Subvenciones de Boletín Oficial de Barcelona

 • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
 • Concessio d ajudes per al foment de la contractacio.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 23/05/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Empresas y autónomos

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Tordera ANUNCIO del extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas al fomento de la contratación para el sector empresarial del municipio de Tordera para el año 2017 BDNS (Identif.): 346877. Extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas al fomento de la contratación para el sector empresarial del municipio de Tordera para el año 2017. Descripción de la convocatoria. La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 23 de febrero de 2017,...
 • Convocatoria per a l atorgament de subvencions destinades a activitats de solidaritat, cooperacio i voluntariat per a l any 2017.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 23/05/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ANUNCI La Junta de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 03 de març de 2017 va adoptar, entre d'altres, l'acord pel qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a les entitats vicentines que operen en l'àmbit de la solidaritat, la cooperació i el voluntariat i la convocatòria d'aquestes subvencions per l'any 2017. CONVOCATORIA PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCUR...
 • Convocatoria dels premis APPS & IOT for citizens 2017 - APPS i Internet de les coses al servei de la ciutadania.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 23/05/2017
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Diputació de Barcelona. Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius ANUNCI de l'extracte de l'Acord de 11 de maig de 2017 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel qual es convoca l'atorgament dels premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, 'APPS & IOT for citizens 2017 - APPS I INTERNET DE LES COSES AL SERVEI DE LA CIUTADANIA BDNS (Identif.): 346945. Codi d...
 • Convocatoria per a la presentacio de candidatures als premis Compte fins a tres.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 23/05/2017
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports ANUNCI Per resolució de la Presidència de data 19 de maig de 2017, s'obre la convocatòria per a la presentació de candidatures al premi Compta fins a Tres, segons el text que s'adjunta i les Bases generals reguladores d'aquest premi. CONVOCATÒRIA PREMIS 'COMPTA FINS A TRES' 2017. Els premis 'Compta fins a tres' estableixen quatre modalitats: premis individuals, premis col·lectius, premi institucional i premi especial ...
 • Convocatoria de subvencions destinades a entitats que realitzin activitats commemoratives.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 23/05/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Asociaciones y economía social

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castelldefels ANUNCIO de la convocatoria para actividades realizadas en 2017, definidas en la línea b, de las subvenciones establecidas en las Bases específicas destinadas a entidades que realicen actividades conmemorativas BDNS (Identif.): 346937. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, donde se establece que la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones) operará como s...
 • Aprovacio definitiva de les bases reguladores i convocatoria 2016 per a la sol licitud i atorgament d assignacions economiques per a la contractacio de persones aturades.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 23/05/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ANUNCI N666/2017/000001. Per decret d'alcaldia núm. AAL170067 de data 27 d'abril de 2017 es consideren aprovades definitivament les Bases reguladores i convocatòria 2016 per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades que van ser aprovades inicialment mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 28/02/2017. Sant Boi de Llobregat, 5 de maig de 2017 El tinent d'alcalde de Gov...
 • Atorgament de beques del casal i campus d estiu 2017.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 23/05/2017
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament del Papiol EDICTE / EDICTO Es fa públic que aquest Ajuntament ha aprovat els següents expedients relatius a subvencions: Se hace público que este Ayuntamiento ha aprobado los siguientes expedientes relativos a subvenciones: SUBVENCIÓ/ONS PER A L'ATORGAMENT DE BEQUES DE CASAL D'ESTIU I CAMPUS ESPORTIU 2017. SUBVENCIÓN/ONES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE CASAL DE VERANO Y CAMPUS DEPORTIVO 2017. Codis/Códigos: EL PAPIOL: L08/2017/A BDSN: 345553. Aprovació/Apro...
 • Aprovacio de les bases dels ajuts de transport escolar.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 23/05/2017
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló ANUNCI Aprovades inicialment les bases per a la concessió d'ajuts socials individuals pel transport escolar pels alumnes domiciliats als nuclis de Borgonyà i Vila-seca, per Acord del Ple de 25 de gener de 2017, de conformitat amb els articles 229.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals, Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies h...
 • Informacio publica de la modificacio de les bases especifiques per a la concessio de subvencions de l Ajuntament.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 23/05/2017
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ANUNCI El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2016, va acordar aprovar les Bases específiques per a la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat on es concreten els annexes específics del règim de concurrència competitiva que els diferents departaments i programes de les Àrees de l'Ajuntament. Atès que, per acord de Ple de data 30 de març de 2017, aquestes van ser modificad...
 • Convocatoria per a la concessio de beques escolars municipals a alumnes amb necessitats socioeconomiques.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 23/05/2017
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament d'Artés ANUNCI de la convocatòria per a la concessió de beques escolars municipals a alumnes amb necessitats socioeconòmiques BDNS (Identif.): 346950. EDICTO El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 26 d'abril de 2017, va aprovar obrir la convocatòria de subvencions de beques escolars municipals a alumnes amb necessitats socioeconòmiques, d'acord amb les Bases per la concessió de beques de l'Ajuntament aprovades pel Ple de l'Ajuntament del dia ...
2470 Resultados