Anunci de correcció d'errades de la convocatòria extraordinària de subvencions als centres educatius Programa 'Neda a l'escola'. Curs 2014-2015 - Boletín Oficial de Girona de 28-04-2015

TIEMPO DE LECTURA:

Anunci de correccio d errades de la convocatoria extraordinaria de subvencions als centres educatius Programa Neda a l escola . Curs 2014-2015

  • Plazo de la solicitud: CERRADO , 28/04/2015 hasta 28/10/2015
  • Tipo: Convocatorias
  • Boletín: Boletín Oficial de Girona

Descargar en PDF


La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 21 d'abril de 2015, ha pres, l'acord següent:

Primer. Modificar la convocatòria extraordinària de subvencions als centres educatius Programa 'Neda a l'escola'. Curs 2014-2015, en els següents termes:

On diu:

'e) Termini de resolució i notificació

La Junta de Govern de la Diputació haurà d'emetre la corresponent resolució en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.

La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució.'

Ha de dir:

'e) Termini de resolució i notificació

La Vicepresidència Segona la Diputació de Girona haurà d'emetre la corresponent resolució en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.

La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d'adopció de la resolució.'

Girona, 22 d'abril de 2015

Joan Giraut i Cot

President

No hay voces...