Anunci d'aprovació de les bases que han de regir per a la concessió d'ajuts individuals per a l'assistència al Casal Esportiu - Estiu 2018 - Boletín Oficial de Girona de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Exp.: 324 ­ 01 05 008 163/2018

Procediment: Bases i convocatòria de subvencions per l'assistència al Casal d'Estiu 2018

La Junta de Govern Local en sessió del dia 23 de maig de 2018, va acordar aprovar les bases que han de regir per la concessió d'ajuts individuals per l'assistència al Casal Esportiu - Estiu 2018 ­

BASES D'AJUTS INDIVIDUALS PER L'ASSISTENCIA AL CASAL ESPORTIU -ESTIU 2018-

Exp.: 324/2018

Procediment: Ajuts individuals Casal Esportiu i conveni amb el Consell Esportiu per la organització del casal d'estiu 2018.

Disposicions generals

El marc jurídic que regula aquestes bases és el següent:

· Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) · La Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

· El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. · Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals Objecte de la convocatòria

L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licituds, tramitació, concessió d'ajuts als veïns del municipi amb infants que assisteixin al Casal Esportiu d'estiu 2018 que organitza el Consell Esportiu de l'Alt Empordà amb la collaboració de l'Ajuntament de Vilamalla.

L'ajut consistirà en una aportació econòmica per part de l'ajuntament que minorarà el preu estipulat pel Consell Esportiu de l'Alt Empordà per assistir a l'esmentat casal

Aquesta aportació que es concedirà als pares que compleixin les presents bases, s'ingressarà directament al Consell Esportiu de l'Alt Empordà

No es subvencionarà el servei de menjador que anirà a càrrec dels pares.

Règim Jurídic de la convocatòria

Els ajuts als quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. La gestió dels ajuts s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. En allò no previst en les presents bases s'estarà al que disposa la normativa vigent en matèria de subvencions i altres normativa concordant.

Beneficiaris

· Els pares dels nens/nenes empadronats al municipi de Vilamalla que assisteixin al Casal d'Estiu que organitza el Consell Esportiu de l'Alt Empordà · També podran beneficiar-se d'aquesta subvenció els nens/nenes de pares separats sempre i quan un dels cònjuges estigui empadronat a Vilamalla Requisits dels beneficiaris

· Estar empadronats al municipi de Vilamalla amb anterioritat a 1 de gener de 2018. · No tenir deutes amb l'ajuntament. Els legals representants dels sol·licitants hauran d'estar al corrent de pagament de totes les exaccions municipals que generi l'habitatge on estan empadronats o de qualsevol altre que en siguin titulars. · Respecte als impostos que no gravin la propietat com per exemple l'impost de vehicles de tracció mecànica i altres similars, els subjectes passius que han d'estar al corrent de pagament són els legals representants del menor. Import de l'ajut

setmanal mensual Jornada sencera 16,00 100,00 Mitja jornada (matins 4 hores) 8,00 57,00 L'Ajuntament podrà subvencionar total o parcialment el casal a les famílies empadronades al municipi amb ingressos reduïts que ho demanin. L'ajut s'atorgarà o no previ informe dels serveis socials del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Sol·licituds

Les sol·licituds que serà el full d'inscripció al Casal, s'haurà de presentar al registre de l'ajuntament de Vilamalla

L'ajuntament en qualsevol moment pot demanar als sol·licitants la documentació que consideri convenient valorar als efectes de concessió d'aquest ajut.

Termini de presentació de sol·licituds

Els pares interessats en aquesta convocatòria ho han de sol·licitar a l'ajuntament fins el 31 de maig de 2018

Vigència

Aquestes bases entraran en vigor a partir de la seva aprovació per la Junta de Govern Local i de la seva publicació al taulell d'anuncis municipal i a la pàgina web i regiran per l'estiu de 2018. Aquestes bases es publicaran així mateix a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Acceptació de les bases

La presentació de les sol·licitud d'ajuts pressuposa el coneixement i acceptació d'aquestes bases.

Per tot lo anterior, la Junta de Govern Local per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Aprovar les bases que regiran l'atorgament d'ajuts individuals als veïns del municipi amb infants que assisteixin al casal esportiu -estiu 2018- que organitza el Consell Esportiu de l'Alt Empordà, amb la col·laboració d'aquesta corporació.

Segon.- Fer constar que aquestes bases entraran en vigor a partir de la seva aprovació i publicació a la pàgina web municipal. Aquestes bases es publicaran a la base de dades nacional de subvencions (BDNS)

Vilamalla, 25 de maig de 2018

Carlos Álvarez González

Alcalde

Deporte
Deporte
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales