Subvenciones Ocio y tiempo libre

Top Concepts: Ocio y tiempo libre

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajuts per a les activitats d'estiu, any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 31-05-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 31/05/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

A N U N C I Per Decret d? alcaldia de data 10 de maig de 2018 s? ha acordat aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d? ajuts per a les activitats d? estiu, de l? any 2018 i establir els requisits que hauran de complir les persones soles i famílies amb infants a càrrec, que vulguin optar a un ajut econòmic, així com la seva publicació per garantir la publicitat, per un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació d? aquest anunci en el BOP, així co

Convocatoria de concesión de subvenciones por acudir a los cursos ofrecidos por la Universidad Vasca de Verano (UEU) desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de julio de 2018. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 22-05-2018

Boletín: Boletín Oficial de Gipuzkoa del 22/05/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

AYUNTAMIENTO DE EIBAR Convocatoria de subvenciones mediante el procedimiento de concesión directa en régimen de evaluación individualizada del Ayuntamiento de Eibar por acudir a los cursos ofrecidos por la Universidad Vasca de Verano (UEU) desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de julio de 2018. BDNS (Identif.): 398771. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de l

Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per fer front a les despeses generades per la participació individual d'esportistes en els campionats d'Espanya, del Món, o Jocs Olímpics per a la temporada 2017-18 - Boletín Oficial de Girona de 10-04-2018

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 10/04/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Administració Pública: AJUNTAMENT DE OLOT Codi Administració Pública: L01171143 Òrgan: INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS I LLEURE D'OLOT Codi Òrgan: LA0006688 Id Anunci: 28315 Codi convocatòria: 392616 Ref convocatòria: S18/002 Des convocatòria: Convocatòria de subvencions en règim de concorrència competitiva per a esportistes participants en campionats d'Espanya, Europa, del Mòn o Jocs Olímpics. Atès que les bases, publicades en el BOP núm.

Convocatòria d'ajuts per a les activitats d'estiu de lleure per a l'any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 29-03-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 29/03/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares

Ajuntament de Montornès del Vallès Extracto de la convocatoria registrado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ANUNCIO Extracto del acuerdo de 21 de marzo de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Montornès del Vallès correspondiente a Bases específicas y convocatoria que regulan las ayudas para las actividades de verano de ocio para el año 2018. BDNS (Identif.): 391333. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a

Aprobación definitiva da Ordenanza municipal reguladora de subvencions do Concello de Cee - Boletín Oficial de A Coruña de 29-01-2018

Boletín: Boletín Oficial de A Coruña del 29/01/2018 Tipo: Ordenanzas Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social

ANUNCIO O Pleno do Concello, na sesión ordinaria realizada o día 24 de novembro de 2017, acordou aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora de subvencións do Concello de Cee. O acordo referido estivo sometido ao trámite de información pública durante o prazo de 30 días, co fin de que os interesados puidesen examinar o expediente e presentar as reclamacións ou suxestións oportunas, sen que durante este prazo se presentasen reclamacións, polo que a dita aprobación inici

Aprovació definitiva de bases i convocatòria per la justificació per a casals de lleure rurals de l'Alt Urgell 2017 - Boletín Oficial de Lleida de 04-10-2017

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 04/10/2017 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Aprovació definitiva de les bases per a la sol·licitud de subvenció i justificació per a casals de lleure rurals de l'Alt Urgell 2017 i convocatòria. Número d'expedient: SEC-2017-6. Per acord del Ple, de 27 de juliol de 2017, es va aprovar provisionalment les bases per a la sol·licitud de subvenció i justificació per a casals de lleure rurals de l'Alt Urgell 2017. De conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Regl

EDICTO sobre aprobación de las bases para la solicitud de subvención y justificación para casales de ocio rurales de L? Alt Urgell 2017 (exp. SEC-2017-06). - Diario Oficial de Cataluña de 10-08-2017

Boletín: Diario Oficial de Cataluña del 10/08/2017 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Per acord del Ple de 27 de juliol de 2017, s'ha aprovat provisionalment les Bases per a la sol·licitud de subvenció i justificació per a casals de lleure rurals de l'Alt Urgell, 2017. De conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals s'exposa al públic pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial

Aprovació de bases per a la sol·licitud de subvenció i justificació per a casals de lleure rurals de l'Alt Urgell 2017 - Boletín Oficial de Lleida de 04-08-2017

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 04/08/2017 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles

Núm. exp. SEC-2017-06 Per acord del Ple de 27 de juliol de 2017, s'ha aprovat provisionalment les bases per a la sol·licitud de subvenció i justificació per a casals de lleure rurals de l'Alt Urgell, 2017. De conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals s'exposa al públic pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la
4881 Resultados