Subvenciones Ocio y tiempo libre

 • Top Concepts: Ocio y tiempo libre
 • Convocatoria del concurs del cartell de la Festa Major d estiu 2017.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 23/03/2017
  • Tipo: Premios
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ANUNCIO de aprobación por la Junta de Gobierno Local de la convocatoria del concurso de carteles de la Fiesta Mayor de verano 2017 BDNS (Identif.): 335669. EXTRACTO de la Convocatoria Concurso de Carteles de la Fiesta Mayor de Verano 2017. De conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede cons...
 • Anunci del Excel lentissim Ajuntament de Sueca sobre l extracte de l acord de Junta de Govern Local de 3 d octubre de 2016, pel qual se convoquen les beques dels campaments d estiu de l exercici 2016. BDNS(Identif.): 319424.

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia del 21/10/2016
  • Tipo: Becas
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Particulares

  ANUNCI De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el texte complet de la cual podrà consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). Primer. Beneficiaris: Podran ser beneficiaris de les beques dels campaments d'estiu: a) Els menors participants en els campaments organitzats per les següents entitats: ...
 • Bases subvencions a les entitats juvenils i d educacio en el lleure infantils i juvenils. Aprovacio inicial.

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona del 07/10/2016
  • Tipo: Bases
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Asociaciones y economía social

  La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 26 de setembre, va acordar l'aprovació de les bases per a la concessió de subvencions a les entitats juvenils i entitats d'educació en el lleure infantils i juvenils sense ànim de lucre de Valls per al curs 2015-16. S'obre un termini d'informació pública de vint dies als efectes de presentació d'al·legacions. Durant aquest termini la documentació es podrà consultar al taulell d'anuncis de l'Ajuntament. En cas de no presentar-se al·le...
 • ANUNCIO sobre aprobacion definitiva de las bases para la solicitud de subvencion y justificacion para centros de ocio rurales 2016 y convocatoria (exp. SEC-2016-10).

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña del 31/08/2016
  • Tipo: Bases
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  De conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals es va exposar al públic pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d'anuncis comarcal, sense que s'hagin presentat al·legacions, i per tant els acords provisionals es consideren elevats a definitius automàticament. Per...
 • Anunci sobre l aprovacio definitiva de les bases per a la sol.licitud de subvencio i justificacio per a casals de lleure rurals de l Alt Urgell 2016 i convocatoria.

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 29/08/2016
  • Tipo: Bases
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Asociaciones y economía social

  De conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals es va exposar al públic pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis comarcal, sense que s'hagin presentat allegacions, i per tant els acords provisionals es consideren elevats a definitius automàticament. Per a...
 • Edicte d aprovacio de les bases reguladores dels Premis Smartfilms Girona

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona del 28/07/2016
  • Tipo: Premios
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  BASES REGULADORES DELS PREMIS SMARTFILMS GIRONA 1. Objecte L'objecte d'aquestes bases és regular els Premis Smartfilms Girona per a filmacions de curtmetratges realitzats a la ciutat de Girona a través de dispositius mòbils o tauleta. 2. Categories El concurs Smartfilms Girona 2016 consta de tres categories: > Premi Girona Film Ofice: Es dirigeix a qualsevol persona, collectiu o entitat majors d'edat. Els curtmetratges seran de gènere i temàtica lliures. > Premis Iguala't: 2 premi...
 • Aprovacio de bases per a la sol licitud de subvencio i justificacio per a casals de lleure rurals de l Alt Urgell 2016

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 23/06/2016
  • Tipo: Bases
  • Plazo:Ver Detalles

  i justificació per a casals de lleure rurals de l'Alt Urgell, 2016. De conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals s'exposa al públic pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant un anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d'anuncis comarcal, a l'efecte que els interessats puguin consultar ...
 • Convocatoria de las ayudas al casal de verano 2016.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 09/06/2016
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo:Ver Detalles

  ANUNCIO de convocatoria de las ayudas al casal de verano 2016 Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Sant Cebrià de Vallalta del 30 de mayo de 2016 por la que se convocan las ayudas al casal de verano 2016. BDNS (Identif.): 307867. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subve...
 • Convocatoria de subvenciones para la solicitud, tramitacion, concesion y cobro de las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento a las familias, para la asistencia de sus hijos.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 09/06/2016
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo:Ver Detalles

  ANUNCIO de convocatoria de subvenciones a las familias para la asistencia de sus hijos/as en las actividades de verano 2016 Extracto de la resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gavà de fecha 3 de junio de 2016, por la que se convoca subvenciones para la solicitud, tramitación, concesión y cobro de las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento de Gavà a las familias, para la asistencia de sus hijos / as en las actividades de verano-2016. BDNS (Identif.): 308157. De conf...
 • Convocatoria de subvenciones para la realizacion de Jornadas de Piraguismo en municipios de la provincia de Palencia

  • Boletín: Boletín Oficial de Palencia del 01/06/2016
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo:Ver Detalles

  CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA JORNADAS DE PIRAGÜISMO EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 307468. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de Palen...
1658 Resultados