Anunci d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de beques individuals al transport per als joves estudiants de l'Escala - Boletín Oficial de Girona de 10-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 10/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Mitjançant sessió plenària de data 18 de setembre de 2017 l'Ajuntament de l'Escala va aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics per al transport per als joves estudiants de l'Escala, les quals se sotmeten a informació pública per a la formulació d'al·legacions, durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d'anuncis de la Corporació i fent-hi una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-

nya, de conformitat amb l'art. 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres i serveis dels ens locals. En el supòsit de què no es presenti cap reclamació, l'aprovació esdevindrà definitiva, sense necessitat d'adoptar un nou acord.

Es transcriu el text íntegre de les bases aprovades per tal d'exposar-les al públic:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS EN FORMA DE BEQUES INDIVIDUALS AL TRANSPORT PER ALS JOVES ESTUDIANTS DE L'ESCALA

1.- OBJECTE

Les regidories d'Ensenyament, Joventut i Serveis Socials, per tal d'incentivar que els joves del nostre municipi continuïn amb la seva formació en el període post obligatori, i conscients de les dificultats que aquests tenen al no impartir-se al municipi de l'Escala un cicle formatiu de grau mitjà i/o alguna modalitat de batxillerat, ha valorat la necessitat d'habilitar recursos que els ajudin a pal·liar les despeses de desplaçaments durant el curs escolar.

L'objecte d'aquestes bases és facilitar un ajut econòmic per col·laborar amb les despeses de transport d'aquells estudiants que no poden cursar un cicle formatiu de grau mitjà o modalitat de batxillerat que no s'impateixi a l'Escala.

Aquestes bases defineixen els procediments de sol·licitud, tramitació, concessió i cobrament dels ajuts per desplaçaments durant el curs escolar.

2.- NATURALESA I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Els ajuts objecte d'aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o per aquestes bases, no generen cap dret a l'obtenció d'altres sub-

vencions en anys posteriors ni es poden al·legar com a precedent.

El procediment de concessió és el de convocatòria i concurrència pública.

3.- BENEFICIARIS

Podran concórrer a les convocatòries d'aquestes bases les persones que reuneixin els següents requisits:

· Tenir entre 16 i 20 anys en el moment de presentar la sol·licitud, i aquesta haurà d'anar signada per el seu representant legal, pare, mare o tutor/a. En cas de separació o divorci, el podrà presentar aquell que tingui assignada la guàrdia i custòdia segons sentencia judicial. · Estar empadronat/da i residir efectivament a l'Escala en l'actualitat, i durant un període mínim d'un any anterior a la presentació de la sol·licitud. S'admetrà com a excepció al període de residència, als menors que per causa de separació o divorci (segons sentència judicial) dels seus progenitors/tutors hagin canviat de domicili en un període inferior a l'any. · Estar cursant un cicle formatiu de grau mig (CFGM) o d'alguna modalitat de batxillerat que no s'imparteixi al municipi de l'Escala. 4.- IMPORT DE L'AJUT

L'import de l'ajut tindrà una dotació individual única i per un import màxim de 200 per estudiant. El qual es podrà minorar proporcionalment en funció del número de sol·licituds.

L'import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l'import del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s'escau, en les ampliacions que s'acordin. Les condicions i quantia de les ampliacions serà el determinat específicament en cada convocatòria.

5.- CONVOCATÒRIA

La Junta de Govern Local aprovarà una convocatòria de sol·licitud i atorgament de subvencions en règim de concurrència pública. Aquesta convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s'assignaran així com els terminis de presentació de sol·licituds i els terminis màxims de resolució.

Els crèdits assignats a cada convocatòria podran incrementar-se a conseqüència de la generació, incorporació o ampliació de les partides pressupostàries que les financin, sempre que hagin estat aprovades abans de la resolució de concessió.

La Junta de Govern serà l'òrgan responsable de la tramitació i resolució del procediment per a l'atorgament de les subvenci-

ons, així com per resoldre totes les qüestions, dubtes i al·legacions que es plantegin sobre l'aplicació i la interpretació d'aques-

tes bases i de la resta de normes que en el seu desenvolupament aprovi.

Dels acords de convocatòria i de concessió de subvencions se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la propera sessió plenària que es celebri

La convocatòria, d'acord amb l'art. 17.3.b) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, s'haurà de publicar en la BDNS i un extracte de la mateixa es publicarà en el BOP de la província i el tauler d'anuncis de la Corporació.

6.- SOL·LICITUDS

6.1.- Lloc: Les persones que vulguin acollir-se a aquests ajuts hauran de presentar les sol·licituds de subvenció al registre d'entrada municipal de l'Escala (Oficina d'atenció al ciutadà, c/Pintor Joan Massanet, 34). Així mateix, també podran presen-

tar-les per qualsevol altre mitjà dels previstos a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.2.- Termini: El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la convo-

catòria al Butlletí Oficial de la Província.

6.3.- Documentació: Les sol·licituds (model normatiu web) hauran d'anar signades per l'interessat/da i/o pel representant legal del mateix, si és menor i caldrà adjuntar-hi la següent documentació:

a. Fotocòpia del DNI del/la sol·licitant i documentació que acrediti la representació que ostenta de l'entitat. b. Certificat d'empadronament i convivència. c. Document acreditat de la inscripció i pagament de la matrícula del curs que és objecte de la subvenció. d. Full de creditor (segons model facilitat per l'Ajuntament) degudament compliment. e. Sentència judicial de separació/divorci, si s'escau. L'esmena de defectes en la sol·licitud s'ha de realitzar previ requeriment per a la subsanació de deficiències en el termini mà-

xim de 10 dies hàbils des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o no s'ha aportat la documen-

tació preceptiva, s'entén que l'ens local ha desistit de la seva sol·licitud. Si l'últim dia de la presentació de la documentació d'esmena de defectes coincideix amb dissabte o festiu, el termini finalitzarà el dia hàbil següent.

7. COMISSIÓ DE VALORACIÓ I D'ADJUDICACIÓ

El pressupost municipal preveurà, si s'escau, les quantitats globals que es destinaran a aquest tipus d'ajuts i que constaran a la corresponent convocatòria. La distribució individualitzada d'aquestes quantitats es farà d'acord amb el que figura al punt quart d'aquestes bases.

Es crearà una comissió tècnica per revisar les sol·licituds presentades i valorar el repartiment que s'escaigui així com la con-

seqüent proposta d'atorgament dels ajuts la qual es sotmetrà a l'aprovació de la Junta de Govern Local.

La Comissió tècnica estarà formada per:

- President: el/la interventor/a de l'Ajuntament o persona en qui delegui. - Vocals: un/a tècnic/a de serveis socials i un d'educació de la pròpia entitat. - Secretari: el/la tècnic/a de subvencions de l'Ajuntament o persona en qui delegui. Les subvencions municipals són compatibles amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la ma-

teixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

8.- RESOLUCIONS

La resolució i notificacions de les sol·licituds es farà mitjançant acord de Junta de Govern Local, que s'adoptarà en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i d'acord amb l'arti-

cle 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En tot cas, una vegada transcorreguts 6 mesos des de l'inici del procediment, sense haver-se notificat la resolució als interes-

sats, s'ha d'entendre la petició desestimada per silenci administratiu.

Els ajuts s'entenen fixats en l'import que figuri en la resolució de la concessió a efectes del pagament.

En l'acord de resolució del procediment es podrà minorar la quantitat màxima per tal d'atendre la totalitat de les sol·licituds presentades.

9.- FORMA DE PAGAMENT

La tramitació del pagament de les subvencions s'iniciarà a partir de la presentació de tota la documentació requerida a la convocatòria i després de l'aprovació de concessió d'ajut econòmic per acord de Junta de Govern Local.

La forma i distribució del pagament es determinarà a l'acord de concessió dels ajuts.

10.- RÈGIM JURÍDIC

Tot allò que no estigui contemplat en les presents Bases el marc normatiu que regirà serà el següent:

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions. - La Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. - La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. - Més la resta de l'ordenament jurídic que pogués ser d'aplicació. - Les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de l'Escala DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Es faculta l'Alcalde President de l'Ajuntament de l'Escala per a adoptar les disposicions necessàries per a l'aplicació i desple-

gament del que preveuen aquestes Bases i per aprovar models documentals de procediment. En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o que, una vegada aprovades definitivament, s'hi interposi recurs, el Ple de l'Ajuntament de l'Escala serà l'òrgan competent per resoldre'l.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquestes bases derogaran qualsevol norma anterior d'igual o inferior rang.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra i definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i restaran vigents fins que se n'acordi la seva modificació o derogació.

L'Escala, 2 d'octubre de 2017

Víctor Puga i López

Alcalde

Juventud
Transporte y vehículos
Transporte
Escuelas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales