ANUNCI BASES ACTIVITATS CULTURALS - Boletín Oficial de Castellón de 02-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 02/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

02921-2018-U ONDA

Anunci bases activitats culturals

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D? ACTIVITATS ADREÇADES AL DESENVOLUPAMENT I DIFUSIÓ DE CONTINGUTS CULTURALS ORGANITZADES PER ASSOCIACIONS I ENTITATS D? ONDA (PRESSUPOST 2018)

1a. Objecte

Aquesta convocatòria de subvencions té per objecte el foment de les activitats adreçades al desenvolupament i difusió de continguts culturals, organitzades per les associacions i entitats d? Onda, amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural en la nostra ciutat.

Seran objecte de subvenció les activitats corresponents a les modalitats següents:

- Iniciatives culturals especifiques (concretes i puntuals) relacionades amb les arts plàstiques i escèniques, la literatura, el cine, el còmic, els audiovisuals, la música, intercanvis culturals, els fòrums, encontres o congressos al voltant del pensament i la reflexió cultural o de les ciències o disciplines humanístiques, en qualsevol dels possibles camps, gèneres o formats.

No seran objecte de subvenció les següents activitats:

- Dinars de germanor, viatges lúdics, activitats associades a festes patronals, romeries o qualsevol altre esdeveniment o activitat esportiva o festiva.

- Activitats que, de forma directa o indirecta, siguen sufragades mitjançant qualsevol altre concepte pressupostari per aquest Ajuntament.

2a. Crèdits pressupostaris

El crèdit pressupostari a què s? imputa la present subvenció ascendeix a la quantia de 19.000 euros, amb càrrec a l? aplicació pressupostària 232/48000 del pressupost general de l? Ajuntament corresponent a l? exercici 2018.

3a. Règim jurídic aplicable

El règim jurídic aplicable el conformen les normes següents:

a) Llei General de Subvencions.

b) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s? aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el seu article 189.

c) Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el Reglament General de Subvencions.

d) Les bases reguladores de la concessió d? aquestes subvencions són les contingudes en l? Ordenança General de Subvencions, aprovada en data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP núm. 31, de 14 de març de 2006, en tot allò que no s? opose a normativa posterior de rang igual o superior que puga afectar les subvencions objecte d? aquestes bases específiques.

e) Bases d? execució del pressupost de l? Ajuntament d? Onda per a l? exercici 2018.

4a. Requisits de les persones sol·licitants

Les entitats i associacions de la localitat que sol·liciten subvenció han d? estar legalment constituïdes com a associacions, han de realitzar les activitats descrites en la base 1a i estar inscrites en el Registre d? Associacions de l? Ajuntament amb una antiguitat mínima de dos anys el dia de la publicació d? aquestes bases al BOP.

5a. Quantia de la subvenció

a) La quantia màxima que es pot concedir és el 75% del cost total de la suma de les activitats per les quals se sol·licita la subvenció.

b) El sumatori de les subvencions concedides no podrà superar l? import establit en la partida. En el cas de superar-se, el que s? havia destinat a cada entitat o associació es prorratejarà a la baixa fins a entrar dins del pressupost previst en la base 2a.

c) La quantia de la subvenció vindrà determinada pel producte del total dels punts obtinguts segons les activitats presentades i el valor del punt, el qual s? obtindrà dividint l? import total de la subvenció (19.000 euros) pel nombre total de punts obtinguts per tots els possibles beneficiaris.

6a. Òrgans competents per a la instrucció i resolució

Els òrgans competents per a la instrucció, valoració i resolució seran els següents:

A - Personal tècnic municipal

Correspon al personal tècnic del Departament de Cultura incloure en la instrucció de l? expedient la valoració de les activitats presentades per cada associació, així com la proposta de resolució tècnica d? acord amb aquestes bases específiques, tenint en compte les sol·licituds presentades i els criteris de valoració establerts.

Si la sol·licitud no reunira els requisits necessaris per a la seua tramitació, es requerirà per escrit a l? entitat sol·licitant perquè esmene els defectes observats en el termini màxim i improrrogable de 10 dies; en cas contrari es considerarà que desisteix de la seua petició, amb la resolució prèvia, d? acord amb el que preveu l? article 68 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

B Comissió informativa de Cultura i Serveis a la Ciutadania

Una vegada tramitades les sol·licituds, les propostes de resolució tècnica hauran de ser informades per la Comissió informativa de Cultura i Serveis a la Ciutadania, la qual acordarà:

1) Proposta de concessió de la subvenció sol·licitada, quan es comprove que l? associació sol·licitant reuneix els requisits establits en aquestes bases per a ser beneficiària de la subvenció,

o

2) Proposta de denegació motivada de la subvenció sol·licitada.

CJunta de Govern.

L? òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local, a proposta del tinent d? alcalde delegat de l? Àrea de Cultura i Dinamització Lingüística, amb l? informe previ de la comissió informativa.

7a. Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Les sol·licituds, que s? obtindran en la pàgina web de l? Ajuntament d? Onda (www.onda.es), es presentaran telemàticament accedint a la seu electrònica de l? Ajuntament (https://seu.onda.es), segons l? article 14.2 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Caldrà utilitzar qualsevol dels certificats electrònics admesos per l? Ajuntament d? Onda.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals a partir de l? endemà de la publicació de les presents bases reguladores en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

8a. Documentació que ha d? aportar-se junt amb la sol·licitud

Es facilitarà una sol·licitud amb els annexos necessaris, numerats i detallats, als quals hi haurà una part administrativa i una altra part tècnica per a reflectir i adjuntar tots els mèrits requerits, i que contindrà els documents següents:

a) La sol·licitud on constaran (Annex 1):

- Les dades de l? associació i de la persona que la signe com a representant legal.

- L? autorització, en nom de l? associació, a l? Ajuntament d? Onda a obtindre d? ofici, de la hisenda local, les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries.

- El compromís de l? entitat a inserir publicitat de l? Ajuntament d? Onda en la realització de totes les seues activitats, segons l? article 18.4 de la Llei General de Subvencions.

- La declaració de que, de conformitat amb l? article 13 de la Llei General de Subvencions, aquesta entitat no està sotmesa a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalades en els apartats 2 i 3 d? aquest article.

Les associacions que sol·liciten subvenció, pel fet de presentar la sol·licitud de subvenció, accepten els requisits establits en la Llei General de Subvencions, en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i els específics assenyalats en les presents bases.

b) Certificat emès per la persona que ostente la secretaria de l? associació on s? acredite la capacitat del/de la president/a per a representar a l? associació i sol·licitar la subvenció en nom seu, així com la declaració responsable sobre l? obtenció o no d? altres subvencions públiques (Annex 2).

c) Certificat de trobar-se al corrent de pagament amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social en tots els moments de la tramitació del procediment fins al seu pagament efectiu.

d) Descripció d? activitats a realitzar; caldrà complimentar una per cada activitat presentada. (Annex 3)

e) Fitxa de finançament de les activitats. (Annex 4)

f) Declaració jurada que les activitats programades fomenten la igualtat de gènere, si és procedent, i declaració jurada de l? ús del valencià en el projecte com a llengua vehicular, així com en totes les activitats susceptibles de ser subvencionades, si és procedent. (Annex 5)

g) Declaració responsable del/de la president/a sobre la veracitat de les dades incloses en la justificació (Annex 6)

h) Fitxa de manteniment de tercers, en cas que no conste ja en aquest Ajuntament.

En el cas que els documents exigits ja estigueren en poder de l? Ajuntament, la persona sol·licitant podrà fer ús del seu dret a no presentar-los, fent constar la data i l? òrgan o dependència en què van ser presentats o emesos.

No es podrà aconseguir subvencions de l? Ajuntament per més d? una via ni es podrà presentar més d? una sol·licitud per entitat o associació.

9a. Termini de resolució i notificació. El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment no podrà excedir de tres mesos des de la data de publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d? acord amb el que preveu l? article 40 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Transcorregut l? esmentat termini sense que haja recaigut resolució expressa, es podrà entendre desestimada, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.

La resolució de la concessió de subvenció esgota la via administrativa. Contra l? esmentada resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seua notificació, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Castelló de la Plana, de conformitat amb el que preveuen els articles 8 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tot açò sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d? un mes des de l? endemà de la seua notificació, d? acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La concessió d? una ajuda a l? empara d? aquestes bases no comportarà cap obligació per part d? aquest Ajuntament d? atorgar subvenció en exercicis posteriors.

10a. Criteris de valoració de sol·licituds

L? import de la subvenció anirà en funció dels punts aconseguits segons els criteris que es descriuen a continuació :

1. Innovació del projecte pel que fa a metodologia i objectius.

No suposa cap innovació: 0

Suposa alguna innovació: 3

Suposa una gran innovació: 5

2. Repercussió en l? economia local (sector hostaler i turístic).

No té cap incidència: 0

Suposa alguna incidència: 1

Suposa una gran incidència: 3

3. Ajuda al creixement professional del sector cultural.

No té cap incidència: 0

Té alguna incidència professional: 1

Té molta incidència professional: 3

4. Estímul a la col·laboració entre persones o entitats.

Col·labora amb una altra: 1

Col·laboren almenys tres: 3

Col·labora amb més de tres: 4

5. Estabilitat, arrelament o implantació de les activitats.

S? ha realitzat d? 1 a 4 anys: 1

S? està realitzant de 5 a 10 anys: 3

S? està realitzant més de 10 anys: 4

6. Transversalitat de les activitats.

Tan sols implica a una disciplina artística: 0

Implica a dues disciplines artístiques: 1

Implica a 3 o més disciplines artístiques: 3

7. Àmbit geogràfic dels participants en les activitats.

Caràcter local: 1

Caràcter provincial: 2

Caràcter regional: 3

Caràcter nacional: 4

Caràcter internacional: 5

8. Rendibilitat social generada per les activitats.

Si més del 50% de la programació es destina a activitats complementàries de caràcter pedagògic i/o formatiu: 1

Si més del 50% de la programació es destina clarament al foment de la inclusió social de col·lectius discriminats o per raó de raça, origen, edat, diversitat funcional i altres causes d? exclusió: 3

9. Percentatge de finançament propi o d? altres entitats públiques o privades sobre el total de la despesa.

Més del 25%: 1

Més del 50%: 3

Més del 75%: 5

10. Foment de la igualtat de gènere.

En alguna activitat: 1

En més de la meitat de les activitats: 3

En totes les activitats: 5

11. Promoció d? ús del valencià com a llengua vehicular de les activitats del projecte i de la publicitat d? aquestes.

En alguna activitat: 1

En més de la meitat de les activitats: 5

En totes les activitats: 10

11a. Normes per a l? adjudicació. Les subvencions que es concedisquen estaran subjectes a les normes següents:

a) L? Ajuntament podrà revocar o reduir les ajudes en qualsevol moment per causa justificada.

b) L? Ajuntament podrà comprovar pels mitjans que crega oportú, la inversió de les quantitats atorgades en relació amb els seus fins.

12a. Règim de garanties. A l? efecte del que preveu l? article 28.5 de l? Ordenança general de subvencions, no s? exigirà la constitució de garantia per a la realització de pagaments anticipats o a compte, per la naturalesa especial de les associacions susceptibles de ser beneficiàries d? aquestes subvencions.

13a. Pagament de la subvenció. De la subvenció concedida podrà, si és el cas, anticipar-se el 70%, amb sol·licitud prèvia, quedant pendent el 30% restant per a quan ja s? haja realitzat l? activitat i estiguen les despeses justificades.

14a. Justificació de la subvenció. Serà necessari presentar una memòria detallada de l? activitat realitzada amb assignació de despeses, factures i els seus justificants de pagament dels dos últims mesos de l? any anterior i de l? 1 de gener a l? 1 d? octubre de 2018, i per l? import total del projecte subvencionat, a més de la certificació de trobar-se l? entitat al corrent de pagament amb les hisendes estatal i local i amb la Seguretat Social, en tots els moments de la tramitació del procediment fins al seu pagament efectiu.

La justificació es remetrà al Departament de Cultura, mitjançant el registre telemàtic de l? Ajuntament, carpeta ciutadana (https://seu. onda.es).

Els justificants de despeses només podran ser factures, nòmines, justificants de la despesa (originals o còpies autenticades). No obstant això, els justificants de les operacions següents podran substituir-se per talonaris de vals numerats o, si no n? hi ha, tiquets expedits per màquines registradores:

a) Vendes al detall per una quantia no superior a 60 euros.

b) Vendes o serveis en ambulància.

c) Transports de persones i equipatges.

d) Serveis d? hostaleria i restauració, l? import total dels quals siga com a màxim de 60 euros.

e) Aparcament i estacionament de vehicles.

f) Utilització d? autopistes de peatge.

g) Quotes de llicències federatives.

En tot cas, els vals o tiquets hauran de contindre les dades següents:

Número i, si és el cas, sèrie.

Número d? Identificació Fiscal o Codi d? Identificació de l? expedidor.

Tipus impositiu aplicat o l? expressió `IVA inclòs`.

Contraprestació total.

Junt amb les factures s? hi adjuntarà una relació nominal, que inclourà: concepte, tercer i data de pagament. (Annex 8)

S? exigirà el justificant de l? abonament de les despeses, que haurà de realitzar-se mitjançant document bancari.

La justificació establida en el paràgraf precedent podrà ser substituïda per la menció del seu pagament rubricada pel/per la responsable competent, impresa en el mateix document justificatiu, en cas de realitzar-se l? abonament en efectiu, limitant-se el pagament de tal forma a despeses inferiors a 300 euros. S? exceptuen de justificació de pagament els justificants mitjançant tiquets, esmentats als punts

e) i f).

S? exigirà la declaració responsable del/de la president/a de l? associació, indicant que les dades incloses a la justificació són veraces. (Annex 6)

El termini màxim per a presentar la justificació de la subvenció serà l? 1 d? octubre de 2018, en cas contrari quedarà sense efecte.

El percentatge de la subvenció s? aplicarà en funció del que es justifica, sent el màxim justificat a tindre en compte l? import de la suma total de les activitats.

Quan l? import justificat per la persona interessada amb motiu de la presentació de comptes justificatius de les despeses siga inferior al pressupost subvencionat, l? Ajuntament minorarà l? import de la subvenció i exigirà, si és el cas, el reintegrament de les quantitats percebudes de manera indeguda.

DESPESES SUBVENCIONABLES:

Les despeses corrents que siguen necessàries per al desenvolupament de les activitats presentades:

1.Muntatge d? espectacles, actes culturals, tallers, cursos.

2.Despeses de material per a la realització de les activitats.

3.Despeses de transport, allotjament i manutenció, identificats perfectament amb l? activitat.

4.Col·laboracions de personal tècnic.

5.Despeses de propaganda i publicitat.

6.Despeses de publicacions, documentació, premis.

7.Despeses de manteniment d? edificis (llum, aigua, segurs, extintors, alarmes, reparacions de manteniment)

8.Despeses de copiadora, correus, gestoria, nòmines, llicències federatives.

9.Lloguer de locals.

10.Altres despeses la relació de les quals amb l? activitat siga justificada per l? entitat (telèfon, internet, etc.)

DESPESES NO SUBVENCIONABLES

1.No s? admetran factures corresponents a despeses d? inversió, amb excepció d? aquelles que siguen prèviament autoritzades de forma expressa pel tinent d? alcalde delegat de l? Àrea de Cultura i Dinamització Lingüística, justificant la seua necessitat.

2.Impostos, quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, i taxes municipals.

3.Les despeses bancàries.

4.Justificacions en menjars que no siguen necessàries ni estiguen relacionades amb cap de les activitats presentades.

5.Totes les que no estiguen directament relacionades amb les activitats presentades.

6.Les activitats directament relacionades amb les setmanes festives dels barris.

15a. Documentació. La presentació de la documentació per a la sol·licitud de l? abonament de la subvenció podrà realitzar-se de les formes següents:

Opció 1a

Sol·licitud de pagament del 100% de la subvenció de l? any 2018.

En el cas que s? hagen realitzat despeses per l? import total de l? esmentada subvenció, pot percebre? s el 100% d? aquesta, per a la qual cosa es presentaran telemàticament accedint a la seu electrònica de l? Ajuntament (https://seu.onda.es).

a) Sol·licitud del/de la president/a de l? entitat, o per qui tinga delegada la representació, adreçada a l? Ajuntament d? Onda demanant el pagament del 100% de la subvenció i indicant el número de compte corrent a què s? haja d? efectuar la transferència. (Annex 7)

b) Declaració del/de la president/a de l? entitat, o per qui tinga delegada la representació, amb el compte justificatiu de la subvenció. (Annex 8)

c) Memòria detallada de l? activitat realitzada.

d) Un exemplar de tota la documentació impresa generada per l? activitat (cartelleria, fullets, obres...)

e) Originals, o fotocòpies compulsades, de factures, degudament segellades i signades, per import igual al de l? activitat subvencionada . En les factures haurà de constar `pagat al comptat` en el cas que així siga, o bé unir-se l? imprés de transferència bancària acreditatiu del pagament efectuat.

f) Declaració del/de la president/a sobre l? obtenció d? altres subvencions per a la realització de les activitats (Annex 9).

Opció 2a

2.1. Sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció de l? any 2018.

El/la president/a de l? associació podrà sol·licitar el pagament anticipat del 70% de la subvenció concedida amb la presentació telemàtica de la sol·licitud accedint a la seu electrònica de l? Ajuntament (https://seu.onda.es).

a) Sol·licitud del/de la president/a de l? entitat o per qui tinga delegada la representació, adreçada a l? Ajuntament d? Onda, demanant el pagament del 70% de la subvenció i indicant el número de compte corrent a què s? haja d? efectuar la transferència. (Annex 10)

2.2. Sol·licitud de pagament del 30% restant de la subvenció de l? any 2018.

Si l? entitat ha sol·licitat el pagament del 70% de la subvenció, per a sol·licitar el 30% restant haurà de presentar l? annex 11 de forma telemàtica accedint a la seu electrònica de l? Ajuntament (https://seu.onda.es).

16a. Obligacions. L? entitat sol·licitant de subvenció autoritza a l? Ajuntament d? Onda perquè, d? ofici, incorpore a l? expedient els certificats i informes relatius al compliment de les seues obligacions tributàries amb la hisenda local l? Ajuntament d? Onda. I hauran d? aportar via telemàtica els certificats d? estar al corrent amb l? Agència Estatal de l? Administració Tributària i la Seguretat Social.

Els beneficiaris de les ajudes queden obligats a:

a) Complir l? objectiu, executant i realitzant les activitats proposades que fonamenten la concessió de la subvenció.

b) Justificar davant l? Ajuntament el compliment dels requisits i de les condicions, així com la finalitat que determine la concessió de la subvenció.

c) Aportar quanta informació referent a l? objecte de la subvenció siga requerida .

d) Comunicar l? obtenció d? altres subvencions, ajudes, ingressos, o recursos que financen les activitats subvencionades.

e) Conforme al que preveu l? article 31 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s? aprova el reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de Subvencions, els beneficiaris hauran de publicitar el caràcter públic del finançament del projecte objecte de subvenció, incloent-hi en el seu material publicitari el logotip de l? Ajuntament d? Onda corresponent al departament de Cultura.

Les associacions subvencionades cooperaran amb l? Ajuntament en la promoció de campanyes i activitats que organitze o amb les que hi col·labore, i per a les que haja sigut convocada.

17a. Publicitat. Les presents bases es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i s? exposaran al tauler d? anuncis i a la pàgina web de l? Ajuntament d? Onda (www.onda.es).

L? Ajuntament d? Onda es reserva les facultats i quantes funcions d? inspecció i control siguen necessàries per al desenvolupament i bon fi de les ajudes regulades en aquestes bases, d? acord amb l? establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Onda, data al marge

Document signat electrònicament

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS CULTURALES ORGANIZADAS POR ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE ONDA (PRESUPUESTO 2018)

1ª. Objeto. Esta convocatoria de subvenciones tiene por objeto el fomento de las actividades dirigidas al desarrollo y difusión de contenidos culturales organizadas por las asociaciones y entidades de Onda, con la finalidad de dinamizar la vida cultural en nuestra ciudad.

Serán objeto de subvención las actividades correspondientes a las modalidades siguientes:

- Iniciativas culturales especificas (concretas y puntuales) relacionadas con las artes plásticas y escénicas, la literatura, el cine, el cómic, los audiovisuales, la música, intercambios culturales, los foros, encuentros o congresos alrededor del pensamiento y la reflexión cultural o de las ciencias o disciplinas humanísticas, en cualquiera de los posibles campos, géneros o formatos.

No serán objeto de subvención las siguientes actividades:

- Comidas de hermandad, viajes lúdicos, actividades asociadas a fiestas patronales, romerías, o cualquier otro acontecimiento o actividad deportiva o festiva.

- Actividades, que de forma directa o indirecta, siguen sufragadas mediante cualquier otro concepto presupuestario por este Ayuntamiento.

2ª. Créditos presupuestarios. Los créditos presupuestarios a los que se imputan las presentes subvenciones ascienden a la cuantía de 19.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 232/48000 del presupuesto general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018.

3ª. Régimen jurídico aplicable. El régimen jurídico aplicable lo conforman las siguientes normas:

a) Ley General de Subvenciones.

b) Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su articulo 189.

c) Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones.

d) Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones son las contenidas en la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada en fecha 30 de enero de 2006 y publicada en el BOP núm. 31, de 14 de marzo de 2006, en todo lo que no se oponga a normativa posterior de rango igual o superior que pueda afectar las subvenciones objeto de estas bases específicas.

e) Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Onda para el ejercicio 2018.

4ª. Requisitos de las personas solicitantes. Las entidades y asociaciones de la localidad que soliciten subvención deberán estar legalmente constituidas como asociaciones, deberán realizar las actividades descritas en la Base 1ª y estar inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento con una antigüedad mínima de dos años, el día de la publicación de estas Bases en el BOP.

5ª. Cuantía de la subvención.

a) La cuantía máxima a conceder será del 75% del coste total del programa por el que se solicita la subvención.

b) El sumatorio de las subvenciones concedidas no podrá superar el importe establecido en las partidas. En el caso de superarse, los proyectos se prorratearán a la baja hasta entrar dentro del presupuesto previsto en la base 2a.

c) La cuantia de la subvención será determinada por el producto total de los puntos obtenidos según las actividades presentadas y el valor del punto; el cual se obtendrá dividiendo el importe total de la subvención (19.000 euros) por el número total de los puntos obtenidos por todos los posibles beneficiarios.

6ª. Órganos competentes para la instrucción y resolución. Los órganos competentes para la instrucción, valoración y resolución serán los siguientes:

A - Personal técnico municipal.

Corresponde al personal técnico del Departamento de Cultura incluir en la instrucción del expediente la valoración de las actividades presentadas por cada asociación, así como la propuesta de resolución técnica de acuerdo con estas bases específicas, teniendo en cuenta las solicitudes presentadas y los criterios de valoración establecidos.

Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se requerirá por escrito a la persona solicitante para que subsane los defectos observados, en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, ya que, en caso contrario, se considerará que desiste de su petición, previa resolución, conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

B Comisión informativa de Cultura y Servicios a la Ciudadanía.

Una vez tramitadas las solicitudes, las propuestas de resolución técnica deberán ser informadas por la Comisión informativa de Cultura y Servicios a la ciudadanía que acordará:

1) Propuesta de concesión de la subvención solicitada cuando se compruebe que la asociación solicitante reúne los requisitos establecidos en estas bases para ser beneficiaria de la subvención,

o

2) Propuesta de denegación motivada de la subvención solicitada.

CJunta de Gobierno.

El órgano competente para resolver es la Junta de Gobierno Local a propuesta de teniente delegado del Área de Cultura y Dinamización Lingüística, con el informe previo de la comisión municipal.

7ª. Plazo de presentación de solicitudes y documentación. Las solicitudes, que se obtendrán en la pagina web del Ayuntamiento de Onda (www.onda.es), se presentaran telemáticamente accediendo a la sede electrónica del Ayuntamiento (https://seu.onda.es), tal y como dice el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de les Administraciones Públicas. Será necesario utilizar alguno de los certificados electrónicos admitidos por el Ayuntamiento de Onda.

El plazo de presentación de las solicitudes será de treinta días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes Bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

8ª. Documentación a aportar junto a la solicitud. Se facilitará una solicitud con los anexos necesarios, numerados y detallados, en los que habrá una parte administrativa, y otra parte técnica para reflejar y adjuntar todos los méritos requeridos y que contendrá los siguientes documentos:

a) La solicitud donde constarán (Anexo 1):

- Los datos de la asociación y de la persona que firme como representante legal.

- Autorización, en nombre de la asociación, al Ayuntamiento de Onda a obtener, de oficio, de la Hacienda Local, los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

- El compromiso de la entidad a insertar la publicidad del Ayuntamiento de Onda en la realización de todas sus actividades, según el art. 18.4 de la Ley General de Subvenciones.

- Declaración de que, de conformidad con el art. 13 de la Ley General de Subvenciones, esta entidad no está sometida a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo.

Las asociaciones que soliciten subvención por el hecho de presentar la solicitud de subvención, aceptan los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio y los específicos señalados en las presentes bases.

b) Certificado emitido por la persona que ostente la secretaria de la asociación donde se acredite la capacidad del/ de la presidente/a de la misma para representar a la asociación y solicitar la subvención en su nombre, y la declaración responsable sobre la obtención o no de otras subvenciones públicas (Anexo 2)

c) Certificado de encontrarse al corriente de pago con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social en todo momento de la tramitación del procedimiento hasta su pago en efectivo.

d) Descripción del proyecto de actividades a realizar, firmada por el/la representante legal. (Anexo 3)

e) Ficha de financiación de las actividades (Anexo 4)

f) Declaración jurada de que las actividades programadas en el proyecto tendrán en cuenta la perspectiva de igualdad, si procede, y declaración jurada del uso del valenciano en el proyecto, como lengua vehicular, así como en todas las actividades susceptibles de ser subvencionadas, si procede. (Anexo 5)

g) Declaración responsable del/de la presidente/a sobre la veracidad de los datos incluidos en la justificación (Anexo 6)

h) Ficha de mantenimiento de terceros, en caso que no conste ya en este Ayuntamiento.

En caso de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, la persona solicitante podrá hacer uso de su derecho a no presentarlos, haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueran presentados o emitidos.

No se podrán obtener subvenciones del Ayuntamiento por más de una vía ni se podrá presentar más de una solicitud por entidad o asociación.

9ª. Plazo de resolución y notificación. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento no podrá exceder de tres meses desde la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

La resolución del procedimiento se notificará a las personas interesadas conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Transcurrido el mencionado plazo, sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la subvención.

La resolución de la concesión de subvención agota la vía administrativa. Contra la mencionada resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón de la Plana, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo esto sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La concesión de una ayuda, al amparo de estas Bases no comportará obligación alguna por parte de este Ayuntamiento de otorgar subvención en ejercicios posteriores.

10ª. Criterios de valoración de solicitudes. El importe de la subvención irá en función de los puntos conseguidos según los criterios que a continuación se describen:

1. Innovación del proyecto en cuanto a la metodología y objetivos

No supone ninguna innovación: 0

Supone alguna innovación: 3

Supone una gran innovación: 5

2. Repercusión en la economía local (sector hostelero y turístico).

No tiene ninguna incidencia: 0

Supone alguna incidencia: 1

Supone una gran incidencia: 3

3. Trayectoria de la persona o asociación

Menos de dos proyectos realizados: 1

Entre dos y cinco proyectos realizados: 3

Entre seis y diez proyectos realizados: 4

4. Estimula la colaboración entre personas o entidades

No existe ningún proyecto anterior: 1

El proyecto se ha realizado 1 o 4 años: 3

El proyecto se lleva realizando de 5 a 10 años: 4

5. Estabilidad, arraigo o implantación del proyecto.

No existe ningún proyecto anterior: 1

El proyecto se ha realizado 1 o 4 años: 3

El proyecto se lleva realizando de 5 a 10 años: 4

6. Transversalidad del proyecto

El proyecto tan solo implica a una disciplina artística: 0

El proyecto implica a dos disciplinas artísticas: 1

El proyecto implica a 3 o más disciplinas artísticas: 3

7. Ámbito geográfico de los participantes del proyecto

Carácter local: 1

Carácter provincial: 2

Carácter regional: 3

Carácter nacional: 4

Carácter internacional: 5

8. Rentabilidad social generada por el proyecto

Si más del 50% de la programación se destina a actividades complementarias de carácter pedagógico y/o formativo: 1

Si más del 50% de la programación se destina claramente al fomento de la inclusión social de colectivos discriminados o por razón de raza, origen, edad, discapacidad y otras causas de exclusión: 3

9. Porcentaje de financiamiento propio o de otras entidades públicas o privadas sobre el total del gasto

Más del 25%: 1

Más del 50%: 3

Más del 75%: 5

10. Inclusión y estímulo de la perspectiva de genero.

En alguna actividad: 1

En más de la mitad de les actividades: 3

En todas las actividades: 5

11. Promoción del uso del valenciano como lengua vehicular de las actividades del proyecto y de la publicidad de estas

En alguna actividad: 1

En más de la mitad de las actividades: 5

En todas las actividades: 10

11ª. Normas para la adjudicación. Las subvenciones que se concedan estarán sujetas a las siguientes normas:

a) El Ayuntamiento podrá revocar o reducir las ayudas en cualquier momento por causa justificada.

b) El Ayuntamiento podrá comprobar por los medios que crea oportuno, la inversión de las cantidades otorgadas en relación con sus fines siempre que estos sean adecuados.

12ª. Régimen de garantías. Al efecto de lo previsto en el artículo 28.5 de la Ordenanza general de subvenciones, no se exigirá la constitución de garantía para la realización de pagos anticipados o a cuenta, por la especial naturaleza de las asociaciones susceptibles de ser beneficiarias de estas subvenciones.

13ª. Pago de la subvención. De la subvención concedida podrá, en su caso, anticiparse el 70%, previa solicitud, quedando pendiente el 30% restante para cuando ya se haya realizado la actividad y justificado los gastos.

14ª. Justificación de la subvención. Será necesario presentar una memoria detallada de la actividad realizada con asignación de gastos, facturas y sus justificantes de pago de los dos últimos meses del año anterior y del 1 de enero al 1 de octubre de 2018, y por el importe total del proyecto subvencionado, además de certificación de encontrarse la entidad al corriente de pago con las Haciendas estatal y local y con la Seguridad Social, en todos los momentos de la tramitación del procedimiento hasta su pago efectivo.

La justificación se remitirá al Departamento de Cultura, a través del registro de entrada del Ayuntamiento.

Los justificantes de gastos sólo podrán ser facturas, nóminas, justificantes del gasto (originales o copias autenticadas). No obstante, podrán sustituirse por talonarios de vales numerados o, en su defecto, tiques expedidos por máquinas registradoras, los justificantes de las siguientes operaciones:

a) Ventas al por menor por una cuantía no superior a 60 euros.

b) Ventas o servicios en ambulancia.

c) Transportes de personas y equipajes.

d) Servicios de hostelería y restauración, cuyo importe total sea como máximo de 60 euros.

e) Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.

f) Utilización de autopistas de peaje.

g) Cuotas de licencias federativas.

En todo caso, los vales o tiques deberán contener los siguientes datos:

- Número y, en su caso, serie.

- Número de Identificación Fiscal o Código de Identificación del expedidor.

- Tipo impositivo aplicado o la expresión `IVA incluido`.

- Contraprestación total.

Junto a las facturas se adjuntará una relación nominal de las mismas, que incluirá: concepto, tercero y fecha de pago. (Anexo 8)

Se exigirá el justificante del abono del gasto, que deberá realizarse mediante documento bancario.

La justificación establecida en el párrafo precedente podrá ser sustituida por la mención a su pago rubricada por el/la responsable competente, impresa en el propio documento justificativo, en caso de realizarse el abono en efectivo, limitándose el pago de tal forma a gastos inferiores a 300 euros. Se exceptúan de justificación de pago los justificantes mediante tiques, a que hace mención los puntos e) y f) enumerados anteriormente.

Se exigirá la declaración responsable del/de la presidente/a de la asociación, indicando que los datos incluidos en la justificación son veraces. (Anexo 6)

El plazo máximo para presentar la justificación de la subvención será el 1 de octubre de 2018, en caso contrario quedará sin efecto.

El porcentaje de la subvención se aplicará en función de lo justificado, siendo el máximo justificado a tener en cuenta el importe de la suma total de las actividades.

Cuando el importe justificado por la persona interesada, con motivo de la presentación de cuentas justificativas de los gastos, sea inferior al presupuesto subvencionado, el Ayuntamiento minorará el importe de la subvención y exigirá, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

GASTOS SUBVENCIONABLES:

Los gastos corrientes que sean necesarios para el desarrollo del proyecto presentado:

1.Montaje de espectáculos, actos culturales, talleres, cursos.

2.Gastos de material para la realización de las actividades.

3.Gastos de transporte, alojamiento y manutención, identificados perfectamente con la actividad.

4.Colaboraciones de personal técnico.

5.Gastos de propaganda y publicidad.

6.Gastos de publicaciones, documentación, premios.

7.Gastos de mantenimiento de edificios (luz, agua, seguros, extintores, alarmas, reparaciones de mantenimiento).

8.Gastos de copiadora, correos, gestoría, nóminas, licencias federativas.

9.Alquiler de locales.

10.Otros gastos cuya relación con la actividad sea justificada por la entidad (teléfono, internet, etc).

GASTOS NO SUBVENCIONABLES

1.No se admitirán facturas correspondientes a gastos de inversión, con excepción, de aquellas cuya compra sea previamente autorizada de forma expresa por el teniente de alcalde delegado del Área de Cultura y Dinamización Lingüística, justificando su necesidad.

2.Impuestos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación y municipales.

3.Los gastos bancarios y amortización de prestamos.

4.Justificaciones en comidas que no sean necesarias ni estén relacionadas con la realización de alguna actividad del proyecto presentado.

5.Todas las que no estén directamente relacionadas con el proyecto presentado.

6. Las actividades directamente relacionadas con las semanas festivas de los barrios.

15ª. Documentación. La documentación que se presentará para la solicitud del pago de la subvención serán las siguientes:

- Opción 1ª

Solicitud de pago del 100% de la subvención del año 2018.

En caso de que se hayan realizado gastos por el importe total de la mencionada subvención, puede percibirse el 100% de ésta, para lo cual deberá se presentaran telemáticamente accediendo a la sede electrónica del Ayuntamiento (https://seu.onda.es)

a) Solicitud del/de la presidente/a de la entidad, o de quien tenga delegada la representación, dirigida al Ayuntamiento de Onda, solicitando el pago del 100% de la subvención e indicando el número de cuenta corriente a la que se haya de efectuar la transferencia (Anexo 7).

b) Declaración del/de la presidente/a de la entidad, o de quien tenga delegada la representación, con la cuenta justificativa de la subvención (Anexo 8).

c) Memoria detallada de la actividad realizada.

d) Un ejemplar de toda la documentación impresa generada por la actividad (cartelería, folletos, obras,...)

e) Originales, o fotocopias compulsadas, de facturas, debidamente selladas y firmadas, por igual importe al del proyecto subvencionado. En las facturas deberá constar `pagado al contado` en caso de que así sea, o bien unirse el impreso de transferencia bancaria acreditativa del pago efectuado.

f) Declaración del/de la presidente/a sobre la obtención de otras subvenciones para la realización de las actividades (Anexo 9).

- Opción 2ª

2.1 Solicitud de anticipo del 70% de la subvención del año 2018.

El/la presidente/a de la asociación podrá solicitar el pago anticipado del 70% de la subvención concedida con la presentación telemática de accediendo a la sede electrónica del Ayuntamiento (https://seu.onda.es) la siguiente documentación:

a) Solicitud del/de la presidente/a de la entidad o de quien tenga delegada la representación, dirigida al Ayuntamiento de Onda, solicitando el pago del 70% de la subvención e indicando el número de cuenta corriente a la que se haya de efectuar la transferencia (Anexo 10).

2.2. Solicitud de pago del 30% restante de la subvención del año 2018.

Si la entidad ha solicitado el pago del 70% de la subvención, para solicitar el 30% restante deberá de presentar el anexo 11 de forma telemática accediendo a la sede electrónica del Ayuntamiento (https://seu.onda.es) la misma documentación de la opción 1.

16ª. Otras obligaciones. La entidad solicitante de subvención autoriza al Ayuntamiento de Onda, para que, de oficio, incorpore al expediente los certificados e informes relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Onda. Y deberán aportar vía telemática los certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Seguridad Social.

Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutando y realizando las actividades propuestas que fomentan la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos de las condiciones, así como la finalidad que determine la concesión de la subvención.

c) Aportar cuanta información referente al objeto de la subvención sea requerida.

d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos que financien las actividades subvencionadas.

e) Conforme al que previene el articulo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, los beneficiarios deberán de publicitar el carácter público de la financiación del proyecto objeto de subvención, incluyendo en su material publicitario el logotipo del Ayuntamiento de Onda correspondiente al Departamento de Cultura.

Las asociaciones subvencionadas cooperarán con el Ayuntamiento en la promoción de campañas y actividades que organice o colabore el Ayuntamiento, y para las que haya sido convocada.

17ª. Publicidad. Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y se expondrán en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Onda .

El Ayuntamiento de Onda se reserva las facultades y cuantas funciones de inspección y control sean necesarias para el desarrollo y buen fin de las ayudas reguladas en estas Bases, de acuerdo con lo establecido a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Onda, fecha al margen.

Documento firmado electrónicamente.

Cultura
Cultura e idiomas
Movimiento asociativo
Valenciano
Artes
Música
Congresos
Transporte
Obras cinematográficas
Fiestas Populares
Literatura
Actividad cultural
Deporte
Eventos
Dependencia
Inclusión social
Hostelería y hoteles
Innovación
Desarrollo local
Hostelería
Transporte y vehículos
Seguridad Social
Ciencia
Actividades deportivas
Turismo
Igualdad
Discapacidad
Vehículos
Gastos corrientes