Anunci del Consell Comarcal del Solsonès sobre ajuts de transport no obligatori per a l¿alumnat escolaritzat a la comarca del Solsonès, curs 2018-2019. - Boletín Oficial de Lleida de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

BDNS (Identif.):400059

BDNS (Identif.):

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual pot consultar-se a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Per acord del Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 10 de maig de 2018, s'ha acordat aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió d'ajuts de transport no obligatoris per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Solsonès, pel curs 2018-2019, d'acord amb el següent:

Primer. Beneficiaris

Poden sol·licitar l'ajut:

Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics i privats concertats d'educació infantil, primària i secundària (ESO) que tinguin oferta educativa al seu municipi i que poden fer ús del servei de transport escolar col·lectiu que ofereix el Consell Comarcal del Solsonès i tinguin més de 3 km del domicili al centre escolar.

Per 'Poder fer ús del servei de transport escolar col·lectiu' s'entén que són aquells alumnes que disposin d'una parada de servei de transport escolar propera al seu domicili, és a dir transport escolar col·lectiu.

Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics i privats concertats d'educació infantil, primària i secundària (ESO) que tinguin oferta educativa al seu municipi, que no els és possible utilitzar el transport escolar col·lectiu, i tinguin més de 3 km del domicili al centre escolar.

S'entendrà que no els és possible utilitzar el transport escolar col·lectiu a tots aquells alumnes que no disposen d'una parada de servei de transport escolar propera al seu domicili, per tant l'ajut serà individual de desplaçament.

Presentar dificultats socioeconòmiques i/o tenir una distància de més de 3 Km del seu domicili al centre escolar.

No tenir una renda anual de la unitat familiar de l'any 2017 superior a la calculada segons el punt 6 d'aquestes bases.

En tots casos, l'alumne sol·licitant de l'ajut haurà d'anar al centre proposat pel Departament d'Ensenyament, o excepcionalment, al centre escolar més proper al seu domicili.

Segon. Objecte

L'atorgament d'ajuts de transport no obligatoris als alumnes escolaritzats en centres escolars d'Educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria (ESO) pel curs 2017-2018, d'acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria i d'acord amb el conveni signat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida de data 18 de maig de 2018.

Quart. Quantia

Transport escolar col·lectiu. Els imports assenyalats en l'apartat 7.b de les presents bases seran pagats al Consell Comarcal.

L'import dels ajuts individuals de desplaçament serà el resultant de multiplicar per dos els quilòmetres diaris en un sentit, pels dies d'assistència efectiva a l'escola i pel preu proposat pel Departament d'Ensenyament.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

En termes generals la data màxima per presentar les sol·licituds serà el dia 15 de juny de 2018.

Transporte escolar
Escuelas
Transporte
Infancia
Transporte y vehículos
Educación