Anunci del Consell Comarcal del Solsonès sobre ajuts de transport obligatoris per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Solsonès, curs 2018-2019 - Boletín Oficial de Lleida de 30-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 30/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

BDNS(Identif.):400058

BDNS (Identif.):

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual pot consultar-se a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Per acord del Ple del Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 10 de maig de 2018, s'ha acordat aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió d'ajuts de transport obligatoris per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Solsonès, pel curs 2018-2019, d'acord amb el següent:

Primer. Beneficiaris

Poden sol·licitar l'ajut:

1. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics i privats concertats d'educació infantil, primària i secundària (ESO) que no tinguin oferta educativa al seu municipi i que poden fer ús del servei de transport escolar col·lectiu que ofereix el Consell Comarcal del Solsonès.

Per 'Poder fer ús del servei de transport escolar col·lectiu' s'entén que són aquells alumnes que disposin d'una parada de servei de transport escolar propera al seu domicili, és a dir transport escolar col·lectiu.

2. Els alumnes escolaritzats en centres escolars públics i privats concertats d'educació primària i secundària (ESO) que no tinguin oferta educativa al municipi i que no els és possible utilitzar el transport escolar col·lectiu.

S'entendrà que no els és possible utilitzar el transport escolar col·lectiu a tots aquells alumnes que no disposen d'una parada de servei de transport escolar propera al seu domicili, per tant l'ajut serà individual de desplaçament.

3. En tots casos, l'alumne sol·licitant de l'ajut haurà d'anar al centre proposat pel Departament d'Ensenyament, o excepcionalment, al centre escolar més proper al seu domicili.

Segon. Objecte

L'atorgament d'ajuts de transport als alumnes escolaritzats en centres escolars d'Educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO) pel curs 2018-2019, d'acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria i d'acord amb el conveni signat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Bases reguladores

Bases específiques publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida de data 18 de maig de 2018.

Quart. Quantia

Els usuaris del transport escolar col·lectiu tindran aquest servei gratuït, de manera que el Consell Comarcal pagarà directament el cost del servei a l'empresa adjudicatària d'aquest.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

En termes generals la data màxima per presentar les sol·licituds serà el dia 15 de juny de 2018.

Transporte escolar
Escuelas
Transporte
Transporte y vehículos
Educación
Infancia