Subvenciones de Boletín Oficial de Pontevedra

Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra

APROBACIÓN BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS EN OIA. - Boletín Oficial de Pontevedra de 24-02-2020

Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra del 24/02/2020 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles

ANUNCIO aprobación bases reguladoras do Programa de vivendas baleiras. O Pleno do Concello de Oia, con data do 30/01/2020, acordou aprobar as bases que regularán no concello de Oia os aspectos formais, personais, materiais e procedimentais, do Programa de Vivenda Baleiras, según o convenio asinado entre o IGVS e a FEGAMP, por un lado, ao que o concello de Oia xa está adherido, así como ordenar a publicación destas bases mediante anuncio no BOP e na sede electrónica municipal O t

EXTRACTO DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 06/02/2020 POLO QUE SE CONVOCAN AS SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO EN ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O ANO 2020 - Boletín Oficial de Pontevedra de 21-02-2020

Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra del 21/02/2020 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 06/02/2020 POR EL QUE SE CONVOCAN LAS SUBVENCIONES PARA El FOMENTO DEL EMPLEO EN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL AÑO 2020 BDNS(Identif.):496622 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones: http://www.pap.minhap

BASES DAS SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO EN ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2020. - Boletín Oficial de Pontevedra de 18-02-2020

Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra del 18/02/2020 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Asociaciones y economía social

ANUNCIO A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria de 6 de febreiro de 2020, no expediente número 17040/77, acordou aprobar as seguintes: 'BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO EN ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2020 BASE 1ª.-OBXECTO, FINALIDADE E BENEFICIARIAS DAS SUBVENCIÓNS Obxecto: Esta convocatoria de subvencións, realizada pola Concellería de Cultura, Emprego e Participación Cidadá do Concello de Vigo, ten por obxecto a concesión,

EXTRACTO DA CONVOCATORIA PARA SOLICITAR AXUDAS Á REHABILIDACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CONXUNTO HISTÓRICO DE TUI. - Boletín Oficial de Pontevedra de 18-02-2020

Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra del 18/02/2020 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

Extracto del acuerdo de 31 de enero de 2020 de la Xunta de Gobierno Local, por la que se convocan ayudas y se aprueban las 'Bases reguladoras y convocatoria pública para solicitar ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas en el ámbito del área de Rehabilitación del Conjunto Histórico de Tui' BDNS(Identif.):496065 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.la de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la

PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPREGO CONCELLO DE SILLEDA, ANO 2020 - Boletín Oficial de Pontevedra de 11-02-2020

Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra del 11/02/2020 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

ANUNCIO Por acordo do Pleno da Corporación de data 30 de xaneiro de 2020, acordouse prestar aprobación as 'Bases do programa de axudas municipais á creación de emprego no Concello de Silleda, ano 2020', que se insire a continuación: PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPREGO CONCELLO DE SILLEDA BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO ANO 2020 BASE 1ª.-OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN 1.1.-FINALIDADE A presente disposición ten por obxecto fixar as b

CONVOCATORIA DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVIZOS E NAVEGACIÓN DE PONTEVEDRA, VIGO, VILAGARCÍA DE AROUSA DE AXUDAS DO PROGRAMA TIC CÁMARAS SECTOR COMERCIO MINORISTA. - Boletín Oficial de Pontevedra de 17-12-2019

Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra del 17/12/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Programa TICCámaras Apoyo a la Incorporación de las TIC en las Pymes del Sector de Comercio Minorista La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa informa de la Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de TIC en el marco del Programa TICCámaras cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. Primero. Beneficiarios

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN, EN REXIMEN DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, DE AXUDAS DESTINADAS A FOMENTAR O CESAMENTO DA ACTIVIDADE E RESCATE DE LICENCIAS DE TAXI OS SEUS TITULARES - Boletín Oficial de Pontevedra de 27-11-2019

Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra del 27/11/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

CONVOCATORIA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE PONTEAREAS PARA LA CONCESION, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE AYUDAS DESTINADAS A FOMENTAR EL CESAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y RESCATE DE LICENCIAS DE TAXI DE SUS TITULARES EN PONTEAREAS EN EL AÑO 2019 BDNS(Identif.):483178 De conformidad con lo previsto en los articulos17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse e

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO CONCELLO DE PONTEAREAS PARA AS SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O EMPREGO 2019, 2ª CONVOCATORIA - Boletín Oficial de Pontevedra de 21-11-2019

Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra del 21/11/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROMOVER EL EMPLEO 2019, 2ª CONVOCATORIA BDNS(Identif.):482476 De conformidad con lo previsto en los articulos17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index Se hace público para general conocimiento que p

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DO CONCELLO DE VIGO - Boletín Oficial de Pontevedra de 04-11-2019

Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra del 04/11/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares

SUBVENCIONES A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS EN LAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL AYUNTAMIENTO DE VIGO CON FINANCIACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021 DENTRO DEL PROGRAMA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL. ANUALIDAD 2018. (FASE 16ª DE CASCO VELLO, 11ª DE BOUZAS, 3ª DE LAS CALLES BUEU-MOAÑA EN COIA Y 3ª DE SANTA CLARA) BDNS(Identif.):479723 Primero. Beneficiarios Los propietarios únicos de edificios de viviendas, los propietarios de vi

BASES DE SUBVENCIÓNS PARA FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS REALIZADAS POR EMPRESAS E/OU EMPRESARIOS/AS NO AUDITORIO-PAZO DE CONGRESOS 'MAR DE VIGO' - Boletín Oficial de Pontevedra de 04-11-2019

Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra del 04/11/2019 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS PARA FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS REALIZADAS POR EMPRESAS E/OU EMPRESARIOS/AS NO AUDITORIO-PAZO DE CONGRESOS 'MAR DE VIGO' (Acordo de 31 de outubro de 2019 da Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo en sesión ordinaria, polo que se aproba a convocatoria, bases reguladoras e extracto para subvencións para financiamento de actividades socioculturais realizadas por empresas e/ou empresarios/as no Auditorio-Pazo de Congresos 'Mar de Vigo'.
1342 Resultados