Subvenciones Infancia y juventud

 • Top Concepts: Infancia y juventud
 • APROBACION CONVOCATORIA PARA LA ASIGNACION DE UN SERVICIO DE PARQUE INFANTIL DIRIGIDA A MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLON CON POBLACION INFERIOR A 2.000 HABITANTES, AÑO 2017.

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón del 18/05/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  Aprobación convocatoria para la asignación de un servicio de parque infantil dirigida a municipios de la provincia de Castellón con población inferior a 2.000 habitantes, año 2017. BDNS(Identif.):346454 Primero. Beneficiarios: Ayuntamientos de la provincia de Castellón con población inferior a 2.000 habitantes Segundo. Finalidad: Asignación de una actuación de parque infantil con carácter gratuito a los Ayuntamientos de la provincia de Castellón. Tercero. Bases reguladoras: Bases para...
 • Anuncio del Ayuntamiento de Algemesi sobre ayuda a familias con alumnos en escuelas privadas infantiles de primer ciclo, curso escolar 2016/2017. BDNS (Identif.): 345028.

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia del 16/05/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Particulares

  ANUNCIO De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b i 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. (http://www.pap.minhap.gob.es/bdtrans/es/index) Primer. Beneficiaris Aquesta convocatòria té com a destinataris els alumnes nascuts els anys 2014, 2015 i 2016 i que certifiquen l'assistència mensual a l'escola infantil privada durant ...
 • Extracte en la BDNS de la convocatoria d ajuts socials per al casal d estiu any 2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona del 12/05/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles

  Administració Pública: AJunTAmEnT DE LA CELLErA DE TEr Codi Administració Pública: L01171899 Òrgan: AJunTAmEnT DE LA CELLErA DE TEr Codi Òrgan: L01171899 Id Anunci: 15029 Codi convocatòria: 346074 ref convocatòria: 01 05 006 027 2017 Des convocatòria: Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 18 d'abril de 2017 per la qual es convoquen ajuts econòmics per a la participació a casals d'estiu 2017 De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38...
 • Aprovacio de les esmenes de les bases especifiques d atorgament de subvencions a les empreses per contractar joves amb formacio de GM i/o persones majors de 45 anys a l atur.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 11/05/2017
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Vic EDICTE La Junta de Govern Local, en la sessió de 26 d'abril de 2017, ha adoptat el següent acord: El Ple municipal, en sessió de data 1 de marc de 2017 va aprovar la modificació de les Bases especifiques reguladores de l'atorgament de subvencions a les empreses per contractar joves amb formació acadèmica de grau mig, ampliant la subvenció també a persones majors de 45 anys a l'atur. A la vista de l'acord adoptat, s'han detectat errors de transcripci...
 • ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE MAYO DE 2017 POR EL QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD

  • Boletín: Boletín Oficial de Huesca del 11/05/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Asociaciones y economía social

  BDNS (Identif.): 346045 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en al Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primero. Beneficiarios: Tendrán la consideración de beneficiarios las asociaciones cuyas actividades se dirijan al sector de población del municipio de Jaca con edades com...
 • Acuerdo de 26 de julio de 2016 por el que se resuelve la convocatoria de subvenciones para actividades juveniles del ejercicio 2016.

  • Boletín: Boletín Oficial de Cantabria del 11/05/2017
  • Tipo: Concesion
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, por acuerdo de 26 de julio de 2016, ha resuelto la convocatoria de subvenciones para actividades juveniles del ejercicio 2016, otorgando las que se relacionan en el Anexo I y desestimando las del Anexo II. Lo que se publica para general conocimiento, conforme a lo acordado en la convocatoria. Santander, 21 de abril de 2017. La alcaldesa, Gema Igual Ortiz. Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI
 • Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia para la realizacion de actividades para jovenes 2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Palencia del 10/05/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  Administración Provincial DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA ? ? ? ? ? ? ? A N U N C I O CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES 2017.- BDNS: 345602. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http:www.pap.minhap.gob...
 • Modificacio de l article 7 de les bases d ajuts de menjador 2016/2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 05/05/2017
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  Per decret de presidència núm. 185, de 25 d'abril s'ha aprovat inicialment la modificació de l'article 7, de les bases d'ajuts de menjador per al curs 2016/2017 que es publica a continuació: Atès que s'ha de procedir al pagament d'ajuts de menjador als alumnes de l'escola Doctor Serés d'Alpicat del curs 2016/2017 i que no està previst a les bases el pagament dels ajuts als ajuntaments. Vist l'informe d'intervenció que proposa la modificació de les bases, Resolc Primer. Aprovar inicialme...
 • Edicte de l Ajuntament de L Alcudia sobre nou termini de presentacion de sol licitud de beques Dipu modalitat POST.

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia del 04/05/2017
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  Edicto del Ayuntamiento de L'Alcúdia sobre nuevo plazo de presentación de solicitudes becas Dipu modalidad POST. EDICTE Mitjançant Decret d'Alcaldia de data 7 de febrer de 2017 s'ha procedit a l'aprovació de les Bases Reguladores del Programa de Pràctiques Formatives de la Diputació de València per a Joves Postgraduats i Tècnics Superiors de Cicles Formatius de Grau Superior (Modalitat Post), de conformitat amb el previst en les Bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província, ...
 • Edicte d aprovacio definitiva de les bases especifiques reguladores de subvencions en regim de concurrencia competitiva destinades a entitats juvenils per a l any 2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona del 04/05/2017
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles

  Exp.: 2017005249 ­ C.07.007.134 La Junta de Govern Local en sessió de 10 de març de 2017, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a entitats de la ciutat, per a projectes i activitats destinats a joves per a l'any 2017. Sotmeses a informació pública durant el termini de 20 dies i no havent-se presentat cap al·legació durant aquest termini d'exposició, es consideren aprovades definitivament Girona, 24 d'abril de 2017 ...
+5000 Resultados