Anunci d'aprovació de les bases que regiran un concurs d'idees - Boletín Oficial de Girona de 20-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 20/02/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Exp.: INT 04/2015-06

Concurs idees rotonda

LLUÍS LLORET COSTA, Alcalde de l'ajuntament de Quart, per a coneixement general i als efectes oportuns faig públic el següent:

Que el la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2015, aprovà les bases que han de regir el concurs d'idees per adequar la rotonda de la carretera C-250 al nucli urbà de Palol d'Onyar al municipi de Quart.

CONCURS D'IDEES PER A ADEQUAR LA ROTONDA DE LA CARRETERA C-250 AL NUCLI URBÀ DE PALOL D'ONYAR AL MUNICIPI DE QUART.

BASES DEL CONCURS

1. Introducció

Finalitzada l'obra d'urbanització del Polígon Industrial Pla de l'Illa al nucli urbà de Palol d'Onyar al municipi de Quart; projecte en el qual hi consta una rotonda.

És voluntat de l'Ajuntament de Quart convocar un concurs d'idees per escollir un projecte de adequació d'aquesta rotonda.

2. Organisme convocant

El present concurs es convocat per part de l'Ajuntament de Quart. Plaça de la Vila, 2. C.P.:17242. Quart. Girona. Telèfon 972 46 91 71. Email: ajuntament@quart.cat

3. Objecte de la convocatòria

Aquesta convocatòria té com a objectiu propiciar la participació de ciutadans en el desenvolupament d'una intervenció en l'espai públic de la urbanització de Palol d'Onyar. En particular es pretén adequar la rotonda de la carretera C--250 a l'alçada del nucli de Palol d'Onyar per tal que el resultat final es comuniqui amb l'entorn i que esdevingui un referent en el marc urbà en què s'ha d'ubicar.

4. Participants

L'Ajuntament de Quart convida a participar en aquesta convocatòria a tots els ciutadans, de manera individual o col·lectiva, de nacionalitat espanyola i estrangera, que hi puguin estar interessats.

Aquestes bases restaran a disposició de totes les persones interessades a les oficines de l'Ajuntament de Quart, Plaça de la Vila 2. És podran consultar i obtenir-ne còpies des del dia 20 de febrer de 2015 i fins a la finalització del termini de presentació de les propostes que serà el dia 17 d'abril de 2015.

5. Requisits

Es presentaran projectes integrals de caràcter permanent que facin referència a la tradició terrissaire del municipi.

Els projectes hauran d'adaptar-se a la consignació pressupostària que assigna l'Ajuntament de Quart, 4.000 (IVA inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 134/63500 'Rotonda Palol' del vigent pressupost. Aquesta dotació inclou la producció del projecte, el transport, els materials i l'execució del projecte.

Els projectes hauran de ser originals i finèdits, no seleccionats ni premiats en altres certàmens o concursos i hauran de complir els següents requisits:

· Els materials i tècniques seran lliures però sempre relacionats amb la tradició terrissaire del municipi i tenint en compte l'ambient que l'envolta. · Les mesures dels elements que integrin la composició hauran d'estar en concordança amb l'espai. · El projecte haurà de garantir la seva perdurabilitat en el temps, la resistència a l' intempèrie i l'estabilitat amb cimentació adequada al lloc. No s'admetran projectes que puguin ser perillosos pels vianants o usuaris de la rotonda, és a dir, amb pedres de grans dimensions, elements que dificultin la visibilitat o que tinguin cantonades vives o punxants. Tampoc s'admetran aquells projectes que incompleixin la normativa general del departament de carreteres referent a rotondes. El concurs podrà declarar-se desert si el jurat considera que cap projecte compleix els requisits.

El jurat valorarà la coherència del pressupost presentat.

6. Documentació a presentar per tots els participants.

Sobre A

En un sobre (Sobre A) tancat i degudament identificat exteriorment amb el títol de l'obra i un pseudònim de l'autor/a, s'inclourà la següent documentació:

1. Dossier detallat que inclogui

a. Descripció explicativa dels fonaments del projecte, amb la motivació o objectius i la seva adequació a l'espai escollit. b. Pla d'execució i pressupost justificatiu del cost de l'obra.

c. Material i mitjans detallats a utilitzar.

d. Documentació gràfica explicant el projecte (plànols, esbossos, dibuixos explicatius o desenvolupament virtual del projecte i, en general, qualsevol element visual que es consideri oportú per facilitar la comprensió i coneixement del projecte). 2. Trajectòria professional de l'autor o del col·lectiu: dossier gràfic d'altres treballs i/o projectes i tota la informació complementaria que es consideri oportuna.

La informació descrita en el punt 1 i 2 del sobre A haurà de lliurar en paper (format A3) o en suport CD (format PC).

Sobre B

En un sobre (sobre B) degudament tancat i identificable exteriorment amb el títol de l'obra i un pseudònim de l'autor/a, s'inclourà la següent documentació:

1. Sol·licitud de participació en el concurs on constin les dades personals de l'autor/a o autors/es, indicant l'adreça, telèfon/s de contacte, e-mail.

2. Fotocòpia del DNI o document de resident actualitzat de l'autor/s. En el cas de persones jurídiques, es presentarà l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional en el que constin les normes per les que es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic corresponent, segons el tipus de persona jurídica de que es tracti. Aquesta documentació haurà degudament compulsada.

La informació descrita en els punts 1 i 2 del sobre B haurà de lliurarse en format paper.

Per garantir l'anonimat dels autors de les obres, primer s'obrirà el sobre A, procedint-se a escollir la que el jurat consideri la millor obra i, després, s'obrirà el sobre B, per tal de conèixer les dades del guanyador/s.

El jurat tindrà la potestat de requerir als concursants documentació complementària o l'esmena d'omissions que es considerin oportunes. A aquests efectes, s'atorgarà un termini de 3 dies hàbils.

El termini d'admissió de propostes serà des del dia 20 de febrer fins el dia 17 d'abril de 2015. Sens perjudici de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona, també es donarà publicitat per altres mitjans així com a través del corresponent anunci en el perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Quart. Les propostes es remetran a les Oficines de l'Ajuntament de Quart, ubicades a la Plaça de la Vila 2, de Quart. Un cop registrada l'entrada de la sol·licitud i de la resta de documentació, s'entregarà a l'interessat el corresponent resguard acreditatiu.

Les propostes hauran d'anar adreçades a 'CONCURS D'IDEES PER A L'ADEQUACIÓ DE LA ROTONDA DE LA C-250 AL NUCLI DE PALOL D'ONYAR AL MUNCIPI DE QUART'.

La decisió del jurat, un cop presa, es farà pública i es notificarà a cada un dels participants.

7. Premis i realització de l'obra.

El/La guanyador/a obtindrà com a premi una dotació econòmica de 1.000, subjecte a una retenció del 19%.

L'execució de l'obra anirà a càrrec de l'Ajuntament de Quart, sota supervisió dels Serveis Tècnics Municipals i amb la col·laboració del guanyador/a del concurs.

L'Ajuntament de Quart es compromet a executar l'obra durant l'any 2015.

8. El jurat.

Es constituirà un jurat integrat per membres de l'equip de govern, de l'oposició, dels serveis tècnics municipals (tant de l'àrea de cultura com d'obres públiques) i, a ser possible, almenys un artista de reconeguda trajectòria al municipi, així com persones integrants de les associacions representants d'interessos col·lectius del municipi.

El nombre de persones que integrarà el jurat serà imparell i el seu nomenament es publicarà al perfil del contractant de l'Ajuntament de Quart. Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació el qual haurà d'aixecar la corresponent acta.

9. Criteris de selecció.

En la selecció de les propostes presentades el Jurat tindrà en compte els següents aspectes i puntuacions:

- Estètic i d'integració en l'entorn (fins a 40 punts).

- Viabilitat tècnica i funcional (fins a 30 punts).

- Justiicació de la solució adoptada i claredat expositiva de la mateixa (fins a 20 punts). - Altres aspectes que el Jurat pugui considerar rellevants (com ara la coherència del pressupost presentat respecte la qualitat d'obra) (fins a 10 punts). 10. Drets de difusió i dret a la propietat intel·lectual.

Es cediran els drets de reproducció del projecte guanyador a l'Ajuntament de Quart, així com la cessió de tots els drets d'explotació del projecte guanyador.

La resta de projectes es retornaran als concursants.

11. Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació total i incondicional del contingut a les presents bases.

Lluís Lloret Costa

Alcalde

Industrialización
Transporte
Transporte y vehículos
Cultura