ANUNCI BASES PROGRAMES JOVENILS - Boletín Oficial de Castellón de 02-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 02/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

02922-2018-U ONDA

Anunci bases programes jovenils

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES D? OCI I TEMPS LLIURE ADREÇADES A LA POBLACIÓ JUVENIL D? ONDA (PRESSUPOST 2018).

1a. Objecte. L? objecte de les presents bases és regular la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a entitats locals, per a la realització de programes d? oci i temps lliure adreçades a la població juvenil d? Onda.

2a. Crèdits pressupostaris. El crèdit pressupostari al que s? imputen les presents subvencions ascendeixen a la quantia de 19.100 euros, amb càrrec a l? aplicació pressupostària 337/48000 del pressupost general de l? Ajuntament corresponent a l? exercici 2018.

3a. Règim jurídic aplicable. El règim jurídic aplicable ho conformen les normes següents:

a) Llei General de Subvencions.

b) Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s? aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el seu article 189.

c) Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s? aprova el Reglament General de Subvencions.

d) Les bases reguladores de la concessió d? aquestes subvencions estan contingudes en l? Ordenança General de Subvencions, aprovada en data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP núm. 31, de 14 de març de 2006, en tot allò que no s? opose a normativa posterior de rang igual o superior que puga afectar les subvencions objecte d? aquestes bases específiques.

e) Bases d? execució del Pressupost de l? Ajuntament d? Onda per a l? exercici 2018.

4a. Requisits dels sol·licitants. Les entitats i associacions de la localitat que sol·liciten subvenció hauran d? estar legalment constituïdes com a associacions, hauran de realitzar les activitats descrites en la Base 1a i estar inscrites al Registre d? Associacions de l? Ajuntament amb una antigüetat mínima de dos anys, el dia de la publicació d? aquestes Bases al BOP.

5a. Quantia de la subvenció.

a) La quantia màxima a concedir serà del 75% del cost total del programa pel qual es sol·licita la subvenció.

b) El sumatori de les subvencions concedides no podrà superar l? import establert en la partida. En el cas de superar-se, els projectes es prorratejaran a la baixa fins a entrar dins del pressupost previst en el punt 2 d? aquestes bases.

6a. Òrgans competents per a la instrucció i resolució. Els òrgans competents per a la instrucció, valoració i resolució seran els següents:

A - Personal tècnic municipal.

Correspon al personal tècnic municipal del Departament de Joventut, fer la instrucció de l? expedient, la valoració dels programes i la proposta de resolució tècnica d? acord amb aquestes Bases Específiques.

Si la sol·licitud no reunira els requisits necessaris per a la seua tramitació, es requerirà per escrit a la persona sol·licitant perquè esmene els defectes observats, en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, ja que, en cas contrari, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb la resolució prèvia, d? acord amb el que preveu l? article 68 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

B Comissió informativa de Cultura i Serveis a la Ciutadania

Una vegada tramitades les sol·licituds, les propostes de resolució tècnica hauran de ser informades per la Comissió informativa de Cultura i Serveis a la Ciutadania que proposarà:

1) Proposta de concessió de la subvenció sol·licitada quan es comprove que l? associació sol·licitant reuneix els requisits establerts en aquestes bases per a ser beneficiària de la subvenció.

2) Proposta de denegació motivada de la subvenció sol·licitada.

CJunta de Govern

L? òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern Local a proposta de la tinent d? alcalde delegada de l? Àrea de Serveis a la Ciutadania, amb l? informe previ de la comissió municipal.

7a. Termini de presentació de sol·licituds i documentació. Les sol·licituds, que s? obtindran en la pàgina web de l? Ajuntament d? Onda (www.onda.es), es presentaran telemàticament accedint a la Seu Electrònica de l? Ajuntament (https://seu.onda.es), tal i com diu l? article 14.2 de la Llei 39/2015, de l? 1 d? octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Serà necessari utilitzar algun dels certificats electrònics admesos per l? Ajuntament d? Onda.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals a partir del dia de la publicació de l? extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

8a. Documentació que ha d? aportar-se junt amb la sol·licitud. Es facilitarà una sol·licitud amb els annexos necessaris, numerats i detallats, en els que hi haurà una part administrativa, i una altra part tècnica per a reflectir i adjuntar tots els mèrits requerits i que contindrà els documents següents:

a) La sol·licitud en què constarà: (Annex 1):

- Les dades de l? associació i de la persona que la signe com a representant legal.

- L? autorització, en nom de l? associació, a l? Ajuntament d? Onda a obtindre d? ofici, de la hisenda local, les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries.

- El compromís de l? entitat a inserir publicitat de l? Ajuntament d? Onda en la realització de totes les seues activitats, segons l? article 18.4 de la Llei General de Subvencions.

- La declaració de que, de conformitat amb l? article 13 de la Llei General de Subvencions, aquesta entitat no està sotmesa a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalades en els apartats 2 i 3 d? aquest article.

Les associacions que sol·liciten subvenció pel fet de presentar la sol·licitud de subvenció, accepten els requisits establits en la LGS, en el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol i els específics assenyalats en les presents Bases.

b) Certificat emès per la persona que ostente la secretaria de l? associació en què acredite la capacitat del/ de la president/a del mateix per a representar a l? associació i sol·licitar la subvenció en nom seu, i la declaració responsable sobre l? obtenció o no d? altres Subvencions Públiques. (Annex 2)

c) Certificat de trobar-se al corrent de pagament amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social en tots els moments de la tramitació del procediment fins al seu pagament efectiu.

d) Descripció d? activitats a realitzar; caldrà complimentar una per cada activitat presentada. (Annex 3)

e) Fitxa de finançament de les activitats. (Annex 4)

f) Declaració jurada que les activitats programades fomenten la igualtat de gènere, si és procedent, i declaració jurada de l? ús del valencià en el projecte com a llengua vehicular, així com en totes les activitats susceptibles de ser subvencionades, si és procedent. (Annex 5)

g) Declaració responsable del/de la president/a sobre la veracitat de les dades incloses en la justificació (Annex 6)

h) Fitxa de manteniment de tercers, en cas que no conste ja en aquest Ajuntament.

En el cas que els documents exigits ja estigueren en poder de l? Ajuntament, la persona sol·licitant podrà fer ús del seu dret a no presentar-los, fent constar la data i l? òrgan o dependència en què van ser presentats o emesos.

No es podrà aconseguir subvencions de l? Ajuntament per més d? una via ni es podrà presentar més d? una sol·licitud per entitat o associació.

9a. Termini de resolució i notificació. El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment no podrà excedir de tres mesos des de la data de publicació de la present convocatòria en el BOP.

La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d? acord amb el que preveu l? article 40 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Transcorregut l? esmentat termini, sense que haja recaigut resolució expressa, es podrà entendre desestimada, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels següents recursos:

a. Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l? acte recorregut (excepte que es tracte d? un acte dictat per delegació, en aquest cas correspondrà la resolució a l? òrgan delegant), en el termini d? un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció d? aquesta notificació.

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, no suspendrà l? execució de l? acte impugnat, de conformitat amb el que disposa l? article 117 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre.

Si transcorre un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició i no s? ha resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de sis mesos, a comptar des del dia següent al de la desestimació presumpta.

b. Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d? aquesta notificació.

En cas d? optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o se n? haja produït la desestimació per silenci administratiu.

Tot açò sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d? un mes des del dia següent al de la seua notificació, d? acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La concessió d? una ajuda, a l? empara d? aquestes Bases no comportarà obligació alguna per part d? aquest Ajuntament d? atorgar subvenció en exercicis posteriors.

10a. Criteris de valoració de sol·licituds. Els criteris per a l? assignació de les subvencions seran els següents:

L? import de la subvenció anirà en funció dels punts aconseguits segons els criteris que a continuació es descriuen:

1. Haurà d? obtindre una puntuació mínima de 20 punts.

2. La subvenció es concedirà de manera proporcional als punts obtinguts. L? import de la partida dividit pel sumatori de tots els punts obtinguts per les associacions subvencionades atorgarà el valor del punt.

Els punts s? atorgaran de la forma següent:

a) Que els programes i activitats en què participen estiguen orientats principalment al sector de població juvenil i comporten una participació activa d? aquest col·lectiu. 0 10 punts.

b) Repercussió del projecte en de l? Oci i el Temps Lliure. 0 10 punts.

c) Que el programa o activitat siga continuació d? algun ja iniciat en anteriors convocatòries i persistisquen els objectius pels quals es va iniciar. 0 5 punts.

d) Que els programes o activitats contribuïsquen a promocionar la interrelació de persones jóvens mitjançant la participació en altres localitats. 0 10 punts.

e) Realització d? activitats que incloga perspectiva de gènere. 0 5 punts.

f) Activitats culturals que fomenten la utilització del valencià (es valorarà la presentació del projecte en valencià, impremta i publicitat d? activitats i el desenvolupament del projecte). 0 5 punts.

g) Inclusió d? activitats realitzades per persones jóvens que participen activament en jornades i esdeveniments municipals, col·laborant activament amb l? Ajuntament d? Onda. 0 10 punts .

h) Inclusió social de persones amb diversitat funcional. 0 5 punts.

i) Manteniment d? infraestructures destinades a la realització d? activitats d? Oci i Temps Lliure periòdiques. 0 30 punts.

j) Pressupost finançament: s? apreciarà, si és el cas, el volum del pressupost anual de l? entitat per a tot tipus d? activitats en l? últim any, així com el finançament obtingut d? altres institucions i la seua capacitat per a mobilitzar recursos d? altres ens públics i privats. 0 10 punts.

11a. Normes per a l? adjudicació. Les subvencions que es concedisquen estaran subjectes a les normes següents:

a) L? Ajuntament podrà revocar o reduir les ajudes en qualsevol moment per causa justificada.

b) L? Ajuntament podrà comprovar pels mitjans que crega oportú, la inversió de les quantitats atorgades en relació amb els seus fins sempre que aquests siguen adequats.

12a. Règim de garanties. A l? efecte del que preveu l? article 28.5 de l? Ordenança general de subvencions, no s? exigirà la constitució de garantia per a la realització de pagaments anticipats o a compte, per l? especial naturalesa de les associacions susceptibles de ser beneficiàries d? aquestes subvencions.

13a. Pagament de la subvenció. De la subvenció concedida podrà, si és el cas, anticipar-se el 70%, amb sol·licitud prèvia, quedant pendent el 30% restant per a quan ja s? haja realitzat l? activitat i justificades les despeses.

14a. Justificació de la subvenció. Serà necessari presentar una memòria detallada de l? activitat realitzada amb assignació de despeses, factures i els seus justificants de pagament per l? import total del projecte subvencionat, a més de certificació de trobar-se l? entitat al corrent de pagament amb les Hisendes estatal i local i amb la Seguretat Social,en tots els moments de la tramitació del procediment fins al seu pagament efectiu.

La justificació es remetrà al Departament de Joventut, mitjançant el registre telemàtic de l? Ajuntament, carpeta ciutadana ()https:// seu.onda.es.

Els justificants de despeses només podran ser factures, nòmines, justificants de la despesa. No obstant això, podran substituir-se per talonaris de vals numerats o, si no n? hi ha, tiquets expedits per màquines registradores, els justificants de les operacions següents:

a) Vendes al detall per una quantia no superior a 60 euros.

b) Vendes o servicis en ambulància.

c) Transports de persones i equipatges.

d) Servicis d? hostaleria i restauració, l? import total dels quals siga com a màxim de 60 euros.

e) Aparcament i estacionament de vehicles.

f) Utilització d? autopistes de peatge.

g) Quotes de llicències federatives.

En tot cas, els vals o tiquets hauran de contindre les dades següents:

Número i, si és el cas, sèrie.

Número d? Identificació Fiscal o Codi d? Identificació de l? expedidor.

Tipus impositiu aplicat o l? expressió `IVA inclòs`.

Contraprestació total.

Junt amb les factures s? adjuntarà una relació nominal de les mateixes, que inclourà: concepte, tercer i data de pagament.

S? exigirà el justificant de l? abonament de las despesa, que haurà de realitzar-se per mitjà de document bancari.

La justificació establida en el paràgraf precedent podrà ser substituïda per la menció del seu pagament rubricada pel responsable competent, impresa en el propi document justificatiu, en cas de realitzar-se l? abonament en efectiu, limitant-se el pagament de tal forma a despeses inferiors a 300 euros. S? exceptuen de justificació de pagament els justificants per mitjà de tiquets, que fa menció els punts e) i f) enumerats anteriorment.

S? exigirà la declaració responsable del president de l? associació, indicant que les dades incloses a la justificació són veraços. (Annex 6)

El termini màxim per a presentar la justificació de la subvenció serà l? 1 d? octubre de 2018, en cas contrari quedarà sense efecte.

El percentatge de la subvenció s? aplicarà en funció de lo justificat (màxim justificat a tindre en compte l? import del projecte).

Quan l? import justificat per l? interessat, amb motiu de la presentació de comptes justificatius de les despeses, siga inferior al pressupost subvencionat, l? Ajuntament minorarà l? import de la subvenció i exigirà, si és el cas, el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes.

DESPESES SUBVENCIONALS:

Les despeses corrents que siguen necessaris per al desenvolupament del projecte presentat:

1.Muntatge d? espectacles, actes culturals, tallers, cursos.

2.Despeses de material per a la realització de les activitats.

3.Despeses de transport, allotjament, manutenció, identificats perfectament amb l? activitat.

4.Col·laboracions de personal tècnic.

5.Despeses de propaganda i publicitat.

6.Despeses de publicacions, documentació, premis.

7.Despeses de manteniment d? edificis (llum, aigua, assegurances, extintors, alarmes, reparacions de manteniment)

8.Despeses de copiadora, correus, gestoria, nòmines, llicències federatives.

9.Lloguer de locals.

10.Altres despeses relació del qual amb l? activitat siga justificada per l? entitat (telèfon, internet, etc)

DESPESES NO SUBVENCIONABLES

1.No s? admetran factures corresponents a despeses d? inversió, amb excepció, d? aquelles la compra de les quals siga prèviament autoritzada de forma expressa pel/per la tinent d? alcalde delegat/da de l? Àrea, justificant la seua necessitat.

2.Impostos quan siguen susceptibles de recuperació o compensació i municipals.

3.Les despeses bancàries.

4.Justificacions en menjars que no siguen necessàries ni estiguen relacionades amb alguna activitat del projecte presentat.

5.Totes les que no estiguen directament relacionades amb el projecte presentat.

6.Les activitats directament relacionades amb les setmanes festives dels barris.

15a. Documentació. Les sol·licituds, que s? obtindran en la pàgina web de l? Ajuntament d? Onda (www.onda.es), es presentaran telemàticament accedint a la Seu Electrònica de l? Ajuntament (https://seu.onda.es), tal i com diu l? article 14.2 de la Llei 39/2015, de l? 1 d? octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Serà necessari utilitzar algun dels certificats electrònics admesos per l? Ajuntament d? Onda.

La documentació que es presentarà per a la sol·licitud del abonament de la subvenció podrà realitzar-se de les següents formes:

Opció 1a

Sol·licitud de pagament del 100% de la subvenció de l? any 2018.

a) Sol·licitud del/la president/a de l? entitat, o per qui tinga delegada la representació, dirigida a l? Ajuntament d? Onda demanant el pagament del 100% de la subvenció i indicant el número de compte corrent al què s? haja d? efectuar la transferència. (Annex 7)

b) Declaració del/la president/a de l? entitat, o per qui tinga delegada la representació, amb el compte justificatiu de la subvenció. (Annex 8)

c) Memòria detallada de l? activitat realitzada.

d) Un exemplar de tota la documentació impresa generada per l? activitat (cartelleria, fullets, obres, ...)

e) Originals, o fotocòpies compulsades, de factures, degudament segellades i signades, per igual import al del projecte subvencionat . En les factures haurà de constar `pagat al comptat` en el cas que així siga, o bé unir-se transferència bancària acreditativa del pagament efectuat.

f) Declaració del president/a sobre l? obtenció d? altres subvencions per a la realització de les activitats (Annex 9).

Opció 2a

2.1. Sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció de l? any 2018.

a) Sol·licitud del/la president/a de l? entitat o per qui tinga delegada la representació, adreçada a l? Ajuntament d? Onda, demanant el pagament del 70% de la subvenció i indicant el número de compte corrent al què s? haja d? efectuar la transferència. (Annex 10)

2.2. Sol·licitud de pagament del 30% restant de la subvenció de l? any 2018.

Si l? associació sol·licita el pagament anticipat del 70% de la subvenció, per a sol·licitar el pagament del 30% restant haurà de presentar, accedint a la Seu Electrònica de l? Ajuntament (https://seu.onda.es) la mateixa documentació de l? opció 1a junt a l? Annex 11.

16a. Altres obligacions. L? entitat sol·licitant de subvenció autoritza a l? Ajuntament d? Onda perquè, d? ofici, incorpore a l? expedient els certificats i informes relatius al compliment de les seues obligacions tributàries amb l? Ajuntament d? Onda, Hisenda local. Havent d? aportar via telemàtica els certificats d? estar al corrent amb la Agència Estatal de l? Administració Tributaria i la Seguretat Social.

Els beneficiaris de les ajudes queden obligats a:

a) Complir l? objectiu, executant i realitzant les activitats proposades que fonamenten la concessió de la subvenció.

b) Justificar davant l? Ajuntament el compliment dels requisits i de les condicions, així com la finalitat que determine la concessió de la subvenció.

c) Aportar quanta informació referent a l? objecte de la subvenció siga requerida .

d) Comunicar l? obtenció d? altres subvencions, ajudes, ingressos, o recursos que financen les activitats subvencionades.

e) Conforme al que preveu l? article 31 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s? aprova el reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de Subvencions, els beneficiaris hauran de publicitar el caràcter públic del finançament del projecte objecte de subvenció, incloent-hi en el seu material publicitari el logotip de l? Ajuntament d? Onda corresponent al departament de Joventut.

Les associacions subvencionades cooperaran amb l? Ajuntament en la promoció de campanyes i activitats que organitze l? Ajuntament, i per a les que haja sigut convocada.

17a. Publicitat. Les presents bases es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província (BOP), i s? exposaran al tauler d? anuncis i a la pàgina web de l? Ajuntament d? Onda .

L? Ajuntament d? Onda es reserva les facultats i quantes funcions d? inspecció i control siguen necessàries per al desenvolupament i bon fi de les ajudes regulades en aquestes Bases, d? acord amb l? establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Onda, data al marge

Document signat electrònicament

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN JUVENIL DE ONDA (PRESUPUESTO 2018).

1ª. Objeto. El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a entidades locales, para la realización de programas de ocio y tiempo libre dirigidas a la población juvenil de Onda.

2ª. Créditos presupuestarios. El crédito presupuestario al que se imputan las presentes subvenciones ascienden a la cuantía de 19.100 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 337/48000 del presupuesto general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018.

3ª. Régimen jurídico aplicable. El régimen jurídico aplicable lo conforman las siguientes normas:

a) Ley General de Subvenciones.

b) Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su articulo 189.

c) Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones.

d) Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la Ordenanza General de Subvenciones, aprobada en fecha 30 de enero de 2006 y publicada en el BOP núm. 31, de 14 de marzo de 2006, en todo lo que no se oponga a normativa posterior de rango igual o superior que pueda afectar las subvenciones objeto de estas bases específicas.

e) Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Onda para el ejercicio 2018.

4ª. Requisitos de los solicitantes. Las entidades y asociaciones de la localidad que soliciten subvención deberán estar legalmente constituidas como asociaciones, deberán realizar las actividades descritas en la Base 1ª y estar inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento con una antigüedad mínima de dos años, el día de la publicación de estas Bases en el BOP.

5ª. Cuantía de la subvención.

a) La cuantía máxima a conceder será del 75% del coste total del programa por el que se solicita la subvención.

b) El sumatorio de las subvenciones concedidas no podrá superar el importe establecido en la partida. En el caso de superarse, los proyectos se prorratearán a la baja hasta entrar dentro del presupuesto previsto en el punto 2º de estas bases.

6ª. Órganos competentes para la instrucción y resolución. Los órganos competentes para la instrucción, valoración y resolución serán los siguientes:

A Personal técnico municipal.

Corresponde al personal técnico municipal del Departamento de Juventud, realizar la instrucción del expediente, la valoración de los programas y la propuesta de resolución técnica de acuerdo con estas Bases Específicas, emitiendo un informe en el que concrete el resultado de la valoración efectuada, teniendo en cuenta las solicitudes presentadas y los criterios de valoración establecidos. Dicho informe contemplará la relación de solicitantes que se proponen para la concesión de subvenciones así como su cuantía, especificándose también su puntuación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como los motivos de desestimación del resto de solicitudes.

Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se requerirá por escrito a la persona solicitante para que subsane los defectos observados, en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, ya que, en caso contrario, se considerará que desiste de su petición, previa resolución, conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

B Comisión informativa de Cultura y Servicios a la Ciudadanía.

Una vez tramitadas las solicitudes, las propuestas de resolución técnica deberán ser informadas por la Comisión informativa de Cultura y Servicios a la Ciudadanía que propondrá:

1) Propuesta de resolución provisional de la subvención solicitada cuando se compruebe que la asociación solicitante reúne los requisitos establecidos en estas bases para ser beneficiaria de la subvención.

o

2) Propuesta de denegación motivada de la subvención solicitada.

CJunta de Gobierno.

El órgano competente para resolver es la Junta de Gobierno Local a propuesta de la teniente de alcalde delegada del Área de Servicios a la Ciudadanía, con el informe previo de la Comisión municipal.

7ª. Plazo de presentación de solicitudes y documentación. Las solicitudes, que se obtendrán en la pagina web del Ayuntamiento de Onda (www.onda.es), se presentaran telemáticamente accediendo a la sede electrónica del Ayuntamiento (https://seu.onda.es), tal y como dice el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de les Administraciones Públicas. Será necesario utilizar alguno de los certificados electrónicos admitidos por el Ayuntamiento de Onda.

El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días naturales a partir del día de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

8ª. Documentación a aportar junto a la solicitud. Se facilitará una solicitud con los puntos a incluir necesariamente, numerados y detallados, en los que habrá una parte administrativa, y otra parte técnica para reflejar y adjuntar todos los méritos requeridos y que contendrá los siguientes documentos:

a) La solicitud en la que constarán: ( Anexo 1 ).

- Los datos de la asociación y de la persona que firme como representante legal.

- Autorización, en nombre de la asociación, al Ayuntamiento de Onda a obtener, de oficio, de la Hacienda Local, los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

- El compromiso de la entidad a insertar la publicidad del Ayuntamiento de Onda en la realización de todas sus actividades, según el art. 18.4 de la Ley General de Subvenciones.

- Declaración de que, de conformidad con el art. 13 de la Ley General de Subvenciones, esta entidad no está sometida a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo.

Las asociaciones que soliciten subvención por el hecho de presentar la solicitud de subvención, aceptan los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio y los específicos señalados en las presentes bases.

b) Certificado emitido por la persona que ostente la secretaria de la asociación en el que acredite la capacidad del/la presidente/a de la misma para representar a la asociación y solicitar la subvención en su nombre, y la declaración responsable sobre la obtención o no de otras Subvenciones Públicas (Anexo 2).

c) Certificado de encontrarse al corriente de pago con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social en todo momento de la tramitación del procedimiento hasta su pago en efectivo.

d) Descripción del proyecto de actividades a realizar, deberá cumplimentarse una por cada actividad presentada en el proyecto. (Anexo 3)

e) Ficha de financiación de las actividades (Anexo 4).

f) Declaración jurada de que las actividades programadas en el proyecto tendrán en cuenta la perspectiva de igualdad, si procede, y declaración jurada del uso del valenciano en el proyecto, como lengua vehicular, así como en todas las actividades susceptibles de ser subvencionadas, si procede. (Anexo 5)

g) Declaración responsable del/de la presidente/a sobre la veracidad de los datos incluidos en la justificación. (Anexo 6)

h) Ficha de mantenimiento de terceros, en caso que no conste ya en este Ayuntamiento.

En caso de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, la persona solicitante podrá hacer uso de su derecho a no presentarlos, haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueran presentados o emitidos.

No se podrán obtener subvenciones del Ayuntamiento por más de una vía ni se podrá presentar más de una solicitud por entidad o asociación.

9ª. Plazo de resolución y notificación. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento no podrá exceder de tres meses desde la fecha de publicación de la presente convocatoria en el BOP.

La resolución del procedimiento se notificará a las personas interesadas conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Transcurrido el mencionado plazo, sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la subvención.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos:

a. Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido (salvo que se trate de un acto dictado por delegación en cuyo caso corresponderá la resolución al órgano delegante), en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.

La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta.

b. Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.

En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente

Todo esto sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La concesión de una ayuda, al amparo de estas Bases no comportará obligación alguna por parte de este Ayuntamiento de otorgar subvención en ejercicios posteriores.

10ª. Criterios de valoración de solicitudes. El importe de la subvención irá en función de los puntos conseguidos según los criterios que a continuación se describen:

1. Deberá obtenerse una puntuación mínima de 20 puntos.

2. La subvención se concederá de manera proporcional a los puntos obtenidos. El importe de la partida dividido por el sumatorio de todos los puntos obtenidos por las asociaciones subvencionadas otorgará el valor del punto.

Los puntos se otorgarán de la siguiente forma:

a) Que las actividades recogidas en el proyecto presentado estén orientadas principalmente al sector de población juvenil y comporten una participación activa de este colectivo. 0 10 puntos.

b) Repercusión del proyecto en el ámbito de Ocio y Tiempo Libre. 0 10 puntos.

c) Que el programa o actividad sea continuación de alguno ya iniciado en anteriores convocatorias y persistan los objetivos por los que se inició. 0 5 puntos.

d) Que los programas o actividades contribuyan a promocionar la interrelación de personas jóvenes mediante la participación en otras localidades. 0 10 puntos.

e) Realización de actividades que incluyan perspectiva de genero. 0 5 puntos.

f) Actividades que fomenten la utilización del valenciano (se valorará la presentación del proyecto en valenciano, imprenta y publicidad de actividades y el desarrollo del proyecto). 0 - 5 puntos.

g) Inclusión de actividades a realizar por personas jóvenes que participen activamente en jornadas y/o actividades o eventos municipales colaborando activamente con el Ayuntamiento de Onda. 0 10 puntos.

h) Inclusión social de personas con diversidad funcional. 0 5 puntos.

i) Mantenimiento de infraestructuras destinadas a la realización de actividades de Ocio y Tiempo Libre de manera periódica. 0 30 puntos.

j) Presupuesto financiación: Se apreciará, en su caso, el volumen del presupuesto anual de la entidad para todo tipo de actividades en el último año, así como la financiación obtenida de otras instituciones y su capacidad para movilizar recursos de otros entes públicos y privados. 0 10 puntos.

11ª. Normas para la adjudicación.

Las subvenciones que se concedan estarán sujetas a las siguientes normas:

a) El Ayuntamiento podrá revocar o reducir las ayudas en cualquier momento por causa justificada.

b) El Ayuntamiento podrá comprobar por los medios que crea oportuno, la inversión de las cantidades otorgadas en relación con sus fines siempre que estos sean adecuados.

12ª. Régimen de garantías. Al efecto de lo previsto en el artículo 28.5 de la Ordenanza general de subvenciones, no se exigirá la constitución de garantía para la realización de pagos anticipados o a cuenta, por la especial naturaleza de las asociaciones susceptibles de ser beneficiarias de estas subvenciones.

13ª. Pago de la subvención. De la subvención concedida podrá, en su caso, anticiparse el 70%, previa solicitud, quedando pendiente el 30% restante para cuando ya se haya realizado la actividad y justificado los gastos.

14ª. Justificación de la subvención. Será necesario presentar una memoria detallada de la actividad realizada con asignación de gastos, facturas y sus justificantes de pago de los dos últimos meses del año anterior y del 1 de enero al 1 de octubre de 2018, y por el importe total del proyecto subvencionado, además de certificación de encontrarse la entidad al corriente de pago con las Haciendas estatal y local y con la Seguridad Social, en todos los momentos de la tramitación del procedimiento hasta su pago efectivo.

La justificación se remitirá al Departamento de Juventud, a través del registro telemático del Ayuntamiento, carpeta ciudadana (https://seu.onda.es).

Los justificantes de gastos sólo podrán ser facturas, nóminas, justificantes del gasto. No obstante, podrán sustituirse por talonarios de vales numerados o, en su defecto, tiques expedidos por máquinas registradoras, los justificantes de las siguientes operaciones:

a) Ventas al por menor por una cuantía no superior a 60 euros.

b) Ventas o servicios en ambulancia.

c) Transportes de personas y equipajes.

d) Servicios de hostelería y restauración, cuyo importe total sea como máximo de 60 euros.

e) Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.

f) Utilización de autopistas de peaje.

g) Cuotas de licencias federativas.

En todo caso, los vales o tiques deberán contener los siguientes datos:

- Número y, en su caso, serie.

- Número de Identificación Fiscal o Código de Identificación del expedidor.

- Tipo impositivo aplicado o la expresión `IVA incluido`.

- Contraprestación total.

Junto a las facturas se adjuntará una relación nominal de las mismas, que incluirá: concepto, tercero y fecha de pago.

Se exigirá el justificante del abono del gasto, que deberá realizarse mediante documento bancario.

La justificación establecida en el párrafo precedente podrá ser sustituida por la mención a su pago rubricada por el responsable competente, impresa en el propio documento justificativo, en caso de realizarse el abono en efectivo, limitándose el pago de tal forma a gastos inferiores a 300 euros. Se exceptúan de justificación de pago los justificantes mediante tiques, a que hace mención los puntos e) y f) enumerados anteriormente.

Se exigirá la declaración responsable del/la presidente/a de la asociación, indicando que los datos incluidos en la justificación son veraces. (Anexo 6)

El plazo máximo para presentar la justificación de la subvención será el 1 de octubre de 2018, en caso contrario quedará sin efecto.

El porcentaje de la subvención se aplicará en función de lo justificado, siendo el máximo justificado a tener en cuenta el importe de la suma total de las actividades.

Cuando el importe justificado por la persona interesada, con motivo de la presentación de cuentas justificativas de los gastos, sea inferior al presupuesto subvencionado, el Ayuntamiento minorará el importe de la subvención y exigirá, en su caso, el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

GASTOS SUBVENCIONABLES:

Los gastos corrientes que sean necesarios para el desarrollo del proyecto presentado:

1.Montaje de espectáculos, actos culturales, talleres, cursos.

2.Gastos de material para la realización de las actividades.

3.Gastos de transporte, alojamiento, manutención, identificados perfectamente con la actividad.

4.Colaboraciones de personal técnico.

5.Gastos de propaganda y publicidad.

6.Gastos de publicaciones, documentación, premios.

7.-Gastos de mantenimiento de edificios (luz, agua, seguros, extintores, alarmas, reparaciones de mantenimiento).

8.Gastos de copiadora, correos, gestoría, nóminas, licencias federativas.

9.Alquiler de locales.

10.Otros gastos cuya relación con la actividad sea justificada por la entidad (teléfono, internet, etc).

GASTOS NO SUBVENCIONABLES

1.No se admitirán facturas correspondientes a gastos de inversión, con excepción, de aquellas cuya compra sea previamente autorizada de forma expresa por el/la teniente de alcalde delegado/a del Área, justificando su necesidad.

2.Impuestos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación y municipales.

3.Los gastos bancarios y amortización de prestamos.

4.-Justificaciones en comidas que no sean necesarias ni estén relacionadas con la realización de alguna actividad del proyecto presentado.

5.Todas las que no estén directamente relacionadas con el proyecto presentado.

6. Las actividades directamente relacionadas con las semanas festivas de los barrios.

15ª. Documentación. Las solicitudes que se obtendrán en la página web del Ayuntamiento de Onda (www.onda.es), se presentarán telemáticamente accediendo a la sede electrónica del Ayuntamiento (https://seu.onda.es), tal y como señala el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Será necesario utilizar alguno de los certificados electrónicos admitidos por el Ayuntamiento de Onda.

La documentación que se presentará para la solicitud del pago de la subvención será la siguiente:

Opción 1ª

Solicitud de pago del 100% de la subvención del año 2018.

a) Solicitud del/de la presidente/a de la entidad, o de quien tenga delegada la representación, dirigida al Ayuntamiento de Onda, solicitando el pago del 100% de la subvención e indicando el número de cuenta corriente a la que se haya de efectuar la transferencia (Anexo 7).

b) Declaración del/de la presidente/a de la entidad, o de quien tenga delegada la representación, con la cuenta justificativa de la subvención (Anexo 8).

c) Memoria detallada de la actividad realizada.

d) Un ejemplar de toda la documentación impresa generada por la actividad (cartelería, folletos, obras,...)

e) Originales, o fotocopias compulsadas, de facturas, debidamente selladas y firmadas, por igual importe al del proyecto subvencionado. En las facturas deberá constar `pagado al contado` en caso de que así sea, o bien unirse el impreso de transferencia bancaria acreditativa del pago efectuado.

f) Declaración del/de la presidente/a sobre la obtención de otras subvenciones para la realización de las actividades (Anexo 9).

Opción 2ª

2.1 Solicitud de pago del 70% de la subvención del año 2018.

a) Solicitud del/de la presidente/a de la entidad o de quien tenga delegada la representación, dirigida al Ayuntamiento de Onda, solicitando el pago del 70% de la subvención e indicando el número de cuenta corriente a la que se haya de efectuar la transferencia (Anexo 10).

2.2. Solicitud de pago del 30% restante de la subvención del año 2018.

Si la entidad ha solicitado el pago anticipado del 70% de la subvención, para solicitar el pago del 30% restante deberá de presentar el anexo 11 de forma telemática accediendo a la sede electrónica del Ayuntamiento (https://seu.onda.es) la misma documentación de la opción 1.

16ª. Otras obligaciones. La entidad solicitante de subvención autoriza al Ayuntamiento de Onda, para que, de oficio, incorpore al expediente los certificados e informes relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Onda. Y deberán aportar vía telemática los certificados de estar al corriente con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Seguridad Social.

Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutando y realizando las actividades propuestas que fomentan la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos de las condiciones, así como la finalidad que determine la concesión de la subvención.

c) Aportar cuanta información referente al objeto de la subvención sea requerida.

d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos que financien las actividades subvencionadas.

e) Conforme al que previene el articulo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, los beneficiarios deberán de publicitar el carácter público de la financiación del proyecto objeto de subvención, incluyendo en su material publicitario el logotipo del Ayuntamiento de Onda correspondiente al Departamento de Juventud.

Las asociaciones subvencionadas cooperarán con el Ayuntamiento en la promoción de campañas y actividades que organice el Ayuntamiento, y para las que haya sido convocada.

17ª. Publicidad. Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y se expondrán en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Onda .

El Ayuntamiento de Onda se reserva las facultades y cuantas funciones de inspección y control sean necesarias para el desarrollo y buen fin de las ayudas reguladas en estas Bases, de acuerdo con lo establecido a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Onda, fecha al margen.

Documento firmado electrónicamente.

Juventud
Cultura
Movimiento asociativo
Valenciano
Transporte
Dependencia
Ocio y tiempo libre
Eventos
Inclusión social
Hostelería y hoteles
Hostelería
Actividad cultural
Transporte y vehículos
Seguridad Social
Infancia y juventud
Igualdad
Actividades de ocio y tiempo libre
Vehículos
Gastos corrientes
Cultura e idiomas