Ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds per a l'adquisició de beques per fomentar la pràctica de futbol i prevenir el risc d'exclusió social. - Boletín Oficial de Barcelona de 16-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 16/10/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Callús

ANUNCI sobre la convocatòria de beques de futbol per prevenir risc d'exclusió social

Decret d'alcaldia de data 2 d'octubre de 2017 pel qual s'amplia el termini per a la presentació de beques per a la pràctica del futbol per prevenir el risc d'exclusió social.

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA.

Atesa la necessitat d'ampliar el termini per a la presentació de sol·licituds de beques per a la pràctica del futbol per prevenir el risc d'exclusió social.

HE RESOLT.

Primer.- Prorrogar per un període de 7 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el termini per a la presentació de sol·licituds de beques per a la pràctica del futbol, en el marc de les Bases Reguladores aprovades per decret d'alcaldia en data 3 d'agost de 2017.

Segon.- Publicar el present decret mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de la Corporació i a la web municipal.

Tercer.- Que la Intervenció subministri a la BDNS la documentació necessària.

Quart.- Donar trasllat d'aquest Acord a la Tresoreria Municipal, i als Serveis Socials municipals.

Callús, 2 d'octubre de 2017 L'alcalde, Joan Badia Pujol

Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales