Subvenciones Servicios Sociales

 • Top Concepts: Servicios Sociales
 • Anuncio. Aprobacion inicial de la modificacion del Reglamento regulador de la concesion de ayudas municipales destinadas a situacion de especial necesidad o de emergencia social. Expte. REG/2014/2. [Cod. 2017-02991]

  • Boletín: Boletín Oficial del Principado de Asturias del 30/03/2017
  • Tipo: Concesion
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2017, acordó aprobar inicialmente la modificación del Reglamento regulador de la concesión de ayudas municipales destinadas a situación de especial necesidad o de emergencia social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se abre un período de información pública y de audiencia a los interesados por plazo de 30 días hábiles a contar desde el ...
 • Bases per a la subvencio de l IBI per a persones amb pocs recursos, majors de 65 anys. Text integre. Aprovacio definitiva.

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona del 30/03/2017
  • Tipo: Bases
  • Plazo:Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  2017-02303 Ajuntament d'Alcover ANUNCI El Ple de l'Ajuntament d'Alcover, en la sessió de 13 de gener de 2017, va aprovar inicialment la subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones amb pocs recursos, majors de 65 anys. L'esmentat Acord es va publicar en el BOP de la província núm. 20 de data 30 de gener de 2017 i a la seu electrònica de l'Ajuntament, per un període de trenta dies, en els quals no s'han presentat suggeriments ni al·legacions, per la qual cosa l'aprov...
 • Modificacio de les bases per a la concessio d ajuts economics en els tributs municipals per atendre situacions especials.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 29/03/2017
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo:Ver Detalles

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Vilanova i la Geltrú EDICTE Amb data 13 de març de 2017 el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària va adoptar l'acord de modificar les Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials. En compliment de l'acord Cinquè, s'inicia el termini d'exposició pública de l'acord precedent durant un termini de vint dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 'Bu...
 • Edicte d aprovacio de la convocatoria del suport economic als ajuntaments de la demarcacio de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals. SAC. LE 2017/13. Girona.

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona del 29/03/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo:ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Empresas y autónomos

  El 3 de març de 2017 (BOP de Girona núm. 44) han estat objecte de publicació les bases específiques reguladores de subvencions adreçades a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, centres municipals de formació d'adults i centres docents d'educació especial ubicats a la demarcació de Girona. La Presidència de Dipsalut, el 21 de març de 2017, aprova inicialment la convocatòri...
 • EXTRACTO de la Orden CDS/334/2017, de 13 de marzo, por la que se hace publica la convocatoria de subvenciones para el año 2017 del programa de la Red de Integracion Social de Personas con Discapacidad (ISPEDIS) en el marco del programa operativo del FSE.

  • Boletín: Boletín Oficial de Aragón del 29/03/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo:ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  '. Tercero.- Bases reguladoras. Orden CDS/470/2016 de 5 de mayo, en el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del Instituto Aragonés de ServiciosSociales («Boletín Oficial de Aragón» n.º 102, de 30 de mayo de 2016). Cuarto.- Cuantía. El importe total de la convocatoria, cofinanciada al 50 % por el Fondo Social Europeo, es de 347.264,00 euros, con...
 • RESOLUCION de 22 de marzo de 2017, de la directora general de Salud Publica, por la que se adjudican diez becas para la realizacion de practicas profesionales en actividades relacionadas con el ejercicio de la salud publica en la Direccion General de Salud Publica y centros dependientes de la misma.

  • Boletín: Diario Oficial de la Generalitat Valenciana del 29/03/2017
  • Tipo: Becas
  • Plazo:Ver Detalles

  [2017/2584] Mediante la Orden 4/2016, de 25 de julio, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, (DOCV 7841, 01.08.2016) se establecen las bases reguladoras de concesión de becas para la realización de prácticas profesionales en actividades relacionadas con el ejercicio de la salud pública en la Dirección General de Salud Pública y centros dependientes de la misma. Por Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV 7933,...
 • Habitatge Extracte en la BDNS de la convocatoria de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestio de les politiques socials d habitatge en l ambit comarcal, anualitat 2017

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona del 29/03/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo:ABIERTO

  Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Administració Pública: L02000017 Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA Codi Òrgan: L02000017 Id Anunci: 12795 Codi convocatòria: 339768 Des convocatòria: Convocatòria de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal any 2017 De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subven...
 • Subvenciones a regiones y paises en vias de desarrollo

  • Boletín: Boletín Oficial de Soria del 29/03/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo:ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  EXTRACTO del acuerdo de Pleno de 9 de marzo de 2017 por el que se aprueba la convocatoria para regular la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Soria destinadas a la ayuda y cooperación a regiones o países en vías de desarrollo 2017. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvencion...
 • Edicte d aprovacio de la convocatoria de subvencions per al suport economic als ajuntaments de la demarcacio de Girona per les despeses d inversio en equipaments dels consultoris locals. SACi. LE 2017/12. Girona

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona del 29/03/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo:ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Empresas y autónomos

  El 14 de febrer de 2017 (BOP de Girona núm. 31) han estat objecte de publicació les bases específiques reguladores de subvencions per al suport econòmic a les inversions d'equipament pel consultori local i al manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d'Itineraris Saludables. La Presidència de Dipsalut, el 21 de març de 2017, aprova inicialment la convocatòria de subvencions pel suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per les despeses d'inversió en equipaments dels consul...
 • Extracto de Orden Foral 13E/2017, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades de iniciativa social del area de personas mayores para el fomento del asociacionismo y el desarrollo de programas de promocion de la autonomia y prevencion de la dependencia para el año 2017.

  • Boletín: Boletín Oficial de Navarra del 29/03/2017
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo:ABIERTO
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ...estando domiciliadas o con delegación territorial en la Comunidad Foral de Navarra, intervengan exclusivamente en el área de personas mayores y desarrollen actividades básicas del asociacionismo y/o programas dirigidos a la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, en el ámbito de serviciossociales. Bases reguladoras. Las bases reguladoras se recogen en la Orden...
+5000 Resultados