Ajuts a projectes d'entitats de dones amb personalitat jurídica pròpia per l'any 2018 - Boletín Oficial de Lleida de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 15 de maig de 2018, va aprovar la convocatòria d'ajuts per a l'any 2018 de la línia subvencionadora:

Ajuts a projectes d'entitats de dones amb personalitat jurídica pròpia per l'any 2018

Aquesta línia es regeix per les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions establertes en el 'Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Lleida 2008-2010' prorrogat mitjançant les Bases d'execució del pressupost municipal per al 2018, i per les bases especifiques de cada línia subvencionadora aprovades pel Ple de 29 d'abril de 2016, publicades al BOP núm. 86 de 5 de maig de 2016, que oportunament es sotmeten a exposició pública, i que s'adjunten al present informe, i segons els principis d'igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l'article 17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

S'obre un termini d'un mes per la presentació de sol·licituds per a la convocatòria d'ajuts per a l'any 2018.

Podeu consultar les Bases específiques, sol·licituds i annexos a: www.paeria.cat/subvencions Lleida, 25 de maig de 2018 L'alcalde, Àngel Ros i Domingo Convocatòria d'ajuts per a l'any 2018 a projectes d'entitats de dones amb personalitat jurídica pròpia de l'àrea de polítiques d'igualtat l'Ajuntament de Lleida Exposició de motius L'Ajuntament Ple, en la sessió del dia 4 d'abril de 2008, va aprovar el 'Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Lleida 2008-2010' prorrogat mitjançant les Bases d'execució del pressupost municipal per al 2018; aquest Pla ha estat sotmès a exposició pública de la forma legalment prevista.

L'Ajuntament de Lleida, principalment a través de la l'àrea de Polítiques d'Igualtat, treballa per impulsar la participació de les dones en el teixit associatiu, així com per promoure accions adreçades a situar les dones en condicions d'igualtat en els diferents àmbits de la vida social, cultural, econòmica i política del municipi, per això estableix les bases reguladores de la concessió d'ajuts a projectes que duen a terme les entitats de dones amb personalitat jurídica pròpia segons els principis d'igualtat i no discriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència.

Mitjançant aquesta línia subvencionadora l'Ajuntament de Lleida dóna compliment a les obligacions dels poders públics, contemplats a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de 23 de març, en l'article 21.2 sobre la integració del dret d'igualtat en l'exercici de les seves competències i, entre altres, amb l'article 11 sobre l'adopció de mesures específiques a favor de les dones per corregir situacions patents de desigualtat de fet respecte als homes. Així mateix també dona compliment a la Llei 17/2015, del 21 juliol, d'igualtat efectiva entre homes i dones, que en el capítol IV estableix les polítiques publiques per promoure la igualtat en els diferents àmbits per fer efectiu el dret de participació social de les dones. Aquets aspectes també estan contemplats i desenvolupats a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en relació amb els drets de les dones (art. 19), la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques i l'abordatge integral de totes les formes de violència contra les dones i actes de caràcter sexista i discriminatori (Estatut d'Autonomia de Catalunya art. 41).

Així mateix dóna compliment a la Llei 5/2008 en relació amb la col·laboració dels ens locals amb el Govern de la Generalitat per donar una resposta integral a les dones que es troben en situació de violència masclista, fer efectiu el dret a la no discriminació i fer accions de sensibilització sobre les causes i conseqüències d'aquesta violència (Títol I, article 6. punt G, Títol III article 64.2, article 83, article 84.4). En l'esperit de les lleis, es reconeix la importància de les entitats, especialment de dones, en la tasca de remoure els obstacles que impedeixen la igualtat efectiva i la necessitat de facilitar la col·laboració i suport.

Per tot això, s'estableix la present convocatòria que es regirà per les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions establertes en el 'Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Lleida 2008-2010' prorrogat mitjançant les Bases d'execució del pressupost municipal per al 2018, i per les bases especifiques de cada línia subvencionadora aprovades pel Ple de 29 d'abril de 2016, publicades al BOP núm. 86 de 5 de maig de 2016, que oportunament es sotmeten a exposició pública, i que s'adjunten al present informe, i segons els principis d'igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència, establerts en l'article 17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

Es regularà també per l'establert en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Pel que correspon als imports seran els que determinin la corresponent convocatòria.

Import L'import total de la convocatòria ascendeix a 11.000 amb càrrec a la partida 02-2314-489.01 Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. Si el termini finalitzés en dissabte, diumenge o dia festiu, aquest termini es prorrogarà fins el següent dilluns o dia hàbil posterior.

En el cas de presentació de documents que ja es trobin en poder de l'administració i en aplicació del que preveu l'article 28.3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació i autoritzant la consulta de les dades.

Les sol·licituds s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Lleida mitjançant el model normalitzat i per qualsevol dels mitjans recollits en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan instructor i comissió avaluadora L'òrgan instructor i la comissió avaluadora seran els que estableixi la Junta de Govern Local de la corporació.

Termini d'execució Els projectes presentats en aquesta convocatòria s'han de desenvolupar de l'1 de setembre del l'any en curs fins al 31 d'agost de l'any següent.

Termini de justificació La justificació de les actuacions subvencionades haurà de realitzar-se en un termini màxim de de 3 mesos després de la data de finalització del projecte i, com a màxim, el dia 30 de novembre de l'any següent a la convocatòria.

Criteris de valoració Els criteris objectius en base als quals s'atorgaran els ajuts es concreten en les bases especifiques de la línia subvencionadora.

Lleida, 24 d'abril de 2018 CUT de Polítiques d'Igualtat, Silvia Puertas Novau

Cultura
Cultura e idiomas