Anunci del Consell Comarcal del Solsonès sobre ajuts de transport escolar col·lectiu per a l'alumnat d'ensenyament postobligatori escolaritzat a la comarca del Solsonès, curs 2018-2019 - Boletín Oficial de Lleida de 30-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 30/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

BDNS(Identif.):400061

BDNS (Identif.):

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual pot consultar-se a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Per acord del Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 10 de maig de 2018, s'ha acordat aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió d'ajuts de transport escolar col·lectiu per a l'alumnat d'ensenyament postobligatori escolaritzat a la comarca del Solsonès, pel curs 2018-2019, d'acord amb el següent:

Primer. Beneficiaris

Els alumnes d'ensenyament postobligatori escolaritzats a la comarca del Solsonès i que poden fer ús del servei de transport escolar que ofereix el Consell Comarcal del Solsonès, sempre i quan hi hagi places lliures.

Segon. Objecte

L'atorgament d'ajuts de transport escolar col·lectiu als alumnes d'ensenyament postobligatori escolaritzats a la comarca del Solsonès pel curs 2018-2019, d'acord amb el conveni signat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida de data 18 de maig de 2018.

Quart. Quantia

El Consell Comarcal del Solsonès atorgarà els ajuts als sol·licitants, si bé aquests hauran d'abonar a dita administració el preu d'1,5 euros per alumne/dia, el 2n germà 1 euro/dia i a partir del 3r germà 0,5 euros/dia.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

En termes generals la data màxima per presentar les sol·licituds serà el dia 15 de juny de 2018.

Transporte escolar