Anunci d'aprovació de les bases que han de regir la concessió d'ajuts a empreses per contractar persones desocupades del municipi, exercici 2015 - Boletín Oficial de Girona de 19-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 19/03/2015 hasta 19/09/2015
  • Documento en formato PDF

En sessió plenària ordinària del dia 10 de febrer de 2015 es van aprovar les bases per a la concessió d'ajuts a empreses per contractar persones desocupades del municipi per a l'exercici 2015 (aprovació que es va publicar al BOP de Girona número 31, de 16 de febrer de 2015, al DOGC número 6811, de 16 de febrer de 2015 i al tauler d'anuncis i a la pàgina web de la corporació).

D'acord amb l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, no es van presentar reclamacions durant el període d'exposició pública i, per tant, l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu.

Es publica el text íntegre de les bases per concedir ajuts a empreses per contractar persones desocupades del municipi per a l'exercici 2015.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. No obstant això, podeu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

BASES PER CONCEDIR AJUTS A EMPRESES, JA SIGUIN PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES, PER CONTRACTAR PERSONES DESOCUPADES DEL MUNICIPI DE CELRÀ PER L'EXERCICI 2015.

La situació econòmica actual que pateix Catalunya ha tingut un greu efecte en la destrucció d'ocupació, que pel que fa al nostre municipi ha tingut una incidència en col·lectius altament vulnerables. El teixit productiu no genera nous llocs de treball. A causa d'això, s'han estancat els processos de rotació, d'entrades i de sortides del mercat laboral. La prolongada durada de la crisi i el baix creixement de l'activitat econòmica afecta principalment el col·lectiu de persones joves, persones majors de 45 anys i persones en situació d'atur de llarga durada. Comportant que aquests tinguin greus dificultats per accedir al mercat laboral. La situació d'aquests col·lectius requereix una actuació decidida per part de l'Administració pública local per facilitar la seva incorporació als circuits ocupacionals.

L'Ajuntament de Celrà, amb l'objecte d'incentivar la reinserció social mitjançant l'increment de l'ocupació efectiva, considerant prioritaris els col·lectius amb dificultats d'inserció laboral, com persones joves, persones majors de 45 anys i persones aturades de llarga durada i davant la situació de crisi econòmica que viu el país, vol establir una línia de subvencions públiques, per al foment de l'ocupació i la consolidació del teixit empresarial i comercial de Celrà.

1. Disposicions generals

El marc jurídic que regula aquestes bases és el següent:

· La Llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. · El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. · Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. · Normativa aprovada per l'Ajuntament de Celrà en relació amb subvencions atorgades a tercers i recollida a les bases d'execució del pressupost municipal. 2. Normes de caràcter general de les subvencions

La subvenció tindrà caràcter anual i voluntari, no generarà cap dret i no es podrà al·legar com a precedent.

3. Objecte

1. L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament per part de l'Ajuntament de Celrà d'ajuts a les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, per contractar persones desocupades amb l'objectiu de fomentar l'ocupació de la ciutadania de Celrà.

La durada dels contractes de treball haurà de ser de com a mínim 1 mes.

2. Pels contractes de treball a jornada completa es fixa, com a màxim, un ajut de 600 mensuals.

3. Pels contractes de treball a mitja jornada (20 hores setmanals) es fixa, com a màxim, un ajut de 300 mensuals. Si la jornada de treball és inferior a 20 hores setmanals l'ajut és reduirà proporcionalment en funció de la jornada.

4. Aquesta subvenció no té per objecte substituir persones treballadores de la plantilla existent.

5. Les persones a contractar han de portar com a mínim un any empadronades al municipi de Celrà i han de trobar-se en alguna de les situacions que es regulen a l'article 7 d'aquestes bases.

4. Entitats beneficiàries i requisits

Poden optar a aquesta subvenció els empresaris i empresàries, siguin persones físiques o jurídiques, que reuneixen els requisits següents:

a) No hagin efectuat baixes per expedients de regulació d'ocupació.

b) No hagin efectuat acomiadaments de treballadors/es en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció.

c) No tenir cap deute tributari o de altra naturalesa amb l'Ajuntament de Celrà.

d) Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.

e) No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari, d'acord amb el què estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Complir amb els requisits específics que es determinen en aquestes bases.

g) Complir amb qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els/les pugui afectar.

5. Modalitat dels contractes de treball, quantia i despeses subvencionables

1. L'import màxim a subvencionar és el següent:

· de 1.800,00 euros per contracte de treball a jornada completa durant 3 mesos, amb els condicionants establerts a l'article 3 d'aquestes bases.

· de 900,00 euros per contracte de treball a mitja jornada (20 hores setmanals) durant 3 mesos, amb els condicionants establerts a l'article 3 d'aquestes bases.

· En els contractes de treball amb una jornada a temps parcial l'import es reduirà proporcionalment en funció de la jornada.

2. Seran costos subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l'empresa de les persones contractades.

3. No són conceptes subvencionables les despeses no salarials, els incentius salarials, les dietes, les despeses de locomoció, la paga de vacances no realitzades, les hores extres, les indemnitzacions o els complements per les despeses realitzades com a conseqüència de l'activitat laboral.

4. En el supòsit d'una baixa d'una persona contractada amb anterioritat a la finalització del contracte subvencionat, l'empresa beneficiària podrà contractar una nova persona que reuneixi els requisits establerts en aquestes bases.

5. En el supòsit que la persona contractada no superi el període de prova que estableix el contracte laboral podrà contractar una nova persona que reuneixi els requisits establerts en aquestes bases.

6. Criteris de selecció de les empreses beneficiàries dels ajuts

1. Les sol·licituds seran analitzades i valorades tècnicament mitjançant l'aplicació dels criteris de selecció següents:

a. En funció de la durada del contracte:

- Contracte de treball de més de 6 mesos: 20 punts

- Contractes de treball de 6 mesos: 15 punts

- Contractes de treball de 4 mesos: 10 punts

- Contractes de treball de 2 mesos: 5 punts

- Contractes de treball d'1 mes: 1 punt

b. En funció de la jornada de treball per la qual s'opti:

- Jornada de treball a temps complet: 5 punts per contracte de treball que es formalitzi.

c. Per la naturalesa de l'empresa sol·licitant de la subvenció:

- Per ser una cooperativa: 3 punts

- Empreses del sector primari i secundari: 2 punts

- Empreses del sector terciari: 1 punt

d. Empreses establertes a Celrà: 5 punts

e. Empreses amb menys de 50 persones en plantilla: 5 punts

f. Tenir implantat i certificat un sistema de gestió ambiental d'acord amb la norma internacional ISO 14001: 3 punts

g. Tenir implantat i certificat un sistema de gestió ambiental d'acord amb el reglament comunitari EMAS: 3 punts

2. Les empreses que obtinguin una major puntuació, seguint els criteris de selecció establerts a l'apartat precedent, seran les beneficiàries d'aquesta subvenció.

En el cas que la puntuació sigui coincident es prioritzaran les empreses que contractin un major nombre de persones treballadores en règim de jornada completa.

En el supòsit que la puntuació continuï sent coincident, es procedirà a un sistema de selecció mitjançant sorteig públic.

7. Treballadors/es que poden participar / beneficiaris dels ajuts

Les empreses que optin i a les quals se les concedeixi aquesta subvenció hauran de contractar treballadors/es que portin almenys un any empadronats/des a Celrà i que es trobin en alguna de les situacions següents:

a. Persones joves de 16 a 29 anys

b. Persones de més de 30 anys amb 4 mesos o més en situació d'atur i degudament inscrites com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya. 8. Obligacions de les empreses beneficiàries

Les empreses beneficiàries dels ajuts regulats en aquestes bases hauran de complir les obligacions següents:

a. Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-lo davant l'Ajuntament de Celrà.

b. Complir els requisits que s'estableixen a l'article 4 d'aquestes bases.

c. Contractar el perfil de treballadors/es que s'estableixen a l'article 7 d'aquestes bases.

d. Justiicar davant l'Ajuntament de Celrà el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció, mitjançant els justificants de despeses, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació.

9. Gestió de les ofertes i contractes de treball

1. Les ofertes de treball es gestionaran mitjançant el dispositiu local d'ocupació (Borsa de Treball de l'Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Celrà), que col·laborarà en el procés de preselecció i intermediació dels candidats/es. Seran les empreses les que realitzaran la selecció final dels treballadors/es més adequats a les seves necessitats.

2. Es formalitzaran contractes de durada determinada de jornada completa o a temps parcial.

3. En els contractes de treball es farà constar que són un 'contracte subvencionat per l'Ajuntament de Celrà'.

10. Procediment de publicació

L'Ajuntament de Celrà publicarà les bases reguladores per a l'atorgament d'aquests ajuts mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis de la corporació. Una referència d'aquest anunci s'inserirà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant un termini de vint dies hàbils perquè es puguin presentar reclamacions. En el supòsit de no formular-se'n cap, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.

11. Forma i termini de presentació de sol·licituds

1. Les sol·licituds seran facilitades per l'Ajuntament de Celrà i també estaran disponibles a la web de l'Ajuntament (www.celra.cat).

Les sol·licituds s'hauran de presentar, degudament omplertes, al Registre General de l'Ajuntament de Celrà, els dies i horaris següents:

Matins:

- Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8.30 a 14.30 hores

- Dissabtes de 10.00 a 13.00 hores

Tardes:

- Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16.30 a 19.00 hores

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació serà de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al BOP de Girona.

A la sol·licitud s'hauran d'adjuntar els documents que es relacionen, d'acord amb el model establert:

a) En cas que l'empresa sigui una persona jurídica, còpia compulsada dels poders notarials per actuar en representació de l'empresa, el NIF de l'empresa i els seus estatuts.

b) Full de dades bancàries segellat per l'entitat financera.

c) Certificat conforme no té deutes amb l'Ajuntament de Celrà. En aquest cas, l'expedirà d'ofici per l'Ajuntament de Celrà.

d) Certiicats que acreditin que l'empresa es troba al corrent de pagaments de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat.

e) Declaració, degudament signada pel representant legal de l'empresa, que acrediti que l'empresa no ha efectuat baixes per expedients de regulació d'ocupació.

f) Declaració, degudament signada pel representant legal de l'empresa, que acrediti que l'empesa no ha efectuat acomiadaments de treballadors/es en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció.

g) Declaració, degudament signada pel representant legal de l'empresa, indicant la modalitat de contractació a la qual s'opta (veure article 5 d'aquestes bases), així com la seva jornada de treball i durada.

h) Certiicats i documents acreditatius dels criteris de selecció, segons el que estableix l'article 6 d'aquestes bases. Sinó es justifiquen degudament no s'obtindrà la puntuació corresponent.

i) Declaració, degudament signada pel representant legal de l'empresa, de contractar el perfil de treballadors/es establerts a l'article 7 d'aquestes bases.

2. En el supòsit que per manca de sol·licituds hi hagi crèdit disponible, es podrà presentar la sol·licitud corresponent fora del termini establert en aquestes bases, previ anunci de l'Ajuntament de Celrà a la pàgina web de la corporació.

En aquest supòsit es prioritzaran les sol·licituds presentades en el Registre General de l'Ajuntament fins al dia 15 de novembre de 2015.

12. Procediment de concessió

Finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió de Valoració es reunirà per valorar les sol·licituds presentades i emetre una proposta de resolució de les empreses beneficiàries, amb indicació de la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris que consten en aquestes bases. La concessió de les subvencions correspon a la Junta de Govern Local.

La comissió de valoració estarà formada per:

- L'alcalde

- Tècnic/a de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Celrà

- Regidora de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.

Una cop registrada la sol·licitud, es verificarà que l'empresa sol·licitant compleix els requisits i que s'ha presentat dins del termini establert. Alhora, es comprovarà la documentació de la sol·licitud i si aquesta no compleix els requisits es requerirà l'interessat per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius.

Si transcorregut aquest termini no ha aportat la documentació requerida, es considerarà que la persona interessada desisteix de la seva sol·licitud.

Respecte a la proposta de resolució emesa per la Comissió, l'Ajuntament de Celrà acordarà la concessió de subvencions tenint en compte l'import màxim de crèdit disponible en funció del nombre d'empreses sol·licitants i la puntuació obtinguda per cadascuna. L'acord de la Junta de Govern Local serà notificat oportunament a les empreses beneficiàries i n'informarà als/les interessats/des.

13. Termini i execució

1. Els contractes de treball subvencionats s'hauran d'iniciar abans del 31 de desembre 2015.

2. Es pot contractar una vegada sol·licitada la subvenció, i sempre previ compliment dels requisits i procés de preselecció dels candidats que estableixen aquestes bases. Aquesta contractació anirà a càrrec i risc de l'empresa doncs l'Ajuntament no garanteix la concessió de la subvenció.

14. Termini i forma de justificació

1. El termini de presentació de la justificació serà de 2 mesos comptats des de la finalització del contracte de treball. Si no es presenta dins d'aquest termini, l'Ajuntament de Celrà iniciarà el procediment de revocació de la subvenció concedida.

2. Les empreses hauran de presentar la documentació següent:

- Certiicació del representant legal de l'empresa acreditant que la subvenció atorgada s'ha destinat íntegrament a l'objecte de subvenció, així com la finalitat concreta a la que s'ha destinat.

- Documentació justificativa de les despeses: s'han de justificar mitjançant les nòmines i els TC1 i TC2 del contracte de treball (on consti la persona treballadora objecte de la subvenció), el rebut bancari del seu pagament (tant de la nòmina com de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa) i el model 110 i/o 190, amb la relació d'imports nominals de la retenció de l'IRPF on consti la persona contractada.

15. Actuacions de comprovació

L'Ajuntament de Celrà pot dur a terme actuacions de comprovació sobre l'execució correcta de l'actuació i la gestió de la subvenció. A tal efecte, s'haurà de facilitar a l'Ajuntament la comprovació i la verificació del seu compliment, així com qualsevol altre acte de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans competents, aportant tota la informació que se li requereixi en l'exercici de les actuacions anteriors.

16. Obligacions de les persones beneficiàries

Les empreses beneficiàries dels ajuts tindran les obligacions establertes a l'article 14.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

S'entendrà per acceptada la subvenció concedida a menys que hi renunciïn expressament en el termini de deu dies hàbils des de la notificació de l'acord de concessió de la subvenció.

17. Causes de revocació i reintegrament

1. L'Ajuntament de Celrà pot iniciar el procediment de revocació dels ajuts concedits per alguna de les causes següents:

· L'ocultació d'informació necessària per poder valorar correctament la sol·licitud o la falsedat en la documentació presentada

· El canvi substancial de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de l'ajut

· L'incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.

2. En el cas de que es produeixi un incompliment de les bases i/o la convocatòria, s'iniciarà l'expedient corresponent de revocació total o parcial de la subvenció i, si cal, es demanarà el reintegrament de les subvencions amb els interessos legals corresponents.

18. Pagament de la subvenció

Un 50 % de l'import de la subvenció s'abonarà en la presentació del contracte de treball i l'alta a la Seguretat Social i el 50 % restant un cop s'hagi validat la justificació, d'acord amb l'article 14 d'aquestes bases.

19. Aplicació pressupostària i finançament

L'import màxim corresponent a l'atorgament de les subvencions és de 3.000 , a càrrec de l'aplicació pressupostària 14.2410.47000 'Ajuts a empreses per a la contractació de persones desocupades' del pressupost de l'Ajuntament de Celrà per a l'exercici 2015.

20. Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena d'aquestes bases.

Disposició final primera

L'Ajuntament de Celrà es reserva el dret d'interpretar i resoldre els dubtes i/o discrepàncies que sorgeixin en la interpretació d'aquestes bases.

Celrà, 16 de març de 2015

Gerard Fernàndez i Tatjé

Alcalde

Juventud
Contratación de desempleados
Medio Ambiente
Justicia
Comercio
Comercio y marketing
Desarrollo económico
Desarrollo Local y Rural