Subvenciones de Boletín Oficial de Ourense

Boletín: Boletín Oficial de Ourense

Bases da convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación por conta allea do alumnado do obradoiro de emprego dual Xinzo de Limia-Baltar 2018. - Boletín Oficial de Ourense de 01-07-2019

Boletín: Boletín Oficial de Ourense del 01/07/2019 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

Mediante Decreto da Alcaldía do Concello de Xinzo de Limia con data 24/05/2019, aprobáronse as bases da convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación por conta allea do alumnado do obradoiro de emprego dual Xinzo de Limia-Baltar 2018, en consecuencia procédese mediante este documento á súa publicación, sendo o seu contido do seguinte teor literal: Convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea do alumnado do obradoiro de emprego d...

Bases reguladoras do concurso para a concesión de subvencións para proxectos empresariais e de autoemprego en concellos rurais de menor poboación - Boletín Oficial de Ourense de 29-05-2019

Boletín: Boletín Oficial de Ourense del 29/05/2019 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

A Xunta de Goberno desta Deputación acordou, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 23 de maio de 2019, aprobar as bases reguladoras do concurso para a concesión de subvencións para proxectos empresariais e de autoemprego en concellos rurais de menor poboación, no marco de proxecto emprendOu, financiado polo programa operativo de emprego xuvenil do fondo social europeo (Axudas EMP-POEJ). Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o texto íntegro das bases: Primeira

Acción contra o desemprego mediante a axuda ao autoemprego do Concello de Oímbra - Boletín Oficial de Ourense de 08-02-2019

Boletín: Boletín Oficial de Ourense del 08/02/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Empresas y autónomos

Extracto da convocatoria para o 2019 da liña 1 do Plan estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra: 'Acción contra o desemprego mediante a axuda ao autoemprego', BDNS (Identif.): 436005 oímbra BDNS (Identif.): 436005 De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b) e 20.8 a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria para o 2019, da liña 1 do Plan estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra: Acción contra o desem

Axudas municipais á contratación do Concello de Oímbra - Boletín Oficial de Ourense de 08-02-2019

Boletín: Boletín Oficial de Ourense del 08/02/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Empresas y autónomos

Extracto da convocatoria para 2019 da liña 1 do Plan estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra: 'Axudas municipais á contratación', BDNS(Identif.): 436007. BDNS(Identif.): 436007 De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b) e 20.8 a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvención, publícase ou extracto da convocatoria para 2019 da liña 1 do Plan estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra: Axudas municipais á contratación , cuxo texto completo podar consul

Programa Revivenda aluguer' do Concello de Oímbra - Boletín Oficial de Ourense de 08-02-2019

Boletín: Boletín Oficial de Ourense del 08/02/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Extracto do acordo polo que se aproban as bases da convocatoria para o 2019, da liña 3 do Plan estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra: 'Programa Revivenda aluguer', BDNS (Identif.): 436014 De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b) e 20.8 a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto do acordo da XGL polo que se aproban as bases da convocatoria para o 2019, da liña 3 do Plan estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra: Programa Rev

Convocatoria de subvencións das actuacións de rehabilitación na área de rehabilitación do casco histórico de Ribadavia, Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 - Boletín Oficial de Ourense de 10-12-2018

Boletín: Boletín Oficial de Ourense del 10/12/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

A Xunta De Goberno Local do Concello de Ribadavia, na sesión de 3 de decembro de 2018, aprobou as bases reguladoras e convocatoria de subvencións das actuacións de rehabilitación na área de rehabilitación do casco histórico de Ribadavia, Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. As bases quedan expostas no taboleiro de anuncios do Concello de Ribadavia, e a disposición dos interesados e interesadas no concello, Departamento de Urbanismo, Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Ribadav

Convocatoria de subvencións das actuacións de rehabilitación na área de rehabilitación do casco antigo de San Cristovo - Boletín Oficial de Ourense de 10-12-2018

Boletín: Boletín Oficial de Ourense del 10/12/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

A Xunta de Goberno Local do Concello de Ribadavia, na sesión do 3 de decembro de 2018, aprobou as bases reguladoras e convocatoria de subvencións das actuacións de rehabilitación na área de rehabilitación do casco antigo de San Cristovo, Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. As bases quedan expostas no taboleiro de anuncios do Concello de Ribadavia, e a disposición dos interesados e interesadas no concello, Departamento de Urbanismo, Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Ribadavi...

Aprobación definitiva da Ordenanza das bases reguladoras da concesión das subvencións previstas para o ámbito do Plan especial de protección e rehabilitación da zona histórica de Xunqueira de Ambía e o seu contorno. - Boletín Oficial de Ourense de 07-12-2018

Boletín: Boletín Oficial de Ourense del 07/12/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Anuncio de aprobación definitiva da Ordenanza das bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións previstas para o ámbito do Plan especial de protección e rehabilitación da zona histórica de Xunqueira de Ambía e o seu entorno. Prórroga do Plan estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016 - Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas. A devandita o...

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a trabajadores autónomos en el Ayuntamiento de Vilariño de Conso - Boletín Oficial de Ourense de 27-10-2018

Boletín: Boletín Oficial de Ourense del 27/10/2018 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Empresas y autónomos

O Concello de Vilariño de Conso, consciente da súa responsabilidade en materia de traballo autónomo e recoñecendo o labor que vén desenvolvendo este colectivo no desenvolvemento económico e mantemento demográfico no eido rural, elabora esta convocatoria de axudas tanto para o establecemento como para o mantemento da actividade autónoma no municipio, co obxecto de apoiar o emprego autónomo por conta propia, contribuíndo á xeración de emprego e riqueza económica e social da zona. Base...

Convocatoria de axudas para o desenvolvemento de actividades emprendedoras na rede de espazos de traballo compartido do Concello do Carballiño - Boletín Oficial de Ourense de 22-10-2018

Boletín: Boletín Oficial de Ourense del 22/10/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Base 1. Obxecto, finalidade e ámbito de aplicación O obxecto destas bases é regular as condicións que rexerán a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a facilitar ás pequenas empresas de recente creación, a localización e consolidación en espazos de coworking situados no municipio do Carballiño. A finalidade ou obxectivo que se pretende conseguir coa convocatoria é o desenvolvemento das actividades emprendedoras na rede de espazos de traballo compartid...
561 Resultados