Subvenciones de Boletín Oficial de A Coruña

 • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
 • Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas - Boletín Oficial de A Coruña de 22-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 22/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Particulares

  CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS GENÉRICAS DEL AYUNTAMIENTO DE BERGONDO BDNS(Identif.):351754 Extracto de la convocatoria de ayudas genéricas en el Ayuntamiento de Bergondo. Curso 2017-2018 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/
 • Convocatoria e Bases das subvencións para a organización de festas parroquiais do Concello de Moeche no ano 2017 - Boletín Oficial de A Coruña de 22-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 22/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Asociaciones y economía social

  EDICTO A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 14 de xuño de 2017, prestou a sua aprobación a convocatoria e bases para a concesión de subvencións para a organización de festas parroquiais: BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DAS SUBVENCIÓNS PARA A ORGANIZACIÓN DE FESTAS PARROQUIAIS DO CONCELLO DE MOECHE NO ANO 2017 Esta convocatoria rexerase polo disposto na Lei 38/2003, xeral de subvencións, no RD 887/2006, polo que se aproba o regulamento xeral de subvencións
 • R.P. 19465/2017 pola que se aproba a convocatoria das bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica do alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña no ano 2017 - Boletín Oficial de A Coruña de 22-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 22/06/2017
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ANUNCIO CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA ESTUDOS DE DANZA E TRES PREMIOS Á EXCELENCIA NA DANZA CLÁSICA DO ALUMNADO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA NO ANO 2017 1.- Obxecto. O obxecto da presente convocatoria é a concesión de bolsas para o perfeccionamento de estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica do alumnado do Conservatorio Profesional de Danza desta Deputación, con cargo á partida orzamentaria 0650/3261/481 do Orzamento pro
 • Convocatoria para a concesión de subvencións municipais, destinadas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro do termo municipal de Culleredo para o ano 2017 e bases reguladoras da mesma - Boletín Oficial de A Coruña de 22-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 22/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Particulares

  BDNS (indentif.): 351656 Mediante Resolución de 13 de xuño de 2017, acordouse efectuar convocatoria para a concesión de subvencións municipais, destinadas a asociacións e entidades sen ánimo de lucro do termo municipal de Culleredo para o ano 2017 e das bases reguladoras da mesma, procedendo a publicar o extracto da convocatoria e as bases reguladoras que se insiren a continuación: Extracto da covocatoria: Obxecto: Axudas para fomentar e promocionar o desenvolvemento de s
 • Convocatoria e bases para a concesión de axudas as entidades sen animo de lucro para o desenvolvemento de actividades, obras ou servizos durante o ano 2017 - Boletín Oficial de A Coruña de 22-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 22/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Asociaciones y economía social, Particulares

  EDICTO A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 14 de xuño de 2017, prestou a súa aprobación a convocatoria e bases para a concesión de subvencións pas entidades sen animo de lucro para o desenvolvemento de actividades, obras ou servizos durante o ano 2017: Bases da convocatoria de axudas as entidades sen animo de lucro para o desenvolvemento de actividades, obras ou servizos durante o ano 2017 Esta convocatoria rexerase polo disposto na Lei 38/2003, Xeral de s
 • Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas - Boletín Oficial de A Coruña de 22-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 22/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Particulares

  Convocatoria pública de subvencións municipais a deportistas individuais do concello de Bergondo para o exercicio económico 2017 BDNS(Identif.):351763 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primero.- Beneficiarios.
 • Bases reguladoras das becas comedor escolar para o curso 2017-2018 - Boletín Oficial de A Coruña de 20-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 20/06/2017
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  BASES REGULADORAS DAS BECAS COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2017-2018 1.- Obxecto. O obxecto é dar resposta ás necesidades dos/as nenos/as pertencentes a familias con escaseza de recursos económicos e que non poden facer fronte aos gastos que se presentan ao inicio dun novo curso escolar. A axuda vai dirixida aos menores que residan en Ferrol e estean matriculados nun centro de ensino do Concello de Ferrol e que cursen educación infantil, primaria e secundaria. 2.- Be
 • Bases reguladoras de concesión de axudas á escolarización para o curso 2017-2018 - Boletín Oficial de A Coruña de 20-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 20/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN PARA O CURSO 2017-2018 CAMPAÑA DE BOLSAS DE AXUDA Á ESCOLARIZACIÓN 1.- Obxecto. O obxecto é dar resposta ás necesidades dos/as nenos/as pertencentes a familias con escaseza de recursos económicos e que non poden facer fronte aos gastos que se presentan ao inicio dun novo curso escolar. A axuda vai dirixida aos menores que residan en Ferrol e estea matriculados nun centro de ensino do Concello de Ferrol e que
 • Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas para la escolarización de sus hijos-as para el curso 2017-2018 - Boletín Oficial de A Coruña de 20-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 20/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  Ayudas a las familias para la escolarización de sus hijos-as para el curso 2017-2018 BDNS(Identif.):349641 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del Programa de ayudas a las familias para la escolarización de sus hijos-as para el curso 2017-2018 . Primero.- Beneficiarios. Podrán ser beneficiari@s de estas ayudas el padre/madre, o tuto
 • Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas - Boletín Oficial de A Coruña de 19-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 19/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Asociaciones y economía social

  Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, del día 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases de la convocatoria del programa de subvenciones dirigidas a entidades deportivas para la financiación de proyectos de actividad general durante el año 2017 BDNS(Identif.):351084 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8 la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria específica del program
1001 Resultados