Anunci d'aprovació de les bases per a l'atorgament d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text, curs 2017/18 - Boletín Oficial de Girona de 18-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 18/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

el Ple de l'ajuntament, en sessió ordinària de 2 d'octubre de 2017, va aprovar inicialment les bases especifiques que regulen la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/18.

De conformitat amb el que estableix l'article 124.2 del reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, les bases que figuren a l'annex se sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils a comptar del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. si no es presenten al·legacions durant el termini d'exposició pública s'entendran definitivament aprovades sense necessitat d'adoptar cap nou acord.

Palol de revardit, 3 d'octubre de 2017

Jordi Xargay i Congost

alcalde

Bases esPeCÍFIQues Que reGuLen La COnCessIÓ D'aJuTs Per a L'aDQuIsICIÓ De LLIBres De TeXT Per aL Curs 2017/18.

1. Objecte.

L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajuts a les famílies per finançar l'adquisició de llibres escolars per al curs 2017/2018.

2. Destinataris.

Per concórrer a la convocatòria, las persones interessades hauran de reunir els requisits següents:

a) estar empadronada en el municipi de Palol de revardit.

b) Estar cursant estudis d`educació infantil, educació primària o esO.

3. Quantia.

3.1 educació infantil i primària.

Per als alumnes matriculats a l'escola La Vall del Terri, l'import de l'ajut serà el següent:

· Educació infantil, P3 ....................60,00

· Educació infantil, P4 ....................60,00

· Educació infantil, P5 ....................60,00

· Educació primària, 1r...................90,00

· Educació primària, 2n ................. 70,00

· Educació primària, 3r.................. 50,00

· Educació primària, 4rt .................80,00

· Educació primària, 5è ................. 80,00

· Educació primària, 6è ................. 70,00 3.2 esO

Per als alumnes matriculats a l'Institut J. Brugulat, l'import de l'ajut serà el següent:

· ESO, primer curs ..........................80,00

· ESO, segon curs ............................60,00

· ESO, tercer curs ...........................100,00

· ESO, quart curs .............................80,00

3.3 alumnat matriculat en altres centres.

els alumnes que cursin els seus estudis en centres diferents dels esmentats, obtindran l'ajut per l'import de la despesa acreditada en adquisició de llibres però tindrà com a límit l'import establert a les taules anteriors.

4. aplicació pressupostària.

La despesa s'imputarà a l'aplicació pressupostària 2017/3200/481

5. sol·licituds

5.1 Documentació:

a) Original o fotocòpia compulsada de les factures del llibres escolars adquirits. b) Original o fotocòpia compulsada del full de matrícula del centre escolar públic o concertat corresponent o altre document acreditatiu, únicament en el cas què l'ajuntament no disposi d'aquesta informació. 5.2 Termini: el termini de presentació de les sol·licituds s'indicarà a la convocatòria que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. 5.3 Lloc: Les sol·licituds s'hauran de presentar al registre general de l'ajuntament de Palol de revardit (Veïnat de Palol, 3, 17843, Palol de revardit)

6. resolució

La resolució de les sol·licituds presentades es farà mitjançant decret d'alcaldia, que s'adoptarà en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sollicituds. Aquesta resolució es notificarà de manera individualitzada a les persones sol.licitants.

7. Pagament.

els ajuts es faran efectius directament a les famílies, mitjançant transferència bancària, en un termini màxim de 30 dies a partir de la data de concessió.

8. normativa d'aplicació.

en tot allò que no preveuen expressament aquestes bases, seran d'aplicació els preceptes establerts per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Disposició addicional.

si durant el termini d'exposició pública d'aquestes bases s'hi formulen al·legacions, o bé una vegades aprovades definitivament s'hi interposa recurs, l'òrgan competent per a resoldre-les és el Ple. Així mateix, i de conformitat amb la resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l'administració de l'estat, publicada al BOe núm. 299, de 15 de desembre de 2015, la Intervenció municipal subministrarà a la Base de Dades nacional de subvencions la convocatòria específica d'aquestes bases així com el seu extracte per a la seva publicació en el BOP de Girona.

Diligència: aquestes bases van ser aprovades per acord del Ple en sessió de 2 d'octubre de 2017.

Educación
Infancia
Libros de texto
Estudios
Escuelas