Ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de les prestacions econòmiques per al manteniment de l'habitatge de lloguer. - Boletín Oficial de Barcelona de 24-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 24/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿALTRES ENTITATS

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

ANUNCI del Consorci de l'Habitatge de Barcelona d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de les prestacions econòmiques per al manteniment de l'habitatge de lloguer

1) Modificar la convocatòria de l'any 2015 per a la concessió de prestacions econòmiques per al manteniment de l'habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació a Barcelona a l'empara del que estableix l'article 2 l'esmentada convocatòria en el sentit d'ampliar l'import de la convocatòria en 5.200.000 EUR a càrrec de la partida 480.0001 del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, quantitat procedent d'aportacions realitzades per l'Ajuntament de Barcelona, i modificar la seva distribució entre les diferents modalitats de prestació i col·lectius.

D'aquesta manera la dotació total d'aquestes prestacions ascendeix a 11.800.000 EUR que es distribuirà de la següent manera:

a) 11.500.000 EUR, per atendre les sol·licituds de prestacions econòmiques d'urgència social per al manteniment de l'habitatge de lloguer a la ciutat de Barcelona. Aquest pressupost es destinarà en funció dels següents col·lectius:

a.1.) 1.500.000 EUR per atendre a les unitats de convivència formades per famílies monoparentals. a.2.) 2.500.000 EUR per atendre a les unitats de convivència d'un sol membre que siguin majors de 55 anys en el moment de presentar la sol·licitud. a.3.) 7.500.000 EUR per atendre a les unitats de convivència de dos o més membres que no tinguin la consideració de família monoparental.

b) 300.000 EUR per atendre les sol·licituds de prestacions econòmiques d'urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 11 de novembre de 2015 El gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, Francisco Javier Burón Cuadrado

Alquiler de vivienda
Familia
Familia monoparental
Vivienda