Subvenciones Ocio y tiempo libre

Top Concepts: Ocio y tiempo libre

EDICTO sobre aprobación inicial de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para actividades de ocio y casales del Ayuntamiento. - Diario Oficial de Cataluña de 29-03-2019

Boletín: Diario Oficial de Cataluña del 29/03/2019 Tipo: Bases Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

En el BOPB de 19 de març de 2019, ha sortit publicat un anunci sobre l'aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a activitats de lleure i casals de l'ajuntament de la Garriga. La Garriga, 19 de març de 2019 Meritxell Budó i Pla Alcaldessa

Extracto de la convocatoria para concesión de ayudas económicas para el abono de las piscinas de verano en la Valdorba 2018 - Boletín Oficial de Navarra de 07-08-2018

Boletín: Boletín Oficial de Navarra del 07/08/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). BDNS (Identificación): 408135. Por Resolución número 60/2018, de 3 de julio, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz se aprobó la convocatoria para la concesión de ayudas económicas para c

ANUNCIO sobre convocatoria de solicitud de subvención y justificación para casales de ocio rurales de L? Alt Urgell 2018 (exp. 2018/247). - Diario Oficial de Cataluña de 27-07-2018

Boletín: Diario Oficial de Cataluña del 27/07/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

Per acord del Consell Comarcal de 18 de juliol de 2017 es van aprovar les bases per a la subvenció de casals de lleure de l'Alt Urgell, que tenen per objecte regular el procediment de concessió de subvencions als casals de lleure rurals de l'Alt Urgell, publicades a l BOP de Lleida de 5 d'octubre de 20107 i al DOGC de 18 d'octubre de 2017. 1. BENEFICIARIS CONVOCATÒRIA Enguany, la convocatòria prioritza els casals que es realitzen en nuclis de població més petits, on l'oferta de

Convocatòria de subvencions per a casals de lleure rural de l'Alt Urgell 2018 - Boletín Oficial de Lleida de 26-07-2018

Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 26/07/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Empresas y autónomos

Número d'expedient: 2018/247. Per acord del Consell Comarcal, de 18 de juliol de 2017, es van aprovar les Bases per a la subvenció de casals de lleure de l'Alt Urgell, que tenen per objecte regular el procediment de concessió de subvencions als casals de lleure rurals de l'Alt Urgell, publicades al BOP de Lleida, de 5 d'octubre de 20107, i al DOGC de 18 d'octubre de 2017. 1. Beneficiaris convocatòria Enguany, la convocatòria prioritza els casals que es realitzen en nuclis

Anuncio del Ayuntamiento de Benetússer sobre aprobación de las bases reguladoras por las que se convocan subvenciones por parte del Ayuntamiento para la concesión de ayudas en materia de actividades recreativas de piscinas públicas, para el 2018. - Boletín Oficial de Valencia de 17-07-2018

Boletín: Boletín Oficial de Valencia del 17/07/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

ANUNCIO De conformidad con lo previsto en los articulos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 denoviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (código 407372). Primero. Beneficiarios Personas empadronadas en el municipio de Benetússer, por los gastos que en concepto de bonos realicen en cualesquiera piscinas recreativas de verano (piscinas al aire libre) de

Convocatòria d'ajuts per activitats d'estiu. - Boletín Oficial de Barcelona de 16-07-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 16/07/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

EDICTE Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE). La Junta de Govern Local, per acord de data 3-7-2018, ha acordat el següent: Vistes les bases generals d? ajuts socials a atorgar per l? Ajuntament d? Arenys de Munt, aprovades pel Ple de data 15 de març de 2018 i publicades al BOPB de 16 de maig de 2018. Vist que el Ple de l? Ajuntament, reunit en sessió ordinària de data

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajuts per a les activitats d'estiu, any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 31-05-2018

Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 31/05/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

A N U N C I Per Decret d? alcaldia de data 10 de maig de 2018 s? ha acordat aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d? ajuts per a les activitats d? estiu, de l? any 2018 i establir els requisits que hauran de complir les persones soles i famílies amb infants a càrrec, que vulguin optar a un ajut econòmic, així com la seva publicació per garantir la publicitat, per un termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació d? aquest anunci en el BOP, així co

Convocatoria de concesión de subvenciones por acudir a los cursos ofrecidos por la Universidad Vasca de Verano (UEU) desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de julio de 2018. - Boletín Oficial de Gipuzkoa de 22-05-2018

Boletín: Boletín Oficial de Gipuzkoa del 22/05/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles Beneficiarios: Administraciones públicas

AYUNTAMIENTO DE EIBAR Convocatoria de subvenciones mediante el procedimiento de concesión directa en régimen de evaluación individualizada del Ayuntamiento de Eibar por acudir a los cursos ofrecidos por la Universidad Vasca de Verano (UEU) desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de julio de 2018. BDNS (Identif.): 398771. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de l

Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per fer front a les despeses generades per la participació individual d'esportistes en els campionats d'Espanya, del Món, o Jocs Olímpics per a la temporada 2017-18 - Boletín Oficial de Girona de 10-04-2018

Boletín: Boletín Oficial de Girona del 10/04/2018 Tipo: Convocatorias Plazo: Ver Detalles

Administració Pública: AJUNTAMENT DE OLOT Codi Administració Pública: L01171143 Òrgan: INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS I LLEURE D'OLOT Codi Òrgan: LA0006688 Id Anunci: 28315 Codi convocatòria: 392616 Ref convocatòria: S18/002 Des convocatòria: Convocatòria de subvencions en règim de concorrència competitiva per a esportistes participants en campionats d'Espanya, Europa, del Mòn o Jocs Olímpics. Atès que les bases, publicades en el BOP núm.
+5000 Resultados