Subvenciones Investigación, desarrollo e innovación (I D i) de Ordenanzas

Tipo Subvención: Ordenanzas Top Concepts: Investigación, desarrollo e innovación (I D i)

Edicte de l'Ajuntament d'Ontinyent sobre aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les bases per a la concessió d'ajudes destinades a la posada en marxa d'activitats innovadores i emergents a través de Xec Innovació. - Boletín Oficial de Valencia de 02-05-2019

Boletín: Boletín Oficial de Valencia del 02/05/2019 Tipo: Ordenanzas Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Edicto del Ayuntamiento de Ontinyent sobre aprobación inicial de la ordenanza reguladora de las bases para la concesión de ayudas destinadas a la puesta en marcha de actividades innovadoras y emergentes a través del Cheque Innovación. EDICTE El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 4 d'abril de de 2019, va aprovar inicialment l'ordenança reguladora de les... ...municipal, als efectes de presentar les al·legacions que s'estimen pertinents. On...

Subvencions per a la rehabilitació d´edificis del casc antic de les Borges Blanques - Boletín Oficial de Lleida de 28-09-2018

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 28/09/2018 Tipo: Ordenanzas Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Particulares

Aprovació definitiva d'ordenança de subvenció per rehabilitació de porxos No havent-se presentat cap reclamació ni suggeriment a l'acord d'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions en matèria de promoció econòmica i l'ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació dels arcs dels porxos de la Plaça de l'1 d'octubre, adoptat en la sessió plenària del dia 26 de juliol de 2018 i objecte de p...

Aprobación definitiva de la Ordenanza Específica reguladora de las bases que han de regir el otorgamiento de ayudas para la realización de estudios académicos de enseñanzas oficiales - Boletín Oficial de Tenerife de 08-11-2017

Boletín: Boletín Oficial de Tenerife del 08/11/2017 Tipo: Ordenanzas Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Aprobacion definitiva de la Ordenanza Especifica reguladora de las bases que han de regir el otorgamiento de ayudas para la realizacion de estudios academicos de enseñanzas oficiales Aprobación definitiva de la Ordenanza Específica reguladora de las bases que han de regir el otorgamiento de ayudas para la realización de estudios académicos de enseñanzas oficiales - Boletín Oficial de Tenerife de 08-11-2017 Aprobacion definitiva de la <highli...

Edicte de l'Ajuntament d'Ontinyent sobre aprovació inicial de la modificació al text de l'ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d'ajudes per a la confecció de catàlegs impresos i electrònics de productes i altres ferramentes de comercialització i màrqueting. - Boletín Oficial de Valencia de 31-03-2017

Boletín: Boletín Oficial de Valencia del 31/03/2017 Tipo: Ordenanzas Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

EDICTE El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de febrer de 2017, va aprovar inicialment les modificacions al text de l'Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d'ajudes per a la confecció de catàlegs impresos i electrònics de productes i altres ferramentes de comercialització i màrqueting, la qual cosa s'exposa al públic durant un termini de 30 dies, comptadors des de la publicació al BOPV, a l'efecte que els interessats puguen examinar...

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA DE AYUDA ESCOLAR - Boletín Oficial de Guadalajara de 29-03-2017

Boletín: Boletín Oficial de Guadalajara del 29/03/2017 Tipo: Ordenanzas Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares

ANUNCIO DE APROBACION INICIAL DE ORDENANZA DE AYUDA ESCOLAR ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA DE AYUDA ESCOLAR - Boletín Oficial de Guadalajara de 29-03-2017 ANUNCIO DE APROBACION INICIAL DE ORDENANZA DE AYUDA ESCOLAR AYUNTAMIENTO DE PRADENA DE ATIENZA En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza reguladora de las Bases para el otorgamiento de...

Ordenanza de las bases de ayudas destinadas a la puesta en marcha de actividades innovadoras y emergentes a través del Cheque Innovación del Ayuntamiento de Ontinyent. - Boletín Oficial de Valencia de 01-07-2019

Boletín: Boletín Oficial de Valencia del 01/07/2019 Tipo: Ordenanzas Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

...conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local, se considera definitiva la ordenanza reguladora inicialmente aprobada en el Pleno del día 4 de abril de 2019. De conformidad con el punto dieciocho del mencionado acuerdo plenario, y según lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local... ...Ordenanza de las bases de ayudas de...

Información pública de la aprobación de la ordenanza específica reguladora de las bases que han de regir el otorgamiento de ayudas para la realización de estudios académicos de enseñanzas oficiales, - Boletín Oficial de Tenerife de 15-09-2017

Boletín: Boletín Oficial de Tenerife del 15/09/2017 Tipo: Ordenanzas Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Informacion publica de la aprobacion de la ordenanza especifica reguladora de las bases que han de regir el otorgamiento de ayudas para la realizacion de estudios academicos de enseñanzas oficiales, Información pública de la aprobación de la ordenanza específica reguladora de las bases que han de regir el otorgamiento de ayudas para la realización de estudios académicos de enseñanzas oficiales, - Boletín Oficial de Tenerife de 15-09-2017 I...

Edicto del Ayuntamiento de Aras de los Olmos sobre aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de las ayudas de reactivación económica para pymes y autónomos por la crisis provocada por la COVID-19. - Boletín Oficial de Valencia de 25-06-2020

Boletín: Boletín Oficial de Valencia del 25/06/2020 Tipo: Ordenanzas Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Edicto del Ayuntamiento de Aras de los Olmos sobre aprobacion inicial de la ordenanza municipal reguladora de las ayudas de reactivacion economica para pymes y autonomos por la crisis provocada por la COVID-19. Edicto del Ayuntamiento de Aras de los Olmos sobre aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de las ayudas de reactivación económica para pymes y autónomos por la crisis provocada por la COVID-19. - Boletín Oficial de Valen...

ORDENANZA DE AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE IBI. - Boletín Oficial de Alicante de 11-06-2020

Boletín: Boletín Oficial de Alicante del 11/06/2020 Tipo: Ordenanzas Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

ORDENANZA DE AYUDAS A LA IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL CENTRO HISTORICO DE IBI. ORDENANZA DE AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE IBI. - Boletín Oficial de Alicante de 11-06-2020 ORDENANZA DE AYUDAS A LA IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL CENTRO HISTORICO DE IBI. EDICTO Al no haberse presentado reclamaciones d...

Edicto del Ayuntamiento de Benagéber sobre aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de las ayudas de reactivación económica para pymes y autónomos por la crisis provocada por la COVID-19. - Boletín Oficial de Valencia de 10-06-2020

Boletín: Boletín Oficial de Valencia del 10/06/2020 Tipo: Ordenanzas Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Edicto del Ayuntamiento de Benageber sobre aprobacion inicial de la ordenanza municipal reguladora de las ayudas de reactivacion economica para pymes y autonomos por la crisis provocada por la COVID-19. Edicto del Ayuntamiento de Benagéber sobre aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de las ayudas de reactivación económica para pymes y autónomos por la crisis provocada por la COVID-19. - Boletín Oficial de Valencia de 10-06-20...
275 Resultados