Subvenciones de Boletín Oficial de Girona

Boletín: Boletín Oficial de Girona

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la creació d´ocupació mitjançant la contractació de persones en el marc del Projecte Platja d´Aro Professionals 2019. - Boletín Oficial de Girona de 12-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 12/09/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares

Administració Pública: CONSELL COMARCAL DE BAIX EMPORDÀ Codi Administració Pública: L06090019 Òrgan: CONSELL COMARCAL DE BAIX EMPORDÀ Codi Òrgan: L06090019 Id Anunci: 51647 Codi convocatòria: 472239 Ref convocatòria: Subvencions Platja d´Aro Professionals 2019 Des convocatòria: Bases reguladores de subvencions destinades a la contractació de persones en el marco del projecte Platja d´Aro Professionals 2019 Conforme allò previst als artic

Extracte en la BDNS de la convocatòria d´ajuts per a la rehabilitació i restauració de façanes d´immobles situats a l´àmbit del carrer Major. - Boletín Oficial de Girona de 09-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 09/09/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Administració Pública: AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Codi Administració Pública: L01170865 Òrgan: AJUNTAMENT DE LA JONQUERA Codi Òrgan: L01170865 Id Anunci: 51580 Codi convocatòria: 472214 Ref convocatòria: ATQU/SUBVFAÇ/2019 Des convocatòria: SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ FAÇANES C/ MAJOR DE LA JONQUERA De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l´e

Subvencions per a la rehabilitación de façanes, 2019. - Boletín Oficial de Girona de 28-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 28/06/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes - Període 2019 Administració Pública: AJUNTAMENT D´OLOT Codi Administració Pública: L01171143 Òrgan: AJUNTAMENT D´OLOT Codi Òrgan: L01171143 Id Anunci: 49371 Codi convocatòria: 463526 Ref convocatòria: S19/031 Des convocatòria: Convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per

Anunci d'aprovació definitiva de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions destinades a l'arranjament de les façanes del carrer Major de la Jonquera. - Boletín Oficial de Girona de 19-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 19/06/2019 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

En data 27 de maig d'enguany s'ha elevat a definitiu l'acord plenari de 25 d'abril de 2019, d'aprovació inicial de les Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions destinades a l'arranjament de les façanes del carrer major de la Jonquera, el text íntegre de la qual es reprodueix a continuació: 'BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCI- ONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES AL SECTOR DEL CARRER MAJOR COMPRÉS ENTRE ELS NÚMEROS 2 A 78 (PA- RELLS) I 27 A 103 (SENARS).-

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes dels edificis del carrer Sant Feliu de Celrà. - Boletín Oficial de Girona de 18-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 18/06/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Administració Pública: AJUNTAMENT DE CELRÀ Codi Administració Pública: L01170499 Òrgan: AJUNTAMENT DE CELRÀ Codi Òrgan: L01170499 Id Anunci: 48935 Codi convocatòria: 461713 Ref convocatòria: X252/2019 Des convocatòria: Ajuts per rehabilitar les façanes del carrer Sant Feliu de Celrà D'acord amb les disposicions dels articles 17.3. b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot tro...

Anunci d'aprovació definitiva de les bases reguladores de la subvenció del concurs per accedir al programa d'emprenedoria i dinamització d'activitat econòmica 'Salt Xef, incubadora de negocis gastronòmics' i la cessió del local comercial Salt Xef, exercici 2019 - Boletín Oficial de Girona de 12-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 12/06/2019 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares

exp.: 2018r036000001 Àrea d'emprenedoria i empresa no havent-se presentat al·legacions en el període d'informació pública de 20 dies hàbils que ha expirat el 3 d'abril de 2019 contra les bases reguladores de la subvenció del concurs per accedir al programa d'emprenedoria i dinamització d'activitat econòmica 'salt Xef, incubadora de negocis gastronòmics' i la cessió del local comercial salt Xef, exercici 2019 que atorga l'ajuntament de salt, aprovades per acord de la Junta de Gov

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions d'una part de la instal·lació de fibra òptica del municipi de Brunyola. - Boletín Oficial de Girona de 12-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 12/06/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Òrgan: aJUnTamenT De BrUnYola Codi Òrgan: l01170280 Id anunci: 48595 Codi convocatòria: 460252 ref convocatòria: 01/2019 Des convocatòria: subvenció en règim de concurrència competitiva per a l'atorgament d'una part de la instal·lació de fibra òptica del municipi De conformitat amb el previst en els articles 17.3b i 20.8a de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual pot consul- tar-

Edicte d'informació pública de les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la contractació, per part d'empreses i entitats, en el marc del programa Girona Actua - Boletín Oficial de Girona de 10-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 10/06/2019 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Exp.: 2019013954 La junta de Govern Local de data 10 de maig de 2019 ha aprovat inicialment les bases per a la concessió de subvencions destinades a la contractació, per part d'empreses i entitats, en el marc del programa Girona Actua. D'acord amb l'article 124.2 del ROAS, es sotmeten a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona (e-tauler) per un termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en espècie per a la participació en el programa de treballs de manteniment dels pisos de la borsa de lloguer social, exercici 2019 - Boletín Oficial de Girona de 06-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 06/06/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

Administració Pública: AJUNTAMENT DE SALT Codi Administració Pública: L01171557 Òrgan: AJUNTAMENT DE SALT Codi Òrgan: L01171557 Id Anunci: 48278 Codi convocatòria: 459027 Ref convocatòria: 2019S077000002 Des convocatòria: Decret d'Alcaldia de 09/04/2019 per el quals'aprova la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a l'any 2019 dels habitatges cedits a la borsa de lloguer social de l'Ajuntament de Salt Article 1.- Objecte i

Extracte en la BDNS de la convocatòria del Programa comerç minorista. Diagnòstics d'innovació comercial - Boletín Oficial de Girona de 03-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 03/06/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Administració Pública: CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA Codi Administració Pública: CC0000038 Òrgan: CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA Codi Òrgan: CC0000038 Id Anunci: 48087 Codi convocatòria: 458408 Des convocatòria: Programa Comerç Minorista - Diagnòstics d'Innovació Comercial La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Girona informa de la Convocatòria Pública de selecció de comerços per al desenvolupament de Diagnòstics d'Innovació Comercial en el marc del Programa de Com...
1861 Resultados