Anunci de La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de València sobre convocatòria pública d'ajudes per al desenvolupament de plans de millora de la competitivitat del sector turístic en el marc del Programa de Competitivitat Turística. - Boletín Oficial de Valencia de 10-09-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 10/09/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

Anuncio de La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia sobre convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad Turística.

ANUNCI

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de València informa de la Convocatòria Pública d'ajudes per al desenvolupament de plans de millora de la competitivitat del sector turístic en el marc del Programa de Competitivitat Turística, cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 50 % per Turisme Comunitat Valenciana en el marc del programa ACCETUR.

Primer. € Beneficiaris.

Pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç València, que es troben donades d'alta en el Cens del IAE, en algun dels epígrafs següents:

SECCIÓ PRIMERA: Epígrafs 67, 68, 72, 73 I 98. SECCIÓ SEGONA: Epígrafs 52 I 59

Segon. € Objecte.

L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajudes a les empreses de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de València en el Programa de Competitivitat de Turística, per mitjà de la posada a la seua disposició dels servicis de Diagnòstic Assistit i Implantació. Esta actuació té com a objectiu principal millorar la competitivitat de les pimes del sector turístic a fi d'impulsar l'adopció de metodologies i solucions que permeten millorar maximitzar la seua gestió i la seua productivitat.

Tercer. € Convocatòria.

El text complet d'esta convocatòria està a disposició de les empreses en la seu de la Cambra de València. A més, pot consultar-se a través de la web www.camaravalencia.com. En la dita direcció podrà descarregar-se, junt amb la convocatòria, la Sol·licitud de Participació.

Quart. € Quantia.

El pressupost màxim d'execució del Programa en el marc d'esta convocatòria és de 423.654,50 EUR, que s'emmarquen en el 'Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020'.

El cost màxim per empresa en la Fase I de Diagnòstic serà de 1.200 EUR i serà cofinançat per FEDER i Turisme Comunitat Valenciana, per la qual cosa este servici serà gratuït per a les empreses participants.

La quantia màxima, per empresa, de les ajudes a atorgar amb càrrec a esta convocatòria és de:

- Fase II d'Ajudes: Cost màxim elegible: 7.000 EUR (IVA no inclòs) , prefinançat en la seua totalitat per l'empresa beneficiària i cofinançat al 50%por FEDER, sent per tant la quantia màxima d'ajuda per empresa de 3.500 EUR.

Cinqué.- Termini de presentació de sol·licituds.

Les empreses podran presentar la seua sol·licitud una vegada transcorreguts 10 dies hàbils des de l'endemà a la publicació de la present convocatòria i fins al dia 30 de novembre de 2018 a les 14.00 hores (o fins a esgotar pressupost)

València, 28 d´agost de 2018.-El president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València, José Vicente Morata Estragués.

ANUNCIO

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia informa de la Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad Turística, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y en un 50 % por Turisme Comunitat Valenciana en el marco del programa ACCETUR.

Primero. € Beneficiarios.

Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio Valencia, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE, en alguno de los siguientes epígrafes:

SECCIÓN PRIMERA: Epígrafes 67, 68, 72, 73 Y 98. SECCIÓN SEGUNDA: Epígrafes 52 Y 59

Segundo. € Objeto.

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a las empresas de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Valencia en el Programa de Competitividad de Turística, mediante la puesta a su disposición de los servicios de Diagnóstico Asistido e Implantación. Esta actuación tiene como objetivo principal mejorar la competitividad de las pymes del sector turístico con el fin de impulsar la adopción de metodologías y soluciones que permitan mejorar maximizar su gestión y su productividad.

Tercero. € Convocatoria.

El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de Valencia. Además, puede consultarse a través de la web www.camaravalencia.com.

En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la Solicitud de Participación.

Cuarto. € Cuantía.

El presupuesto máximo de ejecución del Programa en el marco de esta convocatoria es de 423.654,50 € , que se enmarcan en el 'Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020'.

El coste máximo por empresa en la Fase I de Diagnóstico será de 1.200 € y será cofinanciado por FEDER y Turisme Comunitat Valenciana, por lo que este servicio será gratuito para las empresas participantes.

La cuantía máxima, por empresa, de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria es de:

- Fase II de Ayudas: Coste máximo elegible: 7.000 € (IVA no incluido), prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado al 50%por FEDER, siendo por tanto la cuantía máxima de ayuda por empresa de 3.500 € .

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las empresas podrán presentar su solicitud una vez transcurridos 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 30 de noviembre de 2018 a las 14.00 horas (o hasta agotar presupuesto)

Valencia, 28 de agosto de 2018.-El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, José Vicente Morata Estragués.

2018/12734

Turismo
Comercio
Turismo y agencias de viajes
Empresa
Industria
Mejora de la competitividad
Pequeñas y medianas empresas
Micropymes
Empleo autónomo