm. 2020DECR000295 de data 24 d'abril de 2020, s'aprovà la convocatòria i les bases reguladores dels ajuts extraordinaris en règim de concessió directa per la implantació d'una campanya econòmica als establiments de Torrelles de Llobregat afectats per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Mitjançant aquest anunci es fa públic el decret d'aprovació de les bases reguladores i es convoca per a l'exercici 2020 la presentació de sol·licitud dels ajuts ...

Bases per regular la selecció d'iniciatives innovadores d'emprenedoria social tecnològica adreçades a generar teixit econòmic amb capacitat d'innovació. Exp. 900329/20 - Boletín Oficial de Barcelona de 09-03-2020

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 09/03/2020 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 25 de febrer de 2020, ha acordat aprovar les bases per regular en concurrència competitiva la selecció d'iniciatives innovadores d'emprenedoria social tecnològica adreçades a generar teixit econòmic amb capacitat d'innovació. Les esmentades bases es sotmeten a informació pública durant un període de 30 dies hàbils. En cas que no hi hagi al·legacions s'entendran aprovades definitivament. Durant aq

Bases d'atorgament de subvencions a projectes d'emprenedoria d'Arenys de Mar - Boletín Oficial de Barcelona de 12-03-2019

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 12/03/2019 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles

En data 28 de desembre de 2018, es va publicar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, l'acord íntegre adoptat pel ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en sessió de data 29 de novembre de 2018, d'aprovació inicial de les 'Bases Generals de concurrència competitiva d'atorgament de subvencions a projectes d'emprenedoria d'Arenys de Mar, en règim de concurrència competitiva,', a l'àmbit de Promoció Econòmica, d'obertura d'un període de 30 dies hàbils d'informació publica, i ...

Convocatòria per a la construcció i gestió d'una xarxa de fibra òptica al municipi, exercici 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 29-01-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 29/01/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Ajuntament d? Orís Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ANUNCIO Convocatòria subvención para la construcción i gestión de una red de fibra optica en el municipio de Orís, ejercicio 2018. BDNS (Identif.): 382828. Extracto de la Resolución de 23 de enero de 2018 del Ayuntamiento de Oris, por la que se convocan las ayudas para la construcción y gestión de una red de fibra óptica en el municipio de Orís año 2018.

Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores per a la concessió d'una subvenció per a la construcció i gestió d'una xarxa de fibra òptica al municipi, fase II. - Boletín Oficial de Barcelona de 16-01-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 16/01/2018 Tipo: Modificacion de subvenciones Plazo: Ver Detalles

AJUNTAMENT ORÍS (BARCELONA) EDICTE Edicte d'aprovació definitiva de les bases reguladores dels ajuts econòmics en concepte de subvenció per a la construcció i gestió d? una xarxa de fibra òptica en el municipi d? Orís El Ple de l? Ajuntament d? Orís, en sessió extraordinària de data 22 de novembre de 2017, aprova les bases específiques reguladores per a la concessió d? ajuts econòmics en concepte de subvenció per a la construcció i gestió d? una xarxa de fibra òpti
1380 Resultados