ACORD D'APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES A ESTABLIMENTS HOSTALERS PER A L'ELABORACIÓ DE LES CARTES EN VALENCIÀ. - Boletín Oficial de Castellón de 24-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 24/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Per l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 28/10/2015, s'ha adoptat el següent acord referent a l'aprovació de les bases i la convoca- tòria de les ajudes als establiments hostalers (bars, restaurants, cafeteries) del municipi de Betxí per tal que oferisquen les cartes en valencià:

'BASES AJUDES ALS ESTABLIMENTS HOSTALERS DE BETXÍ PER A POSAR LES SEUES CARTES EN VALENCIÀ

El Valencià és la llengua pròpia del municipi de Betxí. Tots els betxinencs tenen el dret de conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit, i d'acord amb el Reglament de Normalització Lingüística aprovat Ple de l'Ajuntament de Betxí en sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de 1989, en el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Betxí haurà, en la mesura de les seues possibilitats, mitjançant cam- panyes, subvencionar les activitats de tota mena relacionades amb el foment del valencià, com ara cursos de valencià per a adults, o qualsevol altra manifestació social de normalització lingüística.

Article 1: Objecte L'objecte d'aquestes Bases és atorgar ajudes als establiments hostalers (bars, restaurants, cafeteries) del municipi de Betxí per a que oferisquen les seues cartes en valencià.

La concessió de subvencions derivada de les presents bases s'imputaran a la partida pressupostària de l'exercici 2015 amb les següents quanties màximes: 1000 euros.

Article 2: Procediment de concessió D'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el procediment de concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

La gestió d'aquestes subvencions es realitzarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Article 3: Destinataris i requisits dels sol·licitants. Seran destinataris d'estes ajudes els establiments hostalers (bars, restaurants, cafeteries) que estiguen legalment ubicats en el municipi de Betxí i que compten amb tots els permisos d'apertura d'activitat, i estiguen al corrent dels pagaments amb l'Ajuntament de Betxí, segons allò que s'ha preceptuat en l'article 189.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

Les cartes caldrà que estiguen impreses en una impremta de Betxí. Article 4: Presentació de sol·licituds El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, comptats a partir del dia següent en què es publique la convo- catòria en el Butlletí Oficial de la Província. Que d'acord amb allò que s'ha previst per l'article 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener, si l'últim dia de presentació de sol·licituds fora inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Les sol·licituds hauran de ser presentades en el Registre General de l'Ajuntament o remetre's mitjançant qualsevol dels procedi- ments establits en l'article 38.4 de la Llei a què es refereix el paràgraf anterior.

Article 5: Documentació necessària A les sol·licituds de subvenció s'acompanyarà la documentació administrativa que a continuació s'indica: a) Sol·licitud amb les dades del sol·licitant: nom i cognoms o denominació social, NIF del representant, CIF del negoci, domicili, telèfon, correu electrònic, nom de l'establiment.

b) Text que inclourà la Carta. Este text haurà de ser revisat ortogràficament pel servei de Promoció del valencià, el qual, en cas de trobar-ne errors, demanarà a l'entitat sol·licitant que els subsane. En cas de no fer-ho, no es tindrà dret a percebre l'ajuda.

c) Declaració jurada del sol·licitant com que es troba al corrent amb els seus compromisos amb la Seguretat Social, Hisenda i Ajun- tament de Betxí.

d) Pressupost del treballs de maquetació i/o impressió d'alguina de les impremtes locals. D'acord amb allò que s'ha previst per l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi- ques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, si l'Ajuntament advertira que la sol·licitud pre- sentada no reuneix tots els requisits exigits, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 42.

Article 6: Criteris d'assignació de les subvencions 1. S'assignarà una quantitat màxima de 100 euros per a cada establiment hostaler, encara que en cas que no s'exhaurira la quantitat màxima total pressupostada, la resta es repartiria entre els establiments sol·licitants de les ajudes.

2. Les cartes hauran d'estar, almenys, escrites en valencià d'acord amb la normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però tindran preferència aquelles que estiguen íntegra i totalment en valencià, com a llengua pròpia del municipi.

3. Nombre d'unitats impreses de les cartes. 4. Quantitat pressupostada per la impressió i/o maquetació. Article 7: Instrucció La gestió dels expedients d'esta convocatòria, es durà a terme pel Regidor delegat Cultura i Normalització Lingüística (òrgan ins- tructor).

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan col·legiat (Comissió Informativa d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Normalització Lingüística), procedirà a l'estudi de les sol·licituds presentades i a l'examen de la documentació aportada. Una vegada avaluades les sol·licituds, s'emetrà un informe en què es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.

Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió informativa elevarà proposta definitiva a l'òrgan concedent, que serà l'Alcalde- President (llevat que la quantia a atorgar supere el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i en este cas serà el Ple de la Corporació), determinant l'import de la subvenció i el percentatge de la mateixa sobre el pressupost de l'activitat xifrat en la sol·licitud, transcrivint al seu torn les dates de realització de l'activitat i les de finalització del termini de presentació de justificants. Per a les sol·licituds no accepta- des s'especificaran degudament les raons de la denegació.

Article 8: Obligacions dels beneficiaris D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els beneficiaris de les subven- cions estan obligats a:

1. Executar el projecte o realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en els terminis i termes previstos. 2. Acreditar davant de l'Ajuntament la realització del projecte subvencionat, així com el compliment dels requisits i condicions exigits per a la concessió o gaudi de les subvencions 3. Sotmetre's i facilitar les comprovacions a efectuar per l'Ajuntament, encaminades a garantir la correcta realització de l'actuació subvencionada.

4. Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció municipal, així com a facilitar a aquesta tota la documentació que siga requerida amb vista a efectuar la corresponent fiscalització, en relació als projectes subvencionats.

5. Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, o ingressos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o entitats públiques o privades, així com les condicions tingudes en compte per a l'atorgament de la subvenció.

6. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

7. Fer constar en tota la informació, propaganda impresa o documentació pròpia de l'activitat que la mateixa està subvencionada pel Servei de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Betxí.

8. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei general de subvencions. Article 9: Pagament de les subvencions Una vegada adoptat l'acord de concessió de la subvenció per l'òrgan competent es procedirà a efectuar el seu pagament d'una sola

vegada. Article 10: Normes de justificació La subvenció concedida quedarà correctament justificada quan l'entitat sol·licitant presente davant de l'Ajuntament com a mínim els documents que a continuació es relacionen, que hauran d'estar degudament datats i firmats per la persona responsable:

a) Factures originals de la despesa realitzada que és objecte de la subvenció. b) Declaració jurada de la persona responsable corresponent, en la qual s'acredite que la despesa realitzada s'ha destinat exclusiva- ment a les finalitats i activitats per a les quals

se sol·licita la subvenció. c) Còpia de les cartes impreses El termini per a justificar la subvenció serà de 30 dies hàbils a partir del dia següent a la data de notificació de la concessió. L'incompliment de l'obligació de justificar o la justificació insuficient comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la proce- dència del reintegrament.

Article 11: Incompliment de les obligacions i reintegrament de les quantitats indegudament percebudes En el cas d'incompliment de les obligacions i determinacions contingudes en aquesta ordenança i en especial d'algun dels requisits exigits per a la concessió d'aquestes subvencions, pel que fa a la seua quantia, justificació, finalitat o no inversió, caldrà ajustar-se al que disposa el Títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableix el Títol IX de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament en els supòsits següents:

a) Incompliment de l'obligació de justificació. b) Obtenció de la subvenció sense complir els requisits establits per a això en aquestes bases reguladores, o falsejant o ocultant les condicions requerides per a la seua obtenció.

c) Incompliment de la finalitat per la qual la subvenció va ser concedida. d) Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció. e) Per l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat exercida. f) Per la negativa o obstrucció a les actuacions de control financer. Article 12: Normativa supletòria En tot allò que no està previst en aquestes bases reguladores, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, i en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si no n'hi ha, s'aplicaran les normes del dret privat (Codi Civil).

El que es fa públic per a coneixement general. Contra el present acord que esgota la via administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que el va dictar en el termini d'un mes, des del dia següent a la publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, des del dia següent a la publicació, segons el vigent tenor dels articles 116 i 117 de la Llei 30/92 de 26 novem- bre, LRJAP i PAC, en redacció donada per la Llei 4/99, i els articles 10,14, 25 i 46 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, i sense perjudici de l'exercici de qualsevol altre recurs o acció que se considere procedente.

Betxí, 16 de novembre de 2015. L'Alcalde, Alfred Remolar Franch.

Cultura
Valenciano
Fiestas Populares
Justicia