Anunci del Consell Comarcal del Solsonès sobre ajuts de menjador obligatori per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Solsonès, curs 2018-2019 - Boletín Oficial de Lleida de 30-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 30/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

BDNS(Identif.):400035

BDNS (Identif.):

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual pot consultar-se a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Per acord del Ple del Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 10 de maig de 2018, s'ha acordat aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió d'ajuts de menjador obligatori per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Solsonès, pel curs 2018-2019, d'acord amb el següent:

Primer. Beneficiaris

Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics i privats concertats d'educació infantil, primària i secundària (ESO) que no tinguin oferta educativa al municipi. En tots els casos l'alumne sol·licitant de l'ajut haurà d'anar al centre proposat pel Departament d'Ensenyament, o excepcionalment, al centre escolar més proper al seu domicili, sempre i quan ho autoritzi el Departament d'Ensenyament.

Segon. Objecte

L'atorgament d'ajuts de menjador escolar als alumnes escolaritzats en centres escolars públics i privats concertats d'educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO) pel curs 2018-2019, d'acord amb el que disposa el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament i d'acord amb el conveni signat entre aquest Departament i el Consell Comarcal del Solsonès.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida de data 18 de maig de 2018.

Quart. Quantia

La corresponent al 100% del cost del servei de menjador.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

En termes generals la data màxima per presentar les sol·licituds serà el dia 15 de juny de 2018.

Escuelas
Infancia
Educación
Comedor escolar