Anunci del Consell Comarcal del Solsonès sobre ajuts de menjador no obligatoris per raons de distància geogràfica o socioeconòmiques, per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Solsonès, curs 2018-2019 - Boletín Oficial de Lleida de 30-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 30/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

BDNS(Identif.):400056

BDNS (Identif.):

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual pot consultar-se a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Per acord del Ple del Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 10 de maig de 2018, s'ha acordat aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió d'ajuts de menjador no obligatoris per raons de distància geogràfica o socioeconòmiques, per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Solsonès, pel curs 2018-2019, d'acord amb el següent:

Primer. Beneficiaris

Pot sol·licitar l'ajut de menjador escolar l'alumnat que reuneixi els requisits següents:

Estar matriculat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria i alumnat amb necessitats educatives especials, matriculat en un centre del Solsonès i determinat pel Departament d'Ensenyament.

No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

Fer ús del servei de menjador escolar.

Residència efectiva al municipi on està ubicat el centre escolar.

Presentar dificultats socioeconòmiques i/o tenir una distància de més de 3 Km del seu domicili al centre escolar.

Alumnat escolaritzat en centres educatius que no realitzin jornada compactada o intensiva durant el període que aquesta es realitzi als centres escolars.

No tenir una renda anual de la unitat familiar de l'any 2017 superior a la calculada segons el punt 6 d'aquestes bases.

No estar en acolliment residencial.

Segon. Objecte

L'atorgament d'ajuts de menjador escolar per raons de distància geogràfica o socioeconòmiques, adreçat als alumnes escolaritzats en centres escolars públics i privats concertats d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO) pel curs 2018-2019, d'acord amb el que disposa el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, i d'acord amb el conveni signat entre el Departament d'Ensenyament i elConsell Comarcal del Solsonès.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida de data 18 de maig de 2018.

Quart. Quantia

S'atorgaran ajuts del 50% o de fins al 100% del cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits establerts, que no pot superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

En termes generals la data màxima per presentar les sol·licituds serà el dia 15 de juny de 2018.

Escuelas
Comedor escolar
Educación
Infancia