Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València sobre bases per a la concessió de beques de pràctiques per a formació d'alumnes universitaris d'informàtica en el Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València 2016. - Boletín Oficial de Valencia de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ANUNCI

Aprovades per Decret 829, de 10d'agost de 2016, les bases per a la concessió de beques de pràctiques per a formació d'alumnes universitaris d'informàtica en el Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València 2016

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE PRÀCTIQUES PER A FORMACIÓ D'ALUMNES UNIVERSITARIS D'INFOR­MÀTICA EN EL CONSORCI 2016

OBJECTE

El Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València (d'ara endavant El Consorci), pretén col·laborar en la formació d'estudiants universitaris d'Infor­màtica mitjançant la concessió de beques per a pràctiques a desenvolupar en el propi Consorci.

BASE PRIMERA

Es convoquen mitjançant concurs públic dues beques de pràctiques per a formació d'alumnes universitaris d'Informàtica en el Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València.

BASE SEGONA

Els diversos aspirants a les mateixes hauran de reunir els següents requisits:

1. Posseir la nacionalitat d'un dels Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. En cas de títols expedits a l'estranger el sol·licitant ha d'aportar la resolució de convalidació, no sent suficient el justificant d'haver-la sol·licitat o que la mateixa estiga en tràmit.

2. Estar cursant alguna de les següents titulacions en qualsevol de les Universitats públiques de la Comunitat Valenciana:

- Master Oficial en alguna de les branques d'Informàtica

- Grau en Enginyeria Informàtica

- Grau en Enginyeria Telemàtica

- Enginyeria Informàtica

3. Estar matriculat en qualsevol de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant el curs 2015/16, havent superat un 50% dels crèdits de la titulació.

4. No haver superat el topall d'hores dedicades a pràctiques en empresa establit en la universitat en la qual es trobe matriculat.

5. No haver desenvolupat una beca d'aquest tipus en el Consorci.

6. Estar al corrent del pagament de les seues obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per a acreditar els requisits esmentats, els aspirants hauran de lliurar la següent documentació:

- Fotocòpia compulsada del D.N.I

- Expedient acadèmic

- Certificat emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries

- Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditatiu d'estar al corrent en el pagament de les seues obligacions.

En els supòsits en què per qualsevol circumstància els certificats no siguen positius, es requerirà al sol·licitant que ho aporte, amb indicació que si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, procedint-se en conseqüència al seu arxiu amb els efectes previstos en l'art. 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

El model d'instància, que inclourà les declaracions jurades, així com tota la informació sobre el desenvolupament del procés estarà disponible en l'adreça https://www.bombersdv.es.

BASE TERCERA

Les sol·licituds es presentaran preferentment en el Registre General del Consorci, carrer Cami de Montcada nº. 37 de València, o per qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú. A les sol·licituds hauran d'acompanyar-se els justificants dels requisits enumerats en la Base SEGONA i un Curriculum Vitae.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

BASE QUARTA

4.1 Acabat el termini de presentació de sol·licituds, es dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, especificant, si escau, els motius d'exclusió. Aquesta llista serà publicada en la pàgina https://www.bombersdv.es.

4.2 Els aspirants exclosos o omesos disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, explicats a partir de la publicació de la resolució, per a presentar al·legacions.

4.3 La unitat de Sistemes i Innovació Tecnològica del Consorci examinarà les documentacions presentades per a validar el compliment dels requisits exigits en aquestes Bases.

BASE CINQUENA

El tribunal que jutjarà el procés estarà integrat pels següents membres:

PRESIDENT: El Gerent del Consorci

VOCALS:

- El Responsable de la unitat Sistemes i Innovació Tecnològica.

- El Responsable de l'Assessoria Jurídica.

- Un tècnic especialista de la unitat d'Informàtica.

SECRETARI: Un funcionari del Consorci

Cadascun dels titulars haurà de comptar amb el seu corresponent suplent.

BASE SISENA

El procés de selecció es desenvoluparà en dues fases. La primera, una prova selectiva per escrit i, la segona, d'entrevista personal amb els candidats que superen el tall establit en la primera fase.

PRIMERA FASE

Aquesta primera fase consistirà en la superació d'un test de resposta múltiple per escrit, que versarà sobre aspectes habituals de les tasques a realitzar per un titulat en la matèria.

Aquesta fase tindrà una valoració d'un màxim de 10 punts.

SEGONA FASE

Aquesta fase tindrà una valoració d'un màxim de 3 punts.

Tots aquells aspirants que hagen superat la primera fase amb una puntuació mínima de 4 punts, passaran a l'entrevista personal que es realitzarà pels membres del Tribunal i tindrà una valoració màxima de 3 punts.

L'entrevista té com a principal objectiu valorar la idoneïtat del candidat per a la beca, prenent com a referència el Curriculum aportat.

Els candidats que siguen convocats per a realitzar l'entrevista han d'acudir amb el DNI o document equivalent original. Així mateix podran ser requerits per a acudir aqueix dia amb la documentació acreditativa dels extrems indicats en el seu Curriculum Vitae.

La data i hora de realització de les entrevistes es publicarà en la pàgina https://www.bombersdv.es.

La qualificació final dels aspirants provindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en ambdues fases. En cas d'empat de puntuacions final es preferirà la sol·licitud que tinga la millor puntuació en la primera fase.

Si encara així romanguera la igualtat, se sortejarà entre els quals hagueren empatat en puntuació.

BASE SETENA. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

El tribunal té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, quantes comprovacions estime necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts.

Una vegada finalitzat el procés, el tribunal formularà a la Presidència del Consorci proposta d'adjudicació per a la seua aprovació.

En cas de renúncia a la beca per part de la persona adjudicatària, aquesta haurà de presentar-se per escrit. En tals circumstàncies, es podrà adjudicar la beca vacant al candidat suplent pel període de temps restant, segons l'ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció.

BASE VUITENA. CARACTERÍSTIQUES DE LA BECA

La dotació de cada beca és de 540 euros al mes a pagar en mensualitats vençudes des del dia primer del mes següent a l'adjudicació i acceptació del concessionari, excepte cas d'incompliment. En dit supost d'incompliment, que es farà constar per mitjà d'informe del responsable d'Informàtica, es suspendrà immediatament l'abonament de la beca, retencions i cotitzacions unides, sense perjudici de l'adopció de la resta de mesures que procedisquen.

La seua durada màxima serà de deu mesos, en el període comprès entre el dia 1 del mes següent a la resolució d'adjudicació de 2016 i el 31 de juliol de 2017. Podrà prorrogar-se per un període igual a l'inicial, per al curs següent, mitjançant acord exprés aprovat amb anterioritat a l'expiració de la beca, previ informe favorable del responsable d'Informàtica i sempre que es seguisquen complint els requisits de la convocatòria.

De la dotació mensual es detraurà la quantitat que procedisca en concepte de retenció de l'IRPF, i la quota que corresponga abonar per cada becari a la Seguretat Social. De manera paral·lela, el Consorci abonarà la quantitat que corresponga en concepte de quota empresarial a la Seguretat Social.

BASE NOVENA. DRETS I OBLIGACIONS DEL BECARI

Són obligacions dels becaris els següents:

1) Desenvolupar les seues activitats en el departament d'Informàtica del Consorci Provincial de Bombers de València, i sota l'orientació, impuls i direcció en el seu desenvolupament del responsable del mateix o del personal tècnic que el mateix designe a aquest efecte.

2) Els becaris estan obligats a tenir una dedicació de 20 hores setmanals, que hauran de ser realitzades atenint-se al règim de funcionament del centre i amb el règim horari que s'estipule en cada cas.

3) Aquestes beques són incompatibles amb el desenvolupament d'una activitat laboral regular. La infracció d'aquesta regla autoritza al Consorci a cancel·lar el gaudiment de la beca

4) El President del Consorci resoldrà les incidències que es produïsquen durant el període de gaudiment de les beques

5) Incorporar-se en la data assenyalada.

6) Respectar, en tot moment, la normativa del servei.

7) Complir les mesures de prevenció que en cada cas s'hagen d'adoptar, per la seua pròpia seguretat i salut i per la d'aquelles altres persones a les quals puga afectar la seua activitat a causa dels seus actes o omissions.

8) Mantenir absoluta reserva sobre les activitats i la informació intercanviada durant el seu període de pràctiques, de manera que es compromet a no revelar, descobrir o comunicar, de forma directa o indirecta a qualsevol persona que no estiga autoritzada, la informació rebuda durant aquest període.

9) Mantenir absoluta reserva sobre els esdeveniments, documents i informació de caràcter sensible als quals tinga accés com a conseqüència de la seua formació o activitat que es realitze.

10) Reconèixer expressament, conforme la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa concordant, que les dades de caràcter personal proporcionats per a la realització de les activitats formadores són d'exclusiva propietat del Consorci i, per tant, no podrà aplicar-los o utilitzar-los amb finalitats diferents als previstos, ni cedir-los en cap concepte a altres persones o entitats alienes, ni tan sols per a la seua conservació.

14) Guardar secret professional referent a totes les dades de caràcter personal que conega i als quals tinga accés durant la realització de les pràctiques.

15) En cas de malaltia o accident el becari haurà de comunicar la seua situació, presentant l'oportú part mèdic justificatiu.

16) En cas de renúncia el becari quedarà obligat a comunicar-ho amb 3 dies hàbils d'antelació.

17) Estar matriculat en qualsevol de les Universitats públiques de la Comunitat Valenciana durant la duraciò de la beca, en el curs 2016/17, en les titulacions exigibles com a requisit

Són drets dels becaris els següents:

1) Ser informats sobre la forma de procedir en cas d'emergència, primers auxilis i evacuació. Rebre formació en matèria preventiva i sobre les instal·lacions en les quals es desenvolupen les pràctiques quan aquesta formació s'impartisca als funcionaris del servei.

2) Gaudir del permís necessari per a la realització d'exàmens de caràcter oficial, aportant el corresponent justificant.

3) Gaudir d'un permís d'un dia hàbil de descans per cada deu setmanes de pràctiques, que es podrà sol·licitar abans de la finalització de les pràctiques, amb independència dels períodes mínims de descans setmanal.

Els drets d'explotació de l'autor seran propietat del Consorci durant tot el temps de la seua durada, en considerar-se que la beca inclou el seu import. Per tant, els becaris no podran utilitzar els treballs que realitzen sense l'autorització corresponent.

La participació dels becaris als diferents projectes té caràcter formatiu, sense que aquesta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre els becaris i el Consorci.

El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec a l'aplicació 000.13600.4810000 del pressupost de despeses del Consorci, i ascendeix a un màxim de 10.600 €, dels quals 3.240 € correspondran a l'exercici comptable de 2016 i els 7.560 € restants, a l'exercici comptable de 2017.

BASE DESENA. RÈGIM JURÍDIC

Aquestes Bases, així com la concessió i gaudiment de les beques s'acullen, entre unes altres, al que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com a les Bases d'execució del Pressupost d'aquest Consorci per a l'exercici 2016.

El present Acord és definitiu en via administrativa i contra el mateix pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el President delegat del Consorci, en el termini d'un mes a partir de l'endemà a aquell que tinga lloc la publicació del present acte o, directament recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de València dins del termini de dos mesos comptats també a partir de l'endemà a aquell que tinga lloc la notificació del present acte. Tot açò de conformitat amb el vigent tenor dels articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s'estime procedent.

València, a 31 d'agost de 2016.-El President delegat, Josep Bort Bono.

2016/13849

Empresa
Salud
Eventos