Subvenciones de Boletín Oficial de Tarragona

Boletín: Boletín Oficial de Tarragona

Bases reguladores per a la concessió de subvencions de suport a l´activitat comercial i empresarial, exercici 2020. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 27-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Tarragona del 27/09/2019 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares

EDICTE Aprovades inicialment pel Ple de l´Ajuntament de la Canonja, en sessió ordinària celebrada en data 25 de juliol de 2019, les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a l´activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació d´establiments comercials a la Canonja, en l´àmbit de les claus urbanístiques R1, R2 i R4a, exercici 2020, i aprovades definitivament, a continuació es publica íntegre el text de les bases aprovades: BAS

Convocatòria de subvencions per promoure el lloguer social a les persones propietàries d´habitatges que els cedeixen a la borsa d´habitatge, 2019. BDNS: 473791-52041. - Boletín Oficial de Tarragona de 25-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Tarragona del 25/09/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

ANUNCIO Convocatoria de subvenciones para promover el alquiler social a las personas propietarias de viviendas que las ceden a la Borsa de Habitatge de Cambrils para el año 2019 BDNS(Identif.):473791 Mediante resolución núm. 2019R195000096 de fecha 16/09/2019 se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para promover el alquiler social a las personas propietarias de viviendas que las cedan a la Borsa d´Habitatge de Cambrils, para el año 2019. Esta c

Convocatòria d´ajuts a projectes municipals d´autoocupació, 2019. BDNS: 473790-52039. - Boletín Oficial de Tarragona de 25-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Tarragona del 25/09/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Empresas y autónomos

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de septiembre de 2019 por el que se aprueba la convocatoria de ayudas a proyectos de autoocupación 2019. BDNS(Identif.):473790 BDNS (Identif.): 473790 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap

Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes en el terme municipal, 2019. BDNS: 419438-51881. - Boletín Oficial de Tarragona de 20-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Tarragona del 20/09/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares

Ajuntament de Banyeres del Penedès Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions ANUNCIO ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE BANYERES DEL PENEDÈS SOBRE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES AÑO 2019 PARA LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS BDNS(Identif.):419438 A tenor de la Ordenanza reguladora de las bases que tienen de regir la concesión de ayudas económicas para la rehabilitación de fachadas pu

Convocatòria de subvencions per a joves emprenedors, any 2019. BDNS: 472039-51517. - Boletín Oficial de Tarragona de 10-09-2019

Boletín: Boletín Oficial de Tarragona del 10/09/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares

Ajuntament de Valls Institut Municipal de Desenvolupament Local-Vallsgenera ANUNCIO Extracto de la Resolución 240/19, de fecha 28 de agosto de 2019, del presidente ejecutivo del Instituto Municipal de Desarrollo Local Vallsgenera por la que se abre la convocatoria 2019 de las subvenciones destinadas a potenciar el impulso de la acción emprendedora de la ciudad mediante ayudas a jóvenes emprendedores para apoyar la creación de nuevas empresas en Valls. BDNS(Identif.

Convocatòria pública d´ajuts del Programa InnoCámaras. Recolzament a la innovació a les Pymes. Cofinançat FEDER. - Boletín Oficial de Tarragona de 28-08-2019

Boletín: Boletín Oficial de Tarragona del 28/08/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Tortosa informa de la Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de Planes de implantación de soluciones innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. Primero. Beneficiarios Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Tortosa que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

Subvenciones para el pago del alquiler en Valls, 2019. - Boletín Oficial de Tarragona de 27-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Tarragona del 27/06/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

Convocatòria de subvencions per al pagament de lloguer, 2019. BDNS: 462682-49157. Extracto del Decreto 122/19 de fecha 12 de junio de 2019 por el que se abre la convocatoria 2019 para el otorgamiento de subvenciones para el pago de alquiler. BDNS(Identif.):462682 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3bi 20.8.a de la Ley 3/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria qué texto completo se puede consultar en la Base de

Subvenciones para propietarios que destinen las viviendas a alquiler social en Valls, 2019. - Boletín Oficial de Tarragona de 27-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Tarragona del 27/06/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a propietaris que destinin els habitatges a lloguer social, 2019. BDNS: 462677-49155. Extracto del acuerdo del Decreto 120/19 de fecha 12 de junio de 2019 por el que se abre la convocatoria 2019 para la concesión de subvenciones para aquellos propietarios que destinen las viviendas a alquiler social. BDNS(Identif.):462677 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3bi 20.8.a de la Ley 3/2003, de 17 de noviembre, G

Convocatòria de subvencions per a l´arranjament i pintura de les façanes dels nuclis antics. - Boletín Oficial de Tarragona de 25-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Tarragona del 25/06/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Convocatòria de subvencions per a l´arranjament i pintura de les façanes dels nuclis antics. BDNS: 462167-49061. Convocatoria subvenciones destinadas al arreglo y pintura de las fachadas de los núcleos antiguos de la Secuita BDNS(Identif.):462167 EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL ARREGLO Y PINTURA DE LAS FACHADAS DE LOS NÚCLEOS ANTIGUOS. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 1

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a l´activitat comercial i empresarial. - Boletín Oficial de Tarragona de 25-06-2019

Boletín: Boletín Oficial de Tarragona del 25/06/2019 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a l´activitat comercial i empresarial, àmbit claus urbanístiques R1, R2 i R4a, 2019. BDNS: 461890-48986. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE APOYO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y EMPRESARIAL, DESTINADAS A LA IMPLANTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN LA CANONJA, EN EL ÁMBITO DE LAS CLAVES URBANÍSTICAS R1, R2 i R4a, EJERCICIO 2019. BDNS(Identif.):461890 De conformidad con lo previsto en los art
1989 Resultados