Anunci de convocatòria per a l'any 2018, pel procediment de concurrència pública no competitiva, per a que les persones titulars de família monoparental puguin presentar la sol·licitud de subvenció corresponent a l'Impost sobre Béns Immobles Urbans del seu domicili habitual - Boletín Oficial de Girona de 07-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Per resolució del Ple d'aquest ajuntament, de data 7 de maig de 2018, s'ha acordat fer pública la convocatòria per a l'any 2018, pel procediment de concurrència pública no competitiva, per a que les persones titulars de família monoparental puguin presentar la sollicitud de subvenció corresponent a l'Impost sobre Béns Immobles urbans del seu domicili habitual, de conformitat amb les bases reguladores d'aquesta subvenció aprovades inicialment pel Ple de l'ajuntament, en sessió que es va dur a terme en data 5 de març de 2018 i aprovades definitivament en la mateixa sessió de 7 de maig de 2018

Sol·licituds.

La sol·licitud s'haurà de formalitzar mitjançant l'imprès que es pot obtenir al portal de tràmits de l'ajuntament de Riudaura http:// www.riudaura.cat i presencialment a les oficines municipals de la Plaça del Gambeto núm. 1.

Complimentada la sol·licitud, es podrà presentar al registre de documents de l'ajuntament així com als registres previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es podrà enviar per correu postal dirigit a l'ajuntament de Riudaura, plaça del Gambeto, núm. 1, 17179 Riudaura.

Es pot omplir i presentar la sol·licitud amb la documentació pertinent per internet (registre electrònic), si disposa de certificat digital, a http://www.riudaura.cat

Terminis.

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia a partir del dia següent a la present publicació al BOP de Girona i finalitzarà el dia 30 de juny de 2018.

Tramitació.

Per a la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que s'aporti la documentació que es detalla a la base reguladora vuitena de la subvenció.

La tramitació dels expedients i la seva resolució s'efectua segons el que disposen les bases reguladores.

Resolució i notificació.

La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la sol·licitud i es notificarà als interessats.

Contra la resolució, que posarà i a la via administrativa, es podrà interposar,amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

De conformitat amb l'art. 7 de la Llei 35/2006 de l'IRPF, l'import de la subvenció està subjecte a tributació en l'Impost de la Renda sobre les Persones Físiques amb l'obligació tributària de presentar la declaració.

Riudaura, 14 de maig de 2018

David Jané López

alcalde

Familia monoparental
Pago de Impuestos/Recibos