Subvenciones Comercio y marketing

Top Concepts: Comercio y marketing

Corrección de error en acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre de 2018, sobre convocatoria abierta de concesión de subvenciones para la dinamización del Comercio de proximidad, publicado con el número 7054. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 27-11-2018

Boletín: Boletín Oficial de la Región de Murcia del 27/11/2018 Tipo: Modificacion de subvenciones Plazo: Ver Detalles

Advertido error en la publicación número 7054, aparecida en el 'Boletín Oficial de la Región de Murcia', número 272, de fecha 24 de noviembre de 2018, se rectifica de oficio en lo siguiente: Donde dice: Debe decir: Se rectifica en el sumario en el mismo sentido NPE: A-271118-7086

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG). Anualitat 2019 - Boletín Oficial de Girona de 27-11-2018

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 27/11/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Extracte en la BDNS de la convocatòria anticipada de subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG). Anualitat 2019 Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Administració Pública: L02000017 Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Òrgan: L02000017 Id Anunci: 38562 Codi convocatòria: 425524 Ref convocatòria: 490602/015 Des convocatòria: Co...

Convocatòria de subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona Anualitat 2019 - Boletín Oficial de Girona de 27-11-2018

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 27/11/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Edicte d? aprovació de la convocatòria de subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la Xarxa de Mercats Sedentaris de la província de Girona (XMSG). Anualitat 2019 La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 13 de novembre de 2018, ha aprovat la convocatòria de subvencions, el text de la qual es transcriu íntegre a continuació: Convocatòria anticipada de subvencions pe...

Convocatoria de subvenciones en el ámbito de los programas de Fomento del Comercio Local. Ejercicio 2018. - Boletín Oficial de la Región de Murcia de 26-11-2018

Boletín: Boletín Oficial de la Región de Murcia del 26/11/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2018, aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones, en el ámbito de los programas de Fomento del Comercio Local, Ejercicio 2018, de conformidad con las correspondientes Bases reguladoras aprobadas por este Excmo. Ayuntamiento. Dicha convocatoria se regirá por las bases publicadas en el BORM n.º 252, de 31 de octubre de 2018. Las Bases de la convocatoria pueden obtenerse en la Agencia de Desarro

Bases d? un programa d? ajuts als marxants d? alimentació i planter del mercat setmanal d? Olot per a la millora de la imatge de les parades. - Boletín Oficial de Girona de 16-11-2018

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 16/11/2018 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles

La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de novembre de 2018, va aprovar les bases específiques d? un programa d? ajuts als marxants d? alimentació i planter del mercat setmanal d? Olot per a la millora de la imatge de les parades. Les bases es poden consultar a la secretaria de l? Ajuntament d? Olot i a les oficines del Consorci Dinàmig, així com a les seves respectives webs. De conformitat amb les previsions del Decret 179/1995, de 13 de juny, aquestes bases s? exposen a

Convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat, anualitat 2019 - Boletín Oficial de Girona de 14-11-2018

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 14/11/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Extracte en la BDNS de la convocatòria anticipada per fomentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat. Anualitat 2019 administració Pública: DIPUTaCIÓ ProVInCIaL DE GIrona Codi administració Pública: L02000017 Òrgan: DIPUTaCIÓ ProVInCIaL DE GIrona Codi Òrgan: L02000017 Id anunci: 38175 Codi convocatoria: 421741 Des convocatoria: convocatòria anticipada de subvencions per fo- mentar projectes i actuacions de promoció i dina

Convocatoria del concurso de escaparates para 2018 - Boletín Oficial de Huesca de 08-11-2018

Boletín: Boletín Oficial de Huesca del 08/11/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Resolución de Alcaldía de 7 de noviembre de 2018 por la que se convoca el concurso de escaparates para 2018 BDNS (Identif.): 422441 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en al Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primero. Beneficiarios Podrán participar en

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per a les associacions de comerç local que realitzen activitats de promoció i dinamització del comerç del municipi de Salt, per a l'any 2018 - Boletín Oficial de Girona de 27-09-2018

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 27/09/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

CODI ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: L01171557 ÒRGAN: AJUNTA CODI ÒRGAN: L01171557 ID ANUNCI: 35976 Codi convocatòria: 415329 Ref convocatòria: 2018R002000001 Des convocatòria: Decret d'alcaldia de 17/09/2018 pel qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a les associacions de comerç local que realitzen activitats de promoció i dinamització del comerç municipal De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de

Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Gautegiz-Arteaga para el período 2016-2018. - Boletín Oficial de Bizkaia de 25-09-2018

Boletín: Boletín Oficial de Bizkaia del 25/09/2018 Tipo: Planes Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 27 de julio de 2018, aprobó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento para el periodo 2016-2018. Mediante la presente, se da publicidad a la modificación y se expresa que se ha incluido un nuevo capítulo al Plan citado. El nuevo capítulo es el siguiente: «CAPÍTULO V SUBVENCIONES PARA EL PEQUEÑO COMERCIO Artículo 11 En materia para el pequeño comercio, el Ayuntamiento establecerá, d

Convocatòria Pública de selecció de comerços per al desenvolupament de Diagnòstics d'Innovació Comercial en el marc del Pla de Comerç Minorista - Boletín Oficial de Barcelona de 21-09-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 21/09/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa informa de la Convocatòria Pública de selecció de comerços per al desenvolupament de Diagnòstics d'Innovació Comercial en el marc del Pla de Comerç Minorista, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la Secretària d'Estat de Comerç. Primer.- Destinataris. Pimes o empreses autònomes de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Manresa que pertanyin a algun dels epígrafs d'a
+5000 Resultados