Subvenciones de Boletín Oficial de Lugo

Boletín: Boletín Oficial de Lugo

AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DAS PERSONAS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO ACONDICIONAMENTO DAS INSTALACIÓNS DA ESCOLA OBRADOIRO A PINGUELA . - Boletín Oficial de Lugo de 27-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lugo del 27/06/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

BDNS (Identif.): 463150 De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na BDNS. Primeiro. Beneficiarios: Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos á contratación as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens,

Extracto polo que se aproban as bases e a convocatoria, para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva, da acción de fomento para dinamización e potenciación da integridade da raza bovina rubia galega nas explotacións lucenses. - Boletín Oficial de Lugo de 14-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lugo del 14/06/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Asociaciones y economía social

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) - DEPUTACIÓN Anuncio EXTRACTO DO ACORDO ADOPTADO POLA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA O DÍA 24 DE MAIO DE 2019, POLO QUE SE APROBAN AS BASES E A CONVOCATORIA, PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, DA ACCIÓN DE FOMENTO PARA DINAMIZACIÓN E POTENCIACIÓN DA INTEGRIDADE DA RAZA BOVINA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS LUCENSES: SUBVENCIÓN DESTINADA Á PROMOCIÓ

Extracto del decreto de alcaldía por el que se aprueban las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas a través de incentivos a la contratación temporal por cuenta ajena, en centros de trabajo radicados en el ámbito territorial del Obradoiro dual de Emprego Sendas de Burela, Cervo e Xove V. - Boletín Oficial de Lugo de 14-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lugo del 14/06/2019 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

BDNS(Identif.): 460326 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Primero. Objeto y finalidad de las ayudas. El objeto de esta convocatoria es facilitar la empleabilidad y ocupabalidad de las personas participantes en el Obradoiro dual de Emprego Sendas

Convocatoria e bases que rexerán a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do programa de dinamización e potenciación da integridade da raza bovina rubia galega nas explotacións lucenses. Eixo 2: promoción e potenciación de reprodutoras inscritas no rexistro definitivo do libro xenealóxico da raza rubia galega nas explotacións da provincia de Lugo. - Boletín Oficial de Lugo de 14-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lugo del 14/06/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

A Xunta de Goberno Local, en sesión do día 24 de maio de 2019, prestou aprobación as bases e convocatoria das mesmas, que rexen a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, do programa de actuación dentro da acción de fomento eixe 2 sobre a promoción e potenciación de reprodutoras inscritas no rexistro do libro xenealóxico da raza rubia galega nas explotacións da provincia de Lugo, destinadas aos titulares de explotacións gandeiras, coa finalidade de foment...

Bases e convocatoria para a concesión de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas na área de rehabilitación integral no marco do acordo da comisión bilateral celebrada o 26 de outubro de 2018, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do núcleo de Quiroga - Boletín Oficial de Lugo de 27-03-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lugo del 27/03/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Por acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 22 de febreiro do 2019 prestouse aprobación ás seguintes bases que a continuación se detallan: APROBAR AS BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL NO MARCO DO ACORDO DA COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA O 26 DE OUTUBRO DE 2018, RELATIVO Á ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DO NÚCLEO DE QUIROGA (LUGO) 6ª FASE, NA COMUNIDADE...

Novo prazo de un mes para a presentación de solicitudes de subvención para a rexeneración e renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro - Boletín Oficial de Lugo de 20-03-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lugo del 20/03/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Anuncio Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 6 de marzo de 2019 establecese un novo prazo de un mes para a presentación de solicitudes de subvención para a rexeneración e renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro (Fase XVI). Este prazo comezará a contar dende a publicación do anuncio do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. A presentación de solicitudes realizarase con arranxo ás Bases e á convocatoria publicadas no BOP o d...

Bases prorrogadas e convocatoria da Fase XIII de subvencións para a rexeneración e renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Mondoñedo e barrios históricos de San Lázaro e os Muíños - Boletín Oficial de Lugo de 15-03-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lugo del 15/03/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Por medio da presente publícanse as bases reguladoras prorrogadas e convocatoria da Fase XIII de subvencións para a rexeneración e renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Mondoñedo e barrios históricos de San Lázaro e os Muíños, aprobadas na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local deste Concello, de 7 de marzo de dous mil dezanove. En Mondoñedo, a sete de marzo de 2019.- A ALCALDESA. María Elena Candia López PRORROGA DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATO

Bases y convocatoria pública de subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas situados dentro del Área de Regeneración y Renovación Urbana del casco antiguo de Sarria . - Boletín Oficial de Lugo de 15-02-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lugo del 15/02/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 02/01/2019 por el que se presta aprobación a las bases reguladoras y a la convocatoria pública de subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas situados dentro del Área de Regeneración y Renovación Urbana del casco antiguo de Sarria. BDNS (Identif.): 438629 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto

Bases e convocatoria da Fase XVI de subvencións para a rexeneración e renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Mondoñedo e barrios históricos de San Lázaro e os Muíños - Boletín Oficial de Lugo de 15-01-2019

Boletín: Boletín Oficial de Lugo del 15/01/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares

En Mondoñedo, a sete de xaneiro de 2019.- A ALCALDESA. María Elena Candia López BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA NA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO DE MONDOÑEDO E BARRIOS HISTORICOS DESAN LÁZARO E OS MUIÑOS. En desenrolo dos acordos da Comisión Bilateral celebrada o 26 de Outubro do 2018, relativo á Rexeneración e Renovación Urbana na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro e en relación ao papel

Convocatoria de subvencións para a rexeneración e renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro - Boletín Oficial de Lugo de 26-12-2018

Boletín: Boletín Oficial de Lugo del 26/12/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Por medio da presente publícanse as bases reguladoras e convocatoria da Fase XVI de subvencións para a rexeneración e renovación urbana na Área de Rehabilitación do Casco Histórico de Viveiro, aprobadas na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local deste Concello, de doce de decembro de dous mil dezaoito. En Viveiro, a 14 de decembro de 2018.- A ALCALDESA. María Loureiro García. BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA NA ÁRE
490 Resultados