Anunci d'aprovació de les bases reguladores de la beca Josep Pallach per a projectes d'innovació educativa - Boletín Oficial de Girona de 20-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 20/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local en sessió de 9 de setembre de 2016 va aprovar les bases bases reguladores de la beca Josep Pallach per a projectes d'innovació educativa, que se sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies a l'efecte que puguin haver-hi al·legacions amb la previsió de que si no se'n presenten les bases es consideraran aprovades definitivament.

BaSES REGuLaDORES DE La BECa JOSEP PaLLaCH PER a PROJECTES D'INNOVaCIÓ EDuCaTIVa

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de la Beca Josep Pallach, en el marc del conveni signat entre l'Ajuntament i la Universitat de Girona amb data 22 de maig de 2015. L'objectiu d'aquesta beca és impulsar

la dimensió educadora de la ciutat de Girona, amb la voluntat de :

a. Promoure la formulació didàctica d'una proposta educativa, fonamentada en el coneixement del medi més proper als

ciutadans.

b. Afavorir la producció de materials didàctics, en format digital, centrats en la ciutat de Girona que siguin útils per a la

comunitat educativa.

c. Contribuir als recursos educatius de què disposa la ciutat, entesa com un espai en el que coexisteixen elements naturals, històrics, arquitectònics, lingüístics, culturals, entre molts d'altres. Es tracta, doncs, d'avançar en la línia de considerar la

ciutat com un compendi de possibilitats de formació i aprenentatge.

d. Fomentar el treball cooperatiu per tal promoure activitats, recursos i metodologies de caràcter innovador aplicables als nivells educatius des d'educació infantil fins la universitat. La convocatòria és absolutament oberta a totes les temàtiques que s'encaminin al coneixement d'aquesta realitat.

2. Naturalesa i procediment de concessió

La beca objecte d'aquestes bases té caràcter discrecional, voluntària i eventual, és lliurement revocable i reductible en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona i en aquestes bases generals. La beca atorgada tindrà caràcter finalista, no generarà cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es podrà al·legar com a precedent. El procediment de concessió de la beca és el de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades que compleixin els requisits i es regirà per la normativa especificada a la base número 24 d'aquest document. La beca serà concedida d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d'acord amb el que estableixen aquestes bases i la corresponent convocatòria.

3. Despeses subvencionables

Els projectes que es presentin han de respondre a l'objecte de la beca regulada en aquetes bases. Es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responguin a l'objecte de la beca regulada en aquestes bases i, a més, s'executin en el període que es determini a la respectiva convocatòria.

4. Destinataris

Els destinataris d'aquesta beca poden ser:

1. Els professors universitaris i no universitaris de qualsevol nivell educatiu: educació infantil, primària, ESO, Cicles

formatius o batxillerat

2. Les entitats o associacions que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre.

La convocatòria està oberta tant a entitats i professorat dels centres de la ciutat com de fora, sempre que el seu projecte estigui centrat en la ciutat de Girona i s'ajusti als objectius de la convocatòria. En el cas dels docents es podran presentar les sol·licituds a títol individual o en equips. En el cas dels equips, els seus membres podran procedir de diversos centres, de diversos cicles o nivells i de diverses àrees de coneixement.

5. Requisits mínims dels beneficiaris a) En el cas de les entitats o associacions, que, d'acord amb els seus estatuts, tinguin objectius i finalitats coincidents amb

l'establert a les bases.

b) Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Girona, excepte que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.c) Que es trobin al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, resta d'administracions i amb la

seguretat social, així com de les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'ajuntament.

La convocatòria establirà, si s'escau, els requisits addicionals que en cada cas es considerin oportuns.

6. Acreditació de compliment dels requisitsPel que fa als requisits s'acreditaran amb la presentació de la documentació següent:

En el cas d'entitats o associacions: el nom de l'entitat, les dades personals del seu/va responsable, l'adreça, telèfon i correu electrònic, els estatuts, el document acreditatiu dels poders de la persona sol·licitant per concórrer a aquesta convocatòria. En el cas del professorat: Identificació personal: nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon i correu electrònic, titulació, centre de treball o entitat. Cas que sigui un equip caldrà les dades de cadascun dels membres i la indicació, si escau, de la persona que assumeix el paper de coordinador/a.

7. Quantia de la beca i criteris de valoració

La Beca Josep Pallach té una doble dotació: 1) L'Ajuntament de Girona atorgarà 3.000 euros, destinats íntegrament als beneficiaris de la beca. 2) La UdG aportarà, una dotació econòmica de 3.000 euros, impostos inclosos, per fer front a les despeses que es derivin

de la publicació digital del treball elaborat pels beneficiaris de la beca.. La gestió econòmica serà responsabilitat de

l'Institut de Ciències de l'Educació.

Per a l'adjudicació de la beca, el jurat tindrà en compte els següents criteris de valoració:

Que totes les persones i membres del equips compleixin els requisits per ser beneficiaris.

La constitució d'equips que facilitin l'establiment de sinèrgies entre nivells preuniversitaris i universitaris, entre

centres, entre disciplines,...

L'ajustament als objectius de la convocatòria.

La fonamentació teòrica i claredat de la proposta.

La rellevància, originalitat i caràcter innovador del projecte presentat.

La qualitat i utilitat dels recursos educatius previstos

La idoneïtat de la publicació digital per la difusió dels resultats i materials previstos.

8. Inici del procediment: ConvocatòriaEl procediment de concessió s'iniciarà d'ofici, mitjançant convocatòria pública aprovada per l'òrgan competent La convocatòria es farà pública a través del tauler d'edictes i del web municipal i del Web ICE http://www.udg.edu/ice/

Not%C3%aDcies/tabid/6065/language/ca-ES/Default.aspx

L'extracte de la convocatòria es traslladarà a la BDNS per a la seva publicació en el BOP de Girona

9. Sol·licituds i terminis de presentació Les sol·licituds s'han de presentar en la forma, els temps i amb la documentació que determini la convocatòria o, en el seu defecte, l'art. 18 de l'Ordenança general de subvencions, en el registre general d'entrada de documents de l'Ajuntament de Girona o a una de les dues Oficines de Registre de la Universitat de Girona (Edifici 'Les Àligues' - Campus Barri Vell

o Edifici CIAE - Campus Montilivi). o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l'esmena de defectes que s'haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l'expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l'article 71 de la Llei 30/1992, de

26 de novembre, de Règim Jurídic i del Procediment administratiu Comú.

10. Instrucció de l'expedient

La convocatòria determinarà l'òrgan competent per a la instrucció del procediment.

11. Valoració

Les sol·licituds rebudes seran valorades per un jurat d'acord amb els criteris proposats a la base 7na. La composició del jurat vindrà determinada per la proposta de la Comissió Mixta tal com preveu el conveni signat entre

ajuntament de Girona i universitat de Girona amb data 22 de maig de 2015.

El jurat podrà demanar l'assessorament en temes puntuals i específics a persones relacionades amb altres àmbits.L'adjudicació de la beca només es podrà fer efectiva a un únic projecte, tot i que el jurat podrà remarcar aspectes a tenir

presents d'altres projectes presentats.

És potestat del jurat, declarar la beca deserta si no es presenten sol·licituds o si cap d'elles s'ajusta suficientment als objectius i requisits i criteris de les bases i convocatòria. Si la beca queda deserta, les institucions convocants podran avançar un any la següent convocatòria.

12. Resolució de les sol·licituds i notificació En cas que l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta de resolució, el jurat podrà demanar informació addicional, concretar entrevistes amb els sol·licitants o recórrer a l'assessorament d'altres persones o institucions sobre l'abast dels projectes . La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el tauler d'anuncis municipals i en el web http://www2. girona.cat/ca/educacio_ajuts, assortint els mateixos efectes que la notificació individual.Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, sens perjudici que, si es considera convenient, s'interposin altres recursos que es creguin més oportuns.

13. acceptació de la beca Una vegada comunicada la concessió de la beca, caldrà l'acceptació expressa per part de cada interessat d'acord amb el model https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/Sol.licitud/

14. Seguiment L'Ajuntament de Girona i l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona a través del la Comissió Mixta es responsabilitzaran de fer un seguiment del projecte becat.

15. Justificació.Lliurament de treball La finalització del termini de justificació del projecte becat, les condicions i la documentació que cal presentar seran les que figuraran a la convocatòria corresponent. Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que s'efectuïn, l'Ajuntament de Girona procediràs al darrer pagament . Cas que no s'ajusti el projecte becat es podrà reduïr la quantia de l'ajut.En el cas que no es presenti el treball caldrà retornar les quanties avançades,

16. PagamentLa quantitat concedida per l'Ajuntament de Girona es farà efectiva en dos terminis: 2.000 euros en el moment de l'acceptació de la beca i 1.000 euros en el moment que es lliuri el treball i que els materials didàctics generats estiguin publicats. En el cas d'entitats o equips legalment constituïts i amb identificació fiscal, els imports íntegres s'ingressaranen el compte bancari indicat. En el cas de persones individuals o equips constituïts ad hoc per sol·licitar la beca, l'ingrés es farà als comptes bancaris de cadascun dels seus membres, respectant estrictament els percentatges indicats a lasol·licitud. La UdG aportarà 3.000 euros, impostos inclosos, per fer front a les despeses que es derivin de la publicació digital del treball elaborat pels beneficiaris de la beca

17. Invalidesa, revocació i reintegrament de la beca La invalidesa, revocació i reintegrament de la beca s'ajustarà al que disposen els articles del títol V de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona i al que disposa la LGS. La convocatòria podrà establir causes particulars de reintegrament de la beca si es considera oportú.

18. Compatibilitat de la beca

La beca objecte d'aquestes bases és compatibles amb qualsevol altres tipus d'ajuda.

19. Subcontractació Es permet que els beneficiaris subcontractin actuacions objecte de beca, però les obligacions econòmiques que se'n derivin hauran d'anar a càrrec del titular de la beca.

Modificació i nul·litat Una vegada atorgada la beca, no s'acceptarà cap canvi de destinació.

Verificació i control La presentació del treball complint els requisits establerts s'entendrà com a document suficient per acreditar el destí de la beca concedida. No obstant això, els beneficiaris estaran obligats a sotmetre's a les actuacions de control financer que pugui efectuar l'Ajuntament i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

22. Difusió i publicitat Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de l'Ajuntament de Girona i de la UdG en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, i d'acord amb l'art. 18.4 de la LGS donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament. Incomplir el deure de difusió i publicitat serà causa de reintegrament o revocació de les subvencions.

23. Recursos

La convocatòria i les seves bases, poden ser impugnats per les persones interessades, mitjançant la interposició d'un

recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de

l'endemà de la seva publicació, sens perjudici del recurs potestatiu de reposició que es pot interposar en el termini d'un mes des de la data de notificació o publicació de l'acte, davant l'alcaldia de l'Ajuntament de Girona, sense perjudici que es puguin interposar altres recursos que es creguin convenients.

Les notificacions de la resolució de la convocatòria inclouran el peu de recurs següent: Contra la present resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d'aquesta notificació.

Potestativament podeu interposar prèviament un recurs de reposició davant l'alcaldia en el termini d'un mes, a comptar

a partir del dia següent al d'aquesta notificació, sens perjudici que, si ho considereu convenient, interposeu altres recursos que cregueu més oportuns.

Els actes de tràmit del jurat no podran ser objecte de recurs, sens perjudici que s'hi puguin interposar reclamacions quan es tracti d'esmenar possibles errors materials, de picatge, aritmètics o errors observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d'ofici pel responsable de la instrucció del procediment.

24. Règim jurídicAquestes bases es regulen per les bases d'execució del pressupost municipal, el Reglament orgànic de l'Ajuntament de Girona, l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i ens que en depenen i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Girona i per la normativa vigent en matèria de subvencions atorgades per les administracions públiques.

25. Disposició addicional Les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, així com el seu extracte previst a l'article 17.3.b) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.

Girona, 9 de setembre de 2016

Marta Madrenas Mir alcaldessa

Educación
Infancia
Innovación
Cultura