Subvenciones de Boletín Oficial de A Coruña

 • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
 • R.P.29171 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO216:programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, 2017 - Boletín Oficial de A Coruña de 22-09-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 22/09/2017
  • Tipo: Concesion
  • Plazo: Ver Detalles

  RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA FO216:PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS E ENTIDADES LOCAIS PARA CONTRATAR PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DE MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN, DURANTE O ANO 2017 Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña, A Resolución de Presidencia nº 21386 do 30 de xuño de 2017, publicada no BOP do 4 de xullo de 2017, aproba a concesión provisional de subvenció
 • Corrección de errores en el anuncio 2017/7760, publicado en el BOP número 177 del 18 de septiembre de 2017 - Boletín Oficial de A Coruña de 22-09-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 22/09/2017
  • Tipo: Concesion
  • Plazo: Ver Detalles

  ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE ERRORES Advertidos errores en el anuncio 2017/7760 publicado en el BOP número 177 del 18 de septiembre de 2017, se hace pública la siguiente corrección: En el anexo I del citado anuncio, relativo a la resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional, figura la relación de beneficiarios correspondiente al mes de AGOSTO de 2017. En la misma no debería figurar el siguiente beneficiario
 • Convocatoria para a concesión de axudas no curso escolar 2017-2018 - Boletín Oficial de A Coruña de 22-09-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 22/09/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ANUNCIO A Xunta de Goberno Local do Concello de Rianxo, en sesión ordinaria do luns 28 de agosto de 2017, acordou Aprobar as bases para a convocatoria de axudas destinadas á adquisición de libros de texto, material escolar e roupa e material deportivo para o alumnado de Educación infantil e ensino obrigatorio, no curso escolar 2017-2018. e abrir o prazo de computo de vinte días naturais contados dende o día seguinte á publicación no BOP. CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS D
 • Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas para la convocatoria de programas de apoyo a las entidades sin ánimo de lucro para 2017 - Boletín Oficial de A Coruña de 21-09-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 21/09/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Asociaciones y economía social

  Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de septiembre de 2017 por el que se aprueban las bases para la convocatoria de programas de apoyo a las entidades sin ánimo de lucro para 2017 BDNS(Identif.):362390 'De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional del Subvenciones(http
 • R.P. 28712 pola que se resolve definitivamente o Programa de subvencións FO200/2017 - Boletín Oficial de A Coruña de 21-09-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 21/09/2017
  • Tipo: Concesion
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Asociaciones y economía social

  RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA FO200: PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO TITULARES DE MUSEOS OU CENTROS DE INTERPRETACIÓN E A FUNDACIÓNS DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2017 Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña, A Resolución de Presidencia nº 24704 do 7 de agosto de 2017 (modificada pola resolución nº 248
 • Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas para promoción del comercio en el Ayuntamiento de Ames. Ejercicio 2016. - Boletín Oficial de A Coruña de 21-09-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 21/09/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Asociaciones y economía social

  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de agosto de 2017 por el que se convocan las subvenciones para promoción del comercio en el Ayuntamiento de Ames. Ejercicio 2016. BDNS(Identif.):362460 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (
 • R.P. 28709 pola que se resolve definitivamente o Programa de subvencións FO223/2017 - Boletín Oficial de A Coruña de 21-09-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 21/09/2017
  • Tipo: Concesion
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Asociaciones y economía social

  RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA FO223: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, durante o ano 2017 Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña, PRIMEIRO.- Mediante resolución da Presidencia n° 23410 de 21 de xullo de 2017, publicada no BOP do 26 de xullo de 20
 • Convocatoria Subvencións municipais a deportistas e ás entidades culturais ou deportivas para realizar actividades no ano 2017. - Boletín Oficial de A Coruña de 21-09-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 21/09/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  Convocatoria Subvencións municipais a deportistas e ás entidades culturais ou deportivas para realizar actividades no ano 2017. Por decreto de alcaldía 568/2017, de 15 de setembro, aprobáronse as bases e a convocatoria para as subvencións municipais a deportistas e ás entidades culturais ou deportivas para realizar actividades no ano 2017 , bases que se publican ós efectos de xeral coñecemento e de inicio de prazo de solicitude, que comenzará a contar a partir do día seguinte ó da pub...
 • Bases reguladoras da convocatoria para a concesión de axudas a estudantes para o curso 2017-2018 - Boletín Oficial de A Coruña de 20-09-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 20/09/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  O Alcalde do Concello de Mazaricos aprobou o día 13 de setembro de 2017 o seguinte: BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A ESTUDANTES PARA O CURSO 2017-2018 1.- OBXECTO. É obxecto das presentes Bases regular a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a estudantes do Concello de Mazaricos para: a) Compra de libros e material didáctico complementario para alumnos/as de educación infantil. b) Desprazamento aos/ás alumn
 • Bases reguladoras do programa de axudas do concello de Mazaricos á creación de empresas - Boletín Oficial de A Coruña de 20-09-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 20/09/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Empresas y autónomos

  O Alcalde do Concello de Mazaricos aprobou o 11 de agosto de 2017 o seguinte: BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS DO CONCELLO DE MAZARICOS Á CREACIÓN DE EMPRESAS Base 1ª.- OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN 1.1.- FINALIDADE A presente disposición ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convoca-la concesión das axudas municipais para o fomento da creación de empresas no Concello de Mazaricos. Este programa de axudas ten a finalidade de colaborar de maneira acti
1174 Resultados