Subvenciones de Boletín Oficial de Lleida

Boletín: Boletín Oficial de Lleida

Convocatòria per a la concessió de subvencions als Consells Comarcals de la demarcació de Lleida per a la promoció turística, anualitat 2019. - Boletín Oficial de Lleida de 28-05-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 28/05/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

BDNS (Identif.): 456465 De conformitat amb allò que previst en els articles 17.3b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions. (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstran) 1. Beneficiaris. Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els Consells Comarcals de la demarcació de Lleida. En el cas que l'entitat que realitzi l'activitat sigui u

Convocatòria d'ajuts 'Programa Comercio Minorista. Diagnósticos de Innovación Comercial' - Boletín Oficial de Lleida de 27-05-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 27/05/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

``Programa Comercio Minorista. Diagnósticos de Innovación Comercial'' La Cámara de Comercio, Industria, Servicios de Lérida informa de la Convocatoria Pública de selección de comercios para el desarrollo de Diagnósticos de Innovación Comercial en el marco del Programa de Comercio Minorista, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la Secretaria de Estado de Comercio. Primero. Destinatarios Pymes o empresas autónomas de la de

Convocatòria de subvencions en matèria d'Horta de l'Ajuntament de Lleida per a l'any 2019 - Boletín Oficial de Lleida de 22-05-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 22/05/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Convocatòria de subvencions per l'any 2019 de la línia subvencionadora de promoció de l'Horta de la Regidoria de l'Hàbitat Rural i la Sostenibilitat de l'ajuntament de Lleida La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 30 d'abril de 2019, va aprovar la convocatòria d'ajuts per a l'any 2019 de la següent línia subvencionadora de la Regidoria de l'Hàbitat Rural i la Sostenibilitat: 1. Ajuts en matèria de promoció de l'Horta. Aquesta l

Convocatòria d'Ajuts al Teixit Empresarial, Professional, Cultural i Artístic de la Ciutat de Lleida de l'Ajuntament de Lleida per a l'any 2019 - Boletín Oficial de Lleida de 22-05-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 22/05/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

Exp. 23-2019 La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 30 d'abril de 2019, va aprovar la convocatòria d'Ajuts al Teixit Empresarial Professional Cultural i Artístic de la Ciutat de Lleida per a l'any 2019. Aquesta convocatòria es regeix per les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions establertes en el 'Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Lleida 2008-2010' prorrogat mitjançant les Bases d'Execució del pressupost mu

Convocatòria de subvencions de les diferents línies subvencionadores pel foment del comerç local associat i per a la protecció dels drets de les persones consumidores de l'Ajuntament de Lleida per a l'any 2019 - Boletín Oficial de Lleida de 21-05-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 21/05/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Expedient:- 43/2019. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 30 d'abril de 2019, va aprovar la convocatòria d'ajuts per a l'any 2019 de les diferents línies subvencionadores de la Regidoria de Promoció de la Ciutat, del comerç, del Turisme i de l'Ocupació i l'Emprenedoria. Línia 1. Actuacions encaminades a l'educació o formació en matèria de consum i a la protecció dels drets de les persones consumidores. Línia 2. Promoció i dinamització de l

SE-BSU-2019/001 Bases reguladores de la concessió de subvencions per a la rehabilitació i pintura de façanes al centre històric. Modificació 2 - Boletín Oficial de Lleida de 20-05-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 20/05/2019 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles

ANUNCI Per tal que s'hi puguin presentar al·legacions, se sotmet a informació pública l'expedient les dades del qual es citen seguidament: Núm. Expedient SE-BSU-2019/001. Títol: Bases reguladores de la concessió de subvencions per a la rehabilitació i pintura de façanes al centre històric. Modificació 2 Normativa aplicable: L'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals. Aprovació inicial: Òrgan Ple. Data: 6-5-2019.

Anunci convocatòria 'Suport a la innovació en les Pimes' - Boletín Oficial de Lleida de 17-05-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 17/05/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Programa InnoCámaras Suport a la innovació en les Pimes La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida informa de la Convocatòria Pública d'ajudes per al desenvolupament de Plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. Primer. Beneficiaris Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Lleida, q

Convocatòria Pública d'Ajuts. Programa XPANDE - Boletín Oficial de Lleida de 17-05-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 17/05/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Programa Xpande 'Apoyo a la Expansión Internacional de la Pyme'. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida ha obert, mitjançant la corresponent convocatòria pública d'ajuts, el termini per a la presentació de sol·licituds de participació a la Fase d'assessorament i/o a la Fase d'ajuts del Programa Xpande de 'Apoyo a la Expansión Internacional de la Pyme', cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i Acció, Departamen

Anunci convocatòria 'Suport a la Incorporació de les TIC en les Pimes' - Boletín Oficial de Lleida de 17-05-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 17/05/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Programa TICCámaras Suport a la Incorporació de les TIC en les Pimes La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida informa de la Convocatòria Pública d'ajudes per al desenvolupament de Plans de suport a la incorporació de TIC en el marc del Programa TICCámaras cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. Primer. Beneficiaris Pimes, micropymes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballador

Anunci Programa XPANDE DIGITAL - Boletín Oficial de Lleida de 17-05-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 17/05/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

La Cambra de Comerç i Indústria i serveis de Lleida anuncia mitjançant la corresponent convocatòria pública del Programa XPANDE DIGITAL, l'obertura del termini per a la presentació de sol·licituds de participació en la Fase d'Assessorament i en la Fase d'Ajudes del Programa, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. Primer. Beneficiaris Pimes, micropimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç
842 Resultados