Subvenciones de Boletín Oficial de Barcelona

 • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
 • Modificacio de les bases per a la concessio d ajuts economics en els tributs municipals per atendre situacions especials.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 29/03/2017
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo:Ver Detalles

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Vilanova i la Geltrú EDICTE Amb data 13 de març de 2017 el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària va adoptar l'acord de modificar les Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials. En compliment de l'acord Cinquè, s'inicia el termini d'exposició pública de l'acord precedent durant un termini de vint dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 'Bu...
 • Bases especifiques per a l atorgament de premis Nous Professionals.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 29/03/2017
  • Tipo: Premios
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Empresas y autónomos, Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Terrassa ANUNCI de l'Ajuntament de Terrassa, Servei d'Educació mitjançant el Consell de la Formació Professional de Terrassa, sobre informació pública d'unes bases per a l'atorgament de premis Se sotmeten a informació pública les bases específiques per a l'atorgament de - Premis Nous Professionals - aprovades per Resolució de la Tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones, de data 2 de març de 2017, per tal de motivar i pr...
 • Aprovacio definitiva de les bases reguladores per a l atorgament de subvencions d activitats socioculturals 2017.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 29/03/2017
  • Tipo: Bases
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ANUNCI Ref.: 32SRPSUB17 - Anunci 02/2017. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en data 14 de febrer de 2017, va aprovar de manera inicial el text de les Bases reguladores específiques per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre per al foment de l'associacionisme i per al desenvolupament de projectes destinats al foment d'activitats sociocu...
 • Convocatoria de subvencions a favor de les persones en situacio legal de desocupacio que compleixen determinats requisits.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 29/03/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo:ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ANUNCI de subvenció en favor de les persones en situació legal de desocupació que compleixin determinats requisits BDNS (Identif.): 339242. D'acord amb les disposicions dels articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria que es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). Primer. Benefici...
 • Convocatoria del V concurs de pintura rapida ViArt Memorial Salvador Alibau 2017.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 29/03/2017
  • Tipo: Premios
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons ANUNCIO de convocatoria del V concurso de pintura rápida ViArt Memorial Salvador Alibau 2017 BDNS (Identif.): 339290. Extracto del Decreto de Alcaldía núm.071/2016, de 16 de marzo, del Ayuntamiento de Sant Llorenç d'Hortons, por el que se convoca el V concurso de pintura rápida ViArt Salvador Alibau 2017. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio...
 • Convocatoria d aprovacio d ajuts economics per a premiar la investigacio dels alumnes de 2n de Batxillerat.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 29/03/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo:ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Palafolls ANUNCIO del extracto de la convocatoria de aprobación de ayudas económicas individualizadas para premiar la investigación de los alumnos de 2n de Bachillerato de Palafolls BDNS (Identif.): 339229. Extracto de la convocatoria de subvenciones en materia de ayudas económicas para premiar la investigación de los alumnos de bachillerato por el año 2017, por el procedimiento de concesión directa condicionada a la existencia de crédito adecuado y...
 • Convocatoria d atorgament d ajuts economics al transport per a les persones amb mobilitat reduida de la comarca de l Alt Penedes, anualitat 2016.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 29/03/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo:ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Consell Comarcal de l'Alt Penedès ANUNCI de convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics al transport per a les persones amb mobilitat reduïda a la comarca de l'Alt Penedès, anualitat 2016 BDNS (Identif.): 339374. Convocatòria d'ajuts. El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 9 de març de 2017, va aprovar inicialment les Bases que regulen la convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics al transport per a les persones amb mobilitat reduïd...
 • Convocatoria de subvencions municipals per a entitats locals sense anim de lucre, l any 2017.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 29/03/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Asociaciones y economía social

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort ANUNCI Es fa públic per al coneixement general que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de març de 2017, va adoptar els acords que es transcriuen, en relació a la convocatòria de subvencions per a entitats locals sense ànim de lucre del municipi del Pont de Vilomara i Rocafort, per a l'exercici 2017: 1.- Bases Reguladores. Per acord del Ple de l'Ajuntament de data 11 de juliol de 2016, van ser aprovades les Bases...
 • Beques a estudiants que han cursat ensenyaments de nivell postobligatori en centres publics, adscrits a centres publics o centres privats amb estudis no oferts pel sistema public.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 29/03/2017
  • Tipo: Becas
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Molins de Rei EDICTE El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària que es va dur a terme el vint-i-tres de febrer de dos mil disset va adoptar, entre d'altres acords, el següent: Primer.- APROVAR inicialment l'ordenança reguladora per a l'atorgament de beques educatives a estudiants de Molins de Rei que han cursat ensenyaments de nivell postobligatori en centres públics, adscrits a centres públics o centres privats amb estudis no oferts pel sistema púb...
 • Convocatoria de beques per al foment de la mobilitat d alumnes de cicles formatius de grau superior Erasmus+.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 29/03/2017
  • Tipo: Becas
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Granollers ANUNCI de convocatòria de beques per al foment de la mobilitat i per a incentivar les estades de pràctiques a l'estranger per aquells alumnes de cicles formatius de grau superior en centres de Granollers, beneficiaris de la beca Erasmus+ en Grau Superior BDNS (Identif.): 339486. De conformitat amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, ...
2079 Resultados