Subvenciones de Boletín Oficial de Barcelona

 • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
 • Convocatòria de subvencions destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 28/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Asociaciones y economía social

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Rubí. Serveis Centrals ANUNCI de convocatòria de subvencions destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries BDNS (Identif.): 352206. Extracte de l'aprovació de l'obertura de la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes per a l'exercici 2017 o curs 2016-2017. De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencio
 • Convocatòria de subvencions destinades a entitats per a activitats de sensibilització de cooperació internacional. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 28/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Asociaciones y economía social

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Rubí. Serveis Centrals ANUNCI de convocatòria de subvencions destinades a entitats per a activitats de sensibilització de cooperació internacional BDNS (Identif.): 352208. Extracte de l'aprovació de l'obertura de la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes per a l'exercici 2017 o curs 2016-2017. De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Ge
 • Convocatòria de subvencions ordinàries a entitats d'Alella per al foment d'activitats, any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 28/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament d'Alella ANUNCI de convocatòria de subvencions ordinàries a entitats d'Alella per al foment d'activitats, any 2017 BDNS (Identif.): 352243. EXTRACTE DE L'ACORD DEL 15 DE JUNY DEL 2017 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'ALELLA, PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS A LES ENTITATS D'ALELLA PER AL FOMENT D'ACTIVITATS ANY 2017. De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novem
 • Convocatòria de subvencions a entitats socials, any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 28/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament d'Alella ANUNCI de convocatòria de subvencions a entitats socials, any 2017 BDNS (Identif.): 352244. EXTRACTE DE L'ACORD DEL 15 DE JUNY DE 2017 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT D'ALELLA, PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS A LES ENTITATS SOCIALS D'ALELLA PER AL FOMENT D'ACTIVITATS ANY 2017. De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es p
 • Convocatòria de subvencions destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 28/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Asociaciones y economía social

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Rubí. Serveis Centrals ANUNCI de convocatòria de subvencions destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils BDNS (Identif.): 352207. Extracte de l'aprovació de l'obertura de la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes per a l'exercici 2017 o curs 2016-2017. De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es p
 • Convocatòria de subvencions destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 28/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Asociaciones y economía social

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Rubí. Serveis Centrals ANUNCI de convocatòria de subvencions destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure BDNS (Identif.): 352209. Extracte de l'aprovació de l'obertura de la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes per a l'exercici 2017 o curs 2016-2017. De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Gene
 • Convocatòria de subvencions destinades a projectes d'activitat de les entitats culturals. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 28/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Asociaciones y economía social

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Rubí. Serveis Centrals ANUNCI de convocatòria de subvencions destinades a projectes d'activitat de les entitats culturals BDNS (Identif.): 352176. Extracte modalitat C. Extracte de l'aprovació de l'obertura de la convocatòria de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes per a l'exercici 2017 o curs 2016-2017. De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre
 • Aprovació definitiva del Reglament de prestacions econòmiques d'urgència social de l'Ajuntament. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 28/06/2017
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Masquefa EDICTE En compliment d'allò que disposa l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que en no haver-se presentat al·legacions, reclamacions i suggeriments durant el període d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord d'aprovació inicial del reglament de prestacions econòmiques d'urgència soc
 • Convocatòria de subvencions per al Concurs d'Arts i Drets Humans GavàMón 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 28/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Gavà ANUNCI de convocatòria de subvencions per al Concurs d'Arts i Drets Humans GavàMón 2017 BDNS (Identif.): 352341. Extracte de la resolució de la tinenta d'alcalde de l'Àmbit de Ciutat i Territori de l'Ajuntament de Gavà de data 20 de juny de 2017, per la qual es convoca el Concurs d'Arts i Drets Humans GavàMón 2017. De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Gene
 • Convocatòria de subvencions per al Concurs d'Imatge i Drets Humans GavàMón 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-06-2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 28/06/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Gavà ANUNCI de convocatòria de subvenció per al Concurs d'Imatge i Drets Humans GavàMón 2017 BDNS (Identif.): 352354. Extracte de la resolució de la tinenta d'alcalde de l'Àmbit de Ciutat i Territori de l'Ajuntament de Gavà de data 20 de juny de 2017, per la qual es convoca el Concurs d'Imatge i Drets Humans GavàMón 2017. De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, G
3419 Resultados