Subvenciones de Boletín Oficial de Barcelona

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona

Bases i convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a les persones desocupades que s'estableixin com a autònoms. - Boletín Oficial de Barcelona de 22-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 22/06/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

El Ple de l? Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 31 de maig de 2018, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de les quotes mensual del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a les persones desocupades que s? estableixin com a autònomes. Es sotmet l? expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l? endemà de la publicació del present anunci en el BOPB, a l? objecte ...

Aprovació definitiva de les bases d'ajuts escolars municipals (Versió en català). - Boletín Oficial de Barcelona de 22-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 22/06/2018 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA El Ple de l? Ajuntament de Santpedor en sessió ordinària celebrada el dia 8 de maig de 2018 acordà l? aprovació inicial de les Bases específiques per a la concessió d? ajuts escolars municipals a alumnes amb necessitats socioeconòmiques. Les esmentades Bases es van sotmetre a informació pública durant el termini de 20 dies, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 15 de maig de 2018. Atès que no s? han presentat al·legacions ni re

Modificació de les bases reguladores d'ajuts socials sobre determinades figures tributàries per a persones que necessiten d'un suport econòmic. - Boletín Oficial de Barcelona de 22-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 22/06/2018 Tipo: Modificacion de subvenciones Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

El Ple de l? Ajuntament, en sessió ordinària de 31 de maig de 2018, va aprovar el següent acord: PRIMER.- Aprovar la modificació de les bases reguladores d? ajuts socials sobre determinades figures tributàries per a persones que necessiten d? un suport econòmic, que es transcriuen a continuació: BASES REGULADORES D? AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINADES FIGURES TRIBUTÀRIES PER A PERSONES QUE NECESSITEN D? UN SUPORT ECONÒMIC. PRIMERA: OBJECTE 1) Constitueix l? objecte d?

Resolució de la concessió de subvencions municipals a entitats per a l'any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 22-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 22/06/2018 Tipo: Concesion Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

Aprovació definitiva de les bases d'ajuts escolars municipals (Versió en castellà). - Boletín Oficial de Barcelona de 22-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 22/06/2018 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA El Pleno del Ayuntamiento de Santpedor, en sesión ordinaria celebrada el 8 de mayo de 2018 acordó la aprobación inicial de las Bases específicas para la concesión de ayudas escolares municipales a alumnos con necesidades socioeconómicas. Estas Bases se sometieron a información pública durante el plazo de 20 días, en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona el día 15 de mayo de 2018. Puesto que no se han presentado alegaciones o recl

Convocatòria per a la concessió dels premis de Prevenció d'incendis forestals de la Diputació de Barcelona (2018). - Boletín Oficial de Barcelona de 22-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 22/06/2018 Tipo: Premios Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Extracto del acuerdo de 14 de junio de 2018 de la Junta de Gobierno de la Diputación de Barcelona, por el cual se convocan los premios, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, del Área de Territorio y Sostenibilidad, de la vigésimo segunda edición de los premios de prevención de incendios forestales de la Diputación de Barcelona (2018). BDNS(Identif.):404281. Convocatoria 201820185120009953. De acuerdo con aquello previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a d

Aprovació definitiva de les bases específiques de subvencions, annex I), de cooperació al desenvolupament, any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 21-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 21/06/2018 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Empresas y autónomos

Exp. Núm. 2/SUB-1/18 El Ple de l? Ajuntament, en sessió de data 29-05-2018, ha aprovat definitivament les bases específiques, annex I) de cooperació al desenvolupament, que han de regular la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o programes referits cooperació pel desenvolupament per a l? exercici 2018, un cop resolta l? al·legació presentada contra l? esmentat annex. El text íntegre de les citades bases

Convocatòria de subvencions a les activitats econòmiques que contractin persones en situació d'atur. - Boletín Oficial de Barcelona de 21-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 21/06/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Empresas y autónomos

CONVOCATORIA SUBVENCIÓN A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE CONTRATEN PERSONAS EN PARO. BDNS(Identif.):399750. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LAS BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE CONTRATEN PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO, INCLUIDAS EN LOS PROYECTOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE OCUPACIÓN, PROYECTO SOM-HI 2018. Considerando que el objeto de las presentes bases es la regulación de la concesión de subvenciones a aquellas pers

Convocatòria de subvencions destinades a projectes presentats per entitats socials per a l'any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 21-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 21/06/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

2ª CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES ESPECÍFICAS DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A PROYECTOS PRESENTADOS POR ENTIDADES SOCIALES PARA EL AÑO 2018. TextoES: BDNS(Identif.):389096. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, donde se establece que la BDNS (Base de datos Nacional de Subvenciones) operará como sistema nacional de publicidad de las subvenciones publicando el extra

Bases de la segona convocatòria de subvencions a entitats que realitzin activitats o programes referits a educació, cultura i promoció de l'ocupació per a l'exercici 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 21-06-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 21/06/2018 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

Exp. Núm. 164/SUB-3/18 El Ple de l? Ajuntament, en sessió de data 29 de maig de 2018, va aprovar provisionalment les bases específiques que han de regular la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, segona convocatòria, destinades a entitats que realitzin activitats o programes referits a educació, cultura i promoció de l? ocupació per a l? exercici 2018. El text íntegre de les citades bases específiques és el següent: BASES ESPECÍFIQUES QUE REGI
+5000 Resultados